Israelische bezetting/Reactie op antwoord ”struisvogel” commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Image result for logo tweede kamer der staten-generaal/Images
TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

Image result for Ethnic cleansings in Palestine/Images

ETNISCHE ZUIVERINGEN IN PALESTINA, 1948
Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT
Image result for Destruction of Gaza/Images
Image result for Destruction of Gaza/Images
MISDADEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING
VERNIETIGING VAN GAZA
Image result for Oda en Cor/Foto Hebron
foto Oda Hulsen Hebron 2 mei 2017/Verwijst niet naar foto verwoesting Gaza, maar naar [soms
wegvallende] foto van een Palestijnse jongen, die tegen de muur wordt gezet door
Israelische soldaten, die hem toeriepen ”Where is your knife!”/Later vrijgelaten

Image result for struisvogel/Foto's

Image result for struisvogel/Foto's
ALS EEN STRUISVOGEL STEEKT DE ALGEMENE COMMISSIE VOOR
BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ZIJN
KOP IN HET ZAND ALS HET GAAT OM HET ONRECHT VAN DE ISRAELISCHE
BEZETTING!
ISRAELISCHE BEZETTING/REACTIE OP ANTWOORD VAN ”STRUISVOGEL” COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING
ISRAELISCHE BEZETTING/REACTIE OP ANTWOORD
”STRUISVOGEL” COMMISSIE VAN BUITENLANDSE
HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
WAT HIERAAN VOORAF GING:

 

 

 

 

Naar aanleiding van mijn brief aan de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking [dd 30 januari jongstleden] met als eis, zich in te zetten voor een onmiddellijk
einde van de Israelische bezetting en erkenning van Palestijnse rechten [een brief van gelijke strekking heb ik
ook toegezonden aan de Tweede Kamerleden, behalve de twee  fascistische partijen de PVV en het Forum voor Democratie] ontving ik, per post, een ontvangstbevestiging van de bovengenoemde  Commissie [dd 31 januari], waarin werd aangekondigd, dat de Commissie een ”besluit” zou nemen naar aanleiding van mijn brief.
Inmiddels heb ik antwoord van de Commissie ontvangen [dd 12 februari],
eveneens per post.
Echter, een antwoord zou ik het niet willen noemen, omdat niet inhoudelijk
wordt ingegaan op mijn argumentatie/eis
O.a. staat er in hun brief:
”Uw bovengenoemde brief m.b.t. de Israelische bezetting en Palestijnse rechten
is door de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een procedurevergadering behandeld. In die
vergadering heeft de commissie besloten uw brief voor kennisgeving aan te
nemen.
Dit houdt in dat de commissie als zodanig op uw brief geen actie onderneemt.”
Daarmee steekt de Commissie als een Struisvogel zijn Kop in het
Zand en vermijdt waar het hier om gaat:
Ingaan op mijn brief.
En daarnaast en het belangrijkst:
Er wordt geen stelling genomen tegen een
langer dan vijftig jaar durend onrecht.
Met hun antwoord heb ik uiteraard geen genoegen genomen, zoals
u in onderstaande kunt lezen, lezers.
DUS:
Mijn brief aan de Commissie [A]
Daarna, de ontvangstbevestiging van de Commissie [B]
Waarna het antwoord van de Commissie [C]
En HET BELANGRIJKSTE:
Mijn reactie op het antwoord van de Commissie [D]
[In mijn reactie aan de Commissie heb ik hier op
de website de toevoegingen van hun twee brieven
weggelaten, aangezien u die al onder B en C vindt]
EN ALS TOEGIFT:
Mijn originele mail aan de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking
VEEL LEESPLEZIER!
DE STRIJD GAAT DOOR!
Astrid Essed
A
ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AAN
DE ALGEMENE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
ASTRID ESSED
30 JANUARI 2019
B

ONTVANGSTBEVESTIGING ALGEMENE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING OP BRIEF ASTRID ESSED
MET ALS ONDERWERP: ”Einde aan Israelische bezetting en kolonisatie
Voor gelijke rechten Palestijnen”
Tweede Kamer der Staten Generaal

