Kafka 2013/Over Pinksterlanddagen en onderlinge verstandhoudingen/Willekeur en unfaire behandeling

Geachte lezers,
In zijn standaardwerk ”Het Proces” [1] vertelt de schrijver Franz Kafka de geschiedenis van een man, Josef K
genaamd, die
wordt gearresteerd en veroordeeld door een schimmige authoriteit, terwijl noch aan hem, noch aan de
lezer duidelijk gemaakt wordt, waarvan hij nu eigenlijk wordt beschuldigd en waarvoor hij is veroordeeld.
Het eindigt dramatisch:
Hij wordt ter dood gebracht.
Zonder ooit te hebben geweten waarvan hij beschuldigd was, wat de bewijslast was. waardoor
hij zich niet heeft kunnen verdedigen.
Luguber en bizar?
Ja, en zo gaat het, al dan niet in minder ”extreme” vorm, in een groot aantal landen in de wereld,
waar hetzij een dictatuur, hetzij een autoritaire machtsvorm is. [2]
Maar Nederland kan er ook wat van.
Vaker heb ik geschreven over de anti-terreurwetgeving alhier, waarbij de rechten van verdachten
in ernstige mate worden beperkt [3]
En de processen tegen echte of vermeende ”terroristen” of ”extremisten”, waarbij de bewijslast
wel erg te wensen overliet [4]
Maar dat is de zogenaamde ”burgerlijke” rechtspraak of anders gezegd;
De rechtspraak van de bestaande Staten, die zijn gebaseerd op ongelijke economische/
machtsverhoudingen.
Je zou dus mogen verwachten, dat er bij mensen en/of groepen [in casu de anarchisten], die
zeggen te streven naar een vrije en solidaire samenleving, zonder de macht van
Staten  waarin een einde is gekomen aan [economische]
macht en ongelijkheid in allerlei vormen [5] andere en meer eerlijke normen gelden.
Dat dat lang niet altijd [dit staat natuurlijk niet model voor het merendeel der anarchisten, die juist
erg hun best doen voor die eerlijkheid en gelijkheid] het geval is, blijkt wel uit het geval van de Pinksterlanddagen
2013 en de manier waarop met Maikel is omgesprongen.
In feite nog enger dan bij de ”reguliere” [en dus niet het bovenstaande anti terreurvoorbeeld, dat
onder de uitzonderingswetten valt] rechtspleging.
Ik kom hierop nog uitgebreid terug.

