Geschiedenis van het Israelisch-Palestijnse conflict/Brief aan Wikikids over tendentieuze en misleidende informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VERWOESTING VAN PALESTINA
TOEN:
PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN, VERDREVEN DOOR JOODS/
ZIONISTISCHE MILITIES OF UIT ANGST VOOR MASSASLACHTINGEN
ALS DEIR YASSSIN

Arabische Palestijnen op de vlucht in 1948

 

http://www.palestineremembered.com/index.html

DE VERWOESTING VAN PALESTINA
NU:

VERWOESTING GAZA
 ILLEGALE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESCHIEDENIS VAN HET ISRAELISCH-PALESTIJNSE CONFLICT/BRIEF AAN WIKIKIDS

OVER TENDENTIEUZE EN MISLEIDENDE INFORMATIE

AAN TEAM VAN WIKIKIDS

Onderwerp: ONJUISTE EN TENDENTIEUZE INFORMATIE IN

UW RUBRIEK ”ISRAEL”

”ISRAEL”

AAN HET TEAM VAN WIKIKIDS

 

Geachte heer/mevrouw,

Verontwaardiging, verbijstering en ontzetting maakten zich

van mij meester bij het lezen van uw kennisbank voor kinderen

jongeren over de geschiedenis en de hedendaagse situatie in Israel.[1]

Uw rubriek varieert van onjuiste historische beweringen, pure

geschiedvervalsing tot

vage en onduidelijke informatie tot pure Israelisch-zionistische

indoctrinatie en denigrerend neo koloniaal taalgebruik.

 

Het staat, eerlijk gezegd, zo bol van de onjuistheden en het verdedigen

van Israelische [oorlogs]misdaden, dat ik niet weet, waar te beginnen

of te eindigen.

Mijn betoog pretendeert dan ook niet, uw hele rubriek door te

lichten.

Wel zal ik er enkele zaken uitlichten, die mij het meest gestoord hebben.

Hierbij zal ik u voor alle duidelijkheid, citeren.

 

Verder zal ik mijn betoog opdelen in Deel I [tot 1947] en Deel II

[”Onafhankelijkheid” en na 1948]

 

DEEL I

”ISRAEL”/GESCHIEDENIS

TOT 1947

 

 

Zoals u gezien hebt, zet ik Israel tussen aanhalingstekens,

omdat er voor 1948 van Israel geen sprake was, maar van Palestina,

eerst kolonie van het Ottomaanse Rijk en vanaf 1922 tot 1948, Brits

Mandaatgebied. [2]

Uw citaat 1

Ik citeer uit uw ”Geschiedenis tot 1947” [3]

”Door de bezetting van de Britten en de steeds groter wordende stroom Joodse immigranten uit Europa en Amerika kwamen de bewoners van Palestina in opstand, geholpen door de buurlanden. Joodse milities vochten aan de zijde van de Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog.”

Ten eerste houdt u een onjuiste volgorde aan.

Om tot begrip te komen over de geschiedenis van Israel/Palestina dient

eerst het ontstaan van de zionistische beweging [die ijverde voor

Joodse ”terugkeer” naar Palestina en het stichten van een Joodse Staat aldaar]

genoemd te worden, de beeindiging van het Ottomaanse Rijk en het ingaan van

de Britse Mandaatsperiode vanaf 1922.

Daarop kom ik terug.

Maar u slaat dat allemaal over [heel verwarrend voor de lezers,

die niets van die geschiedenis kennen] en noemt kennelijk de

Arabische Opstand van 1936-1939 tegen het Engelse gezag en de

Joods-zionistische politieke organisaties [die al milities vormden,

lees ”terreurbenden” tegen de Arabische bevolking in Palestina]

van de Arabische bevolking, lees, de oorspronkelijke bevolking

in Palestina.

Deze opstand werd bloedig door de Engelsen neergeslagen. [4]

Prima, dat u die noemt, maar benoem het dan ook als

Arabische Opstand en vermeld daaraan voorafgaand het

zionisme, Balfour Declaration, toekenning Mandaat aan Groot-

Britannie, zionistische immigratie etc,

Uw citaat 2

”Omdat de Joden nog steeds geen officiële eigen staat hadden en de Engelsen niet wisten wat ze met het nieuw veroverde land aanmoesten, werd Palestina (dus Israël en Jordanië) door de Volkenbond aan de Joden gegeven in de Balfour-verklaring die vanaf toen ook openlijk een thuisland gingen opbouwen.” [5]

Verwarring alom, omdat u dit citaat laat volgen op de vorige over

de Arabische Opstand. [zoals ik haal uit uw beschrijving, tenminste]

Dat betekent, dat u gebeurtenissen uit 1936-1939 eerst hebt beschreven

en nu komt met de Balfour Declaratie uit 1916, die u ten onrechte

toeschrijft aan de Volkenbond.

Ook slaat uw opmerking ”Omdat de Joden nog steeds geen officiële eigen staat hadden” als een tang op een varken, omdat er, nog geen sprake was van ‘een eigen Staat” in de latere bijeenkomst.

Om een en ander te verduidelijken begin ik bij waar u had moeten beginnen,

het ontstaan en de opkomst van het zionisme.

Het zionisme:

Het zionisme is een aan het eind van de negentiger jaren van de 19e eeuw

door de Oostenrijks/Joodse journalist gestichte beweging met als doel

het stichten van een Joodse Staat in Palestina, dat op dat moment

onderdeel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. [6]

Herzl heeft zijn ideeen uitgewerkt in ”Der Judenstaat” [7]

Vanaf dat moment kwam er op bescheiden schaal immigratie

van vooral jongere Joodse mannen tot stand, die zich vaak

als boer in Palestina vestigden.[8]

Balfour Declaration:

In 1917 [dus tijdens de Eerste Wereldoorlog]  sloten Lord  Rotschild,

leider van de zionistische Federatie in Groot Britannie en

de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Balfour, een overeenkomst

voor Britse steun aan een ”Joods Nationaal Tehuis” in Palestina,

de zogenaamde ”Balfour Declaration”

Dit kwam feitelijk neer op een brief van Balfour aan Rotschild. [9]

Bijna overbodig hieraan toe te voegen, dat uw opmerking,

dat ”Palestina door de Volkenbond aan de Joden werd gegeven” [10]

als een tang op een varken slaat.

In de eerste plaats was het een Britse toezegging, in de tweede plaats

”gaven” de Britten niets aan ”de Joden” [lees, zionisten, niet hetzelfde,

want niet alle Joden zijn en waren zionisten], maar verklaarden, te willen

”ijveren voor een Joods Nationaal Tehuis in Palestina” [11]

Uw neokoloniale taalgebruik:

Zelfbeschikkingsrecht als ”cadeau”

Jordanie ”cadautje” van de Britten

Uw citaat 3

”De Arabieren in omringende landen vonden dit overigens prima, die hebben hun eigen landen uit de resten van het Ottomaanse Rijk gecreëerd. Een paar jaar later heeft Groot-Brittannië Oost-Palestina (het huidige Jordanië) toch cadeau gedaan aan de Arabieren. Echter, doordat de Engelse regering oogluikend toestond dat ook veel illegale Arabieren in West-Palestina immigreerden, werd het steeds krapper en moeilijker om te immigreren.” [12]

Uw denigrerende en neo koloniale taalgebruik is ronduit schokkend.

Vooraf aan uw ”cadeautjes” terminologie dit.

Zeggen, dat ”de Arabieren’ [alsof er geen verschil is tussen Arabische

volkeren” ”eigen landen hebben gecreeerd uit de resten van het Ottomaanse Rijk”

is ronduit discriminerend en denigrerend.

Of zegt u soms ook, dat ‘de Duitsers, Italianen en andere volkeren

”eigen landen hebben gecreeerd” uit wat over was van de Oostentijk Hongaarse

Monarchie?” [13]

Niet dus [14]

Waarom dan wel als het om ”Arabieren” gaat?

Veel erger vind ik uw terminologie, waarbij Jordanie ”door de Britten

aan ”de Arabieren” ”cadeau” werd gedaan [15]

Mag ik u erop attent maken, dat Jordanie [als onderdeel

van ”historisch Palestina”] het land was van zijn oorspronkelijke

bevolking, die, na eeuwenlang overheerst geweest was door het

Ottomaanse [Turkse] Rijk en sinds 1922 was onderworpen

aan het Mandaatschap van de Brittten, op grond van het recht op

zelfbeschikking recht had op onafhankelijkheid?

In dat kader werd Jordanie in 1946 onafhankelijk.

Geen ”cadeautje” van de Britse overheerser [die er uberhaupt

niets te zoeken had], maar een verworven recht. Geen ”gunst”

Het ging bovendien niet om ”de Arabieren”, maar specifiek, de bewoners

van Jordanie.

DEEL II

ISRAEL/GESCHIEDENIS

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

”LEGITIMERING” VAN DE STAAT ISRAEL/BALFOUR

DECLARATION/VN RESOLUTIE 181 EN ANTISEMITISME

Zoals u kunt zien, trek ik de laatste zin van uw rubriek ”Tot 1947”

bij het deel ”Onafhankelijkheid” en na 1948”, omdat het in feite daarover gaat.

Uw citaat 4

”Ook in 1947 is Israël internationaal gelegitimeerd, ditmaal door de VN. Twee keer dus, wat zeer uitzonderlijk is. Zij stemden voor de twee-statenverdeling, een Joodse en een Arabische staat. Dit werd echter onmiddellijk afgewezen door de Arabieren, die een Joodse staat niet konden tolereren, omdat het anti-semitisme sterk in opkomst was. Op de dagen die volgden op afwachting van een herziene versie van het VN-plan vielen Arabieren Israël binnen en veel Joden stierven door aanslagen.” [16]

Dit citaat staat zo bol van de propaganda en onjuistheden, dat ik niet weet, waar

te beginnen.

Een poging gewaagd:

Uw opmerking

””Ook in 1947 is Israël internationaal gelegitimeerd, ditmaal door de VN.”

Legitimatie van de Staat Israel:

Hoe u bij uw bewering komt, dat Israel ”twee keer internationaal is

gelegitimeerd” is mij een raadsel.

Met de ”eerste legitimatie”bedoelt u waarschijnlijk de Balfour Declaratie

[later overgenomen door de Volkenbond in de toewijzing van

Groot Britannie als Mandataris van Palestina [17] een door

de Britse regering gedane toezegging, zich zullen inzetten voor

”een Joods Nationaal Tehuis in Palestina” [in de brief van Balfour staat

”a national home” [18]

Dat is geen Staat, laat staan, dat er toen al van ”Israel” sprake

was.

Onder de tweede ”legitimatie” verstaat u VN Resolutie 181, die echter

voorzag in de verdeling van Palestina in een Joods en Arabisch deel met

een gezamenlijke economische Unie. Voor ogen stond een Federale Staat.

