Noot 139/EPILOOG

[139]

TROUW

ZE BESTAAN NIET, DE DUIZENDEN VLUCHTELINGEN, DIE

VOLGENS VVD LEIDER YESILGOZ NAREIS OP NAREIS STAPELEN

17 FEBRUARI 2024

https://www.trouw.nl/binnenland/ze-bestaan-niet-de-duizenden-vluchtelingen-die-volgens-vvd-leider-yesilgoz-nareis-op-nareis-stapelen~bbcf7989

Nieuwe cijfers ontkrachten claims over de massale stapeling van nareis op nareis door vluchtelingen. In werkelijkheid is deze groep erg beperkt.

Ze bestaan niet. De duizenden vluchtelingen die naar Nederland zouden komen op basis van nareis op nareis – zoals de gescheiden vader en diens nieuwe gezin – komen hier helemaal niet. Deze claim van VVD-leider Dilan Yesilgöz die een eigen leven ging leiden na de val van het kabinet, is ontkracht door cijfers.

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) had zeven maanden nodig om uit te vinden hoe vaak zogeheten gestapelde gezinshereniging voorkomt. Gebeurt het inderdaad ‘heel veel’, zoals Yesilgöz een dag na de val van het kabinet claimde aan tafel bij Op1? “Het gaat om nareis-op-nareis-op-nareis” zei ze. Daarom hechtte de VVD zoveel aan de beperking van gezinshereniging. Uiteindelijk brak hierop de coalitie in stukken.

‘Duizenden mensen’

Eindeloze gezinshereniging is fictie, counterde Vluchtelingenwerk Nederland een dag later nog. Maar cijfers waren er toen niet. Het verschijnsel kwam vervolgens in allerlei vormen voorbij in de verkiezingscampagne. Vier dagen voor de verkiezingen in november drukte Yesilgöz, minister op het departement dat gaat over asiel, alsnog een getal op het fenomeen: het zou gaan om duizenden mensen die via nareis-op-nareis naar Nederland komen, zei ze in een interview.

Feitelijk gaat het maar om tientallen mensen die op basis van gestapelde gezinshereniging naar Nederland mochten komen. Het ene jaar iets meer, het andere iets minder, blijkt uit de cijfers die de IND nu heeft gepubliceerd. Zo ging het (via de reguliere weg) om 130 mensen in 2021 en om 40 mensen in 2022. Over de afgelopen vijf jaar kwamen gemiddeld 70 vluchtelingen via nareis-op-nareis naar Nederland.

‘Nareis-op-nareis is ongewenst’

Dat werkt zo: een nareiziger van iemand die naar Nederland vluchtte heeft het recht om opnieuw het verzoek om nareis in te dienen. Bijvoorbeeld voor een zieke opa en oma of kinderen uit een nieuw gezin. Volgens de IND is dit ongewenst. Nareis is bedoeld voor ontwrichte gezinnen en niet voor mensen hierbuiten. Maar het verzoek is niet verboden.

Mits ingewilligd is er sprake van nareis op nareis. Zo’n verzoek kan via de reguliere weg worden ingediend maar ook op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (8 EVRM). Meestal worden deze aanvragen echter niet ingewilligd door de IND. Zo vroegen er in vijf jaar tijd 1040 mensen via arikel 8 EVRM nareis op nareis aan. Hiervan werden 250 verzoeken ingewilligd, gemiddeld 50 per jaar.

‘Kwalijk en schadelijk’

Het aantal vluchtelingen dat een beroep doet op nareis-op-nareis valt in het niet bij gewone gezinshereniging. Per jaar ontvingen de afgelopen jaren meer dan tienduizend gezinsleden van vluchtelingen het recht op nareis. De afgelopen twee jaar lag het aantal aanvragen zelfs boven de twintigduizend per jaar. Veel aanvragen zijn nog niet behandeld.

Vluchtelingenwerk Nederland noemt het kwalijk en schadelijk voor het draagvlak dat het beeld van een exponentiële toename van nareizigers werd geschetst. ‘Onterecht ontstond het beeld dat nareis-op-nareis een groot probleem is’, aldus de organisatie.