PINKSTERLANDDAGEN
Allereerst, wat zijn de Pinksterlanddagen?
Pinksterlanddagen is een jaarlijks tin Appelscha terugkerend door anarchisten georganiseerde event met
lezingen, workshops en muziek [6]
Er wordt veel gediscussieerd en actief stelling genomen tegen racisme en andere vormen van
onderdrukking.
De Pinksterlanddagen bestaan nu al langer dan 80 jaar.
Een mooie traditie dus voor mensen, die een rechtvaardigere samenleving nastreven, ook
al zijn ze geen anarchist.
PINKSTERLANDDAGEN 2013
KAFKA IN WERKING
UNFAIRE BEHANDELING MAIKEL/ONSOLIDAIR EN ONWAARDIG/
SCHENDING FUNDAMENTELE PRINCIPES VAN NORMAAL FATSOEN
Vooraf
Om iedere Pinksterlanddagen bezoeker een prettig en veilig gevoel te geven, is er
een bemiddelings of A Team in het leven geroepen, dat moet zorgen voor
”een prettige atmosfeer zonder uitsluiting” [7]
Ook heeft dat A Team tot taak te bemiddelen als mensen een conflict met anderen hebben
tijdens de Pinksterlanddagen.
Klinkt goed.
Maar dan moet het wel eerlijk en fatsoenlijk naar alle partijen worden toegepast.
Dat is hier niet het geval geweest.
En dan nu de zaak waar het om gaat
Betrokken personen/groepen
Maikel
Twee bezoekers
Het bemiddelings of A Team
In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.
Maikel is er ook.
Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als
onveilig en/of bedreigend te ervaren.
Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.
Maar wel het verbijsterende verloop.
Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikel
gevraagd, het terrein te verlaten.
Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maar
getoetst te hebben.
Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.
Het was  [ maar dat even voor de zorgvuldigheid, niet voor het wezen van de zaak ] nog iets ingewikkelder
omdat nadat duidelijk was, dat het over Maikel ging, twee leden uit het A Team zich teruggetrokken hadden
omdat ze Maikel persoonlijk kenden en de schijn van partijdigheid wilden vermijden [8]
Maar het ging niet zuiver toe, omdat niet iedereen zich uit dat eerste A Team terugtrok.
Een lid van het [nu voormalige] A Team bleef gewoon zitten en er traden een aantal mensen
van de oorspronkelijke Voorbereidingsgroep tot het nieuwe A Team toe,
En dat nieuwe A Team vond, dat verwijdering van Maikel de beste oplossing was, vroeg
dat aan Maikel en hij vertrok [9]
ZONDER DE KANS TE HEBBEN GEKREGEN ZICHZELF TE VERDEDIGEN
ZONDER TE WETEN, WAARVAN HIJ PRECIES WERD ”BESCHULDIGD” EN WELKE
BEWERINGEN TEGEN HEM WAREN INGEBRACHT.
Natuurlijk kwam veel protest tegen deze gang van zaken.
Van Maikel zelf uiteraard, die een aantal zeer duidelijke vragen aan de Voorbereidingsgroep stelde [10]
En in de vorm van levendige discussies op Indymedia [11].
En aanvankelijk bleef de reactie van de Voorbereidingsgroep, waarom herhaaldelijk was gevraagd [12]
maar uit, totdat deze tenslotte, op de valreep, toch verscheen. [13]
Aan de discussie op deze reactie heb ik een bijdrage geleverd, [14] waarop dit stuk
deels is gebaseerd.
Reactie Voorbereidingsgroep verre beneden peil
Over de reactie van de Voorbereidingsgroep kan ik kort zijn.
Unfair, schandalig, beneden peil en getuigend van pure willekeur.
En kennelijk was er niets geleerd van de gemaakte ernstige fouten.
OPTREDEN A TEAM JEGENS MAIKEL/ONSOLIDAIR, UNFAIR EN PURE WILLEKEUR,
EEN VRIJE EN SOLIDAIRE SAMENLEVING ONWAARDIG
Waarop kwam die reactie [15] u kort gezegd neer:
Een op drogredenen gebaseerde verdediging van het verwijderen van Maikel, na het aanhoren
van de twee bezoekers.
Een van die drogredenen was het creeren van ”veiligheid” voor de twee bezoekers
Zelf zegt de Voorbereidingsgroep hierover
Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein, omdat zijn aanwezigheid het voor andere bezoekers onmogelijk maakte daar te blijven. De aanwezigheid van deze persoon werd als kwetsend en intimiderend ervaren voor 2 andere bezoekers en zij hebben daarom hun situatie met het A-team besproken.