Pas toen Ben Gurion in mei 1948 eenzijdig de Staat Israel uitriep, kwam

die Staat als zodanig in beeld en is Israel uiteindelijk in 1949 toegelaten

als lid van de VN. [19]

Maar geen van beiden zijn ”legitimaties” van de Staat Israel.

De eerste niet, omdat er toen sprake was van een ”Joods Nationaal

Tehuis”, de tweede niet omdat VN Resolutie 181 een aanbeveling aan

de Mandataris [Groot Britannie dus] en de andere leden van de VN betrof en het

Joodse deel van Palestina een onderdeel zou zijn van een te vormen

Federatie. [20]

Professor de Waart stelt in zijn artikel ”VN lidmaatschap Palestina.

VN in alle Staten” [21], dat de eerste ”legitimatie” van de Staat Israel

de [eenzijdige] uitroeping van die Staat door Ben Gurion was

Ik citeer de Waart:

”De rechtsbron van Israël als staat was niet de Verdeelresolutie, maar de Afkondiging van Onafhankelijkheid van 4 mei 1948. Dit uitroepen van de staat Israël was een eenzijdige handeling, die niet het karakter van Palestina als staat aantastte, maar alleen het grondgebied daarvan beperkte” [22]

Afwijzing van de Arabieren van VN Resolutie 181

Antisemitisme?

”Zij stemden voor de twee-statenverdeling, een Joodse en een Arabische staat. Dit werd echter onmiddellijk afgewezen door de Arabieren, die een Joodse staat niet konden tolereren, omdat het anti-semitisme sterk in opkomst was.”

Een nare vorm van tendentieuze propaganda is uw opmerking,

dat de Arabische afwijzing van VN Resolutie 181 te maken zou

hebben met antisemitisme.

Onzin.

Waarmee het in werkelijkheid te maken had was de ideologie

van het zionisme, dat neo koloniaal was en een vertrapping van het

recht op zelfbeschikking.

Zoals ik al eerder heb opgemerkt impliceerde het zionisme de

stichting van een Staat in Palestina, het land van de

oorspronkelijke bevolking, de Arabische Palestijnen.

Een dergelijke ideologie is uiteraard een flagrante schending van

het recht op zelfbeschikking, maar eind negentiende eeuw [toen

het zionisme in het leven werd geroepen] algemeen geaccepteerd.

De West Europese landen hadden nog vrijwel allen kolonieeen.

Vreemd was het dan ook niet, dat de zionisten toen nog wereldrijk

Groot Britannie meekregen in de Balfour Declaratie.

Maar het anti koloniale verzet werd toen al sterker en bij de

toekenning van Palestina als Mandaatgebied aan Groot Britannie

kreeg dit land een A status, wat betekent: voorbereiding

op onafhankelijkheid. [23]

In een gangbaar dekolonisatieproces krijgen de bewoners van de

voormalige kolonie [hier Mandaatgebied] onafhankelijkheid en het

land wordt soeverein gebied.

Zo is het ook gegaan in voormalige Mandaatgebieden als Syrie

en Libanon, gemeenschappelijk Frans Mandaatgebied en beiden

onafhankelijk in 1945. [24]

In Palestina had het net zo moeten gaan, als het zelfbeschikkingsrecht

was nageleefd, ware hier niet de complicerende factor, dat de Britse koloniale

mogendheid via de Balfour Declaratie uit Europa komende zionisten een Staat had toegezegd in

het land van een ander volk.

De schrijver Arthur Koestler heeft dit als volgt treffend verwoord:

””One nation solemnly promised to a second nation the country of a third.” [25]

De flagrante inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de Arabische

bevolking van Palestina, die zionisme, Balfour Declaratie en

VN resolutie 181 [de ”verdeling” van Palestina over de ruggen

van de Arabische bevolking heen”], DAT is de reden van de afwijzing

door ”de Arabieren” [de  Arabische bevolking van Palestina en haar

organisaties] van VN Resolutie 181.

En dat heeft niets met antisemitisme te maken, want eeuwenlang

woonden er vreedzame Joodse pelgrims in Palestina, die

geen strobreed in de weg werd gelegd.

Want vergelijk dat zionisme nu eens met Nederland.

Stel nu eens, dat na ruim 2000 jaar Batavieren zich hier

wilden vestigen en een eigen Staat stichten en daarvoor een deel

van Nederland opeisten, wat hen, door zeg maar China werd

toegezegd [de ”Peking Declaratie] en wat er uiteindelijk in resulteerde,

dat de VN Nederland zou opdelen in een ”Bataafs” en ”Nederlands” deel.

Zouden de Nederlanders dat accepteren.

Het lijkt mij, dat u het antwoord zelf wel weet.

DEEL IIA

ISRAEL/GESCHIEDENIS

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

DE TERM ”ONAFHANKELIJKHEID”

WAT U NIET VERMELDT:

MASSASLACHTINGEN EN ETNISCHE ZUIVERINGEN VOOR HET

UITBREKEN VAN DE OORLOG/GRAAF BERNADOTTE

Allereerst dit:

Uw gebruik van het woord ”onafhankelijkheid” is onjuist.

Onafhankelijk wordt een land, dat onder koloniale overheersing

geleefd heeft en hetzij door militaire of politieke strijd. de overheersing

van zich afschudt en een onafhankelijke, soevereine Staat wordt.

Al eerder opgemerkt:

Wanneer er een gangbaar dekolonisatieproces had plaatsgevonden,

was de Arabische bevolking van Palestina, net zoals dat in

Jordanie, Syrie, Libanon en andere landen is gegaan, gewoon onafhankelijk

geworden onder de naam: Palestina.

De zionisten, die vanuit Europa waren gekomen en een deel van het land van een ander volk hebben opgeeeist en gekregen, hebben dat gedaan onder de vlag van

neo kolonialisme.

De zionisten werden dus niet ”onafhankelijk”, maar pikten een deel

van het land van de Arabische bevolking in.

Verder uw citaat 5

”Op 14 mei 1948 riep Ben-Gurion de onafhankelijkheid uit, omdat de Britten na de Eerste Wereldoorlog hadden afgesproken het land maar voor een een bepaalde tijd te besturen, en dat was die dag er na afgelopen” [26]

Wat er zou moeten staan is dat Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel heeft uitgeroepen, omdat VN Resolutie 181 een aanbeveling was [aan Mandataris Groot Britannie en de leden van de VN] met als bedoeling een Federatie [Joods en

Arabisch deel] met een gezamenlijke economische eenheid. [27]

MAAR EERST HET VOLGENDE:

Graaf Bernadotte en de etnische zuiveringen van de Palestijnse Arabieren  [de verdrijving van de bevolking uit hun woon en leefgebied]

voor het uitbreken van de oorlog in 1948:

Gezien het feit, dat u verdraait [hierop kom ik terug], dat er

etnische zuiveringen onder de Arabisch-Palestijnse bevolking hebben

plaatsgehad, is het niet verbazingwekkend, dat u niet vermeldt, dat deze

reeds voor het uitbreken van de oorlog in 1948 plaatsvonden.

De VN maakten zich zorgen over die etnische zuiveringen

en massaslachtingen zoals in het Palestijnse dorp Deir Yassin in april 1948

[kort voor het uitbreken van de oorlog] [28]

Daarom werd Graaf Bernadotte op 20 mei

1948 aangesteld als VN Bemiddelaar in Palestina, de eerste ooit. [29]

Hij was byzonder gewetensvol en aarzelde niet, het onrecht van de etnische zuiveringen van de Palestijnen aan de kaak te stellen.

Van hem is de uitspraak bekend:

””It is … undeniable that no settlement can be just and complete if recognition is not accorded to the right of the Arab refugee to return to the home from which he has been dislodged by the hazards and strategy of the armed conflict between Arabs and Jews in Palestine.

……

The exodus of Palestinian Arabs resulted from panic created by fighting in their communities, by rumours concerning real or alleged acts of terrorism, or expulsion. It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes while Jewish immigrants flow into Palestine, and, indeed, at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries.” [30]

Op 17 september 1948 werd hij uit de weg geruimd door leden

van de zionistische terreurgroep Stern Gang. [30]

Een van de daders was Yitzhak Shamir, later Israelisch premier. [31]

DEEL IIB

ISRAEL/GESCHIEDENIS

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

WAT U NIET VERMELDT:

OORLOG EN ETNISCHE ZUIVERINGEN/

VERNIETIGING ARABISCHE DORPEN

PLAN DALET/

PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN

VN RESOLUTIE 192 EN HET PALESTIJNSE RECHT OP TERUGKEER

Uw citaat 6

”De volgende dag, 15 mei dus, vielen 6 Arabische legers Israël binnen, die stuk voor stuk groter en natuurlijk georganiseerder waren dan die van Israël, dat pas 1 dag bestond. Israël sloeg terug, waarmee ze niet alleen hun spiksplinternieuwe grenzen verdedigden, maar die zelfs nog uitbreidden, hoewel ze sommige stukken land weer teruggaven aan de landen waarop ze het hadden veroverd. Deze oorlog heette de Onafhankelijkheidsoorlog.” [32]

Over het begrip ”Onafhankelijkheidsoorlog” heb ik al genoeg gezegd.

Je zou beter kunnen zeggen:

”De vuile oorlog van de etnische zuiveringen”

Want dat was het.

Maar eerst dit:

Uw bewering, dat dat de Arabische legers groter en georganiseerder

waren dan die van Israel, klopt niet.

Uit documentatie blijkt, dat de Arabische legers numeriek in de

minderheid waren en gebrekkig georganiseerd [33], wat ook

niet verwonderlijk was, omdat die landen pas onafhankelijk waren geworden.

Bezetting aan de Arabieren toegewezen gebied

U vermeldt in uw citaat 6

”Israël sloeg terug, waarmee ze niet alleen hun spiksplinternieuwe grenzen verdedigden, maar die zelfs nog uitbreidden, hoewel ze sommige stukken land weer teruggaven aan de landen waarop ze het hadden veroverd.’ [34]

Klopt.

In de oorlog van 1948 hebben de Israelisch-zionistische troepen en

milities gebieden bezet, die bij VN Resolutie 181 aan de Arabieren

waren toegewezen.

Dit heet echter ”bezetting” en is dus onrechtmatig.

Uw bewering, dat ”ze” ”sommige stukken” weer ”teruggaven aan de landen

waarop ze het hadden veroverd” is uiterst verwarrend, omdat het zoals

het hier staat geen betrekking heeft op 1948, maar op de Zesdaagse

Oorlog in 1967, waarin Israel na vredesverdragen met Egypte en Jordanie

veroverd land teruggegeven heeft. [35]

Plan Dalet/Etnishe zuiveringen en Palestijnse vluchtelingen

Uw citaat 7

”De Arabische regeringen riepen van te voren op tot de Arabieren in Israël op om voor hun eigen veiligheid ‘even’ de grenzen over te steken, zodat zij Israël wel even weg zouden kunnen vegen, dachten ze. Israël was namelijk armzalig bewapend. Jordanië annexeerde echter uiteindelijk wel het gebied wat nu de Westelijke Jordaanoever heet. Daar werden de Arabische vluchtelingen in gestopt omdat geen een Arabisch land ze wilde opnemen, en Israël wilde de vijand liever niet binnen hun grenzen hebben, alhoewel ze wel aanboden om een gedeelte van de vluchtelingen weer op te nemen.” [36]

Ook dit stukje staat weer bol van onwaarheden en propaganda.

