”De tijd, dat Joden zich domweg lieten afvoeren, is voorbij”/Cidi’s bliksemafleider van de Israelische bezettingsterreur


14 August 2014. Palestinian women bake bread in front of the remains of their house in Khan Younis, in the southern Gaza Strip. ©Reuters/I.
 Abu Mustafa
Dit commentaar is opgedragen aan Hajo Meyer, een groot man,
die zelf niet zo gezien wilde worden.
Hij was de ziel van het Israel kritische ”Een Ander Joods Geluid”
en was in zijn kritiek op de Israelische bezettingsstaat buitengewoon
fel.
Des te groter was mijn respect voor hem, omdat hij Holocaust
overlevende was [Auschwitz] en dus behoort tot een groep
Joden voor wie [begrijpelijkerwijs] kritiek op Israel, vooral
emotioneel, moeilijk ligt.
De mooie woorden ” Zionism  has nothing to do with Judaism”
kwamen van hem
Zie interview met hem.
Zie
De beste manier om hem te eren, is de strijd voor Gerechtigheid
in Palestina/Israel voort te zetten, die hem zo ter harte ging.
In diep respect
Rust in vrede, Hajo Meyer
Astrid
‘DE TIJD DAT JODEN ZICH DOMWEG LIETEN AFVOEREN IS VOORBIJ/
CIDI’S BLIKSEMAFLEIDER VAN ISRAELISCHE BEZETTINGSTERREUR
INLEIDING
Sinds het moorddadige Israelische Gaza offensief ”Protective Edge”
waarbij op het moment van schrijven 2092 Palestijnse doden zijn
gevallen [van wie 80 procent burger], [1] scholen, ziekenhuizen en huizen zijn
gebombardeerd en medisch personeel willens en wetens is aangevallen [2],
raakt Israel steeds meer in een politiek en maatschappelijk isolement.
De wereldwijde solidariteit is indrukwekkend en in Nederland hebben al een aantal
zeer geslaagde solidariteitsdemonstraties plaatsgehad., [3]
Pax voor Vrede heeft een indrukwekkend Manifest gepresenteerd [4]
en ook de PvdA wil, dat het kabinet stelling neemt en een gefundeerd oordeel
geeft over de Israelische militaire acties in Gaza. [5]
Door de ontmaskering van Israel, waar Israel zelf alle munitie aandraagt [6]
is het voor pro Israelclubs en Israel apologeten  steeds moeilijker
de riedel over Israel als ”slachtoffer”, de ”hoge moraal” van het
Israelische leger en de ”vernietigingszucht” van Hamas, te blijven volhouden.
Pro Israelclub Cidi blijft het proberen door artikels in opiniebladen
en middels van een paginagrote
Telegraafadvertentie over antisemitisme, om zo de aandacht af te
leiden van waar het werkelijk om gaat. [7]
De Israelische bezettingsterreur en haar misdaden.

 