EINDE ARTIKEL

IND

INFORMATIEBLAD ANALYSE GESTAPELDE GEZINSHERENIGING BIJ

ASIEL

https://ind.nl/nl/documenten/02-2024/informatieblad-analyse-gestapelde-gezinshereniging-bij-asiel.pdf

ANALYSE GESTAPELDE GEZINSHERENIGING

  De IND heeft onderzocht hoe vaak gestapelde gezinshereniging bij asielstatushouders de afgelopen jaren is voorgekomen.

Aanleiding 

In de Stand van de Uitvoering beschreef de IND in mei 2023 knelpunten in de uitvoering. 

Een van die knelpunten is het onbedoelde effect van wet- en regelgeving. Nareis op nareis werd als voorbeeld van dat knelpunt benoemd: 

  De nareisprocedure is bedoeld om leden van het kerngezin – vader, moeder en de kinderen – over te laten komen naar Nederland.

We zien dat de nareisprocedure ook wordt gebruikt om andere familieleden hiernaartoe te halen 

Dat zijn bijvoorbeeld kinderen die wel bij het kerngezin horen, maar inmiddels op eigen benen staan en een eigen gezin hebben. 

Het gebeurt dat deze familieleden stellen dat ze nog steeds afhankelijk zijn van het kerngezin. 

Nadat de IND nareis heeft toegestaan en zij in Nederland zijn, vragen ze zelfstandig asiel aan. De nareisprocedure is hier niet voor bedoeld. 

Nareis op nareis       

  Nareis op nareis is een vorm van gestapelde gezinshereniging.

Een asielstatushouder kan nareis aanvragen voor zijn of haar gezinsleden. 

Het uitgangspunt is dat iemand tot één gezin behoort. Het komt echter voor dat een nareiziger na inreis in Nederland een zelfstandige asielvergunning aanvraagt. Het staat nareizigers immers vrij een zelfstandige asielaanvraag in te dienen 

Vervolgens vraagt deze nareiziger zelf nareis aan voor andere gezinsleden: nareis op nareis. 

Een voorbeeld is een jongvolwassen kind dat als nareiziger is overgekomen en in Nederland vervolgens een aanvraag voor een zelfstandige asielvergunning indient en nareis aanvraagt voor een eigen gezin 

Tot 2020 behandelde de IND de aanvragen voor echtgenoten en partners in de reguliere gezinsherenigingsprocedure. 

Na een uitspraak van de Afdeling in 2019 is besloten deze zaken niet meer door te verwijzen naar de reguliere gezinsherenigingsprocedure, maar in de nareisprocedure te behandelen.1     

  Onwenselijk, maar niet verboden

Nareis op nareis is onwenselijk, omdat nareis is bedoeld voor de hereniging van een gezin dat ontwricht is door de vlucht en niet voor de hereniging van opeenvolgende gezinnen. In de wet of het beleid is dit echter niet verboden. 

Aangezien nareis op nareis meestal inhoudt dat de gezinsleden in de eerste nareisprocedure niet de waarheid hebben verteld, ziet de IND dit vaak als misbruik van deze eerste procedure. 

Immers, als deze informatie bij de IND bekend was geweest, was geen nareis verleend 

Nareis is bedoeld voor het herstellen van het kerngezin zoals dat bestond voor de vlucht, terwijl bij nareis op nareis één van de gezinsleden niet (meer) tot het kerngezin behoort en er blijkbaar meerdere gezinnen zijn. Ondanks dat de IND actief inzet op het voorkomen van nareis op nareis – bijvoorbeeld door middel van interviews met nareizigers – blijkt dit niet altijd vooraf te ondervangen. 

Handhaving 

De IND registreert of sprake is van nareis op nareis via handhavingssignalen. Een handhavingssignaal kan leiden tot het starten van een intrekkingsprocedure. 

Bij nareis op nareis kan achteraf blijken dat de afgeleide asielvergunning (de eerste nareisvergunning) ten onrechte is afgegeven omdat het gezinslid geen deel (meer) uitmaakte van het eerste gezin. 

De afgeleide asielvergunning kan dan worden ingetrokken. Soms heeft het gezinslid al een zelfstandige asielvergunning. 

Als dat niet zo is, toetst de IND bij de intrekking alsnog of de vreemdeling hiervoor in aanmerking komt. 