Wat mij daaraan nog het meest stoort is uw verdraaiing van de kwestie

rond de Palestijnse vluchtelingen, omdat u daarmee Israel’s grote misdaad

tegen de menselijkheid, de etnische zuiveringen, ontkent.

Het verhaal van die ”oproep van de Arabische regeringen aan

”de Arabieren” [lees Arabische Palestijnen] om ”de grens over te steken”

is namelijk een fabeltje.

Trouwens, ook al zou er een grond van waarheid in zitten [er is wel

beweerd, dat een Arabische legeraanvoerder ooit zo’n oproep

gedaan zou hebben], verklaart dat niet de vlucht van 750 000

mensen, die alles achterlaten en soms vluchtten

zonder hun ouders, echtgenoot of gezin.

Wat er in werkelijkheid gebeurde was, dat meer dan 750 000 Palestijnen

hetzij in paniek vluchtten vanwege massaslachtingen door zionistische

troepen zoals in Deir Yassin plaatsvond [37] of grofweg werden

verdreven door zionistische troepen en milities. [38]

Dit is met uitgebreid historisch onderzoek

aangetoond door Israelische historici, die

zich ”de Nieuwe historici” noemen. [39]

Een zeer bekende onder hen is Ilan Pappe, die

het boek ”Ethnic Cleansing of Palestine” geschreven heeft. [40]

Plan Dalet en de ideoliogie van transfer:

Pappe heeft ook aangetoond, dat deze etnische zuiveringen

niet alleen misdaden tegen de menselijkheid zijn, maar een van te voren

beraamd plan,om zoveel mogelijk Palestijnen te

verdrijven, dat militair vorm kreeg in ”Plan Dalet”. [41]

Ik citeer uit ”The Ethnic Cleansing of Palestine:

”ON A COLD WEDNESDAY AFTERNOON, 10 March 1948, a group of eleven men, veteran Zionist leaders together with young military Jewish officers, put the final touches on a plan for the ethnic cleansing of Palestine.1 That same evening, military orders were dispatched to units on the ground to prepare for the systematic expulsion of Palestinians from vast areas of the country.2

……..

……..

Each unit was issued its own list of villages and neighborhoods to target in keeping with the master plan. Code-named Plan D (Dalet in Hebrew), this was the fourth and final version of vaguer plans outlining the fate that was in store for the native population of Palestine.3” [42]

Pappe noemt dit verdrijvingsplan ook als passend in de zionistische ideologie

van een Joods-zionistische Staat, waarin zomin mogelijk niet-Joden zouden moeten wonen. [43]

Deze ”transfer” plannen waren al in de dertiger jaren ontwikkeld. [44]

Rampzalige gevolgen:

750 000 Palestijnen verdreven, een veelvoud aan massaslachtingen

onder de Palestijnen aangericht  [ter intimidatie] [45] en 400 Arabische

dorpen vernietigd.

Volgens historicus Ilan Pappe zelfs 531. [46]

Overigens werden ook Joodse burgers gedood door Arabische strijdkrachten [47],

wat natuurlijk even misdadig was.

Maar de gevolgen voor de Palestijnen waren desastreus.

De verdrijving van de Palestijnen, massaslachtingen en vernietiging

van de Arabische dorpen werd dan ook door de Palestijnen, terecht,

Nakba [ramp] genoemd. [48]

VN AV Resolutie 194 dd 1948

In december 1948 werd VN Resolutie 194 aangenomen, die het recht

op terugkeer van de verdreven Palestijnse vluchtelingen vaststelde

en Israel verplichtte, hen de gelegenheid te geven, daadwerkelijk

terug te keren en anders schadevergoeding te betalen. [49]

Hieraan heeft Israel nooit gehoor gegeven.

De Palestijnse vluchtelingen en de Arabische landen

Uw bewering, dat geen enkel Arabisch land de Palestijnse

vluchtelingen wilde opnemen [50] klopt niet.

Er wonen Palestijnse vluchtelingen in Jordanie, Libanon,

Egypte, Syrie, Irak en ook andere landen.

Dat hun omstandigheden niet altijd optimaal zijn en soms

ronduit slecht, is een ander verhaal, maar ze hebben erin

de meeste gevallen wel een bestaan kunnen opbouwen.[51]

DEEL IIC

ISRAEL/GESCHIEDENIS

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

WAT U NIET VERMELDT:

ISRAELISCHE BEZETTIN/GLIQUIDATIES/

ILLEGALE NEDERZETTINGEN/

LIBANON-OORLOGEN

Uw citaat 8

”De Arabische regeringen riepen van te voren op tot de Arabieren in Israël op om voor hun eigen veiligheid ‘even’ de grenzen over te steken, zodat zij Israël wel even weg zouden kunnen vegen, dachten ze. Israël was namelijk armzalig bewapend. Jordanië annexeerde echter uiteindelijk wel het gebied wat nu de Westelijke Jordaanoever heet. Daar werden de Arabische vluchtelingen in gestopt omdat geen een Arabisch land ze wilde opnemen, en Israël wilde de vijand liever niet binnen hun grenzen hebben, alhoewel ze wel aanboden om een gedeelte van de vluchtelingen weer op te nemen. Later werd deze weer terugveroverd in 1967, tijdens een soortgelijke oorlog, de Zesdaagse Oorlog. Echter moest Israël onder druk van de VN in ruil voor erkenning van Arabische landen en vrede, de veroverde stukken land weer teruggeven, maar de Arabieren kwamen hun belofte niet na.” [52]

Wat u hier schrijft is zo’n verdraaiing van de geschiedenis en politieke

realiteit, dat ik bijna niet weet, waar te beginnen.

Ik zal mij dan ook beperken tot de laatste drie zinnen:

” Later werd deze weer terugveroverd in 1967, tijdens een soortgelijke oorlog, de Zesdaagse Oorlog. Echter moest Israël onder druk van de VN in ruil voor erkenning van Arabische landen en vrede, de veroverde stukken land weer teruggeven, maar de Arabieren kwamen hun belofte niet na.” [53]

Hieruit blijkt uw vergoeilijking en bagatellisering van een van de meest flagrante

schendingen van het Internationaal Recht, de bezetting van een land/gebied door

een andere mogendheid.

Te uwer informatie

De Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden:

Resolutie 242

Er is nu sinds 1967 [bijna 48 jaar] sprake van de Israelische

bezetting [54] van de Palestijnse gebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke

Jordaanoever en Gaza [55] ondanks in 1967 unaniem door

de Veiligheidsraad aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242,

waarin Israel werd opgeroepen [en een Veiligheidsraadsresolutie

heeft bindende rechtskracht] zich terug te trekken uit de in de

juni oorlog in 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.[56]

Iedere bezetting, overal ter wereld, is onrechtmatig en niet afhankelijk

van de ”erkenning” van welke Staat dan ook.

Bezetting is geen rechtvaardiging voor veiligheid of

onveiligheid van welke Staat dan ook.

Sterker nog:

Bezetting veroorzaakt juist onveiligheid en destablilsatie.

En die ”vrede” waaraan u een aantal keren refereert [57] is pas

mogelijk als een bezetting is opgeheven.

Die ”verovering” waaraan u refereert [58] is niet toegestaan volgens

het Internationaal Recht.

Ik citeer de preambule van de VN Veiligheidsraadsresolutie 242

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war

……” [59]

Bezetting is onderdrukking en terreur

Aan iedere bezetting, overal ter wereld, is inherent

onderdrukking, vernedering en [oorlogs]misdaden.

Terreur tegen de bezette bevolking vindt ongestraft

plaats.

Uiteraard komt daartegen verzet, met gelegitimeerde

militaire acties tegen het leger van de bezettende macht [60]

en niet gelegitimeerde acties tegen burgers en burgerdoelen. [61]

Die Palestijnse  aanslagen tegen burgers en burgerdoelen

zijn natuurlijk onacceptabel, maar moeten wel gezien worden tegen

het licht van die bezetting.

Bij u vind ik echter niets terug over het onrecht en de onderdrukking

van die bezetting.

Een kwalijke zaak.

Sinds eind zestiger jaren regelmatig terugkerende

Israelische oorlogsmisdaden waren de liquidaties van

Palestijnse leiders en activisten, die flagrante schendingen

zijn van het Internationaal Recht.

Ook niet genoemd door u.

Deze liquidaties hadden de vorm van beschietingen van

auto’s, op drukke straten of marktpleinen [met het

risico dus van veel burgerslachtoffers] en zelfs bombardementen

op vluchtelingenkampen en flatgebouwen.

Heel vaak vielen daarbij veel burgerslachtoffers. [62]

Illegale nederzettingen

Cruciaal zijn de sinds eind zestiger jaren gestichte

[en tot nu toe uitgebreide] Israelisch/Joodse nederzettingen

in bezet Palestijns gebied, die illegaal zijn volgens het Internationaal

Recht. [63]

Maar ondanks twee VN Veiligheidsraadsresoluties, talloze

veroordelingen, waaronder de EU en het Internationaal

Gerechtshof [in de Advisrory Opinion over de eveneens

illegale Israelische Muur] [64], bouwt Israel nog

vrolijk door in de bezette Westelijke Jordaanoever. [65]

Die nederzettingen zijn niet alleen illegaal, ze hebben geleid

tot een grootscheepse landroof van Palestijnen.

Honderdduizenden Palestijnse landonteigeningen hebben

plaatsgevonden [en vinden nog steeds plaats] zonder enige

financiele compensatie. [66]

Dat hele verhaal over de nederzettingen, dat zo cruciaal is,

omdat daarop keer op keer vredesonderhandelingen afspringen [67],

vermeldt u nergens in uw stuk.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over het geweld van deze

kolonisten [bewoners van de nederzettingen] tegen de bezette

bevolking, vaak onder toeziend oog van het Israelische

leger. [68]

Libanon-oorlogen

Israel heeft een aantal verwoestende agressieoorlogen

tegen Libanon gevoerd, waarbij door toedoen van Israelische

oorlogsmisdaden, zoals willekeurige aanvallen

en bombardementen een groot aantal burgerslachtoffers is gevallen. [69]

Als gruwelijkste voorbeeld noem ik de Israelische aanval op Libanon

in 1982, waarbij niet alleen een groot aantal burgerslachtoffers

gevallen zijn, maar door ”christelijke” Falangisten [bondgenoten

van Israel] in twee Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra

en Chatila een slachtpartij onder de Palestijnse burgerbevolking

is aangericht, waarbij zeker 2750 mensen om het leven zijn

gekomen. [70]

Israel, zijnde de bezettingsmacht aldaar, is een van de hoofdverantwoordelijken, omdat volgens de 4e Conventies van Geneve

de bezettende macht verantwoordelijk is voor de veiligheid van de

bezette bevolking. [71]

Daarnaast heeft de toenmalige minister van Defensie, Sharon

[later premier] de ”christelijke” falangisten controle gegeven

over die Palestijnse vluchtelingenkampen, wetende, dat deze Falangisten

en de Palestijnen gezworen vijanden waren.[72]

Hij is dus direct verantwoordelijk voor het bloedbad en helaas

nooit berecht. [73]

Pijnlijke feiten over Israel, door u niet vermeld.