Een artikel van Cidi directeur Esther Voet in de Volkskrant heb ik
kritisch onder vuur genomen en een aantal Cidi leugens ontmaskerd. [8]
Op 23 augustus is er een Trouw artikel met een interview met haar
verschenen [9], waarop ik nu zal ingaan.
Een inkijkje in Cidi zin en onzin.
De Israelische bezetting en haar misdaden.
ESTHER VOET STRIKES AGAIN/EEN COMMENTAAR
Al lezende wordt duidelijk, dat Esther Voet geinterviewd wordt
over de manier, waarop zij aankijkt tegen de Tien Geboden, die zowel
heilig zijn voor Jodendom, Christendom en Islam.
En aanvankelijk geeft het een interessant inkijkje in het
leven, opvattingen en persoon van Esther Voet.
Zo doorgaand had het een boeiend, verdiepend betoog kunnen worden,
die deze CIDI directrice weer eens van een andere kant liet zien.
Maar helaas greep zij deze religieus/spirituele verdieping weer
aan, om bezettingsstaat Israel en zijn misdaden te gaan verdedigen.
Ik denk, dat je dan behoorlijk desperaat moet zijn, maar dat
zijn de Israelverdedigers heden ten dage ook.
GIJ ZULT NIET DOODSLAAN
WAT ZIJN DE GAZA OFFENSIEVEN ANDERS DAN
MOORDCAMPAGNES
Een ongelukkiger moment om over Israel te beginnen, was
er wel niet, dan komend bij het Zesde Gebod: ”Gij zult niet
doodslaan”
Zelfs ik, die op het gebied van pro Israel propaganda wel
wat gewend ben, was stomverbaasd.
Laat ik eens citeren, wat zij zegt
” Zo is het ook met Israël: ze staan daar met de rug tegen de muur. Laat ik voorop stellen dat ik de dood van iedere burger betreur en dat voor alles verantwoording moet worden afgelegd, maar ik weet hoe hoog de moraal is die wordt aangehouden in het Israëlische leger. Hamas is niets anders dan een terroristische organisatie. Het hoofdkwartier bevindt zich in de kelders van het grootste – volledig geboobytrapte – ziekenhuis in Gaza. En elk bestand wordt met nieuwe raketaanvallen geschonden.
Wat daar op dit moment gebeurt, is een deel van het grote Israëlisch-Arabische conflict. De Palestijnen zitten tussen hamer en aambeeld. De neutralisering van Hamas is, ook voor het Palestijnse volk, de enige oplossing. Ik begrijp niet dat men niet heeft gekozen voor de opbouw van het land. Er is in de Palestijnse gebieden meer geïnvesteerd dan in het hele Marshall-plan. De UNRWA (United Nations Relief and Works Agency, sociaal programma van de Verenigde Naties, opgericht met als specifiek doel de Palestijnse vluchtelingen van 1948-1949 op te vangen, AV) draagt jaarlijks 13 miljard dollar bij, maar de Palestijnen kiezen voor een andere weg, een weg die in stand wordt gehouden door allerlei Arabische landen die het leuk vinden om proxy-oorlogen te voeren in de regio.In het handvest van Hamas staat nog altijd dat Israël van de kaart geveegd moet worden. Dat zal nooit gebeuren. Israël is here to stay. Het zal alles doen om zichzelf te verdedigen. De tijd dat Joden zich klakkeloos naar de gaskamers lieten brengen, is voorbij. Voorgoed voorbij.”
EINDE CITAAT ESTHER VOET OVER ISRAEL
 
Dat is heel wat.
Ik ben niet van plan, op alles in te gaan, in een eerder artikel heb
ik al veel gezegd [10], maar ik kon dit toch niet weersproken laten.
 
Ik ga in op de volgende kanten van haar betoog.
 
a
 
De ”hoge” moraal van het Israelische leger
 
b
 
Hamas als ”terroristische” organisatie
 
c
 
Hamas als ”vernietiger” van de Staat Israel
 
d
 
Haar impliciete verdediging van de Israelische bombardementen van
scholen en ziekenhuizen
 