Omdat veel nareizigers uit risicovolle landen komen, is de kans op een zelfstandige asielvergunning groot. Het intrekken van de afgeleide vergunning heeft dan geen effect op de vreemdeling. 

1 Uitspraak Raad van State van 31 oktober 2019. 

BLADZIJDE 2     

  De aantallen in de tabellen zijn afgerond op tientallen en betreffen individuele aanvragen (dus 1 aanvraag betekent 1 persoon).

Alle cijfers zijn t/m 31 december 2023. 

Hoe vaak is nareis op nareis aangevraagd? 

2019     2020    2021    2022   2023     Eindtotaal 

180       120      290        110    170        880        Aanvragen nareis op nareis

  Hoe vaak is nareis op nareis ingewilligd?

2019      2020    2021    2022   2023    Eindtotaal   

120         50       130       40       10         350* Inwilligingen nareis op nareis

  * De IND heeft nog niet alle aanvragen beslist. Er staan nog 240 aanvragen open. In periode 2019 tot en met 2022 was ca. 1% van alle ingewilligde nareisaanvragen een ingewilligde nareis op nareisaanvraag.   

  Gestapelde gezinshereniging op grond van 8 EVRM

Naast nareis op nareis zijn er andere vormen van gestapelde gezinshereniging, zoals op grond van artikel 8 EVRM (recht op gezinsleven). 

Dit gaat bijvoorbeeld om een minderjarige nareiziger die op aanvraag van één van de ouders, of van een broer of zus, naar Nederland is gekomen en daarna een 8 EVRM aanvraag indient voor de andere ouder die geen onderdeel meer uitmaakt van het gezin van de ouder in Nederland. 

Dit zijn veelal kinderen uit gebroken gezinnen. 

Vervolgens kan het kind ook een aanvraag doen voor de overige leden van het nieuwe gezin van die ouder. 

Of de hertrouwde ouder vraagt zelf om overkomst van zijn of haar nieuwe gezin. Zo kunnen meerdere gezinnen via gestapelde gezinshereniging naar Nederland komen.   

  Voor gezinsherenigingsaanvragen op grond van artikel 8 EVRM is een zelfstandige asielvergunning niet vereist.

Als een gezinslid is ingereisd, kan wel alsnog zelfstandig asiel en vervolgens nareis worden aangevraagd. 

Hoe vaak is gezinshereniging aangevraagd door nagereisde broers en zussen van een AMV? 

  2020    2021     2022     2023    Eindtotaal  

  <10      <10        20        50        70      Aanvragen nareis door nagereisde broers en zussen van AMV 

2020      2021       2022         2023    Eindtotaal

<10        20            20            10        60          Aanvragen 8 EVRM door nagereisde broers en zussen van AMV    

2020       2021       2022       2023      Eindtotaal

10            20          40            60          130

  Hoe vaak is gezinshereniging van nagereisde broers en zussen van AMV ingewilligd?

2020        2021     2022     2023      Eindtotaal  

<10          <10        <10      <10        20        Inwilligingen nareis door nagereisde broers en zussen van AMV 

2020       2021     2022     2023       Eindtotaal

<10        <10        –            <10          10      Inwilligingen 8 EVRM door nagereisde broers en zussen van AMV 

2020     2021    2022    2023     Eindtotaal

<10        <10      <10      <10        30*      Eindtotaal 

* De IND heeft nog niet op alle aanvragen beslist. Er staan nog 80 aanvragen open.   

  Hoe vaak is 8 EVRM na nareis aangevraagd?

2019     2020     2021    2022     2023     Eindtotaal  

330       180        230      180       120        1040 

BLADZIJDE 3     

  Hoe vaak is 8 EVRM na nareis ingewilligd?

2019     2020     2021     2022     2023      Eindtotaal

110        50          60        20        <10        250*   Inwilligingen gezinshereniging na nareis

  * De IND heeft nog niet op alle aanvragen beslist. Er staan nog 190 aanvragen open.

  Hoe vaak is nareis na 8 EVRM (die na inreis zelfstandig asiel heeft aangevraagd) ingediend?