A. Essed

adres……

Amsterdam

Plaats en datum                                                       Den Haag, 31 januari 2019
Betreft:                                                                     Reactie m/b.t. Israelische
                                                                                 bezetting en Palestijnse
                                                                                 rechten
Ons kenmerk:                                                           2019Z01785/2019D03895
Uw brief van:                                                            30 januari 2019
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bovengenoemde brief.
Uw brief is doorgestuurd naar de leden van de algemene commissie voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze commissie zal
uw brief behandelen in een van haar eerstvolgende vergaderingen.
De griffier van de commissie zal u binnenkort informeren over het besluit
dat de commissie naar aanleiding van uw brief heeft genomen. Als u uw brief
alleen ter kennisname naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dan volstaat
de Tweede Kamer met deze ontvangstbevestiging.
Wij wijzen u graag op het volgende. Alle ingekomen stukken, waaronder
de brieven van burgers en organisaties, worden opgenomen in een voor alle
Kamerleden en hun medewerkers toegankelijk informatiesysteem.
We gaan ervan uit, dat u daartegen geen bezwaar hebt, omdat u met uw
brief de aandacht van het parlement hebt gevraagd.
U mag ervan uitgaan, dat de Kamerleden en medewerkers zorgvuldig
met uw brief omgaan. Indien u echter bezwaar hebt tegen opname
van uw brief, dan verzoeken wij u ons dat per omgaande te laten weten onder
vermelding van het bovenstaande kenmerk.
Uw brief zal dan uit het informatiesysteem worden verwijderd.
Dit betekent wel dat de Tweede Kamer uw brief niet verder zal beantwoorden.
Brieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven worden tevens
ter inzage gelegd voor de parlementaire pers. Indien u bezwaar hebt tegen
inzage van uw brief door de parlementaire pers, kunt u onder vermelding van
het bovenstaande kenmerk een email sturen naar de stafdienst Communicatie,
Met vriendelijke groet
Tweede Kamer der Staten Generaal
Griffie Plenair/Bureau Wetgeving
Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T. 070-3182211
Deze ontvangstbevestiging is vervaardigd in een geautomatiseerd systeem en is daarom niet ondertekend
EINDE ONTVANGSTBEVESTIGINGSBRIEF
C
ANTWOORD ALGEMENE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING OP BRIEF ASTRID ESSED
MET ALS ONDERWERP: ”Einde aan Israelische bezetting en kolonisatie
Voor gelijke rechten Palestijnen”
TWEEDE KAMER                                Commissie BuHa-OS
Der Staten-Generaal
A. Essed
adres………
Amsterdam
Plaats en datum: Den Haag, 12 februari 2019
Betreft:                 Reactie m.b.t. Israelische bezetting en Palestijnse rechten
Ons kenmerk:       2019Z01785/2019D05034
Uw brief van:        30 januari 2019
Geachte mevrouw Essed,
Uw bovengenoemde brief m.b.t. de Israelische bezetting en Palestijnse rechten
is door de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een procedurevergadering behandeld. In die
vergadering heeft de commissie besloten uw brief voor kennisgeving aan te
nemen.
Dit houdt in dat de commissie als zodanig op uw brief geen actie onderneemt.
Dit laat evenwel onverlet dat de individuele leden naar aanleiding van de inhoud
van uw brief zelf initiatieven kunnen nemen.
Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief.
Hoogachtend
de griffier van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
[HANDTEKENING]
T.J.E. van Toor
EINDE ANTWOORD COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING OP BRIEF ASTRID ESSED
D
REACTIE ASTRID ESSED OP HET ANTWOORD VAN DE ALGEMENE
COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Astrid Essed
Feb 18 at 4:13 PM
AAN
DE LEDEN VAN DE ALGEMENE COMMISSIE BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Betreft:
Mijn reactie op uw antwoord op mijn aan uw Commissie op
30 januari jongstleden toegezonden brief met als
onderwerp:
Einde aan Israelische bezetting en kolonisatie
Voor gelijke rechten Palestijnen
[Deze brief is eveneens toegezonden aan uw collegae Tweede
Kamerleden van de diverse politieke partijen]
Geachte leden van de Commissie,
Ik heb uw ontvangstbevestiging van mijn bovengenoemde brief dd 31 januari  en
uw uiteindelijke inhoudelijke antwoord dd 12 februari in goede orde per
post ontvangen, waarvoor dank.
Zie beiden onder P/S
Vanzelfsprekend ben ik niet ingegaan op uw ontvangstbevestiging,
maar zal hierbij reageren op uw antwoord op mijn brief:
Daaraan voorafgaande citeer ik  uit uw antwoord-brief
dd 12 februari jongstleden:
”Uw bovengenoemde brief m.b.t. de Israelische bezetting en Palestijnse rechten
is door de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een procedurevergadering behandeld. In die
vergadering heeft de commissie besloten uw brief voor kennisgeving aan te
nemen.
Dit houdt in dat de commissie als zodanig op uw brief geen actie onderneemt.
Dit laat evenwel onverlet dat de individuele leden naar aanleiding van de inhoud
van uw brief zelf initiatieven kunnen nemen.”
Waarde Commissie, uw reactie slaat als een Tang op een Varken!
Ik schrijf u een uitgebreide inhoudelijke brief, waarin ik u aan u een
oproep doe, zich in te zetten voor het einde van de Israelische bezetting
met alle daaruit voortkomende humanitaire ellende voor de bezette
Palestijnse bevolking en het enige dat u kunt antwoorden is
”Dit houdt in dat de commissie als zodanig op uw brief geen actie onderneemt”
Zonder daarbij de moeite te nemen, inhoudelijk op mijn argumentatie
in te gaan.
Niet alleen is dit in strijd met regels van wellevendheid en respect, erger is,
dat uw commissie kennelijk wat betreft het onrecht van de Israelische
bezetting, als een Struisvogel uw Kop in het Zand steekt, waarmee u
de facto deze status van bezetting en onderdrukking legitimeert!
Ik heb u in mijn brief gewezen op de misdadige gevolgen van deze
Israelische bezetting [dat ga ik niet herhalen, daarvan behoort u sowieso
op de hoogte te zijn], op de Nederlandse politieke verplichting, de
Internationale Rechtsorde na te leven, zoals in de Grondwet [artikel
90] staat. [1]
Ik heb u gewezen op de mensenrechtenclausule, die het EU Associatieverdrag
met Israel behelst [2], waardoor dit, bij naleving, gemakkelijk valt op te
schorten en in het uiterste geval, op te zeggen.
Ik heb u gewezen op de mogelijkheid van economische sancties, wanneer
Israel continueert [en daar ziet het wel naar uit] het Internationaal Recht
aan zijn laars te lappen, zoals tot nu toe is gebeurd. [3]
En dan antwoordt u slechts met het zinnetje