 
ISRAEL’S MOORDENAARSLEGER
Esther Voet moet een groot gevoel voor satire en humor hebben.
Maar helaas Pindakaas, ze meent het nog ook, die riedel over
de ”hoge moraal” van het Israelische leger.
Als een leeuw een prooidier zou zijn en een hert een roofdier, zou
ik het met haar eens zijn.
Maar nu even alle gekheid op een stokje.
Het Israelische leger is gespecialiseerd in de volgende technieken
van ”hoge moraal”
Buitengerechtelijke executies van Palestijnse leiders en activisten, waarbij
vaak een groot aantal burgerslachtoffers vallen [11], willekeurige
militaire aanvallen op huizen, drukke marktpleinen, flatgebouwen etc,
waarbij zelfs F16’s worden ingezet [12], het doelbewust targetten van medisch
personeel [13]  en het gebruik van witte fosfor in dichtbevolkte gebieden. [14]
Als dat een ”hoge moraal” moet voorstellen, dan is de aarde plat.
Ilustratie van die ”hoge” moraal is ook het in januari van dit jaar
uitgebrachte rapport van Amnesty International ”Trigger happy, Israel’s
use of excessive force in the Westbank” [15]
Een heel aparte opvatting van ”hoge moraal” heeft Esther Voet.
HAMAS ALS TERRORISTISCHE ORGANISATIE/
HET KORTE GEHEUGEN VAN ESTHER VOET OVER
DE ISRAELISCHE BEZETTING
De riedel ”Hamas is een terroristische organisatie” is ook een gouwe ouwe
van de pro Israelpropaganda.
Voor het gemak wordt daarbij genegeerd of vergeten [ik denk het eerste],
dat de crux van het Midden Oostenconflict vanaf 1967 is gelegen in de Israelische
bezetting van de Palestijnse gebieden.
Dit duurt nu al 47 jaar en het enige dat Israel blijft doen is annexatie
van deWestbank door voortdurende uitbreiding van de illegale nederzettingen om zo die bezetting definitief te maken. [16]
Inherent aan iedere bezetting is onderdrukking, tirannie en mensenrechtenschendingen.
En tegen die bezetting is iedere Palestijnse groepering, inclusief Hamas, internationaal
rechtelijk gerechtigd, zich te verzetten. [17]
Wel moet dat verzet gericht zijn tegen het bezettingsleger.
Aanvallen op burgers en burgerdoelen zijn verboden. [18]
Hoewel Hamas zich wel degelijk tegen het Israelische leger
richt, zijn er ook ongerichte raketaanvallen [niet alle
afkomstig van Hamas, ook andere Palestijnse groeperingen
zijn actief] op Israelische burgerdoelen.
Maar hoe verwerpelijk ook, wel een uiting van verzet tegen
een 47 jarige bezettingsmacht, die dan ook nog
een misdadige blokkade tegen Gaza hanteert. [19]
Het is de bezetting, die terroristisch is.
Ook klopt het verhaal niet, dat het Hamas is, dat elk bestand schendt.
Het is Israel, dat in deze oorlog al twee keer het bestand heeft geschonden. [20]
De laatste keer werd de strijd hervat doordat de onderhandelingen op niets uitliepen, vanwege de belachelijke Israelische eis
tot ”ontwapening” van Hamas. [21]
En laat de Israelische bezetting en het bezettingsleger maar
intact?
De tijd, waarin een slaaf bedankte voor het pak slaag,
dat de meester hem toediende, is voorbij.
HAMAS ALS ”VERNIETIGER” VAN DE STAAT ISRAEL
Ook zo’n hardnekkige riedel van de pro Israel propagandisten,
waarin ik in mijn vorige kritiek op Esther Voet al ben ingegaan. [22]
Nogmaals ten overvloede:
Hamas is niet uit op de ”vernietiging” van Israel, die door
Voet en co op een lijn wordt gesteld met het doden van ”de Joden”
Op nare demagogische wijze merkt ze op
”De tijd dat Joden zich klakkeloos naar de gaskamers lieten brengen, is voorbij. Voorgoed voorbij”
Ik herinner Voet eraan, dat de Holocaust een Westerse misdaad was en dat een
verwijzing ernaar, in dit verband, zo min en ongerijmd is, dat ik er verder niet op in ga.
In het Handvest van Hamas [23] wordt gesproken van
een ”war of liberation” tegen de ”zionistische
vijand” ‘, over de misdaden van het Israelische bezettingsregime zoals
landdiefstal, het schieten op ongewapende mensen, collectieve
straffen, het verdrijven van mensen uit hun leefgebied, het vernietigen van
huizen, de inhumane gevangenkampen.
Allemaal waar.
Allemaal gedocumenteerd door Amnesty International en andere
mensenrechtenorganisaties.
Wat Hamas beoogt is de ontmanteling van het zionistische Staatsmodel en
vervanging door een groot Palestina, met respect voor alle religieuze
groeperingen. [24]
Aangezien het zionisme een neo koloniaal model is [25], is die vervanging, volgens
mij, terecht.
Dat Hamas wil dat Palestina een Islamitische Staat wordt, daarover mag
iedereen anders denken.
Maar vernietiging van mensen, daar is geen sprake van.
ISRAELISCHE AANVALLEN OP ZIEKENHUIZEN
Ronduit minderwaardig is het goedpraten van Israelische aanvallen
op ziekenhuizen in Gaza door Voet met het onbewezen verhaaltje,
dat zich daar ”Hamasstrijders” zouden bevinden.
Ze schijnt te vergeten, dat iedere deliberate [maar ook een willekeurige
aanval] op een burgerdoel verboden is [26], waarbij een aanval op
een zikekenhuis nog weerzinwekkender is.
Amnesty International bericht ook over ”deliberate atgtacks on Gaz
health workers by the Israeli army. [27]
Oja, het leger met de ”hoge moraal”……………….
EPILOOG
Pogingen van Esther Voet en co om de Israelische misdaden in Gaza,
de Westbank en Oost Jeruzalem goed te praten en de bezetting te bagatelliseren
door te verwijzen naar het ”terroristische” karakter van Hamas, de ”vernietigingsdrang”
van Hamas, de ”hoge moraal” van het Israelische leger en Israel ”met de rug
tegen de muur” [interessant, met zo’n geavanceerd leger en militaire steun van de VS]
stuk voor stuk leugens en propagandatruucs, zullen niet helpen.
Door zijn misdaden openlijk en vrijwel voor de TV camera te plegen
ontmaskert Israel zichzelf wel.
De Israel apologeten kunnen maar beter begrijpen, dat Israel maar een
recht heeft.
NIET dat op zelfverdediging, maar het recht, zich terug te trekken uit
de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golan Hoogte, alle illegale
nederzettingen te ontmantelen, de even illegale Muur [28] af te breken
en het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen te erkennen.
Zonder verdere ”vredes” onderhandelingen, want dit is een eis van het
Internationaal Recht.
Dat en niets anders zal het begin van een blijvende vrede zijn.
Ik eindig met de indrukwekkende woorden van Hajo Meyer, Holocaustoverlevende en
voorman en ziel van Een Ander
Joods Geluid
”ZIONISM AND JUDAISM ARE CONTRARY TO EACH OTHER.
BECAUSE JUDAISM IS UNIVERSAL AND HUMANE, AND ZIONISM
IS EXACTLY THE OPPOSITE.
IT IS VERY NARROW, VERY NATIONALISTIC, RACIST, COLONIALIST, AND ALL THIS.
THERE IS NO ”NATIONAL JUDAISM.”
THERE IS ZIONISM AND THERE IS JUDAISM, AND THEY ARE COMPLETELY
DIFFERENT.” [29]
Astrid Essed
[1]
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
[2]
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: WIDESPREAD IMPACT OF POWER
PLANT ATTACK
10 AUGUST 2014
 