In situaties als deze, waarbij er een of meerdere personen zijn die aangeven zich niet veilig te
voelen omdat iemand (op een of meerdere manieren) hun grenzen heeft overschreden, is het heel
belangrijk niet gelijk weer hetzelfde te doen.
Voor degene die deel uitmaken van een crisisteam is het belangrijk dat je degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waar men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.
Samen zal er gekeken worden naar hoe om te gaan met de situatie tijdens de bijeenkomst (en evt erna). Soms is de meest praktische de tijdelijke oplossing om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.
Er is heel veel moed voor nodig om anderen aan te spreken als je je niet veilig voelt, en om te vragen om hier een (tijdelijke) oplossing voor te vinden.
Tijdens het proberen een oplossing te vinden (dat vaak heel moeilijk is een lang en zwaar proces) moet er in ieder geval een veilige omgeving worden gecreëerd en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.”  [16]
Juist ja.
GEVOEL IS SUBJECTIEF/ONCONTROLEERBAAR EN NIET TE METEN
Ten eerste:
Ik ga er direct in mee, dat je mensen, die met een klacht, zich onveilig te voelen, zo serieus
mogelijk moet nemen.
Daarom biedt je ze, inderdaad, een safe space om echte/vermeende klachten en grieven te uiten.
Maar dat betekent niet, dat je ze automatisch op hun woord gelooft.
Want zonder er vanuit te gaan, dat zij NIET de waarheid spreken, gevoel is subjectief en niet te meten.
En dus niet te toetsen aan de werkelijke feiten/gebeurtenissen.
Anders kan, o, nu even grof te zijn, iedereen wel met een [niet te controleren] beschuldiging
over anderen komen.
VERTREK VAN DEGENE, DIE ”SCHADE HEEFT AANGERICHT”
Aan de verantwoording van het Voorbereidingsteam valt op, dat er maar voetstoots wordt aangenomen,
dat Maikel schade heeft aangericht.
En dat alleen, omdat twee bezoekers hem ervan beschuldigen zonder het ook maar enigermate
te checken, noch bij hem, noch bij mogelijk andere getuigen?
Dat zou er in burgerlijk-juridische termen op neer komen, dat iemand wordt verdacht van
een misdrijf en wordt veroordeeld [want Maikel IS in feite veroordeeld door hem van het terrein weg te sturen]
omdat iemand beweert ”zich geintimideerd te voelen” en ”niet veilig”
Excusez let mots, maar wat voor onzin is dat.
Wat een garantie voor een eerlijk rechtssysteem?
Waar is het hoor en wederhoor?
GEEN BEWIJS?/NIEMAND VAN HET TERREIN AF OF BEIDE PARTIJEN
Nu kan ik erin komen, dat je er als Bemiddelingsteam er niet uitkomt.
Hier is niet eens een serieuze poging gedaan [Maikel heeft zich immers
niet kunnen verdedigen, omdat hij de beschuldiging niet kende], maar stel
dat het wel is gedaan en beide partijen zijn gehoord.
Stel, dat je als Team niets wijzer bent geworden.
Dat kan.
MAAR DAN HAD JE HETZIJ BEIDE PARTIJEN VAN HET TERREIN VERWIJDERD
[DUS MAIKEL EN DE TWEE BEZOEKERS], HETZIJ HAD JE BEIDE PARTIJEN
LATEN BLIJVEN EN ZE UIT ELKAAR GEHOUDEN.
DAT OM HET GEVOEL VAN VEILIGHEID VOOR DE TWEE BEZOEKERS TE
GARANDEREN.
Maar nu is zonder enig bewijs en de kans op verdediging Maikel verwijderd.
Puur willekeur en ronduit schandalig.
VERDERE DROGREDENATIES VOORBEREIDINGSGROEP
Ik citeer deze Voorbereidingsgroep
Het was de onderzoekscommissie níet gevraagd om te beoordelen of de mensen, die in vertrouwen naar het A-team toegingen daar wel genoeg redenen voor hadden. Waarheidsbevinding en harde bewijzen zijn geen termen die op deze situaties toepasbaar zijn. Het is dan ook niet aan een externe partij om iets te concluderen over het ervaren gevoel, en dat was ook expliciet zo afgesproken.
Nogmaals, het gaat hier om zeer persoonlijke gebeurtenissen die voor de betrokkenen zeer ingrijpend waren en daar behoor je discreet en respectvol mee om te gaan.” [16]
 