”Dit houdt in dat de commissie als zodanig op uw brief geen actie onderneemt.”

EPILOOG
 
Duidelijk mag zijn, dat ik mij niet neerleg bij uw antwoord, dat in niets ingaat
op mijn inhoudelijke argumentatie.
 
Ik roep u dan ook op, waarde Commissie, nee, dat EIS ik,
dat u uw antwoord op mijn brief inhoudelijk formuleert, zoals ik
u ook een uitgebreide inhoudelijke brief gestuurd heb.
 
Mijn brief ”voor kennisgeving” aannemen met de flauwe boodschap,
dat uw commissie ”geen actie” onderneemt, volstaat niet.
 
Dus wacht ik op uw inhoudelijke reactie.
 
Zo niet, dan reken ik uw Commissie onder het adagium
”Wie zwijgt stemt toe” tot die politieke instellingen,
die bezetting, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid
als nieuwe ”rechtsorde” omhelzen.
 
En in dat geval
 
SHAME TO YOU!
 
 
Bedankt voor het lezen van deze brief
Mijn oorspronkelijke brief aan u treft u geheel onderin aan
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
NOTEN
[Daaronder uw brieven en mijn oorspronkelijke brief aan u]
 
 
[1]
Grondwet
Artikel 90

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde

HOOFDSTUK 5, ARTIKEL 90, GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5

GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17

[2]

”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENT
ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE
EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THE
ONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART
21 JUNE 2000
[3]
DE WERELD MORGEN.BE
ISRAEL, WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIES
LODE VANOOST
 
 
 
E
ORIGINELE MAIL ASTRID ESSED AAN DE COMMISSIE VOOR
BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Astrid Essed /
Wed, Jan 30, 2019 at 1:40 PMTo: “cie.buhaos@tweedekamer.nl” <cie.buhaos@tweedekamer.nl>

