Exit Matthijs van Nieuwkerk bij BNNVARA vanwege grensoverschrijdend gedrag/”Onschuldig tot schuld bewezen” ouderwets……..

DE PEN EN DE TONG KUNNEN EEN ZEGEN OF EEN VLOEK ZIJN

Lege rechtszaal, met het oude houten met panelen bekleden

” Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.”

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

EXIT MATTHIJS VAN NIEUWKERK BIJ BNNVARA VANWEGE

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG/”ONSCHULDIG TOT

SCHULD BEWEZEN” OUDERWETS………

ONSCHULDIG TOT SCHULD BEWEZEN, ARTIKEL 11,

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS:

Article 11

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

”Een aantal (oud-)collega’s geeft in niet mis te verstane woorden aan dat er over hun grenzen gegaan is. Daar zijn we van geschrokken en dat gaat ons aan het hart, want dit past niet bij het veilige werkklimaat dat we bij BNNVARA willen bieden”

BNNVARA

REACTIE BNNVARA OP ARTIKEL VOLKSKRANT

https://www.bnnvara.nl/artikelen/reactie-bnnvara-op-artikel-volkskrant

“Ik ben nu gemakshalve teruggevouwen tot een Eeuwige Driftbui.” [Van  Nieuwkerk]

https://nos.nl/artikel/2452993-kabinet-verbolgen-over-misstanden-bij-dwdd-npo-stelt-onderzoek-in

Ik denk, dat bijna iedereen de narratief nu wel wel kent:

Jarenlange angstcultuur bij De Wereld Draait Door. [1]

Daarover uitgebreid verhaald in het geruchtmakende en zo langzamerhand

legendarisch geworden Volkskrant artikel, getiteld: ”In de succesvolletv machine van DWDD werd menig redacteur vermalen” [2]

In dat artikel is te lezen, dat voormalig De Wereld Draait Door presentator

Matthijs van  Nieuwkerk [3] zich zou hebben schuldig gemaakt aan ”grensoverschrijdend gedrag” [4] in de zin van het intimideren, vernederen en bullyen van

medewerkers en regelmatig als een razende tegen mensen zou hebben geschreeuwd. [5]

En ten gevolge van dit echte/vermeende wangedrag van van Nieuwkerk

zou het burn outs hebben geregend. [6]

En hoe komt de Volkskrant aan die Wijsheid:

Uit gesprekken met meer dan 70 medewerkers, volgens de krant.

Ik citeer de Volkskrant:

”In totaal sprak de Volkskrant met meer dan zeventig oud-­medewerkers uit de vijftien jaar dat het programma liep” [7]

En van die zeventig zouden ruim vijftig beweerd hebben, dat er achter

de schermen van DWDD sprake zou zijn van ”structureel grensoverschrijdend ­gedrag. [8]

Dat is dus de Bron, een Volkskrant artikel.

En al die tijd zou BNN VARA op de hoogte geweest zijn, maar niet

hebben ingegrepen [9]

Ook zou NPO directeur Frans Klein, destijds als mediadirecteur VARA 

[later BNNVARA] verantwoordelijk voor de werkomstandigheden

bij De Wereld Draait Door [10] er meer van weten.

Een wegkijkcultuur dus.

De gevolgen van deze Volkskrant annonce waren er naar:

Target Matthijs van Nieuwkerk verbrak de banden met BNN VARA [11], de

BNN VARA reageerde op het Volkskrant artikel en de [BNN VARA} directeur bood excuses aan [12], genoemde Frans Klein, een machtig man in

de TV Wereld [13] legde tijdelijk zijn taken

neer als NPO directeur neer [14]

Een onafhankelijk onderzoek werd aangekondigd [15]

EN…..het onvermijdelijke ostracisme [sociale uitsluiting] kon beginnen [16]:

OSTRACISME

Zonder nog de resultaten van het onderzoek af te wachten [17] stopte NTR

met Top 2000 quiz en Top 2000 a gogo met Van Nieuwkerk [18]

[Okay, in het NOS bericht staat, dat ook Van Nieuwkerk tot de conclusie

was gekomen, dat dit beter was [19], maar dan uiteraard WEL onder druk

van de NTR, die haar belissing baseert op het genoemde, onthullende

Volkskrant artikel [20]]