DEEL IID

ISRAEL/GESCHIEDENIS

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

VREDESVERDRAGEN

WAT U NIET VERMELDT:

OORLOGSMISDADEN/MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

MUURBOUW/GAZA BLOKKADE/VUILE OORLOGEN IN GAZA/

ISRAELISCHE [OORLOGS] MISDADEN IN DE WESTBANK

BEHANDELING VAN PALESTIJNSE MINDERJARIGEN IN ISRAELISCHE

GEVANGENISSEN

Uw citaat 9

”In 1993, met het achtste vredesaanbod van Israël (er zijn er tot 2000 10 geweest), bekend als de Oslo-akkoorden, werd er onderhandeld over vrede. Yasser Arafat en de minister van buitenlandse zaken van Israël ondertekenden onder internationale druk op Israël een vredesverdrag.

Daarna bleef het relatief rustig totdat er in 2001 opnieuw gevechten uitbraken tussen Israël en de Palestijnen. Sindsdien zijn er om de paar jaar in en rond de Gazastrook steeds nieuwe conflicten geweest.”

Ik ga hier niet uitwijden over het Oslo Accoord, dat in feite niets meer

was dan een zeer beperkte Palestijnse autonomie [de bezetting werd

deels ”uitbesteed” aan de Palestijnse Autoriteit, de Fatah van Arafat] [74]

Interessant is, hoe u zich snel van de geneurtenissen na 2001 tracht af te maken

”Daarna bleef het relatief rustig totdat er in 2001 opnieuw gevechten uitbraken tussen Israël en de Palestijnen. Sindsdien zijn er om de paar jaar in en rond de Gazastrook steeds nieuwe conflicten geweest.”

Een oversimplificering van de feiten, waardoor u geen aandacht hoeft

te schenken aan de groffe Israelische repressie, bezetting en oorlogsmisdaden.

Israelische militaire aanvallen in 2002

Er waren de Israelische militaire aanvallen invooral de Westbank, maar

ook Gaza in 2002, onder voorwendsel een einde te willen maken aan

de Palestijnse zelfmoordaanslagen.

Gevolg: honderden Palestijnse burgerdoden en de vernietiging van

de Palestijnse infrastructuur. [75]

Muurbouw:

Een andere ernstige schending van het Internationaal Recht is de Israelische Muurbouw,

die voor een groot deel door bezet Palestijns gebied loopt

Hierdoor heeft Israel de facto een deel van het Palestijns gebied geannexeerd

Naast de nederzettingen dus opnieuw een gecreeerd fact on the ground

Bovendien heeft die Muurbouw tot een verdere inperking van de bewegingsvrijheid van

de bezette Palestijnse bevolking geleid, vooral voor de mensen, die in de buurt van de Muur

wonen

Vaak liggen hun landbouwgronden aan de andere kant en moeten zij speciaal toestemming

krijgen om daar te komen, wat lang niet altijd gebeurt

Ook ziekenhuizen en scholen zijn voor velen moeilijker bereikbaar geworden [76]

Op 9 juli 2004 verklaarde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de Israelische Muur illegaal

omdat zij loopt door Palestijns bezet gebied [77]

Met de gebruikelijke arrogantie trok Israel zich daar niets van aan en bouwde vrolijk voort.

De Blokkade van Gaza

   ARTICLE 33

[ Link ]

   No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

 

   Pillage is prohibited.

 

   Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40

In september 2007 verklaarde het Israelische kabinet Gaza tot ”vijandelijk gebied”

Directe aanleiding vormde de bestuurlijke Hamas controle over Gaza.

Hiermee meende de Israelische regering gerechtigd te zijn tot het nemen van strafmaatregelen

jegens de Gazaanse bevolking met als ”rechtvaardiging” de uit Gaza afkomstige raketaanvallen op Israelische burgerdoelen.

Die maatregelen bestonden uit het praktisch hermetisch afsluiten van Gaza van de buitenwereld

waardoor de bevolking, die grotendeels afhankelijk is van hulpgoederen, zowel van hulpgoederen,

eerste levensbehoeften en medicijnen verstoken waren

Bovendien verloren duizenden hun baan, omdat werken in Israel [een belangrijke inkomstenbron]

niet meer mogelijk was [78]

De gevolgen voor de burgerbevolking waren dus rampzalig, de maatregelen zonder meer inhumaan

Geen wonder dan ook, dat zij door VN rapporteur Falk een ”misdaad tegen de menselijkheid” werden genoemd [79]

Als collectieve straf is de blokkade sowieso verboden.

Hoewel de Israelische autoriteiten de blokkade zo nu en dan

versoepelen, blijven de leefomstandigheden moeilijk [80]

Het enige menswaardige antwoord is een eind aan de blokkade.

Maar ook hierin blijft Israel vrolijk het Internationaal Recht schenden.

Israelische vuile oorlogen in Gaza

Uw citaat 10

”Daarna bleef het relatief rustig totdat er in 2001 opnieuw gevechten uitbraken tussen Israël en de Palestijnen. Sindsdien zijn er om de paar jaar in en rond de Gazastrook steeds nieuwe conflicten geweest.” [81]

U laat zich wel op een heel euphemistische manier uit over die

”nieuwe conflicten”

Eerst verzwijgt u de wurgende Gaza Blokkade en vervolgens ook de

Israelische militaire strafexpedities naar dat gebied, die rustig

”vuile oorlogen” genoemd kunnen worden.

Daarom te uwer informatie enkele feiten over die Israelische

Gaza aanvallen.

Het pretendeert niet volledig te zijn, maar enkele dieptepunten eruit

gelicht:

Vuile oorlogen tegen de Palestijnse burgerbevolking

’’Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.’’

Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm

Een van de grondregels in het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is, naast humane behandeling van [krijgs] gevangenen, de bescherming van de burgerbevolking. Militaire aanvallen mogen alleen gericht zijn tegen combatanten [militairen en strijders] en een strict onderescheid tussen combatanten en non combatanten [burgers] moet gemaakt worden, zowel in aanval als in wapenkeuze. Na bestudering van een reeks Israelische militaire aanvallen, die zich  vooral op Gaza richtten,

kan ik wel stellen, dat Israel zich zelden of nooit aan die regels gehouden heeft. Het regent bij Israelische militaire campagnes van de willekeurige militaire aanvallen en bij de beruchte Israelische liquidaties van Palestijnse leiders en activisten worden meestal ook niets vermoedende voorbijgangers of bewoners getroffen, aangezien die aanvallen vaak plaatsvinden in drukke straten, op vluchtelingenkampen en flatgebouwen. [82]

Bij Operation Cast Lead van 2008-2009 werden in drie weken tijd 1389 mensen gedood waaronder 350 kinderen, er raakten meer dan 5300 mensen gewond waaronder 350 ernstig [83].

In een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch

is te lezen, dat Israel zich bij deze militaire operatie heeft

schuldig gemaakt aan het gebruik van Witte Fosfor in dichtbevolkte

gebieden, wat een oorlogsmisdaad is. [84]

Bij Operatie Pillars of Defense [of Pillars of Cloud] van 14 november tot 21 november 2012  vielen in de week van strijd meer dan 100 doden aan Palestijnse kant, waaronder ruim 30 kinderen [85]. Aan Israelische zijde vielen drie burgerslachtoffers ten gevolge van Palestijnse raketaanvallen en enkele tientallen gewonden [86].

Gaza militaire operatie ”Protective Edge”

Vorig jaar in juli/augustus is er een

bloedige Israelische militaire expeditie in Gaza geweest

met militaire aanvallen op scholen, ziekenhuizen,

gezondheidswerkers en vele huizen vernietigd, [87]

met 2137 dodelijke slachtoffers in twee maanden tijd,

van wie 80 procent burger. [88]

De zoveelste in een reeks vuile oorlogen,

waarvan er ongetwijfeld nog meer zullen volgen.

Israelische [oorlogs]misdaden in de Wesrbank

Over de Westbank [Westelijke Jordaanoever] vermeldt u

helemaal niets, terwijl daar op dagelijkse basis mensenrechten

worden geschonden.

Het is immers bezet gebied.

Ik noemde al de illegale nederzettingen, pure landdiefstal [89]

,de voortdurende uitbreiding [90] en de kolonistenterreur. [91]

Daarnaast dan het agressieve Israelische militaire optreden,

waarover Amnesty heeft gerapporteerd. [92].

Arrestanten worden vastgehouden zonder vorm van

aanklacht of proces [de zogenaamde ”administratieve

detentie”], gevangenen worden gefolterd en demonstranten

zijn nog vorig jaar doodgeschoten.

Ook is er een Palestijnse minister doodgeschoten. [93].

Daarover hoor ik u niet.

Behandeling van Palestijnse minderjarigen in de gevangenis

Gezien uw doelgroep [minderjarigen] dient u melding te maken

van de slechte behandeling van Palestijnse minderjarigen bij arrestatie

en detentie.

Ze hebben minder rechten dan Israelische minderjarigen, omdat zij

vallen onder het Militair Recht.

Vaak worden ze dan ook zonder vorm van proces vastgehouden

en mishandeld en/of gefolterd. [94]

EPILOOG

Uw rubriek ”Wikikids Israel” lijkt te zijn weggelopen

uit een tijd, dat Nederland, bij gebrek aan betrouwbare

en deskundige informatie, als een man achter Israel stond.

Juist ja, tijdens de door u genoemde ”Zesdaagse Oorlog”

U presteert het om de onafhankelijkheid van Jordanie

te presenteren als een ”cadeau” van Groot Britannie aan

”de Arabieren”, de etnische zuiveringen in 1948 negeert u en u

maakt ervan, dat ”de Arabieren” ”even” de grenzen zijn

overgestoken op oproep van 6 Arabische landen.

En verbijsterender nog, van de Israelische bezetting

maakt u het ”terugveroveren” van de Westelijke

Jordaanoever, die zou zijn ”geannexeerd” door Jordanie. [95]

Van nederzettingen, Muurbouw, de Gaza Blokkade

en bloedige militaire Gaza operaties hebt u nog nooit

gehoord en alles na 2001 noemt u ”conflicten in Gaza”

Ook vermeldt u nergens de misdaden van het

Israelische leger tegenover Palestijnse jongeren

en hun slechte behandeling bij arrestatie en in

Israelische gevangenissen,

voor uw doelgroep [minderjarigen] toch

niet onbelangrijk, lijkt mij.