AAN
DE LEDEN VAN DE ALGEMENE COMMISSIE BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Onderwerp:
Einde aan Israelische bezetting en kolonisatie
Voor gelijke rechten Palestijnen
NB
Een brief van dezelfde strekking is gestuurd aan uw collegae Tweede
Kamerleden van’
de diverse politieke partijen
Geachte dames en heren,
”THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations.”
DECLARATION  OF ESTABLISHMENT OF STATE OF ISRAEL
Het Jaar 2019 kan een ommekeer betekenen
voor een langer dan vijftig jaar durend onrecht,
waarvan het hoog tijd is, dat er een einde aan gemaakt
wordt!
U las het al in mijn onderwerp:
De Israelische bezetting en kolonisatie van de
Palestijnse bezette gebieden.
Maar ook, en daarmee begon ik mijn brief aan u, de erkenning
van gelijke rechten voor de Palestijnen, het meest elementaire
mensenrecht, dat Israel ook [in algemene zin] in haar Onafhankelijkheids
verklaring heeft opgenomen [1], maar niet naleeft.
Sterker nog:
Onlangs [december 2018] heeft de Knesset, Israel’s Parlement,
zelfs TEGEN gelijkheid voor de Palestijnse inwoners gestemd! [2]
Hieraan ging vooraf, dat de Knesset in juli van datzelfde jaar de
Wet op de Joodse Natiestaat aannam, die feitelijk de rechten van
de niet-joodse bewoners in een klap wegvaagde [3] en daarmee inging
tegen de eigen, in mei 1948 aangenomen Onafhankelijkheids
verklaring [4] waarmee ik de brief begon.
Een verbijsterende schending op het meest elementaire gelijkheids-
principe, waarin alle burgers van een land gelijke rechten hebben!
Wordt het niet hoog tijd, Tweede Kamerleden, dat u daartegenop komt
en Israel in daad [en niet alleen in woord] laat zien, dat zoiets
ondemocratisch en discriminerends gevolgen heeft?
Hoe u dat kunt doen, doe ik aan het eind van deze brief uit de doeken.
ONGELIJK RECHTSSYSTEEM/MILITAIRE RECHTBANKEN
VOOR BURGERS
Nou was die ongelijkheid er feitelijk al, al was het nog niet zo schaamteloos
en openlijk geformuleerd als in deze Wet op de Joodse Natiestaat.
Ja, er was feitelijk al apartheid, doordat er twee ongelijke rechtssystemen
werkzaam zijn.
Namelijk het ”gewone” [vergelijkbaar met de onze] in Israel zelf, en
de militaire rechtbanken voor de Palestijnen in de Bezette Gebieden. [5]
Militaire rechtbanken voor burgers zijn sowieso ”not done”, maar hier
is ook nog de ongelijke behandeling van de Palestijnen in de bezette gebieden!
Want de Joodse kolonisten, die zich hebben ”gesettled” in de bezette
gebieden, vallen niet onder die militaire rechtbanken! [6]
BEZETTING
Ongelijkheid tussen Joodse Israeli’s en Palestijnen dus, nu
bekrachtigd door de Wet op de Joodse Natiestaat, militaire rechtbanken
voor Palestijnse burgers in de Bezette Gebieden, waarvan ook
minderjarige kinderen slachtoffer zijn [7] en extreem Israelisch geweld
tegen de Palestijnse burgerbevolking [zie de schokkende aantallen
uit 2018 onder noot 8], het heeft een voornaamste oorzaak:
De nu al langer dan 50 jaar durende Israelische bezetting van de
Palestijnse gebieden, met zijn schokkende oogst aan onderdrukking,
vernederingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. [9]
Misdaden tegen de menselijkheid zoals de jarenlange Gaza Blokkade [10],
die feitelijk gericht is tegen de Gazaanse  burgerbevolking, die zo
verstoken blijft van elementaire basisbehoeften, vaak verstoken
van medische hulp [11] wordt vernederd [12] en langzaam gewurgd.
Regelmatig wordt door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International,
Human Rights Watch, Btselem, maar ook door het Rode Kruis, de noodklok
over deze misdadige Blokkade geluid, die mensenlevens eist [13], vooralsnog
zonder veel resultaat.
NEDERZETTINGEN
Een ander kwaadaardig effect van die bezetting zijn de nederzettingen.
illegaal volgens het Internationaal Recht [14], die niet alleen landdiefstal
zijn, maar door de ongebreidelde uitbreiding [15] in feite bijna al het bezette
Palestijnse land in snel tempo aan het inpikken zijn, waardoor israel
facts on the ground tracht te scheppen en een onafhankelijke, levensvatbare
Palestijnse Staat feitelijk de nek omdraait.
Daarnaast neemt het kolonistengeweld hand over hand toe [16], wat leidt
tot steeds meer terreur en geweld tegen de bezette Palestijnse bevolking.
Dit moet gestopt worden.
NU!
ANDER ONRECHT
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
Bijvoorbeeld over de illegale Israelische Muur [17],
die niet alleen bezet Palestijns gebied heeft ingepikt, maar ook
het dagelijks leven van de Palestijnen ernstig bemoeilijkt. [18]
Over de vele militaire aanvallen op Gaza, die in feite een oorlog
tegen de burgerbevolking waren [19] en duizenden doden en gewonden
heeft veroorzaakt, zijn boekdelen te schrijven en hebben -terecht- geleid
tot scherpe veroordelingen van mensenrechtenorganisaties. [20]
TENSLOTTE
Veel meer kan gezegd en geschreven worden over de terreur van deze
in juni 52 jaar durende bezetting met als desctructieve neveneffecten, naast
de oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen, de illegale nederzettingen
en de bouw van de eveneens illegale Muur.
Ik laat het hierbij, omdat het duidelijk genoeg is.
Even duidelijk is, dat hier een einde aan moet komen en wel zo snel
mogelijk!
Daarom roep ik u op tot het volgende
OPROEP AAN U:
Zet u in voor:
De erkenning van gelijke rechten voor ALLE inwoners in Israel.
Zoals u weet en in bovenstaande is vermeld, is een voorstel
daartoe door de Knesset verworpen [21], wat ingaat tegen de
Israelische Onafhankelijkheidsverklaring [22]
Een direct einde aan de Israelische bezetting van de Bezette Palestijnse
gebieden de Westbank, Oost-Jeruzalem en Gaza [23], zoals in 1967
geeist in VN Veiligheidsraadsresolutie 242 en daarna vele malen
herhaald en bevestigd door de VN.
Een directe ontmanteling van ALLE in Bezet Palestijns Gebied gebouwde
nederzettingen, als zijnde in strijd met het Internationaal Recht.
Ontmanteling van de illegale Israelische Muur.
Waarvan natuurlijk het belangrijkste en de bron van alle ellende:
De beeindiging van de bezetting.
Zet uw invloed in om ervoor te zorgen, dat er in EU verband
Als parlementsleden mag ik dat van u verwachten, aangezien in
de Grondwet staat [artikel 90], dat de regering de Internationale
Rechtsorde bevordert. [24]
Aangezien Nederland en welk ander land ook is gehouden aan
het Internationaal Recht, dat zowel bezetting als nederzettingen
heeft veroordeeld. [25]
EU ASSOCIATIEVERDRAG
En hiervoor zijn handvaten aanwezig!
Want bij niet naleving van zijn internationaalrechtelijke
verplichtingen, kan aan Israel gedreigd worden met de
opschorting, dan wel opzegging, van het Associatieverdrag met
de EU, dat, zoals u weet, een mensenrechtencalusule heeft. [26]
Ook kan in het uiterste geval gedreigd worden met ecomische sancties.
EPILOOG
Het is 2019
De maat is vol!
Het is te gek voor woorden, dat Israel al bijna 52 jaar de Palestijnse
gebieden bezet houdt, illegale nederzettingen bouwt, een illegale
Muur bouwt en een eveneens illegale uithongeringsblokkade’
van Gaza handhaaft, oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad stapelt
en daarmee straffeloos wegkomt.
Dit kan niet meer en er moet per direct een einde aan komen.
Het Jaar 2019 kan een ommekeer betekenen en daarin
kunt u, dames en heren parlementariers, een belangrijke rol
spelen.
Speel die dan ook en maak een einde aan dit straffeloos gepleegde
onrecht, dat al decennia voortduurt.
Ik reken op u
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DECLARATION OF ESTABLISHMENT OF STATE OF ISRAEL
TEXT