Zonder de resultaten van het onderzoek af te wachten, bood de directeur

van BNNVARA ”excuses” aan [21] en reageerde op het Volkskrant artikel,

alsof de angstcultuur al onomstotelijk was komen vast te staan [22]

Ook vond NPO directeur Leeflang het kennelijk niet nodig, onderzoeksresultaten

af te wachten en ging hij er, ook weer op grond van dat Volkskrant artikel vanuit,

dat de werksfeer bij De Wereld Draait Door door en door ziek was, door zich af te vragen [en ik citeer haar in een NOS artikel]

””Hoe heeft dit vijftien jaar lang zo kunnen bestaan?” [23]

Ook Staatssecretaris van Cultuur en Media Uslu [24] bemoeide

zich met de Van Nieuwkerk affaire:

Zij verklaarde [volgens NOS berichtgeving]het volgende:

”Het raakt me, dat medewerkers zich zo onveilig hebben

gevoeld en heel naar zijn behandeld” [25]

Ook heeft zij over de Affaire van Nieuwkerk intensief contact

gehad met NPO directeur Leeflang [26]

En dan steekt het toch even, dat Uslu in deze Zaak op ”Hoog Niveau” WEL acte de presence geeft, terwijl het haar kennelijk

aan beleefdheid ontbreekt, een aangetekende brief van een

gewone burger zelfs maar te beantwoorden [27]

Was het niet de bedoeling, dat de Politiek er voor

de Burger was…………

Maar dat daargelatenIk kan niet nalaten, alvast een reactie van van Nieuwkerk[daarover later meer] te vermelden naar aanleidingvan het Volkskrant artikelDaarvoor citeer ik de NOS:”

Het artikel in de Volkskrant noemt hij “een draconische karikatuur van vijftien jaar DWDD”. Hij stelt verder: “Ik ben nu gemakshalve teruggevouwen tot een Eeuwige Driftbui.” [28]

EN AL DEZE COMMOTIE NAAR AANLEIDING VAN

EEN VOLKSKRANT ARTIKEL [29]

Wat weer benadrukt, hoe waar Malcolm X’s uitspraak over de 

media was…Ik citeer de onvergetelijke Malcolm X:”

“The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses.” [30]

DE RATTEN VERLATEN HET ZINKENDE SCHIP
Het Volkskrant artikel, waarmee overigens ook Tweede Kamerleden zich hadden bemoeid

 [31] betrof dus het echte/vermeendebully gedrag van Matthijs van Nieuwkerk, maar wie het goed gelezen heeft, moet zijn opgevallen, dat hij langniet de enige was [of correcter ”geweest zou zijn”] [32]Daarover later meer
Ook zijn er mensen geweest, die ervan geweten hebben,eraan hebben meegedaan, en nu snel hun eigen Straatje proberen schoon te vegen, door Ach en Wee te roepenover iets dat door een aantal mensen beweerd wordt[let daar goed op lezers, want we werken naar de cruxvan mijn artikel], maar waarvan nog geen inhoudelijken hard bewijs is geleverd.Ik noem twee voorbeelden, maar ik vermoed, dat er welmeer ”ratten, die het zinkende schip verlaten” [33] nu haastigVan Nieuwkerk voor de bus hebben helpen gooien, om huneigen straatje schoon te vegen
DE RATTEN VERLATEN HET ZINKENDE SCHIPDIEUWKE WYNIA:
Zij was tussen 2008 en 2016 

de eind- en hoofdredacteur van De Wereld Draait Door en was dus acht jaar lang verantwoordelijk voor alle uitzendingen van De Wereld Draait Door, gepresenteerd door Van Nieuwkerk.

Ze geeft daarbij toe, al die jaren achter het harde

werkklimaat [volgens het Volkskrant artikel

ook wel ”Champions League” genoemd [34] te

hebben gestaan en Van Nieuwkerk’s genoemde

grensoverschrijdende gedrag te hebben gedoogd,

maar nu heeft ze spijt, blablabla [35], maar ondertussen geeft ze Van Nieuwkerk een lekkere

Trap Na [36], ook wel Dolkstoot in de Rug genoemd.Waarom dolkstoot in de rug?Kijk, het is een ding om vermeend grensoverschrijdend gedrag te gedogen, maar vertel dan ook het Hele VerhaalWat Wynia er in haar klaagzang tav van NieuwkerkNIET bijvertelt is het feit, dat zij, althans volgenshet genoemde Volkskrantartikel, hard meedeedaan het vermeende Van Nieuwkerk bully gedrag:Ik citeer:”