In mijn brief heb ik geprobeerd u, met feiten en bronnen

omkleed, een blik te laten werpen op de geschiedenis

van het Midden Oostenconflict.

Ik begrijp, dat u daarvan niet alles in uw rubriek kunt vermelden

maar de belangrijkste pijlers, zoals het karakter

van het zionisme, de etnische zuiveringen van de Palestijnen

en de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, dient

u wel te vermelden.

MIJN ADVIES:

Herschrijf uw hele rubriek, ontdoe die van neo kolonialistische,

zionistische propaganda en realiseer u, dat ieder volk het recht

heeft, te leven in vrijheid, ontdaan van een bezetting.

Zeker als in het verleden een deel van het land al is

”opgedeeld”, in strijd met het recht op zelfbeschikking.

Ik ga ervan uit, dat u mijn advies ter harte neemt en uw rubriek

aanpast.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

NOTEN

[1]

WIKIKIDS.NL

ISRAEL

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl

[2]

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

WIKIPEDIA

MANDATORY PALESTINE

http://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_Palestine

[3]

WIKIKIDS.NL

TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[4]

WIKIPEDIA

1936-39

ARAB REVOLT IN PALESTINE

http://en.wikipedia.org/wiki/1936%E2%80%9339_Arab_revolt_in_Palestine

[5]

WIKIKIDS.NL

TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[6]

WIKIPEDIA

THEODOR HERZL

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl

[7]

DER JUDENSTAAT

[VERTAALD : THE JEWISH STATE]

THEODOR HERZL

http://www.gutenberg.org/files/25282/25282-h/25282-h.htm

[8]

”1904-1914. 40.000 zionistische immigranten arriveren in Palestina. Joden vormen dan 6% van de bevolking

STOP DE BEZETTING

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN PALESTINA

http://www.stopdebezetting.com/geschiedenis/korte-geschiedenis-van-palestina-2-2-2-2-2-2-2-2.html

1901

Het Joods Nationaal Fonds wordt opgericht door het 5e zionistische congres. Het doel van dit fonds is om land in Palestina te verwerven voor de World Zioinst Association, uitsluitend te gebruiken door joden.

1904

Spanningen tussen zionisten en Palestijnse boeren in Tiberias.

 

1904 – 1914

De tweede golf (rond de 40.000) van joodse immigranten uit voornamelijk Rusland en Polen naar Palestina brengt het totaal op 85.000 joden, 6% van de populatie in Palestina.”

UNITED CIVILIANS FOR PEACE

TIJDSLIJN ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT

http://www.unitedcivilians.nl/feiten-en-cijfers/tijdslijn

[9]

WIKIPEDIA

BALFOUR VERKLARING

INHOUD VAN DE BRIEF

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring#Inhoud_van_de_brief

BRON:

WIKIPEDIA

BALFOUR VERKLARING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

WIKIPEDIA

BALFOUR DECLARATION

http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

[10]

WIKIKIDS.NL

”Omdat de Joden nog steeds geen officiële eigen staat hadden en de Engelsen niet wisten wat ze met het nieuw veroverde land aanmoesten, werd Palestina (dus Israël en Jordanië) door de Volkenbond aan de Joden gegeven in de Balfour-verklaring die vanaf toen ook openlijk een thuisland gingen opbouwen.”

WIKIKIDS

ISRAEL/TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

BRON

WIKIKIDS.NL

ISRAEL

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl

[11]

WIKIPEDIA

BALFOUR VERKLARING

INHOUD VAN DE BRIEF

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring#Inhoud_van_de_brief

BRON:

WIKIPEDIA

BALFOUR VERKLARING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

WIKIPEDIA

BALFOUR DECLARATION

http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

[12]

”De Arabieren in omringende landen vonden dit overigens prima, die hebben hun eigen landen uit de resten van het Ottomaanse Rijk gecreëerd. Een paar jaar later heeft Groot-Brittannië Oost-Palestina (het huidige Jordanië) toch cadeau gedaan aan de Arabieren. Echter, doordat de Engelse regering oogluikend toestond dat ook veel illegale Arabieren in West-Palestina immigreerden, werd het steeds krapper en moeilijker om te immigreren.”

WIKIKIDS.NL

ISRAEL TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[13]

WIKIPEDIA

KEIZERRIJK OOSTENRIJK

http://nl.wikipedia.org/wiki/Keizerrijk_Oostenrijk

WIKIPEDIA

FRANS JOZEF I VAN OOSTENRIJK

REGERING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Jozef_I_van_Oostenrijk#Regering

[14]

”Het land had in 1910 ruim 51 miljoen inwoners en had als hoofdsteden Wenen en Boedapest. Als een van de verliezers van de Eerste Wereldoorlog werd Oostenrijk-Hongarije in 1918 door de overwinnaars, de geallieerden, in kleinere gebieden opgedeeld.

Uit Oostenrijk-Hongarije ontstonden 3 landen; de (sterk verkleinde) staten Oostenrijk en Hongarije (die dus nu van elkaar gescheiden werden) en Tsjechoslowakije.”

WIKIKIDS.NL

OOSTENRIJK HONGARIJE

http://www.wikikids.nl/Oostenrijk-Hongarije

” Voor het jaar 1861 was Italië in kleine koninkrijkjes verdeeld. In het noorden was meestal de Oostenrijkse keizer de baas. Het zuiden leek meer op een groep. De koninkrijken Napels en Sicilië waren al gesticht door het noorden, dat betekent al gemaakt. In het jaar 1861 werd Italië een groot land onder leiding van koning Victor Emanuel II van Italië.”

WIKIKIDS.NL

ITALIE

GESCHIEDENIS

http://wikikids.nl/Itali%C3%AB#Geschiedenis

[15]

”Een paar jaar later heeft Groot-Brittannië Oost-Palestina (het huidige Jordanië) toch cadeau gedaan aan de Arabieren.”

WIKIKIDS.NL

ISRAEL TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[16]

”Ook in 1947 is Israël internationaal gelegitimeerd, ditmaal door de VN. Twee keer dus, wat zeer uitzonderlijk is. Zij stemden voor de twee-statenverdeling, een Joodse en een Arabische staat. Dit werd echter onmiddellijk afgewezen door de Arabieren, die een Joodse staat niet konden tolereren, omdat het anti-semitisme sterk in opkomst was. Op de dagen die volgden op afwachting van een herziene versie van het VN-plan vielen Arabieren Israël binnen en veel Joden stierven door aanslagen.”

WIKIKIDS.NL

ISRAEL TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[17]

” Oorzaak van het uitblijven van een regeling daarvan was de erkenning door de Volkenbond van de bijzondere band van het Joodse volk met de beoogde Palestijnse staat en de opdracht aan GrootBrittannië als mandataris tot vestiging van een Joods nationaal tehuis aldaar.”

LIDMAATSCHAP PALESTINA

VN IN ALLE STATEN

PROFESSOR PAUL DE WAART

VN FORUM

2011

Bladzijde 14

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

[18]

WIKIPEDIA

BALFOUR VERKLARING

INHOUD VAN DE BRIEF

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring#Inhoud_van_de_brief

[19]

LIDMAATSCHAP PALESTINA

VN IN ALLE STATEN

PROFESSOR PAUL DE WAART

VN FORUM

2011

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

[20]

”De AV beschouwde haar plan voor de verdeling van Palestina als een aanbeveling aan de mandataris en alle andere leden van de VN.”

LIDMAATSCHAP PALESTINA

VN IN ALLE STATEN

PROFESSOR PAUL DE WAART

VN FORUM

2011

Bladzijde 14

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

”In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel uit [VN resolutie 181 voorzag in een Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan]”

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[21]

LIDMAATSCHAP PALESTINA

VN IN ALLE STATEN

PROFESSOR PAUL DE WAART

VN FORUM

2011

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

[22]

”De rechtsbron van Israël als staat was niet de Verdeelresolutie, maar de Afkondiging van Onafhankelijkheid van 4 mei 1948. Dit uitroepen van de staat Israël was een eenzijdige handeling, die niet het karakter van Palestina als staat aantastte, maar alleen het grondgebied daarvan beperkte”

LIDMAATSCHAP PALESTINA

VN IN ALLE STATEN

PROFESSOR PAUL DE WAART

VN FORUM

2011

Bladzijde 15

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

[23]

”De toelating van Israël tot het VN-lidmaatschap tastte de internationale status van

Palestina als voormalig A-mandaat en de daar-

aan verbonden aanspraak van Palestina op erkenning als staat door de VN niet aan.

LIDMAATSCHAP PALESTINA

VN IN ALLE STATEN

PROFESSOR PAUL DE WAART

VN FORUM

2011

Bladzijde 14 en 15

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

”Men onderscheidde: A-mandaten, gebieden die in principe voor onafhankelijkheid in aanmerking kwamen, maar waarvan men vond dat zij tijdelijk bestuur nodig hadden……..”

WIKIPEDIA

MANDAATGEBIED

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandaatgebied

[24]

A-Mandaten:

WIKIPEDIA

MANDAATGEBIED

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandaatgebied

[25]

GLOBAL RESEARCH

NAKBA HISTORY AND THE ORIGINS OF THE JEWISH STATE:

THE ROLE OF THE BALFOUR DECLARATION

9 JUNE 2013

http://www.globalresearch.ca/nakba-history-and-the-origins-of-the-jewish-state-the-role-of-the-balfour-declaration/5338365

[26]

”Op 14 mei 1948 riep Ben-Gurion de onafhankelijkheid uit, omdat de Britten na de Eerste Wereldoorlog hadden afgesproken het land maar voor een een bepaalde tijd te besturen, en dat was die dag er na afgelopen.”

WIKIKIDS.NL

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[27]

‘De AV beschouwde haar plan voor de verdeling van Palestina als een aanbeveling aan de mandataris en alle andere leden van de VN.”