INTERNATIONAL RED CROSS
GAZA, ISRAEL AND THE WESTBANK
NO END IN SIGHT TO OVERWHELMING
HUMAN COST OF CONFLICT
19 AUGUST 2014
 
 
During the fighting in Gaza, dozens of residences were bombed while residents were at home. The following infographic lists members of families killed in their homes in 72 incidents of bombing or shelling. In these incidents, 547 people were killed, including 125 women under the age of 60, 250 minors, and 29 people over the age of 60. Mouse over the houses for more details.”
FAMILIES BOMBED AT HOME, GAZA, JULY-AUGUST 2014
(INITIAL FIGURES)
11 AUGUST 2014
 
GAZA STRIP
DEATH FORETOLD: THE INEVITABLE OUTCOME
OF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA
12 AUGUST 2014
[3]
MONDOWEISS
IN PHOTO’S: WORLDWIDE PROTEST AGAINST ISRAELI
ATTACK ON GAZA
DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/
GEWELD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/EU,
GEEN WOORDEN, MAAR DADEN
ASTRID ESSED
[4]
PAX VOOR VREDE
MANIFEST
GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE [Beter leesbaar]
 
[5]
NOS
PVDA: MAAT IS VOL IN GAZA
4 AUGUSTUS 2014
 
 
[6]
 
ZIE VOOR ISRAELISCHE MISDADEN
NOOT 2
 
 
[7]
 
 
TELEGRAAF
GEEN EXCUUS VOOR JODENHAAT
GAZA DEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/
BLIKSEMAFLEIDER MOORDCAMPAGNE ISRAEL/
ENKELE INCIDENTEN
ASTRID ESSED
 