Maar als eindredacteur ondergaat ze een ‘bizarre transformatie’, stellen oud-medewerkers: ze ontwikkelt zich tot het verlengstuk van Van Nieuwkerk. ‘Als Matthijs iets niet goed vond, kwam zij schreeuwend de redactie op’, zegt een samensteller.” [37]

Dat liegt er niet om

Weliswaar bagatelliseert Wynia haar vermeend bully gedrag in haar commentaar

op Van Nieuwkerk als ”Bully” [38] en dat mag natuurlijk, maar mij dunkt, dat als je

zelf, volgens dat Volkskrant artikel, boter op je

hoofd hebt, dat het niet aangaat een ander af te branden,

die wordt beschuldigd in datzelfde Volkskrantartikel

Het Zinkende Schip…….

DE RATTEN VERLATEN HET ZINKENDE SCHIP

MIRJAM DE KLERK

Mirjam de Klerk was vijftien jaar lang als personeelsadviseur betrokken bij De Wereld Draait

Door.Nou is een personeelsadviseur natuurlijk niethetzelfde als een eind of hoofdredacteur en staat dus watverder af van het dagelijks reilen en zeilen op deredactie en werkvloer van De Wereld Draait Door.Toch is zo iemand een belangrijk figuur, wantin die functie adviseer en ondersteun je de directieen de managers. [39]Je positie en je rol is dus belangrijk tot zeer belangrijk.Die belangrijkheid brengt een grote verantwoordelijkheidmet zich mee.Je kunt dus geen vijftien jaar meedraaien bij een organisatie zonder niet alleen de misstanden te zien-en dat geeft Mirjam de Klerk ook toe [40]-zonder ook medeverantwoordelijk te zijn voor de gang van zaken.Dus voor zover de Bully cultuur bij De Wereld Draait Door [vanaf nu aangeduid met DWDD] klopt, danheeft de Klerk hierin ook een kwalijke rol gespeeld.Helaas geeft zij dit niet alleen maar halfslachtig toein haar commentaar op de gang van zaken [41], ze presenteert zichzelf ook nogeens als een soortGoede Fee [”Ik moest telkens weer naar Amsterdamom mensen op te lappen] [42] en probeert verder alleBlaam af te schuiven op ”Bully” Van Nieuwkerk. [43]
Het Zinkende Schip………..
DE RATTEN VERLATEN HET ZINKENDE SCHIP/”ONZICHTBARE RATTEN”, DIE HET ZINKENDE SCHIP VERLATEN
Ik heb twee voorbeelden genoemd van mensen,die in een of ander opzicht betrokken waren bijde vermeende [want er zijn nog geen harde bewijzengeleverd, vergeet dat niet, lezers] Bully cultuurbij DWDD onder Matthijs van Nieuwkerk, hetgeenze zelf min of meer hebben toegegeven [44]Maar nu even gesteld, dat de inhoud van hetVolkskrant artikel op te bewijzen feitenberust [in gewoon Nederlands ”als het allemaalwaar is wat er door de echte/vermeende ”slachtoffers]]beweerd wordt], dan zijn er veel meer mensendan Van Nieuwkerk bij betrokkenIk citeer uit het artikel:”

Uit de verhalen blijkt dat Van Nieuwkerk extreme woede-­uitbarstingen had. Vele medewerkers werden door de presentator ten overstaan van anderen op centimeters afstand toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd. Medewerkers beschreven aan de Volkskrant tientallen van zulke incidenten, slechts enkele daarvan zijn opgenomen in dit verhaal. Meerdere eindredacteuren – de eindverantwoordelijken voor de redactie – werkten hier volgens bronnen aan mee” [45]

Waarom, beste lezers, dan alleen Van Nieuwkerk

”gepakt” en aan de schandpaal genageld?

Waarom niet een onderzoek gedaan naar die nu nog

anonieme eindredacteuren, die ”mededaders” zouden zijn?

Bovendien is het is zo makkelijk voor de oud-medewerkers, die met beschuldigingen kwamen [van wie een deel nog actief zou zijn in de media wereld] om 

alleen op anonieme basis durven praten, omdat de door

hen beschuldigde  ”mededaders” nog invloedrijke posities

bekleden [46], want welke beschuldigde kan dergelijke vage beschuldigingen nagaan?