LIDMAATSCHAP PALESTINA

VN IN ALLE STATEN

PROFESSOR PAUL DE WAART

VN FORUM

2011

Bladzijde 14

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

”In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel uit [VN resolutie 181 voorzag in een Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan]”

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[28]

DEIR YASSIN

HISTORY OF THE MASSACRE

http://www.deiryassin.org/mas.html

OOGGETUIGEVERSLAG RODE KRUIS

AFGEVAARDIGDE JACQUES DE REYNIER

OVER MASSASLACHTING DEIR YASSIN

http://www.hist.net/kieser/ma30/Reynier-DerYassin.html

WIKIPEDIA

DEIR YASSIN MASSACRE

http://en.wikipedia.org/wiki/Deir_Yassin_massacre

[29]

UNITED
NATIONS
A
General Assembly
A/RES/186 (S-2)
14 May 1948

186 (S-2). Appointment and terms of reference of a
United Nations Mediator in Palestine

The General Assembly,

Taking account of the present situation in regard to Palestine,

I
Strongly affirms its support of the efforts of the Security Council to secure a truce in Palestine and calls upon all Governments, organizations and persons to co-operate in making effective such a truce;

II

 1. Empowersa United Nations Mediator in Palestine, to be chosen by a committee of the General Assembly composed of representatives of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom and the United States of America, to exercise the following functions:(a) To use his good offices with the local and community authorities in Palestine to:(i) Arrange for the operation of common services necessary to the safety and well-being of the population of Palestine;(ii) Assure the protection of the Holy Places, religious buildings and sites in Palestine;

  (iii) Promote a peaceful adjustment of the future situation of Palestine;

  (b) To co-operate with the Truce Commission for Palestine appointed by the Security Council in its resolution of 23 April 1948;1/

  (c) To invite, as seems to him advisable, with a view to the promotion of the welfare of the inhabitants of Palestine, the assistance and co-operation of appropriate specialized agencies of the United Nations, such as the World health Organization, of the International Red Cross, and of other governmental or non-governmental organizations of a humanitarian and non-political character;

  2. Instructsthe United Nations mediator to render progress reports monthly, or more frequently as he deems necessary, to the Security Council and to the Secretary-General for transmission to the Members of the United Nations;

  3. Directs the United Nations Mediator to conform in his activities with the provisions of this resolution, and with such instructions as the General Assembly or the Security Council may issue;

  4. Authorizes the Secretary-General to pay the United Nations Mediator an emolument equal to that paid to the President of the International Court of Justice, and to provide the Mediator with the necessary staff to assist in carrying out the functions assigned to the Mediator by the General Assembly;

III
Relieves the Palestine Commission from the further exercise of responsibilities under resolution 181 (II) of 29 November 1947.2/
____________________

1/ See document S/727.

2/ See Official Records of the second session of the General AssemblyResolutions, No. 181 (II), page 131.

____________________

[In pursuance of the General Assembly resolution of May 14, 1948 (186(S-2)), a committee of the Assembly composed of representatives of China, France, the U.S.S.R., the United Kingdom and the United States met on May 20, 1948, and appointed Count Folke Bernadotte, President of the Swedish Red Cross, as United Nations Mediator on Palestine.]”

UN GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 186

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A

[30]

”Bernadotte was assassinated on Friday 17 September 1948 by members of the armed Jewish Zionist group Lehi (commonly known as the Stern Gang or Stern Group).”

WIKIPEDIA

FOLKE BERNADOTTE

ASSASSINATION

http://en.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte#Assassination

BRON

WIKIPEDIA

FOLKE BERNADOTTE

http://en.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte

” “Fighters for the Freedom of Israel – Lehi”), commonly referred to in English as the Stern Gang,[9][10][11][12] was a militant Zionist group founded byAvraham (“Yair”) Stern in the British Mandate of Palestine.”

WIKIPEDIA

LEHI (GROUP)

http://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_%28group%29

[31]

WIKIPEDIA

YITZHAK SHAMIR

http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Shamir

[32]

WIKIKIDS.NL

ISRAEL

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[33]

”Voor de Arabische staten was het uitroepen van de staat Israël het sein voor een gezamenlijk aanval. Ze waren echter slecht voorbereid op de strijd, hun legers waren gebrekkig getraind, slecht bewapend en het moreel was laag……

…………………

…………………

Dit alles was niet van toepassing op de Israëli’s. Israël beschikte over een klein maar goed getraind leger.”

NPO

ZESTIG JAAR ISRAEL

DE TRANSFORMATIE VAN PALESTINA TOT ISRAEL

http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2000/mei/Zestig-jaar-Isra-l-De-transformatie-van-Palestina-tot-Isra-l.html

WIKIPEDIA

1948 ARAB ISRAELI WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/1948_Arab%E2%80%93Israeli_War

[34]

WIKIKIDS.NL

ISRAEL

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[35]

WIKIPEDIA

CAMP DAVIDAKKOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Camp_Davidakkoorden

WIKIPEDIA

CAMP DAVID ACCORDS

http://en.wikipedia.org/wiki/Camp_David_Accords

WIKIPEDIA

ISRAEL-JORDAN PEACE TREATY

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Jordan_peace_treaty

[36]

WIKIKIDS.NL

ISRAEL

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[37]

DEIR YASSIN

HISTORY OF THE MASSACRE

http://www.deiryassin.org/mas.html

OOGGETUIGEVERSLAG RODE KRUIS

AFGEVAARDIGDE JACQUES DE REYNIER

OVER MASSASLACHTING DEIR YASSIN

http://www.hist.net/kieser/ma30/Reynier-DerYassin.html

WIKIPEDIA

DEIR YASSIN MASSACRE

http://en.wikipedia.org/wiki/Deir_Yassin_massacre

[38]

ETNISCHE ZUIVERINGEN PALESTINA

THE RIGHTS FORUM

VLUCHTELINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/vluchtelingen

PALESTINE REMEMBERED

http://www.palestineremembered.com/index.html

VREDE.BE

60 JAAR ISRAEL, 60 JAAR NAQBA, WEINIG

PALESTIJNSE FEESTVREUGDE

LUDO DE BRABANDER

16 MEI 2008

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/220-60-jaar-isra%C3%ABl,-60-jaar-naqba-weinig-palestijnse-feestvreugde

DISASTER OVER PALESTINE/THE REFUGEE PROBLEM AND

THE IDEOLOGY OF TRANSFER

ASTRID ESSED

http://la.indymedia.org/news/2007/06/201927.php

UITPERS.BE

RAMSPOED OVER PALESTINA

ASTRID ESSED

JUNI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702

[39]

WIKIPEDIA

NEW HISTORIANS

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Historians

[40]

WIKIPEDIA

ILAN PAPPE

http://en.wikipedia.org/wiki/Ilan_Papp%C3%A9

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE

ILAN PAPPE

[ARTIKEL EN DEEL UIT HET GELIJKNAMIGE

BOEK VAN ILAN PAPPE]

http://tested.net/b/Pappe,%20The%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf

THE WHITE REVIEW

INTERVIEW WITH ILAN PAPPE

JULI 2014

http://www.thewhitereview.org/poetry/interview/interview-with-ilan-pappe/

THE RIGHTS FORUM

HISTORIE

MET DE ISRAELISCHE HISTORICUS ILAN PAPPE

OVER HET ONTSTAAN VAN ISRAEL

http://www.rightsforum.org/achtergronden/historie

[41]

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE

ILAN PAPPE

[ARTIKEL EN DEEL UIT HET GELIJKNAMIGE

BOEK VAN ILAN PAPPE]

http://tested.net/b/Pappe,%20The%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf

WIKIPEDIA

PLAN DALET

http://en.wikipedia.org/wiki/Plan_Dalet

”Op 10 maart wordt het Plan Dalet ondertekend wat de verdrijving van de Palestijnen uit Palestina tot doel heeft.”

UNITED CIVILIANS FOR PEACE

TIJDSLIJN ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT

http://www.unitedcivilians.nl/feiten-en-cijfers/tijdslijn

[42]

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE

ILAN PAPPE

[ARTIKEL EN DEEL UIT HET GELIJKNAMIGE

BOEK VAN ILAN PAPPE]

http://tested.net/b/Pappe,%20The%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf

[43]

”The plan, which covered both the rural and urban areas of Palestine, was the inevitable result both of Zionism’s ideological drive for an exclusively Jewish presence in Palestine and a response to developments on the ground following the British decision in February 1947 to end its Mandate over the country and turn the problem over to the United Nations.”

Bladzijde 7

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE

ILAN PAPPE

[ARTIKEL EN DEEL UIT HET GELIJKNAMIGE

BOEK VAN ILAN PAPPE]

http://tested.net/b/Pappe,%20The%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf

[44]

”We must expel Arabs and take their place. Up to now,

all our aspirations have been based on an assumption-

one that has been vindicated throughout our activities

in the country- that there is enough room in the land for

the Arabs and ourselves.

But if we are compelled to use force-not in order to disposses

the Arabs or Transjordan, but in order to guarantee our right to

settle there-our force will enable us to do so”

LETTER OF DAVID BEN GURION TO HIS SON AMOS

WRITTEN 5 OCTOBER 1937

http://www.docstoc.com/docs/117343519/B-G-Letter-translation

AFKOMSTIG VAN BRON

MONDOWEISS

”WE MUST EXPEL ARABS AND TAKE THEIR PLACE’

INSTITUTE FOR PALESTINE STUDIES PUBLISHES

1937 BEN-GURION LETTER ADVOCATING THE EXPULSION

OF PALESTINIANS

http://mondoweiss.net/2012/03/we-must-expel-arabs-and-take-their-place-institute-for-palestine-studies-publishes-1937-ben-gurion-letter-advocating-the-expulsion-of-palestinians

DISASTER OVER PALESTINE/THE REFUGEE PROBLEM AND

THE IDEOLOGY OF TRANSFER

ASTRID ESSED

http://la.indymedia.org/news/2007/06/201927.php

UITPERS.BE

RAMSPOED OVER PALESTINA

ASTRID ESSED

JUNI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702

[45]

WIKIPEDIA

KILLINGS AND MASSACRES DURING THE 1948 PALESTINE WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_massacres_during_the_1948_Palestine_war

[46]

”Once the plan was finalized, it took six months to complete the mission. When it was over, more than half of Palestine’s native population, over 750,000 people, had been uprooted, 531 villages had been destroyed, and 11 urban neighborhoods had been emptied of their inhabitants”

Bladzijde 7

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE

ILAN PAPPE

[ARTIKEL EN DEEL UIT HET GELIJKNAMIGE

BOEK VAN ILAN PAPPE]

http://tested.net/b/Pappe,%20The%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf

[47]

”In 1948, Hadassah hospital was located in the enclave of the Mount Scopus, at Jerusalem from where it dominated several Arab quarters. On 14 April, a convoy carrying medical personnel, some injured fighters, munitions and some reinforcement troops,[59][60] that was protected by Haganah soldiers and armoured cars,[61]tried to reach the enclave. Arab fighters had been informed by an Australian officer that the convoy’s mission was to use the enclave to attack Arab quarters and cut off the road to Ramallah. A large Arab force then ambushed the convoy, and, in the fight, several vehicles were shot up, and couldn’t withdraw. The battle raged for seven hours and British intervention was late in coming. 79 people from the convoy were killed, mainly civilians”

http://en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_massacres_during_the_1948_Palestine_war#Hadassah_medical_convoy

BRON:

WIKIPEDIA

KILLINGS AND MASSACRES DURING THE 1948 PALESTINE WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_massacres_during_the_1948_Palestine_war

[48]

VREDE.BE

60 JAAR ISRAEL, 60 JAAR NAQBA, WEINIG

PALESTIJNSE FEESTVREUGDE

LUDO DE BRABANDER

16 MEI 2008

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/220-60-jaar-isra%C3%ABl,-60-jaar-naqba-weinig-palestijnse-feestvreugde