ERETZ-ISRAEL [(Hebrew) – the Land of Israel, Palestine] was the birthplace of the Jewish people. Here their spiritual, religious and political identity was shaped. Here they first attained to statehood, created cultural values of national and universal significance and gave to the world the eternal Book of Books.After being forcibly exiled from their land, the people kept faith with it throughout their Dispersion and never ceased to pray and hope for their return to it and for the restoration in it of their political freedom.

Impelled by this historic and traditional attachment, Jews strove in every successive generation to re-establish themselves in their ancient homeland. In recent decades they returned in their masses. Pioneers, ma’pilim [(Hebrew) – immigrants coming to Eretz-Israel in defiance of restrictive legislation] and defenders, they made deserts bloom, revived the Hebrew language, built villages and towns, and created a thriving community controlling its own economy and culture, loving peace but knowing how to defend itself, bringing the blessings of progress to all the country’s inhabitants, and aspiring towards independent nationhood.

In the year 5657 (1897), at the summons of the spiritual father of the Jewish State, Theodore Herzl, the First Zionist Congress convened and proclaimed the right of the Jewish people to national rebirth in its own country.

This right was recognized in the Balfour Declaration of the 2nd November, 1917, and re-affirmed in the Mandate of the League of Nations which, in particular, gave international sanction to the historic connection between the Jewish people and Eretz-Israel and to the right of the Jewish people to rebuild its National Home.

The catastrophe which recently befell the Jewish people – the massacre of millions of Jews in Europe – was another clear demonstration of the urgency of solving the problem of its homelessness by re-establishing in Eretz-Israel the Jewish State, which would open the gates of the homeland wide to every Jew and confer upon the Jewish people the status of a fully privileged member of the comity of nations.

Survivors of the Nazi holocaust in Europe, as well as Jews from other parts of the world, continued to migrate to Eretz-Israel, undaunted by difficulties, restrictions and dangers, and never ceased to assert their right to a life of dignity, freedom and honest toil in their national homeland.

In the Second World War, the Jewish community of this country contributed its full share to the struggle of the freedom- and peace-loving nations against the forces of Nazi wickedness and, by the blood of its soldiers and its war effort, gained the right to be reckoned among the peoples who founded the United Nations.

On the 29th November, 1947, the United Nations General Assembly passed a resolution calling for the establishment of a Jewish State in Eretz-Israel; the General Assembly required the inhabitants of Eretz-Israel to take such steps as were necessary on their part for the implementation of that resolution. This recognition by the United Nations of the right of the Jewish people to establish their State is irrevocable.

This right is the natural right of the Jewish people to be masters of their own fate, like all other nations, in their own sovereign State.

ACCORDINGLY WE, MEMBERS OF THE PEOPLE’S COUNCIL, REPRESENTATIVES OF THE JEWISH COMMUNITY OF ERETZ-ISRAEL AND OF THE ZIONIST MOVEMENT, ARE HERE ASSEMBLED ON THE DAY OF THE TERMINATION OF THE BRITISH MANDATE OVER ERETZ-ISRAEL AND, BY VIRTUE OF OUR NATURAL AND HISTORIC RIGHT AND ON THE STRENGTH OF THE RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, HEREBY DECLARE THE ESTABLISHMENT OF A JEWISH STATE IN ERETZ-ISRAEL, TO BE KNOWN AS THE STATE OF ISRAEL.