2020     2021     2022      2023      Eindtotaal  

<10        40         20          40          100        Aanvragen nareis na 8 EVRM

  Hoe vaak is nareis na 8 EVRM (die na inreis zelfstandig asiel heeft aangevraagd) ingewilligd?  

2020    2021    2022    2023     Eindtotaal

<10        20      –            <10        20*      Inwilligingen nareis na 8 EVRM 

* De IND heeft nog niet op alle aanvragen beslist. Er staan nog 50 aanvragen open.   

  Hoe vaak is 8 EVRM na 8 EVRM bij een asielstatushouder ingediend?

2020     2021     2022    2023      Eindtotaal

110        70          40        20          240      Aanvragen 8 EVRM na 8 EVRM 

Hoe vaak is 8 EVRM na 8 EVRM bij een asielstatushouder ingewilligd?   

2020     2021     2022     2023      Eindtotaal

  70        60        10          –            130*      Inwilligingen 8 EVRM na 8 EVRM 

* De IND heeft nog niet op alle aanvragen beslist. Er staan nog 30 aanvragen open.   

DE CORRESPONDENT

LAAT YESILGOZ NIET WEGKOMEN MET HAAR SCHAAMTELOZE 

LEUGENS OVER NAREIS OP NAREIS

20 FEBRUARI 2024

https://decorrespondent.nl/15143/laat-yesilgoz-niet-wegkomen-met-haar-schaamteloze-leugens-over-nareis-op-nareis/3fdde839-5418-051a-14a2-c556ed2308e4

Op 7 juli 2023 viel het kabinet-Rutte IV. VVD, D66, CDA en ChristenUnie konden het niet eens worden over de gezinshereniging van asielzoekers.  Een dag later legde Dilan Yesilgöz, destijds minister van Justitie en onderhandelaar namens de VVD aan de asieltafel, bij praatprogramma Op1 verantwoording af. Althans, dat dacht iedereen.

Eén groot probleem voor de VVD waren de zogeheten gestapelde nareizigers. Yesilgöz gaf uitleg: als een vrouw naar Nederland komt met twee kinderen, kan de vader daarna ook komen. Maar die vader heeft een nieuwe vrouw en kinderen, en die reizen vervolgens ook deze kant op. Maar de ouders van de (nieuwe) vrouw zijn afhankelijk van de vrouw, dus ook zij steken de grens over. 

Kortom, waar je denkt slechts één gezin te verwelkomen, blijken het al snel drie families te zijn. En Nederland laat het allemaal maar gebeuren. Geen wonder dat het zo’n bende is in Ter Apel  – elke asielzoeker is een matroesjkapop met nog eens tien asielzoekers erin. ‘Het gaat over nareis op nareis op nareis’, concludeerde Yesilgöz op alarmerende toon, echt ‘heel veel’.

Niet dus.

In 2023 werden de asielaanvragen van in totaal tien (!) nareizigers van nareizigers ingewilligd, aldus een rapport dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgelopen vrijdag publiceerde.  Daar kun je nog niet eens een voetbalteam mee vormen. In totaal hadden zich dat jaar 170 nareizigers van nareizigers aangemeld – waarmee het toelatingspercentage op een schamele 6 procent komt. En 2023 was geen uitzonderlijk jaar. In totaal willigde Nederland in vijf jaar tijd 350 van zulke gestapelde nareisverzoeken in.

Laat het even tot je doordringen: het kabinet is mede gevallen vanwege nareizigers op nareizigers, van wie nu blijkt dat ze… ongeveer net zo zeldzaam zijn als de korenwolf.  Het verhaal van Yesilgöz was een overdrijving op overdrijving op overdrijving.

Nareis-op-nareis was een non-issue

De gevolgen reiken verder dan alleen een kabinetsval. In de beeldvorming was het machteloze midden de regie over onze grenzen kwijt, en was het ook nog eens te zwak om er samen uit te komen. De schipbreuk van Rutte IV zette de toon voor een campagne waarin migratie de hoofdrol kreeg.

Vier dagen voor de verkiezingen herhaalde Yesilgöz in de Volkskrant dat nareis-op-nareis gaat over ‘duizenden mensen’  – een overdrijving die experts en de IND zelf destijds al openlijk bekritiseerden. Een ‘non-issue’, stelden deskundigen; waarschijnlijk een heel kleine groep, aldus de IND. Maar de exacte cijfers waren niet bekend, dus een ware ontmaskering bleef uit. Niemand had zo veel baat bij Yesilgöz’ overdrijving als Geert Wilders, die met zijn anti-immigratieretoriek maar liefst 37 zetels won. 