Daarom heb ik ook  een pesthekel [vergeef mijntaalgebruik] aan ”anonieme” klagers, ik vind het ook nogeens vrij laf en op gespannen voet met het rechtssysteem.Want hoe kan je je verweren tegen mensen, die ”anoniem” willen blijven en van wie je hun Verhaal niet kunt natrekken?
Maar hoe dan ook:Gesteld, dat de Verhalen, die aan de Volkskrant verteld zijn, allemaal waar is:Dan zijn er dus andere Bully’s, die onder dekkingvan de anonimiteit [want of ze worden door de klagerstegenover de Volkskrant niet met naam en toenaam genoemd, of de Volkskrant brengt hun namen nietnaar buiten vanwege de door beschuldigers beweerde”angst voor hun carriere” [47]

ermee wegkomen.
Het Zinkende Schip…..

DE AFFAIRE VAN NIEUWKERK/DE SCHIMMIGEEWART VAN DER HORST
Dan is er ook nog de voor mij [ik ben niet thuisin de TV Wereld] schimmige Ewart van der Horst [48],die in 2005 DWDD begon en nu ook volgens hetVolkskrant artikel wordt genoemd als een Bully,die als een Briesende Leeuw tekeer zou zijngegaan [49]Ook weer hier die  Astrid Vraag, waarom er dan geen naderonderzoek komt naar die Van der Horst en alleenVan Nieuwkerk voor de bus wordt gegooid?

AAN DE WIEG VAN DE VAN NIEUWKERK AFFAIREHET VOLKSKRANT ARTIKEL
Aan de Wieg van de Van Nieuwkerk affaire stond hetVolkskrant artikel : ”

‘In de succesvolletv machine van DWDD werd menig redacteur vermalen” [50]waarin het echte/vermeende Bully Gedrag van Van Nieuwkerk [en laten wij niet vergeten, ook anderen, zoals Dieuwke Wynia [51] uit de doeken werd gedaan.Hiertoe sprak de Volkskrant met 

meer dan zeventig oud-­medewerkers uit de vijftien jaar dat het programma liep. En ruim vijftig van hen stellen dat achter de schermen bij DWDD sprake was van structureel grensoverschrijdend ­gedrag. [52]

Ook werden in het Volkskrant artikel [anoniem]

een gedeelten uit medische dossiers genoemd. [53]Zowel de Volkskrant heeft een Verantwoording geschreven [54], als [ze hebben zeker aan Hoor enWederhoor gedaan] Van Nieuwkerk de gelegenheid gegeven te reageren, hetgeen hij ook heeft gedaan. [55]Wat de Volkskrant ook zorgvuldig heeft gedaan is datzij Van Nieuwkerk [nadat hem volgens de VK eerst27 vragen ter hoor en wederhoor waren toegestuurd,die hij niet zou hebben beantwoord] de tekst van hetartikel hebben toegestuurd [56], voordat hij zijnreactie [die is gegeven, zie noot 55] kon geven.
Verder heeft de Volkskrant duidelijk de extreme stress genoemd,waaraan zowel Van Nieuwkerk als de medewerkersblootstonden bij het maken van een programma alsDWDD [57]
SO FAR, SO GOOD.

