Boycot Israel/Persbericht Jumbo/Geen boycot producten uit Israel/Brief aan Jumbo

 

BRIEF AAN JUMBO OVER HUN PERSBERICHT
GEEN BOYCOT PRODUCTEN UIT ISRAEL
VOORAF
Geachte lezers,
Eerder schreef ik Aldi aan  over de distantiering [2] van hun eerder ingenomen standpunt,
geen producten meer te verkopen uit de in Palestijns gebied aanwezige illegale 
Volgens Aldi zou hun eerder verklaring op een vergissing berusten
Niet alleen vind ik dat onbetrouwbaar en ongeloofwaardig, maar met name
een gecontinueerde ondersteuning van de foute nederzettingen en daarmee van de Israelische
bezetting, die ze mogelijk heeft gemaakt.
Supermarkt Jumbo verklaarde volgens de media , dat zij geen producten uit de nederzettingen
Dat klopte ook, zoals later bleek uit het persbericht van Jumbo, maar
niet om principiele redenen, maar een kwestie van ”beschikbaarheid” .
Ook beweerde Jumbo, niet aan politiek te doen ] en daarom de producten uit de nederzettingen
In hun persbericht maakte zij trouwens de bijna onvergeeflijke fout,door in de aanhef te spreken
Omdat deze opstelling mij teleurstelde, zeker door de snelheid, met een persbericht  te komen
na berichtgeving door de media  om vooral niet de indruk te wekken, stelling te
nemen tegen die nederzettingen, heb ik onderstaande brief aan Jumbo geschreven.
Voor het schrijven aan Aldi sprak ik trouwens Albert Heijn aan op hun gecontinueerde verkoop
van Israelische producten.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
BRIEF AAN JUMBO
AAN DE DIRECTIE VAN JUMBO
ONDERWERP:
UW STANDPUNT OVER HET NIET
OPNEMEN VAN PRODUCTEN UIT DE NEDERZETTINGEN
IN UW ASSORTIMENT
Geachte Directie,
Geacht Management,
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Als geregelde Jumbo klant heeft het mij
buitengewoon teleurgesteld, dat uw beleid, geen producten
in uw assortiment op te nemen uit de nederzettingen,
niet is gebaseerd op mensenrechten
en beschavingsregels, maar op puur pragmatische gronden.
Ik verwijs naar uw persbericht , waarop ik aanstonds terugkom.
In de media werd de indruk gewekt, dat u wel een gewetensvolle keuze
gemaakt had , wat dus niet het geval blijkt te zijn.
Alsnog wil ik u oproepen, een duidelijke keuze te maken en
definitief af te zien van de verkoop van producten, waaraan
onderdrukking en onrecht kleeft.
UW PERSBERICHT
Ik citeer uit uw persbericht:
”In de media wordt de indruk gewekt, dat Jumbo producten uit de nederzettingen
boycot.
Dat is niet het geval. Een boycot zou een politieke keuze zijn, Jumbo neemt
hierin geen stelling,
Het inkoopbeleid van het Jumbo huismerk wordt bepaald door een aantal
factoren waaronder kwaliteit, prijs, beschikbaarheid en onze internationale
inkoopvoorwaarden, zoals ook bij andere retailers.
Onze internationale inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op het
product, de producent en de productieketen.
Deze staan los van het land van herkomst.
Jumbo heeft op dit moment geen producten uit de nederzettingen in haar
assortiment.
Dit wordt mede veroorzaakt door beschikbaarheid.
Indien de producten voldoen aan alle bovengenoemde factoren, dan komen ze
in aanmerking voor opname in het assortiment van het Jumbo huismerk”
Einde uw citaat
UW STATEMENT
”PRODUCTEN UIT ISRAEL”?
GEEN POLITIEK?/WEL POLITIEK
Ten eerste betrap ik u op een ernstige redeneerfout
In de titel van uw persbericht [Geen boycot producten
uit Israel] suggereert u, dat het hier om producten uit Israel zou gaan.
Hoewel een boycot van Israelische producten naar mijn
mening ook een goede zaak zou zijn, gezien de bezettingsachtergrond
van dat land, is dat hier niet aan de orde.
Het gaat hier niet om producten, die uit
Israel afkomstig zijn, maar uit de nederzettingen in bezet Palestijns
gebied, die volgens
Door ze eventueel in de toekomst wel te verkopen, gaat u dus regelrecht in
tegen de internationale verdragen en wetgeving
Politiek
En dan dat, met alle respect, slappe argument, dat u geen
politieke stelling inneemt.