En één punt blijft hier nog onderbelicht. Zelfs als het uiteindelijk om de hele groep nareizigers ging – niet dat dat Yesilgöz’ verdraaiing van de waarheid zou rechtvaardigen – over welk deel van het immigratietotaal praten we dan eigenlijk? Nou, minder dan 3 procent van het totaal aantal immigranten in de afgelopen vier jaar.  Een draai richting VVD-beleid op dit vlak zou op zijn best 0,1 procentpunt schelen. Het is onvoorstelbaar dat je daar een kabinet op laat vallen.

En nu? Yesilgöz hoeft vast niet af te treden als demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Misschien wordt ze zelfs de volgende premier in een kabinet met PVV en BBB. De feiten zijn boven water, maar ze doen er blijkbaar nauwelijks nog toe.

Maar dat kunnen we niet laten gebeuren. ‘Als dit is hoe het werkt, dan kan elke politicus zomaar wat verzinnen en ermee wegkomen’, verzuchtte Martijn van der Linden, de persvoorlichter van VluchtelingenWerk, als reactie op het onderzoek van de IND.

Een geschonden norm is niet makkelijk hersteld

Van der Linden heeft gelijk. Of ze het nu leuk vinden of niet, kiezers zijn in hoge mate overgeleverd aan het fatsoen van politici. Dit gaat niet om regels, maar om normen. Zoals: je liegt niet over migratiecijfers om er electoraal beter van te worden. Eenmaal geschonden laten die normen zich niet eenvoudig herstellen. Yesilgöz heeft de boel besodemieterd, en de gevolgen voor het Nederlandse bestuur zijn nauwelijks te overzien.

Politici, journalisten en kiezers zouden Yesilgöz op z’n minst net zo lang moeten confronteren met haar asielverdraaiingen tot ze er zonder meel in de mond excuses voor aanbiedt. Het is immers al wrang genoeg dat centrumrechtse partijen

tegenwoordig de campagneboodschap van de PVV

uit te dragen zonder in te zien dat ze met hun bombastische paniekzaaierij en onhaalbare beloftes hun eigen graf graven.

Maar dat dit feitenvrij gebeurt is onacceptabel. Elke politicus heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen fabels.

EINDE

van: Trouw – 24 april 2024

Yesilgöz verzon hoge nareiscijfers van vluchtelingen zelf

VVD-leider Dilan Yesilgöz had geen bewijs toen ze claimde dat duizenden vluchtelingen nareis op nareis stapelen. Dat blijkt uit haar antwoord op Kamervragen.

door Johan van Heerde

De ‘duizenden’ vluchtelingen die volgens VVD-leider Dilan Yesilgöz nareis op nareis zouden stapelen, heeft ze zelf bedacht. Yesilgöz beschikte niet over enige vorm van informatie waarmee ze het noemen van dit hoge aantal kon onderbouwen. Dat blijkt uit haar antwoorden op vragen van verschillende Kamerfracties die woensdagavond naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In februari bleek al dat de duizenden vluchtelingen die Yesilgöz noemde niet bestaan. De afgelopen vijf jaar kwamen er gemiddeld zeventig mensen per jaar via ‘nareis op nareis’ naar Nederland. Via een beroep op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) kwamen daar gemiddeld nog eens circa tachtig familieleden per jaar bij, zo schreef de Immigratie- en Naturalisatiedienst in een analyse.

Het gaat bij nareis op nareis om bijvoorbeeld volwassen kinderen van vluchtelingen, mensen die al op eigen benen staan en een eigen gezin hebben, die achter gevluchte familieleden aanreizen.

Toelichting gevraagd

Kamerleden van GroenLinks-PvdA, NSC, SP en Volt vroegen aan Yesilgöz of zij kon toelichten op basis van welke concrete informatie, documenten, adviezen en gesprekken met deskundigen ze in een interview claimde dat er ‘duizenden mensen’ nareis op nareis stapelden.