WAAR WRINGT NU DE SCHOEN?/KNELPUNTEN
Toch wringt de schoen bij Astrid Essed en wel omeen aantal redenen:De Volkskrant:In de Verantwoording door de Volkskrant [58]lees ik weliswaar de benadering naar Matthijs van Nieuwkerk, maar weinig over de exacte wijze waarophet onderzoek tot stand is gekomen en vooralniet over hoe de Volkskrant aan de in het artikelgenoemde medische dossiers is gekomen enhoe zich dit rijmt met de medische Ethiek [59][ik denk hierbij aan de geheimhoudingsplichtvan behandelaars etc] [60]Bovendien kan de lezer onmogelijk beoordelen,wat het verband is tussen stressklachten etcvan de betreffende medewerkers en de relatieop de werkvloer, o.a. met Van Nieuwkerk.En bovendien:Ook al zou er een relatie zijn tussen die stressverschijnselen en de relatie op de werkvloer,’hoe meet je of dat alleen aan Van Nieuwkerk ligten welke mogelijke rol anderen gespeeld hebben?
Nu is de medische ethiek en de zaak rond geheimhoudingsplicht uiteraard de verantwoordelijkheid van arts/behandelaar, maar de verantwoordelijkheidvan de Volkskrant journalisten is, al dan geen medische bronnen in hun artikelen te gebruikenDoor die WEL te gebruiken wordt van in casu Van Nieuwskerk [in casu: Latijn: in het geval van] [61] een bijna demonisch beeldafgeschilderd, al dan niet bewust bedoeld.Kortom:Met de vermelding van medische gegevens moeten nietmedisch deskundigen als journalisten zorgvuldig omgaan!
REACTIE BNN VARA/KAMERVRAGEN, STAATSSECRETARIS/NTR EN ANDEREN”Onschuldig tot schuld bewezen?”
Er is een Volkskrant artikel over echt/vermeend grensoverschrijdend gedrag bij DWDD, met inde Hoofdrol Matthijs van Nieuwkerk, naar aanleiding waarvan een onafhankelijk onderzoek wordtingesteld waaraan, by the way, Van Nieuwkerkbereid is, mee te werken [62]Wat mij aan de gang van zaken nog meer stoort dan het in mijn ogen [nog] niet opgehelderde gebruikvan medische gegevens door de Volkskrant [zie bovenstaande] is het feit, dat bij voorhand al wordtaangenomen, dat de tegen Van Nieuwkerk geuitebeschuldigingen [want meer zijn het nog niet]wel op waarheid zullen berusten,Want dat blijkt uit de reactiesvan BNNVARA directeur, die excuses aanbood voor de werkomstandigheden bij DWDDIk citeer de NOS”

Ze richtte haar woorden aan “al die mensen, al die oud-collega’s en collega’s die nog steeds bij BNNVARA werken, die hier soms de dupe van zijn geworden, die in angst hebben gewerkt”. “Die verdriet hebben moeten meemaken, die dat leed hebben moeten ervaren. Dat is echt verschrikkelijk. Ik vind het echt niet normaal dat mensen in angst werken. Ik vind dat nu niet normaal, maar ik had dat destijds ook echt niet getolereerd.” [63]

NPO directeur huilde mee met de wolven en vroeg

zich in een artikel af ””Hoe heeft dit vijftien jaar lang zo kunnen bestaan?” [64]

Ook Staatssecretaris van Cultuur en Media Uslu bemoeide

zich met de Van Nieuwkerk affaire:

Zij verklaarde [volgens NOS berichtgeving]het volgende:

”Het raakt me, dat medewerkers zich zo onveilig hebben

gevoeld en heel naar zijn behandeld” [65]

Zonder het onderzoek af te wachten gaan bovengenoemden

[en ik heb die Geluiden ook in actualiteitenprogramma’s

en talkshows gehoord] er dus al vanuit, dat de beweringen

over Van Nieuwkerk wel waar zullen zijn

Zouden deze mensen ooit gehoord hebben van het principe

”Onschuldig tot schuld bewezen?”

Daarmee wil ik allerminst grensoverschrijdend en/of Bully gedrag

bagatelliseren, maar alleen beweren, dat er voor beschuldigingen harde en duidelijke bewijzen moeten zijn,

niet alleen een krantenartikel, dat zich op een aantal 

[deels anonieme [66] bronnen baseert.

Ook zijn op basis van het Volkskrant artikel Kamervragen

gesteld [67], die ook van de kennelijke Waarheid van

de beweringen uitgingen.

En dat allemaal over Zaken, die nog niet bewezen zijn

Onschuldig tot schuld bewezen…….
Net zo is het gegaan in geval van The Voice of Holland,  in de Affaire rond het PvdA Kamerlid van Dijk en in zekere zin [zie zo meer daarover] in het geval vande voormalige Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.In het geval van het echte/vermeende grensoverschrijdende gedrag bij The Voice of Hollandwerd bij voorbaat al van schuld uitgegaan-zo werder in talkshows en actualiteitenprogramma’s overgepraat, zo werd erover geschreven. [68]Maar haastige Spoed is zelden goed!Want zeker bij twee aangiften tegen een verdachtewerden geseponeerd [69], waarbij uiteraard niet

is gezegd, dat de andere aangiften niet op feitelijke

juistheid berusten, wel, dat voorzichtigheid in

deze zaken geboden is.