WE DECLARE that, with effect from the moment of the termination of the Mandate being tonight, the eve of Sabbath, the 6th Iyar, 5708 (15th May, 1948), until the establishment of the elected, regular authorities of the State in accordance with the Constitution which shall be adopted by the Elected Constituent Assembly not later than the 1st October 1948, the People’s Council shall act as a Provisional Council of State, and its executive organ, the People’s Administration, shall be the Provisional Government of the Jewish State, to be called “Israel”.

THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations.

THE STATE OF ISRAEL is prepared to cooperate with the agencies and representatives of the United Nations in implementing the resolution of the General Assembly of the 29th November, 1947, and will take steps to bring about the economic union of the whole of Eretz-Israel.

WE APPEAL to the United Nations to assist the Jewish people in the building-up of its State and to receive the State of Israel into the comity of nations.

WE APPEAL – in the very midst of the onslaught launched against us now for months – to the Arab inhabitants of the State of Israel to preserve peace and participate in the upbuilding of the State on the basis of full and equal citizenship and due representation in all its provisional and permanent institutions.

WE EXTEND our hand to all neighbouring states and their peoples in an offer of peace and good neighbourliness, and appeal to them to establish bonds of cooperation and mutual help with the sovereign Jewish people settled in its own land. The State of Israel is prepared to do its share in a common effort for the advancement of the entire Middle East.

WE APPEAL to the Jewish people throughout the Diaspora to rally round the Jews of Eretz-Israel in the tasks of immigration and upbuilding and to stand by them in the great struggle for the realization of the age-old dream – the redemption of Israel.

PLACING OUR TRUST IN THE “ROCK OF ISRAEL”, WE AFFIX OUR SIGNATURES TO THIS PROCLAMATION AT THIS SESSION OF THE PROVISIONAL COUNCIL OF STATE, ON THE SOIL OF THE HOMELAND, IN THE CITY OF TEL-AVIV, ON THIS SABBATH EVE, THE 5TH DAY OF IYAR, 5708 (14TH MAY,1948).

David Ben-Gurion

Daniel Auster
Mordekhai Bentov
Yitzchak Ben Zvi
Eliyahu Berligne
Fritz Bernstein
Rabbi Wolf Gold
Meir Grabovsky
Yitzchak Gruenbaum
Dr. Abraham Granovsky
Eliyahu Dobkin
Meir Wilner-Kovner
Zerach Wahrhaftig
Herzl Vardi
Rachel Cohen
Rabbi Kalman Kahana
Saadia Kobashi
Rabbi Yitzchak Meir Levin
Meir David Loewenstein
Zvi Luria
Golda Myerson
Nachum Nir
Zvi Segal
Rabbi Yehuda Leib Hacohen Fishman
David Zvi Pinkas
Aharon Zisling
Moshe Kolodny
Eliezer Kaplan
Abraham Katznelson
Felix Rosenblueth
David Remez
Berl Repetur
Mordekhai Shattner
Ben Zion Sternberg
Bekhor Shitreet
Moshe Shapira
Moshe Shertok

* Published in the Official Gazette, No. 1 of the 5th, Iyar, 5708 (14th May, 1948).

[2]

ISRAELI KNESSET REJECTS BILL TO ”MAINTAIN EQUAL
RIGHTS AMONGST ITS CITIZENS”
12 DECEMBER 2018
THE HAARETZ
KNESSET COUNCIL BANS BILL TO DEFINE ISRAEL AS STATE
FOR ALL CITIZENS
THE RIGHTS FORUM
ISRAELISCH PARLEMENT STEMT TEGEN GELIJKE RECHTEN VOOR
ALLE INWONERS
25 DECEMBER 2018
[3]
”De stemming in het parlement is schokkend, maar geen incident. In juni weigerde het Israëlische parlement een wetsvoorstel van de partij Tajammu’ (Balad) in behandeling te nemen, waarin Israël als ‘Staat voor al haar burgers’ werd gedefinieerd, met gelijke rechten voor alle inwoners.”
 Het presidium beoordeelde het wetsvoorstel als een ‘aanval op de fundamenten van de staat’, aangezien het joden en niet-joden dezelfde ‘nationale status’ zou verlenen. Daartoe is Israël niet bereid.
THE RIGHTS FORUM
ISRAELISCH PARLEMENT STEMT TEGEN GELIJKE RECHTEN VOOR
ALLE INWONERS
25 DECEMBER 2018
 
 
Een maand later werd die notie in beton gegoten. Op 18 juli nam het parlement de wet op de joodse natiestaat aan, die niet-joden als tweederangsburgers definieert in de marge van een exclusieve ‘joodse staat’
THE RIGHTS FORUM
ISRAELISCH PARLEMENT STEMT TEGEN GELIJKE RECHTEN VOOR
ALLE INWONERS
25 DECEMBER 2018
THE TIMES OF ISRAEL
FINAL TEXT OF JEWISH NATION STATE LAW, APPROVED BY
THE KNESSET ON JULY 19

Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People

1 — Basic principles

A. The land of Israel is the historical homeland of the Jewish people, in which the State of Israel was established.

B. The State of Israel is the national home of the Jewish people, in which it fulfills its natural, cultural, religious and historical right to self-determination.