 
[8]
 
 
VOLKSKRANT
ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN
ESTHER VOET, DIRECTRICE CIDI
11 JULI 2014
 
”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/
VIJF LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERD
ASTRID ESSED
 
 
[9]
 
TROUW
DE TIJD, DAT JODEN ZICH DOMWEG LIETEN AFVOEREN,
IS VOORBIJ
23 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[10]
 
 
”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/
VIJF LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERD
ASTRID ESSED
 
 
[11]
 
 
THE GUARDIAN
HUNDREDS TURN OUT FOR GAZA FUNERAL OF HAMAS
MILITARY CHIEF’S WIFE AND SON
20 AUGUST 2014
 
 
 
[12]
 
 
Many strikes have been carried out by Israeli Air Force attack helicopters (mainly the AH-64 Apache) that fire guided missiles toward the target, after Shin Bet supplies intelligence for the target. Sometimes, when heavier bombs are needed, the strike is carried out by F-16 warplanes.”
 
WIKIPEDIA
TARGETED KILLINGS BY ISRAEL DEFENSE FORCES
 
 
 
Waar is de wraak van Qassam? schreeuwden aanhangers van Hamas’ militaire vleugel Izz el-Deen al-Qassam vanochtend bij de vannacht door een Israëlische raket verwoeste woning van hun omgekomen leider, sjeik Salah Shehada. Behalve Shehada stierven nog 14 Palestijnen bij de aanval door een Israëlisch F-16 gevechtsvliegtuig, onder wie acht kinderen.”
NRC
HET WACHTEN IS OP HAMAS’ WRAAK
23 JULI 2002
 
 
[13]
 
 
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
[14]
HUMAN RIGHTS WATCH
RAIN OF FIRE
ISRAEL´S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUS
IN GAZA
25 MAART 2009
[15]
AMNESTY INTERNATIONAL
”TRIGGER HAPPY, ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK”
FEBRUARY 2014
 
 
[16]
 
 
LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR
NOS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
5 JUNI 2014
THE GUARDIAN
ISRAEL DEFIANT ON SETTLEMENTS EXPANSION
AFTER EUROPEAN CONDEMNATION
3 DECEMBER 2012
[17]
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”

 
UN GA RESOLUTION 3246
 
 
 
[18]
 
 
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7,

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[19]

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
GAZA STRIP
[20]
ISRAEL SCHIET EIGEN BESTAND AAN FLARDEN
30 JULI 2014
 
 
BESTAND IN GAZA VRIJWEL METEEN GESCHONDEN
4 AUGUSTUS 2014
 
[21]
VOLKSRANT
MILITANTE TAK HAMAS/STOP ONDERHANDELINGEN CAIRO
7 AUGUSTUS 2014
”HAMAS WEIGERT TE PRATEN OVER ONTWAPENING”/
BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER TENDENTIEUZE BERICHTGEVING
ASTRID ESSED
 
 
[22]
 
”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/
VIJF LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERD
ASTRID ESSED
 
[23]
 
 
HAMAS CHARTER [1988]
[24]
Article Thirty-One: The Members of Other Religions The Hamas is a Humane Movement
Hamas is a humane movement, which cares for human rights and is committed to the tolerance inherent in Islam as regards attitudes towards other religions. It is only hostile to those who are hostile towards it, or stand in its way in order to disturb its moves or to frustrate its efforts. 
Under the shadow of Islam it is possible for the members of the three religions: Islam, Christianity and Judaism to coexist in safety and security.
 
 
 
HAMAS CHARTER [1988]
[25]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[26]
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7,

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[27]

MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
[28]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[29]
AN INTERVIEW WITH HOLOCAUST SURVIVOR
DR. HAJO MEYER:
”ZIONISM HAS NOTHING TO DO WITH JUDAISM”
DAVID ZLUTNICK
2011

Reacties uitgeschakeld voor ”De tijd, dat Joden zich domweg lieten afvoeren, is voorbij”/Cidi’s bliksemafleider van de Israelische bezettingsterreur

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.