In geval van oud PvdA Kamerlid Van Dijk was het

nog sterker:

Ook hier werd voorbarig ”schuld” aangenomen:

Naar aanleiding van het feit, dat meerdere vrouwen’

hem hadden beschuldigd van ongeoorloofd gedrag,

besloot het partijbestuur dat het “onwenselijk” was dat hij de “de komende vier jaar politieke of bestuurlijke functies namens de PvdA bekleedt”. [70]

Later concludeerde de beroepscommissie

van de PvdA, dat het bestuur onzorgvuldig met

de klachten was omgegaan en dat Van Dijk bovendien

geen hoor en wederhoor was geboden.

Het Bestuur heeft nu recentelijk excuses aangeboden

en stelt [volgens de NOS] o.a.:

””dat de kwestie draait om meldingen die betrekking hebben op de privésfeer. Daarbij gaat het niet om meldingen die betrekking hebben op seksueel overschrijdend gedrag. Het spijt het partijbestuur dat die indruk niet eerder is weggenomen.” [71]

De Zaak van oud Kamervoorzitter Khadija Arib [waarover ik misschien nog schrijf] stuitte mij vooral zo tegen

de borst omdat hier sprake was van anonieme klachten [72]

Laf en niet in overeenstemming met het rechtssysteem,

dat zoiets alleen in heel uitzonderlijke gevallen toelaat [73]

waarvan hier geen sprake was.

Want hoe kan je je verweren tegen anonieme klachten,

zonder precies de omstandigheden waaronder het echte/

vermeende grensoverschrijdende gedrag plaats zou

hebben gevonden, te kennen?

En recentelijk las ik in de Volkskrant, dat het bewijsmateriaal in de Zaak Khadija Arib ernstig rammelt……[74]

EPILOOG

Er is een Gezegde:

Een Zwaluw maakt nog geen zomer.

Maar een Volkskrant artikel brengt wel teweeg, dathet Leeuwedeel van de Publieke Opinie, of het nu debetrokken Omroepen, of talkshows, ofactualiteitenrubrieken, er maar direct vanuit gaan,dat wat in het artikel over in casu Van Nieuwkerkwordt beweerd, ook waar is.Daarmee zeg ik niet, dat de gedane beweringen perdefinitie onjuist zijn, ik zeg alleen, dat er zonderonomstotelijk bewijs, niets vaststaat.Wel een onafhankelijk onderzoek starten, maar bijvoorbaat van het Bully gedrag van van Nieuwkerken misschien ook Frans Klein uitgaan is nietalleen Groepshysterie, het is ook bij voorbaathet eigen denken uitschakelen en voetstoots aannemen,wat men hoort en/of leest.Het kan waar zijn of niet:Dat moet nader onderzoek en misschien welde rechter uitmaken, op grond van harde bewijzen,niet op in de mode zijnde Me Too sentimentaliteit,die bij voorbaat de ”slachtoffers” [eerst uitmakenOF het slachtoffers zijn] gelooft.IK persoonlijk geloof niemand op zijn mooieblauwe, bruine, grijze en whatever beautiful eyes.Ik geloof feiten en bewijzen.
En dat het ook mis kan gaan, wijst de Affaire Van Dijk wel uit.Dat de Waarheid niet onomstotelijk altijd de Waarheid hoeft tezijn, kun je zien in de Zaak The Voice of Holland[Zie hierboven] Ook in de Affaire Khadija Ariblijkt het Bewijsmateriaal te rammelenEn wat ”anonieme bronnen” of ”anonieme getuigen”betreftWeg ermee, tenzij er zeer uitzonderlijke situaties zijn [georganiseerde misdaad etc] wat in de meestegevallen niet zo is.
Dus nogmaals:Goed dat Me Too er isGoed dat vrouwen en iedereen, die door machtsverhoudingen wordt vernederd, gebullyed enop andere wijze te grazen genomen wordt, zich nu kanuitspreken en dat er ruimte voor is.
Maar laten we dan ook niet uit het oog verliezen, dat juistharde feiten en bewijzen een rechtvaardige Zaak ondersteunen.Anders werkt het averechts en stevenen we af ophet ”The Boy who cried wolf” [75] Syndrome
ASTRID ESSED[Die controverses niet uit de weg gaat]
NOTEN
NOTEN 1 T/M 20

NOTEN 21 T/M 60

NOTEN 61 T/M 75

Reacties uitgeschakeld voor Exit Matthijs van Nieuwkerk bij BNNVARA vanwege grensoverschrijdend gedrag/”Onschuldig tot schuld bewezen” ouderwets……..

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.