In feite doet u dat door eventuele verkoop van producten uit
de nederzettingen wel degelijk, want u ondersteunt daarmee de illegale
nederzettingen en daarmee de 46 jarige Israelische bezetting,
die die nederzettingen mogelijk gemaakt heeft en ze faciliteert.
Trouwens, uw ”niet politieke” redeneertrant is levensgevaarlijk,
want die werd destijds ook gebruikt door bedrijven, die zaken deden met
het meer dan foute Zuid Afrikaanse apartheidsregime
In die tijd opererend zou u dus vrolijk een met een dergelijk
regime ook zaken hebben gedaan.
Nu enige nadere toelichting op de entiteiten, waarmee u
gezellig zaken zou doen, de nederzettingen.
TE UWER INFORMATIE
ISRAELISCHE BEZETTING EN ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
Ik ga ervan uit, dat u ervan op de hoogte bent, dat Israel sinds 1967
bezettende macht is in de Palestijnse gebieden [Westelijke Jordaanoever, Gaza
en Oost Jeruzalem] en de Syrische Golan Hoogte.
Dit ondanks de unaniem in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242,
waarin Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni
oorlog in 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.
en oorlogsmisdaden veronderstel ik bij u als bekend.
Nu terug naar die nederzettingen
De vanaf eind zestiger jaren in Palestijns bezet gebied gebouwde Israelische nederzettingen
zijn een direct, onzalig bijproduct van die bezetting en illegaal
Daarbij zijn de nederzettingen ook nogeens veroordeeld middels twee
Vn Veiligheidsraadsresoluties, 446 en 452
Ondanks dit bouwt Israel toch vrolijk door aan die illegale
nederzettingen, wat vorig jaar nog is veroordeeld door de minister
Behalve die illegaliteit heeft de nederzettingenbouw ook geleid
tot massale Palestijnse landonteigeningen.
Naar schatting meer dan honderdduizend Palestijnen zijn hierdoor
in de loop der jaren zonder enige compenastie hun land
kwijtgeraakt.
Populair gezegd:
Van hun land afgegooid.
In gewoon Nederlands noemen wij dat diefstal
U ziet dus, dat er alle reden is, producten uit dergelijke oorden, die
door roof en diefstal tot stand zijn gekomen ten koste van een nu al 46 jaar
bezette bevolking, niet te verkopen en niet uit redenen
van productieaard, maar vanwege principes..
Tenslotte wil ik u nog wijzen op de nieuwe EU richtlijnen, waarbij
met alle Israelische personen, organisaties etc, die afkomstig zijn uit bezet
Palestijns gebied, geen zaken meer wordt gedaan
Maar zoals u zelf in uw persverklaring opmerkt volgt u daarin de
Nederlandse [EU] wetgeving, zoals met etikettering van
producten uit de nederzettingen.
Ja, u zult wel moeten.
Geachte Directie, met uw persverklaring, waarin u
afstand neemt van iedere suggestie van de media,
dat u de illegale Israelische nederzettingen boycot,
hebt u een zeer slecht figuur geslagen, omdat u
daarmee in feite zegt, vrolijk onrecht te faciliteren, zolang
het niet uitdrukkelijk door wetgeving wordt
verboden.
Maar naast wetgeving hebt u ook een eigen
morele verantwoordelijkheid. en keuzevrijheid
en die dient los te staan
van uw winstmarges.
Uw huidige standpunt, slechts om economische redenen
geen producten uit de nederzettingen te verkopen aanvankelijke besluit, geen producten
uit de illegale nederzettingen te verkopen, is niet alleen
het tegenovergestelde van moreel hoogstaand, maar
een slechte PR voor u, zeker in een tijd, dat de consument
veel bewuster en assertiever is geworden en het mensenrechtenaspect
wel degelijk laat meewegen.
Waarom denkt u anders, dat Fairtrade producten zo’n succes zijn?
Door uw huidige koers blijft u .
nederzettingen steunen, die alleen maar tot stand
konden komen door bezetting en onderdrukking en de levens
van duizenden Palestijnen kapot gemaakt hebben en nog steeds doen.
Maak daarom de juiste keuze en zie af van verdere verkoop
van producten, waaraan ellende en onrecht kleeft.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Persbericht Jumbo/Geen boycot producten uit Israel/Brief aan Jumbo

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.