Juist ja.
”Waarheidsvinding en harde bewijzen zijn geen termen, die op deze situaties toepasbaar zijn.”
Een gevaarlijke en ronduit verderfelijke redenaties.
Je gaat dus niet toetsen, of de beweringen van de twee bezoekers wel op waarheid zijn gebaseerd,
maar neemt WEL op basis van die beweringen de beslissing, iemand van het terrein te sturen.
Dat komt er dus op neer, dat iemand wordt veroordeeld [want het wegsturen is een oordeel
en dus VERoordeling] zonder enig bewijs.
Excusez let mots, dat zijn methoden van een politiestaat, niet van een rechtvaardige samenleving, die
anarchisten nastreven.
Niet een opvatting van gerechtigheid, die niet anarchisten, maar in het algemeen humanitair denkende
mensen, voorstaan.
Sterker nog, zonder bewijs iemand’s ”schuld” aannemen gaat zelfs de grenzen van normaal menselijk
fatsoen te boven.
Er wordt hier gesproken [zonder nadere toelichting, maar dat hoeft ook niet, alleen wel aan
de beschuldigde Maikel]  van ”zeer persoonlijke gebeurtenissen, die voor betrokkenen zeer ingrijpend waren”
[die overigens niet zijn getoetst, maar dat laat ik even], maar hoe zit het met de ingrijpendheid voor Maikel.
Van het terrein te worden gestuurd zonder de kans zichzelf te verdedigen.
Zonder de kans en het recht, te horen, waarvan hij beschuldigd is [wordt]
Heeft het Voorbereidingsteam daar al eens bij stilgestaan?
En hoe zit het met de niet gecreeerde veiligheid voor Maikel
VOORBEREIDINGSGROEP
UNFAIRE BEHANDELING MAIKEL/NORMAAL FATSOEN EN RESPECT NUL, COMMA NUL
Ik citeer dan nogmaals de Voorbereidingsgroep
We kunnen dan ook niet ingaan op de eis van naamzuivering voor M.
Daarmee ridiculiseer je hetgeen dat de mensen die het A-team om hulp hebben gevraagd hebben verteld over wat zij hebben meegemaakt.” [17]
Juist ja
Eerst wordt iemand, op niet te controleren beschuldigingen, van het terrein gezet en vervolgens
is de erkenning van zijn recht op respect [ om
gehoord te worden en fatsoenlijk bejegend iets, wat buiten de perceptiemogelijkheden
van deze groep behoort.
Het geleuter over ”ridicularisering” van de mensen, die het A Team om hulp gevraagd hebben, is
maar een dekmantel.
Want dat deze mensen serieus genomen moesten worden, daaraan was geen twijfel.
Maar door zo met Maikel om te gaan, wordt zijn recht om gehoord te worden en zichzelf te verdedigen,
geriducaliseerd, neen, zelfs ernstig geschonden.
Over solidariteit gesproken.
En dit geldt nota bene medestanders van de beweging.
Tsja…………………..
RECHT OP VERDEDIGING
RECHT OM DE INGEBRACHTE BESCHULDIGINGEN TE HOREN
Het A Team pretendeert, niet te willen uitgaan van het bestaande rechtssysteem en dat
is ieders goed recht, maar niet als het erin ontaardt, dat je je nog willekeuriger gedraagt
dan waar je de burgerlijke rechtspraak van beschuldigt.
Want met alle mankementen, gaat de bestaande rechtspraak nog uit
van het recht, de tegen je ingebrachte beschuldigingen te horen en je op grond daarvan,
te kunnen verdedigen.
Maar het zogenaamd [want ik vind deze handelwijze niet anarchistisch, zoals ik het anarchisme ken
tenminste] anarchistische A Team vindt het OK, iemand te veroordelen op grond van niet
bewezen beweringen, waartegen hij zich ook niet heeft kunnen verdedigen.
Doet mij erg denken aan de methoden van een politiestaat
REDENERING A TEAM TOEGEPAST IN PRAKTIJK
Laat ik de redenering van het A Team eens tegen de leden zelf gebruiken.
Deze A Team leden worden  door de politie van hun bed gelicht, omdat twee
politiemensen ”zich door hen geintimideerd hebben gevoeld” bij een
demonstratie.
Bewijzen worden niet door de rechtbank overlegd [kan ook niet, want
het betreft hier ”een gevoel”] waardoor zij zich niet kunnen verdedigen.
Maar ze worden wel veroordeeld.
Wat zouden ze dan uitroepen.
JE REINSTE WILLEKEUR VAN DE STAAT
Etc
Ja
Maar dat is precies wat ze Maikel gedaan hebben.
Zelfs in een showproces krijg je nog meer rechten.
Als dit een vorm van ”nieuw recht” moet voorstellen, geef mij dan maar het bestaande
rechtssysteem maar.
Tenminste krijg je daar nog de kans, je te verdedigen.
Duidelijk is wel, dat een dergelijk optreden op de Pinksterlanddagen niet alleen schandalig
en willekeurig is, maar de anarchistische beweging ook beschadigt.
Ik adviseer de A Team leden en/of Voorbereidingsgroep dan ook nadrukkelijk,
Het Proces van Kafka te lezen [18]
Dan zien ze wat onrecht met iemand kan doen.
En trekken er hopelijk lering uit.
Recht op een faire behandeling, resprect en veiligheid moet iedereen gelden.
Niet alleen de mensen, die ”een onveilig gevoel” ventileren, maar ook deMOGELIJKE
[want er staat nog niets vast] veroorzaker daarvan.
Maikel dus
Alleen met een fair optreden naar iedereen kan de basis voor een betere samenleving worden gelegd
Astrid Essed
[1]
WIKIPEDIA
THE TRIAL
[2]
MASS DEATH SENTENCES IN EGYPT/URGENT APPEAL ABOUT THE
MASS DEATH SENTENCES BY THE CRIMINAL COURT IN MINYA/
LETTER TO THE MINISTER OF FOREIFN AFFAIRS
ASTRID ESSED
[3]
MENSENRECHTEN ONDER DRUK: ANTITERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE
OVERHEID
ASTRID ESSED
OCTOBER 2007
 