C. The right to exercise national self-determination in the State of Israel is unique to the Jewish people.

2 — The symbols of the state

A. The name of the state is “Israel.”

B. The state flag is white with two blue stripes near the edges and a blue Star of David in the center.

C. The state emblem is a seven-branched menorah with olive leaves on both sides and the word “Israel” beneath it.

D. The state anthem is “Hatikvah.”

E. Details regarding state symbols will be determined by the law.

3 — The capital of the state

Jerusalem, complete and united, is the capital of Israel.

4 — Language

A. The state’s language is Hebrew.

B. The Arabic language has a special status in the state; Regulating the use of Arabic in state institutions or by them will be set in law.

C. This clause does not harm the status given to the Arabic language before this law came into effect.

5 — Ingathering of the exiles

The state will be open for Jewish immigration and the ingathering of exiles

6 — Connection to the Jewish people

A. The state will strive to ensure the safety of the members of the Jewish people in trouble or in captivity due to the fact of their Jewishness or their citizenship.

B. The state shall act within the Diaspora to strengthen the affinity between the state and members of the Jewish people.

C. The state shall act to preserve the cultural, historical and religious heritage of the Jewish people among Jews in the Diaspora.

7 — Jewish settlement

A. The state views the development of Jewish settlement as a national value and will act to encourage and promote its establishment and consolidation.

8 — Official calendar

The Hebrew calendar is the official calendar of the state and alongside it the Gregorian calendar will be used as an official calendar. Use of  the Hebrew calendar and the Gregorian calendar will be determined by law.

9 — Independence Day and memorial days

A. Independence Day is the official national holiday of the state.

B. Memorial Day for the Fallen in Israel’s Wars and Holocaust and Heroism Remembrance Day are official memorial days of the State.

10 — Days of rest and sabbath

The Sabbath and the festivals of Israel are the established days of rest in the state; Non-Jews have a right to maintain days of rest on their Sabbaths and festivals; Details of this issue will be determined by law.

11 — Immutability

This Basic Law shall not be amended, unless by another Basic Law passed by a majority of Knesset members.

THE TIMES OF ISRAEL

ISRAEL PASSES JEWISH STATE LAW, ENSHRINING

”NATIONAL HOME OF THE JEWISH PEOPLE”

19 JULY 2018

https://www.timesofisrael.com/knesset-votes-contentious-jewish-nation-state-bill-into-law/

[4]

ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DECLARATION OF ESTABLISHMENT OF STATE OF ISRAEL
[5]
”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
The laws implemented in the West Bank are inequitable and discriminate against Palestinians. Although the settlers live in the same geographical area in which martial law is imposed, Israel has decided that they are not subject to military law, but rather to Israeli law. The application of two distinct legal systems in a single territory constitutes gross discrimination”
MILITARY COURTS
INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS
THE JUDICIAL ARM OF THE OCCUPATION:
THE ISRAELI MILITARY COURTS IN THE
OCCUPIED TERRITORIES
[6]
”Officially, military courts are authorized to try anyone who commits an offense in the West Bank, including settlers, Israeli citizens residing in Israel, and foreign nationals. However, in the early 1980s, the Attorney General decided that Israeli citizens would be tried in the Israeli civilian court system according to Israeli penal laws, even if they live in the Occupied Territories and the offense was committed there, against residents of the Occupied Territories. That policy remains in effect to this day. This means that people are tried in different courts, under different laws, for the exact same offense committed in the exact same place: Palestinian defendants are tried in military courts, their guilt or innocence determined according to the evidence laws followed in this court system, and their sentences according to the provisions of military orders. Israeli defendants are tried in a civilian court in Israel, exonerated or convicted under Israeli evidence laws, and sentenced under Israeli law as well.”
[7]
MINORS IN JEOPARDY
VIOLATIONS OF THE RIGHTS OF PALESTINIAN MINORS
BY ISRAEL’S MILITARY COURTS
FULL REPORT
MILITARY COURT WATCH
MONITORING THE TREATMENT OF CHILDREN IN ISRAELI
MILITARY DETENTION
[8]
THE RIGHTS FORUM
ISRAELISCH GEWELD TEGEN DE PALESTIJNSE BEVOLKING PIEKTE
IN 2018
[9]
REALITY CHECK
ALMOST FIFTY YEARS OF OCCUPATION
REPORT
[10]
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
[11]
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: RECORD LOW IN GAZA MEDICAL PERMITS
13 FEBRUARY 2018
[12]
THE INTERNATIONAL RED CROSS
DIGNITY DENIED IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
[13]
”54 Died in 2017 Awaiting Israeli Permit
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: RECORD LOW GAZA MEDICAL PERMITS
13 FEBRUARY 2018
AMNESTY INTERNATIONAL
GAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHE NEED TO LIFT
ISRAEL’S 10 YEAR’S ILLEGAL BLOCKADE
INTERNATIONAL RED CROSS
ELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTS OF LIFE IN GAZA
”In early September 2015, the United Nations Conference on Trade and Development published a report on the situation in Gaza after eight years of blockade and three rounds of fighting between Israel and the Palestinians. The report cautioned that without significant changes to Israel’s policy, Gaza has no chance of recovery and will become unlivable by 2020. Rather than change its policies in the time that has elapsed since the report, Israel has made them stricter and the situation has deteriorated.”
THE GAZA STRIP
11 NOVEMBER 2017
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: RECORD LOW GAZA MEDICAL PERMITS
13 FEBRUARY 2018
THE INTERNATIONAL RED CROSS
DIGNITY DENIED IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES

