[College voor de Rechten van de Mens]/Mensenrechten in Nederland niet altijd vanzelfsprekend/College doet 50 aanbevelingen aan de regering

 

 MENSENRECHTEN IN NEDERLAND NIET ALTIJD VANZELFSPREKEND/COLLEGE DOET

50 AANBEVELINGEN AAN DE REGERING

Uit de tweede jaarlijkse rapportage Mensenrechten in Nederland 2013 blijkt dat nog niet voor iedereen mensenrechten in de praktijk gelden. Eind 2013 kwam de erkenning dat racisme ook in Nederland speelt en aan de orde van de dag is. Op het werk, op straat en bij het uitgaan. Gemeenten moeten meer oog hebben voor mensenrechten op lokaal niveau. En voor vreemdelingen zijn mensenrechten nog steeds moeilijk(er) te realiseren. De rapportage biedt een beschouwing over 2013 en doet bijna 50 aanbevelingen aan de regering om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland zijn mensenrechten kan realiseren.

Meer kennis in het onderwijs, voor professionals en gemeenten is nodig. “De mensenrechtelijke invalshoek is niet vanzelfsprekend. Niet in het vreemdelingenbeleid,  niet bij de Groningse aardbevingen en niet in het maatschappelijk debat rondom racisme. Mensenrechtenkennis is nodig want alleen als je het herkent kun je ernaar handelen.” aldus Laurien Koster, voorzitter van het College.

Mensenrechten in Nederland 2013

Racisme: van ontkenning naar langzame erkenning Dé ontwikkeling in 2013 is de verschuiving van ontkenning van het bestaan van racisme naar de eerste stappen van erkenning. Deze maatschappelijke discussie is mede aangewakkerd door het rapport van de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa. Ook de discussie rondom de vraag of Zwarte Piet een racistisch fenomeen is en dagelijkse ervaringen met racisme – die eind 2013 wel nieuwswaarde hadden – hebben hier aan bijgedragen. Ministers en politici reageerden in eerste instantie ontkennend maar steeds meer erkenden zij dat racisme in Nederland bestaat. In 2014 zette deze trend zich voort en namen diverse bewindspersonen en politici steeds nadrukkelijker stelling tegen racisme en discriminatie. Een stap voorwaarts die vervolg moet krijgen. Het College doet een beroep op de Nederlandse regering om rassendiscriminatie jaarlijks op de agenda te zetten net als homodiscriminatie en antisemitisme.

Een recente uitspraak van het College bevestigt het beeld dat racisme dagelijks voorkomt:

Club Red discrimineert Antilliaanse mannen door weigering aan de deur. Portier bleek opdracht te hebben gekregen geen Antillianen binnen te laten. Reden was een gevecht de week daarvoor waarbij Antilliaanse mannen zouden zijn betrokken.

Meer mensenrechten ontwikkelingen

Het College ziet onder andere de volgende ontwikkelingen die meer aandacht nodig hebben:

  • Vreemdelingen blijven een kwetsbare groep. Zo wordt vreemdelingendetentie en grensdetentie in 2013 niet als uiterst middel ingezet. Aanpassing van de wet is hiervoor nodig.
  • Ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen komt nog steeds voor. Concrete maatregelen zijn nodig zoals een rapportageverplichting voor bedrijven en steekproeven door de Inspectie van SZW
  • Om huishoudelijke werkers ook toegang te geven tot sociale zekerheid is spoedige bekrachtiging  en uitvoering van de International Labour Organisation (ILO) Verdrag 189 nodig.
  • Gemeenten moeten meer inzicht en kennis hebben van mensenrechten. De decentralisatie zorgt voor de overheveling van de taken naar gemeenten op het terrein waar mensenrechten dagelijks spelen: langdurige zorg en de Jeugdzorg.
  • Meer aandacht voor mensenrechten in het onderwijs: maak nadrukkelijk plaats voor mensenrechteneducatie in de kerndoelen.
  • Gaswinning in Groningen gaat ook om mensen en hun mensenrechten. Tot nu toe is bij de besluitvorming over gaswinning en afhandeling van schade onvoldoende aandacht besteed aan de verplichtingen die de overheid heeft op grond van de rechten van de mens.

Lees de Rapportage Mensenrechten in Nederland 2013

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 – 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nlwww.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Reacties uitgeschakeld voor [College voor de Rechten van de Mens]/Mensenrechten in Nederland niet altijd vanzelfsprekend/College doet 50 aanbevelingen aan de regering

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.