[4]
HOSTADPROCESSEN: RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES
OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN
ASTRID ESSED
JUNI 2006
HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A. EN MEDEVERDACHTEN
ASTRID ESSED
JANUARI 2007
[5]
PINKSTERLANDDAGEN/ANANARCHISME
 
 
[6]
 
 
APPELSCHADE
PETER STORM
 
 
[7]
APPELSCHADE
PETER STORM
 
 
Tijdens de Pinksterlanddagen (PL) proberen we met z’n allen een zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, om zo aspecten van de gewenste maatschappij enigszins dichterbij te brengen. Doel en middel zijn het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Doel en middelen zijn voor ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.”
 
 
VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP
MAIKEL
 
 
[8]
APPELSCHADE
PETER STORM
 
 
VERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING
MAIKEL VAN PL 2013
[9]
APPELSCHADE
PETER STORM
 
 
[10]
VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP
MAIKEL
 
 
 
 
[11]
INDYMEDIA
DISCUSSIE
VOORBEREIDINGEN PINKSTERLANDDAGEN 2014 BEGONNEN
[12]
VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP
MAIKEL
 
 
INDYMEDIA
PERSOONLIJKE VETES
DOLF
[13]
INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN
 
 
 
[14]
 

Optreden A Team Pinksterlanddagen 2013/Pure willekeur

BESCHULDIGINGEN, DIE NIET AAN BETROKKENE WORDEN MEEGEDEELD
BESCHULDIGINGEN ZONDER BEWIJS
JE REINSTE WILLEKEUR, MENSEN DIE EEN VRIJE EN SOLIDAIRE SAMENLEVING VOORSTAAN
ONWAARDIG

ASTRID ESSED

 
 
 
ZIE VOOR GEHELE DISCUSSIE  PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN
 
 
[15]
INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN
[16]
INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN
[17]
INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN
[18]

Reacties uitgeschakeld voor Kafka 2013/Over Pinksterlanddagen en onderlinge verstandhoudingen/Willekeur en unfaire behandeling

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.