WIKIPEDIA

NAKBA DAY

http://en.wikipedia.org/wiki/Nakba_Day

[49]

General Assembly
A/RES/194 (III)
11 December 1948

194 (III). Palestine — Progress Report of the
United Nations Mediator

The General Assembly,

Having considered further the situation in Palestine,

1. Expresses its deep appreciation of the progress achieved through the good offices of the late United Nations Mediator in promoting a peaceful adjustment of the future situation of Palestine, for which cause he sacrificed his life; and

Extends its thanks to the Acting Mediator and his staff for their continued efforts and devotion to duty in Palestine;

2. Establishes a Conciliation Commission consisting of three States members of the United Nations which shall have the following functions:

(a) To assume, in so far as it considers necessary in existing circumstances, the functions given to the United Nations Mediator on Palestine by resolution 186 (S-2) of the General Assembly of 14 May 1948;

(b) To carry out the specific functions and directives given to it by the present resolution and such additional functions and directives as may be given to it by the General Assembly or by the Security Council;

(c) To undertake, upon the request of the Security Council, any of the functions now assigned to the United Nations Mediator on Palestine or to the United Nations Truce Commission by resolutions of the Security Council; upon such request to the Conciliation Commission by the Security Council with respect to all the remaining functions of the United Nations Mediator on Palestine under Security Council resolutions, the office of the Mediator shall be terminated;

3. Decides that a Committee of the Assembly, consisting of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom and the United States of America, shall present, before the end of the first part of the present session of the General Assembly, for the approval of the Assembly, a proposal concerning the names of the three States which will constitute the Conciliation Commission;

4. Requests the Commission to begin its functions at once, with a view to the establishment of contact between the parties themselves and the Commission at the earliest possible date;

5. Calls upon the Governments and authorities concerned to extend the scope of the negotiations provided for in the Security Council’s resolution of 16 November 1948 1/ and to seek agreement by negotiations conducted either with the Conciliation Commission or directly, with a view to the final settlement of all questions outstanding between them;

6. Instructs the Conciliation Commission to take steps to assist the Governments and authorities concerned to achieve a final settlement of all questions outstanding between them;

7. Resolves that the Holy Places – including Nazareth – religious buildings and sites in Palestine should be protected and free access to them assured, in accordance with existing rights and historical practice; that arrangements to this end should be under effective United Nations supervision; that the United Nations Conciliation Commission, in presenting to the fourth regular session of the General Assembly its detailed proposals for a permanent international regime for the territory of Jerusalem, should include recommendations concerning the Holy Places in that territory; that with regard to the Holy Places in the rest of Palestine the Commission should call upon the political authorities of the areas concerned to give appropriate formal guarantees as to the protection of the Holy Places and access to them; and that these undertakings should be presented to the General Assembly for approval;

8. Resolves that, in view of its association with three world religions, the Jerusalem area, including the present municipality of Jerusalem plus the surrounding villages and towns, the most eastern of which shall be Abu Dis; the most southern, Bethlehem; the most western, Ein Karim (including also the built-up area of Motsa); and the most northern, Shu’fat, should be accorded special and separate treatment from the rest of Palestine and should be placed under effective United Nations control;

Requests the Security Council to take further steps to ensure the demilitarization of Jerusalem at the earliest possible date;

Instructs the Conciliation Commission to present to the fourth regular session of the General Assembly detailed proposals for a permanent international regime for the Jerusalem area which will provide for the maximum local autonomy for distinctive groups consistent with the special international status of the Jerusalem area;

The Conciliation Commission is authorized to appoint a United Nations representative, who shall co-operate with the local authorities with respect to the interim administration of the Jerusalem area;

9. Resolves that, pending agreement on more detailed arrangements among the Governments and authorities concerned, the freest possible access to Jerusalem by road, rail or air should be accorded to all inhabitants of Palestine;

Instructs the Conciliation Commission to report immediately to the Security Council, for appropriate action by that organ, any attempt by any party to impede such access;

10. Instructs the Conciliation Commission to seek arrangements among the Governments and authorities concerned which will facilitate the economic development of the area, including arrangements for access to ports and airfields and the use of transportation and communication facilities;

11. Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible;

Instructs the Conciliation Commission to facilitate the repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation of the refugees and the payment of compensation, and to maintain close relations with the Director of the United Nations Relief for Palestine Refugees and, through him, with the appropriate organs and agencies of the United Nations;

12. Authorizes the Conciliation Commission to appoint such subsidiary bodies and to employ such technical experts, acting under its authority, as it may find necessary for the effective discharge of its functions and responsibilities under the present resolution;

The Conciliation Commission will have its official headquarters at Jerusalem. The authorities responsible for maintaining order in Jerusalem will be responsible for taking all measures necessary to ensure the security of the Commission. The Secretary-General will provide a limited number of guards to the protection of the staff and premises of the Commission;

13. Instructs the Conciliation Commission to render progress reports periodically to the Secretary-General for transmission to the Security Council and to the Members of the United Nations;

14. Calls upon all Governments and authorities concerned to co-operate with the Conciliation Commission and to take all possible steps to assist in the implementation of the present resolution;

15. Requests the Secretary-General to provide the necessary staff and facilities and to make appropriate arrangements to provide the necessary funds required in carrying out the terms of the present resolution.

* * *

At the 186th plenary meeting on 11 December 1948, a committee of the Assembly consisting of the five States designated in paragraph 3 of the above resolution proposed that the following three States should constitute the Conciliation Commission:

France, Turkey, United States of America.

The proposal of the Committee having been adopted by the General Assembly at the same meeting, the Conciliation Commission is therefore composed of the above-mentioned three States.

____________________

1/ See Official Records of the Security Council, Third Year, No. 126.

UN GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 194 [III]

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE

DE BETEKENIS VAN VN RESOLUTIE 194 [III]

http://www.palestina-komitee.nl/soemoed/27/241

”Op 4 november roept de VN Veiligheidsraad op tot een onmiddellijke wapenstilstand en het terugtrekken van Israëlische strijdkrachten. De VN Veiligheidsraad neemt resolutie 194 aan die het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen erkent. Ook wordt compensatie verlangd voor schade aan of verlies van bezittingen.”

UNITED CIVILIANS FOR PEACE

TIJDSLIJN ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT

http://www.unitedcivilians.nl/feiten-en-cijfers/tijdslijn

[50]

”Daar werden de Arabische vluchtelingen in gestopt omdat geen een Arabisch land ze wilde opnemen”

WIKIKIDS.NL

ISRAEL

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[51]

PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN IN ARABISCHE LANDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnse_vluchtelingen#Burgerrechten_en_discriminatie

BRON

WIKIPEDIA

PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnse_vluchtelingen

[52]

WIKIKIDS.NL

ISRAEL

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[53]

WIKIKIDS.NL

ISRAEL

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[54]

THE RIGHTS FORUM

47 JAAR ISRAELISCHE BEZETTING

OPINIE DRIES VAN AGT

5 JUNI 2014

http://www.rightsforum.org/nieuws/47-jaar-israelische-bezetting

[55]

 1. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?

Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.

http://www.politics.be/ duiding/596/#12

Bron:

VRAAG EN ANTWOORD

ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK

BRIGITTE HERREMANS

http://www.politics.be/ duiding/596/

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”

AMNESTY INTERNATIONAL

ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES

http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”

HUMAN RIGHTS WATCH

ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION

http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

[56]

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

THE RIGHTS FORUM

LEVEN ONDER DE BEZETTING

http://www.rightsforum.org/achtergronden/leven-onder-de-bezetting

[57]

WIKIKIDS.NL

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[58]

WIKIKIDS.NL

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[59]

UNITED
NATIONS
S
Security Council
S/RES/242 (1967)
22 November 1967

Resolution 242 (1967)
of 22 November 1967

The Security Council,

Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;

(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

2. Affirms further the necessity

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;

(b) For achieving a just settlement of the refugee problem;

(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;

3. Requests the Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;

4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.

Adopted unanimously at the 1382nd meeting

UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242

http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136

[60]

HET RECHT OP VERZET TEGEN EEN BEZETTENDE MACHT

Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

 1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”

UN GA RESOLUTION 3246

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

[61]

” 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

IN ARMED CONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[62]

”Israël heeft maandagavond tegen middernacht een luchtaanval uitgevoerd op Gaza-Stad. Ten minste twaalf Palestijnen zijn daarbij om het leven gekomen, voor het merendeel kinderen. Zeker 150 Palestijnen raakten gewond. Onder de slachtoffers is ook Salah Shehada, de geestelijk leider van de gewapende tak van de Palestijnse Hamas-beweging. Hij was het doelwit van de militaire operatie. Shehada kwam om het leven toen een Israëlisch gevechtsvliegtuig een raket afschoot op zijn woning in Gaza. Dat heeft een hoge Hamas-functionaris dinsdagochtend bevestigd.

Kort na de aanval bestond nog onduidelijkheid over het lot van Shehada. Zijn vrouw en drie kinderen zouden ook bij de aanval zijn omgekomen.”

…….

………

”De Israëlische premier Ariel Sharon toonde zich zeer tevreden over de liquidatie van Shehada. Hij sprak van een van de meest geslaagde operaties ooit van het leger.”

AD

ISRAEL SCHAKELT HAMAS LEIDER UIT

23 JULI 2002

http://www.ad.nl/ad/nl/1401/ad/integration/nmc/frameset/varia/kobala_article.dhtml?artid=rd072391

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE

ACHTERGRONDEN VAN DE ISRAELISCHE LIQUIDATIEPOLITIEK

http://www.palestina-komitee.nl/soemoed/13/63

UITPERS.BE

ISRAEL’S OORLOGSMISDADEN VRAGEN OM SANCTIES

ASTRID ESSED

APRIL 2004

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=745

[63]

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THE

INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

THE RIGHTS FORUM

NEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen

[64]

”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

”Tal van keren heeft de

EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem

betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden

bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”

”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”

BLADZIJDE 226

MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD

VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

WIKIPEDIA

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

WIKIPEDIA

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

[65]

NOS

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT

5 JUNI 2014

 

http://nos.nl/artikel/657122-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

METRONIEUWS

ISRAEL BOUWT DUIZEND WONINGEN IN OOST JERUZALEM

27 OCTOBER 2014

http://www.metronieuws.nl/buitenland/2014/10/israel-bouwt-1000-woningen-in-oost-jeruzalem

RT.COM

US, EU WARN ISRAEL OF ”DETRIMENTAL IMPACTS”

OF BUILDING 450 NEW SETTLER HOMES

31 JANUARY 2015

http://rt.com/news/228095-eu-us-israel-settlers/

NRC

ISRAEL WIL NIEUWE WONINGEN BOUWEN OP WESTELIJKE

JORDAANOEVER

10 JANUARI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/10/israel-wil-nieuwe-woningen-bouwen-op-westbank/

[66]

LANDDIEFSTAL

BTSELEM.ORG

SETTLEMENTS

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

http://www.btselem.org/settlements

[67]

EEN ANDER JOODS GELUID

UITBREIDING VAN NEDERZETTINGEN TIJDENS

NIEUWE VREDESONDERHANDELINGEN

23 AUGUSTUS 2013

http://www.eajg.nl/node/624

Nederzettingen blokkeren vrede, maar bouw gaat door

De oprichting van een levensvatbare Palestijnse staat, waar ook de Nederlandse regering naar streeft, wordt door de voortdurende uitbreiding van de nederzettingen onmogelijk, met alle gevolgen van dien voor het vooruitzicht op vrede. Bovendien veroorzaakt het nederzettingenbeleid ernstige schendingen van de mensenrechten van de Palestijnen.”