[14]
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
ILLEGAAL VOLGENS ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
EN HET HAAGS VERDRAG UIT 1907
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
THE HAGUE CONVENTION 1907
 
De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap − Nederland inbegrepen − zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert.”
 
THE RIGHTS FORUM
 
SCHENDINGEN
 

[15]

THE HAARETZ
ISRAEL APPROVES 1450 NEW HOMES IN WEST BANK SETTLEMENTS
26 DECEMBER 2018
[16]
SETTLER VIOLENCE
[17]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF

A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

[18]
”When it erected the barrier, Israel cut off residents of some 150 Palestinian communities from their land – including farmland and pastureland – leaving the communities east of the barrier and their land on the other, between the barrier and the Green Line. By so doing, Israel blocked thousands of Palestinians from freely accessing and cultivating their land”
…..
……
”As a result of not having free access to their farmland, Palestinian landowners have been forced to abandon lucrative branches of farming that require daily, year-round cultivation, and many have replaced them with olive trees, one of the most durable crops in the region. Yet even olive trees suffer without regular cultivation. The trees grow sick, yield less fruit, and harvesting even these meager crops is greatly impeded by the thorny weeds whose wild growth among the trees cannot be checked by the farmers who do not have regular access to the land.”
THE SEPARATION BARRIER
[19]
THE INDEPENDENT
”FIRE AT EVERY PERSON” ISRAELI SOLDIERS REVEAL
THAT THEY WERE ORDERED TO SHOOT TO KILL IN GAZA
COMBAT ZONES-EVEN IF TARGETS MAY HAVE BEEN CIVILIANS
4 MAY 2015
ZO GING HET ERAAN TOE IN DE GAZA OORLOG VAN 2014: ”SCHIETEN
OP ALLES WAT BEWOOG”
4 MEI 2015
[20]
FATALITIES DURING OPERATION CAST LEAD
FATALITIES DURING OPERATION PROTECTIVE EDGE
AMNESTY INTERNATIONAL
OPERATION CAST LEAD: 22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION
2009
“During 50 days of attacks, Israeli forces wreaked massive death and destruction on the Gaza Strip, killing close to 1,500 civilians, more than 500 of whom were children,” said Philip Luther, Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme Director.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT: TWO YEARS ON, STILL NO JUSTICE FOR
WAR CRIMES VICTIMS
7 JULY 2016
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT: USE OF EXCESSIVE FORCE IN GAZA AN ABHORRENT
VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW
14 MAY 2018
[21]
ISRAELI KNESSET REJECTS BILL TO ”MAINTAIN EQUAL
RIGHTS AMONGST ITS CITIZENS”
12 DECEMBER 2018
THE HAARETZ
KNESSET COUNCIL BANS BILL TO DEFINE ISRAEL AS STATE
FOR ALL CITIZENS
THE RIGHTS FORUM
ISRAELISCH PARLEMENT STEMT TEGEN GELIJKE RECHTEN VOOR
ALLE INWONERS
25 DECEMBER 2018
[22]
ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DECLARATION OF ESTABLISHMENT OF STATE OF ISRAEL
[23]
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´
VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT END
GAZA OCCUPATION
28 OCTOBER 2004

[24]

Grondwet
Artikel 90

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde

HOOFDSTUK 5, ARTIKEL 90, GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5

GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17

[25]
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADS RESOLUTIE 242 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
WIKIPEDIA
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242
TWEE BELANGRIJKE VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIES
OVER DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN
WIKIPEDIA
RESOLUTIE 452 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
1979
WIKIPEDIA
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 452
TEKST
WIKIPEDIA
RESOLUTIE 465 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
1980
WIKIPEDIA
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 465
[26]
”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENT
ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE
EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THE
ONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART
21 JUNE 2000

Reacties uitgeschakeld voor Israelische bezetting/Reactie op antwoord ”struisvogel” commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.