In dat betreffende interview in de Volkskrant, vier dagen voor de verkiezingen, werd Yesilgöz namelijk specifiek voorgehouden dat het na de val van het kabinet veel ging over nareis op nareis, terwijl deskundigen volhielden dat het fenomeen amper bestond. De Immigratie- en Naturalisatiedienst had toen geen cijfers over het verschijnsel. De groep leek bescheiden.

“Het gaat over duizenden mensen – hoeveel exact weten we niet”, counterde Yesilgöz, minister op het departement dat gaat over asiel. Vlak na de val van het kabinet in juli aan tafel bij talkshow Op1 stelde ze al dat ‘nareis op nareis op nareis’ heel veel gebeurde. Daarom was het inperken van gezinshereniging zo belangrijk voor de VVD. Uiteindelijk brak de coalitie in stukken door onenigheid over gezinshereniging.

Geen onderbouwing

In haar antwoorden op Kamervragen onderbouwt Yesilgöz haar gewraakte nareis-uitspraken niet. De VVD-leider schrijft dat ze zich baseerde op ‘algemene cijfers over nareis plus de totale instroom’. Deze cijfers hebben echter betrekking op de reguliere komst van asielzoekers en vluchtelingen, niet op het fenomeen nareis op nareis.

Verder wijst Yesilgöz op Stand van de uitvoering van de IND. In dit jaarverslag wijst de IND erop dat nareis op nareis een onbedoeld effect is van het asielbeleid. Harde cijfers noemt de IND echter nergens, de dienst schrijft alleen dat het gebeurt: ‘We zien dat de nareisprocedure ook wordt gebruikt om andere familieleden hiernaartoe te halen.’

———-

www.trouw.nl/politiek/yesilgoz-verzon-hoge-nareiscijfers-van-vluchtelingen-zelf

TROUW

JONGEREN VVD HEKELEN ”FEITENVRIJE POLITIEK” 

YESILGOZ OVER ASIEL

25 APRIL 2024

https://www.trouw.nl/politiek/jongeren-vvd-hekelen-feitenvrije-politiek-yesilgoz-over-asiel~b4235598

VVD-leider Dilan Yeşilgöz imiteert de “feitenvrije onderbuikpolitiek” van populistische partijen als de PVV, vindt de jongerenvereniging van de liberalen. De JOVD is “geschokt” door de manier waarop Yeşilgöz cijfers over het aantal nareizigers van vluchtelingen die volgen op andere nareizigers “verzonnen” heeft, verwijzend naar berichtgeving van dagblad Trouw.

“Yeşilgöz moet met een eigen liberaal verhaal komen; niet het populistische trucje van Wilders over willen doen”, vinden de jongeren.

Het kabinet-Rutte 4 strandde vorig jaar toen de toenmalige coalitiepartners VVD, D66, CDA en ChristenUnie er niet uit kwamen over migratiebeperkende maatregelen. Een van de heikele punten was een door VVD gewenste beperking van het aantal gezinsleden dat overkomt om te worden herenigd met statushouders. Volgens Yeşilgöz stapelden zij regelmatig nareis op nareis en zou het hierbij gaan om duizenden mensen. Dit jaar meldde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat het om een veel kleinere groep ging van enkele honderden in de periode van 2019 tot en met 2023.

Verbolgen reacties

Kamerleden van GroenLinks-PvdA, NSC, SP en Volt waren hier verbolgen over en stelden hierover Kamervragen aan Yeşilgöz, die behalve VVD-leider ook demissionair justitieminister is. Ze wilden weten hoe ze tot de uitspraak is gekomen dat duizenden mensen nareis op nareis hebben gestapeld. De minister verwijst in haar antwoord naar verschillende cijfers van de IND en door ambtenaren ingebrachte stukken en cijfers, zonder precies uit te leggen hoe ze tot het door haar genoemde cijfer is gekomen.

De JOVD herhaalt de conclusie uit het Trouw-artikel dat de cijfers verzonnen zijn. “Het imiteren van de populistische partijen met feitenvrije onderbuikpolitiek heeft er enkel toe geleid dat kiezers voor het origineel gaan, namelijk de PVV”, klaagt de voorzitter Mauk Bresser.

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Noot 139/EPILOOG

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.