THE RIGHTS FORUM

NEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen

[68]

BTSELEM.ORG

SETTLER VIOLENCE

LACK OF ACCOUNTABILITY

http://www.btselem.org/topic/settler_violence

THE RIGHTS FORUM

KOLONISTENGEWELD

http://www.rightsforum.org/achtergronden/kolonistengeweld

[69]

UITPERS.BE

BURGERS ALS ”LEGITIEM DOELWIT”

ASTRID ESSED

SEPTEMBER 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1416

UITPERS.BE

HET CDA EN LIBANON/FARIZEISME VERSUS HUMANITEIT

ASTRID ESSED

OCTOBER 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1442

[70]

ARIEL SHARON, VREDESDUIF OF OORLOGSMISDADIGER

LUDO DE BRABANDER

12 JANUARI 2014

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/1423-ariel-sharon-vredesduif-of-oorlogsmisdadiger

[71]

UITPERS.BE

TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN

DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON

FEBRUARI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

ISRAELISCHE OUD-PREMIER SHARON OVERLEDEN/

COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/israelische-oud-premier-sharon-overledencommentaar-op-nos-berichtgeving/

[72]

UITPERS.BE

TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN

DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON

FEBRUARI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

ISRAELISCHE OUD-PREMIER SHARON OVERLEDEN/

COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/israelische-oud-premier-sharon-overledencommentaar-op-nos-berichtgeving/

[73]

HUMAN RIGHTS WATCH

ISRAEL: ARIEL SHARON’S TROUBLING LEGACY

11 JANUARY 2014

http://www.hrw.org/news/2014/01/11/israel-ariel-sharon-s-troubling-legacy

[74]

OSLO ACCOORDEN:

ISRAEL-PALESTINE LIBERATION ORGANISATION AGREEMENT: 1993

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/isrplo.asp

Mislukking van het vredesakkoord

Uiteindelijk kwam er van het historische vredesakkoord tussen de Israëliërs en de Palestijnen weinig terecht. Na verloop van tijd bleek dat de Palestijnse verwachtingen na het Oslo-proces niet werden waargemaakt. Israël had nog altijd het bestuur over de Palestijnse gebieden in handen en stichtte er Israëlische nederzettingen”

ISGESCHIEDENIS.NL

OSLO AKKOORDEN IN 1993

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/buitenland/oslo-akkoorden-in-1993/

WIKIPEDIA

OSLO AKKOORDEN/PRINCIPES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oslo-akkoorden#Principes

BRON

WIKIPEDIA

OSLO ACCOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oslo-akkoorden

[75]

AMNESTY.ORG

ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES:

SHIELDED FROM SCRUNITY: IDF VIOLATIONS IN JENIN AND NABLUS

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/143/2002/en/c79afe78-d7bc-11dd-b4cd-01eb52042454/mde151432002en.html

UITPERS.BE

TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN

DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON

FEBRUARI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

””In 2002 lanceert hij, onder het voorwendsel een einde te willen maken aan de Palestijnse aanslagen in Israël, “Operatie Beschermingsschild”, vernietigt de hele Palestijnse infrastructuur en bezet opnieuw de steden op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Daarbij vallen honderden Palestijnse doden, vooral burgerslachtoffers, bijvoorbeeld tijdens het bloedbad dat de Israëlische bezettingsmacht in april 2002 aanricht in het vluchtelingenkamp van Jenin.”

PVDA.BE

ARIEL SHARON, EEN LEVEN IN HET TEKEN VAN GEWELDDADIG KOLONIALISME

11 JANUARI 2014

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/ariel-sharon-een-leven-in-het-teken-van-gewelddadig-kolonialisme.html

[76]

BTSELEM.ORG

THE SEPARATION BARRIER

”Thousands of Palestinians have difficulty going to their fields and marketing their produce in other areas of the West Bank. The areas west of the Barrier are one of the most fertile areas in the West Bank, and the agriculture there generates, according to the World Bank, 8 percent of Palestinian agricultural production. The harm to the farming sector prevents Palestinian farmers from gaining additional income and prevents an increase in the number of Palestinians working in agriculture, which is a major sector of the Palestinian economy”

……..

………

”However, requests of many Palestinians for permits to enter their land are rejected, either on grounds of security, or on the contention that the applicant has not provided sufficient proof of ownership of the land or family relation to the landowner. Moreover, a permit from the Civil Administration does not guarantee that the holder will be allowed to pass through the gate: when the army declares “total closures” on the Occupied Territories, the permits do not apply.”

http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[77]

UITSPRAAK INTERNATIONAAL GERECHTSHOF

9 JULI 2004

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN THE

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[78]

BTSELEM.ORG

THE SIEGE ON GAZA

http://www.btselem.org/gaza_strip/siege

THE RIGHTS FORUM

DE GAZA STROOK

http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

[79]

BBC

UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES

10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

[80]

THE RIGHTS FORUM

DE GAZA STROOK

http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

[81]

WIKIKIDS.NL

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[82]

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2012bezoek-netanyahu-aan-nederlandnederland-legitimeert-israelische-bezetting/

NOS
OFFENSIEF ISRAEL TEGEN TOP HAMAS
14 NOVEMBER 2012
http://nos.nl/artikel/440544- offensief-israel-tegen-top- hamas.html

[83]

BTSELEM.ORG
GAZA STRIP
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC 08, 19 JANUARY ’09

http://www.btselem.org/gaza_strip/castlead_operation

UITPERS.BE

VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING

ASTRID ESSED

FEBRUARI 2009

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

AMNESTY INTERNATIONAL

ISRAEL/GAZA

OPERATION ”CAST LEAD”

22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf

[84]

HUMAN RIGHTS WATCH

ISRAEL: WHITE PHOSPHORUS USE EVIDENCE OF WARCRIMES

25 MARCH 2009

http://www.hrw.org/fr/node/81821

HUMAN RIGHTS WATCH

RAPPORT

RAIN OF FIRE

ISRAEL’S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUS

IN GAZA

http://www.hrw.org/reports/2009/03/25/rain-fire-0

[85]

DE WERELD MORGEN.BE
DE OORLOG IN GAZA: MYTHES EN REALITEIT
21 NOVEMBER 2012
http://www.dewereldmorgen.be/ blogs/yuri-de-belder/2012/11/ 21/de-oorlog-in-gaza-mythes- en-realiteit

BTSELEM
KILLING UNDER THE COVER OF CLOUDS
4 DECEMBER 2012
http://www.btselem.org/gaza_ strip/20121204_yael_stein_oped

[86]

HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: PALESTINIAN ROCKETS UNLAWFULLY TARGETED ISRAELI CIVILIANS
24 DECEMBER 2012
http://www.hrw.org/news/2012/ 12/24/gaza-palestinian- rockets-unlawfully-targeted- israeli-civilians

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[87]

RIGHTS FORUM

50 DAGEN GAZA OORLOG

FEITEN EN CIJFERS

http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

AMNESTY INTERNATIONAL

MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS

ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY

7 AUGUST 2014

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-

HUMAN RIGHTS WATCH

GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON

GROUND OFFENSIVE

22 JULI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive

[88]

ALAKHBAR

THE VICTIMS OF GAZA/ A LIST OF PALESTINIANS

KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[89]

LANDDIEFSTAL

BTSELEM.ORG

SETTLEMENTS

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

http://www.btselem.org/settlements

[90]

NOS

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT

5 JUNI 2014

 

http://nos.nl/artikel/657122-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

METRONIEUWS

ISRAEL BOUWT DUIZEND WONINGEN IN OOST JERUZALEM

27 OCTOBER 2014

http://www.metronieuws.nl/buitenland/2014/10/israel-bouwt-1000-woningen-in-oost-jeruzalem

[91]

BTSELEM.ORG

SETTLER VIOLENCE

LACK OF ACCOUNTABILITY

http://www.btselem.org/topic/settler_violence

THE RIGHTS FORUM

KOLONISTENGEWELD

http://www.rightsforum.org/achtergronden/kolonistengeweld

[92]

AMNESTY INTERNATIONAL

TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF

EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK

FEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

[93]

BTSELEM.ORG

ADMINISTRATIVE DETENTION

http://www.btselem.org/administrative_detention

Zie voor meer informatie

http://www.btselem.org/topic/administrative_detention

BTSELEM.ORG

TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION

http://www.btselem.org/topic/torture

DETAINEES & PRISONERS

MINORS IN DETENTION

http://www.btselem.org/detainees_and_prisoners/minors_in_custody

”In the West Bank, Israeli forces carried out unlawful killings of Palestinian protesters, including children, and maintained an array of oppressive restrictions on Palestinians’ freedom of movement while continuing to promote illegal settlements and allow Israeli settlers to attack Palestinians and destroy their property with near total impunity. Israeli forces detained thousands of Palestinians, some of whom reported being tortured, and held around 500 administrative detainees without trial.”

AMNESTY INTERNATIONAL

REPORT 2014/15

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/

AMNESTY INTERNATIONAL

DEATH OF PALESTINIAN MINISTER HIGHLIGHTS

EXCESSIVE FORCE BY ISRAELI ARMY

10 DECEMBER 2014

https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/12/death-palestinian-minister-highlights-excessive-force-israeli-army/

[94]

BTSELEM.ORG

DETAINEES & PRISONERS

MINORS IN DETENTION

http://www.btselem.org/detainees_and_prisoners/minors_in_custody

BTSELEM.ORG

PUBLICATIONS

NO MINOR MATTER

VIOLATIONS OF THE RIGHTS OF PALESTINIAN MINORS

ARRESTED BY ISRAEL ON SUSPICION OF

STONE THROWING

http://www.btselem.org/publications/summaries/2011-no-minor-matter

REPORT OF BTSELEM.ORG

BTSELEM.ORG

NO MINOR MATTER

VIOLATIONS OF THE RIGHTS OF PALESTINIAN MINORS

ARRESTED BY ISRAEL ON SUSPICION OF

STONE THROWING

JULY 2011

http://www.btselem.org/download/201107_no_minor_matter_eng.pdf

[95]

WIKIKIDS.NL

TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

WIKIKIDS.NL

ISRAEL

ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

Reacties uitgeschakeld voor Geschiedenis van het Israelisch-Palestijnse conflict/Brief aan Wikikids over tendentieuze en misleidende informatie

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.