Armeense genocide/Geen ”vooropgezet plan tot vernietiging”/Geen genocide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armeense genocide overlevenden ontdekt in Salt en naar Jeruzalem gestuurd in april 1918

TURKSE MISDADEN TEGEN DE ARMENIERS TUSSEN 1915-1917
ARMEENSE OVERLEVENDEN VAN MASSASLACHTINGEN
Armenians marched by Turkish soldiers, 1915.png

Armenian civilians, escorted by armed Ottoman soldiers, are marched through Harput (Kharpert), to a prison in the nearby Mezireh (present-day Elâzığ), April 1915.

LocationOttoman EmpireDate1915[note 1]TargetArmenian population

Attack type

Deportationmass murderDeaths1.5 million[note 2]PerpetratorsCommittee of Union and Progress(Young Turks)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMEENSE GENOCIDE/GEEN ”VOOROPGEZET PLAN TOT VERNIETIGING”/GEEN GENOCIDE

Op 23 april 2015 hebben Armeniers en Turken gezamenlijk

in Amsterdam de Turkse massamoorden op De Armeense bevolking tussen

1915-1917 herdacht. [1]

Memorabel en belangrijk.

Want de slachtoffers van massamoorden,

die immers misdaden tegen de menselijkheid zijn, moeten in de herinnering

blijven en herdacht blijven worden. [2]

Algemeen wordt bij het noemen van deze massamoorden

gesproken over de Armeense genocide, iets

iets waarmee ik het niet eens ben. [3]

 

Let wel, dat doet niets af aan de misdadigheid van wat heeft plaatsgevonden,

met als gevolg naar schatting meer dan 1 miljoen Armeense slachtoffers. [4]

ACHTERGROND:

 

 

 

 

 

Sinds het eind van de 19e eeuw was er steeds meer Armeens verzet tegen

het Turkse gezag, dat hierop reageerde met moordpartijen. [5]

Gevolg was, dat het Armeense verzet steeds meer aansluiting

zocht bij Rusland, dat, evenals de Armeniers, Grieks orthodox was,

al was het vooral een Armeens nationalistisch streven. [6]

Het broeide dus al veel langer.

De massamoorden, die algemeen ”genocide” worden genoemd,

hebben echter plaatsgevonden onder het regime

van de Jong Turken, een groep Turkse officieren, die

in 1908 een staatsgreep pleegde, waarbij de macht van de

Sultan behoorlijk werd gekortwiekt [7].

In feite had hij nauwelijks macht meer.

Hij werd binnen het jaar door zijn broer vervangen, die alleen

nog maar in naam Sultan was. [8]

De relatie van het Armeense verzet met Rusland intensifeerde zich door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, fatale gevolgen.

van met de Eerste Wereldoorlog, fatale gevolgen.

Want het Turks Ottomaanse Rijk koos de kant van de

Centrale Mogendheden [Duitse Keizerrijk, Oostenrijk Hongaarse Monarchie,

Bulgarije], terwijl delen van het Armeense verzet aan de kant van de Geallieerden

[Groot-Britannie,Frankrijk en het Russische Keizerrijk] stond. [9]

Ondertussen hadden de Jong Turken in 1913 opnieuw een staatsgreep

gepleegd, waarbij een triumviraat, bestaande uit Talaat Pasja,

Enver Pasja en Djemal Pasja het voor het zeggen kreeg. [10]

Het bewind was  extreem-nationalistisch van aard en streefde een

moderne Turkse Staat na, waarin geen plaats was voor minderheden

als de Armeniers. [11]

Dat legde de fatale basis voor de massale etnische zuiveringen van

de Armeniers.

OPSTAND IN VAN

Na een gevoelige Turkse militaire nederlaag, waarbij Enver Pasja de

Armeniers openlijk beschuldigde van verraad, begon de ellende

pas goed. [12]

Een Armeense opstand in de stad Van brak uit op 20 april 2015, de Russen

intervenieerde, maar uiteindelijk moesten de Armeniers

het veld ruimen. [13]

Tijdens die opstand werd een groot aantal Armeniers gedood. [14]

MASSASLACHTINGEN/ETNISCHE ZUIVERINGEN

ARRESTATIE, DEPORTATIE EN EXECUTIE VAN ARMEENSE ELITE

Algemeen wordt aangenomen, dat het startpunt voor

de massaslachtingen en etnische zuiveringen, de arrestatie van 50 vooraanstaande

Armeense hooggeplaatsten en intellectuelen was, die later werden geexecuteerd.

[15]

Ze werden weggezet als ”verraders” door de Turkse propagandamachine,

die reeds lang op volle toeren draaide. [16]

Uiteindelijk werden honderden Armeense intellectuelen gedeporteerd,

gedetineerd en tenslotte gedood. [17]

Opdracht tot deze arrestaties werd op het hoogste niveau gegeven, door

Talaat Pasja, een van de leden van het Jong Turken Driemanschap.

Armeniers in het Ottomaanse leger werden ontwapend en gedood.

Armeens bezit werd geconfisqueerd. [18]

Vervolging was het dus duidelijk, maar was het ook genocide?

DOOD IN DE WOESTIJN

ETNISCHE ZUIVERINGEN EN MASSASLACHTINGEN

Maar dit was nog maar het begin van de nachtmerrie:

In de zomer van 1915 startten de massale deportaties [etnische zuiveringen

dus] van Armeniers,, die grofweg de woestijn ingejaagd werden en massaal

gedood. [19]

Huiveringwekkende aantallen doden, varierend van 800 000 tot

meer dan 1 miljoen. [20]

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID, JA

MAAR IS HET OOK GENOCIDE?

”In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a) Killing members of the group;” [21]

………

……….

Artikel 2, Convention on the Prevention and Punishment

of the Crime of Genocide [22] [Genocideverdrag]

Een onvoorstelbaar menselijk drama.

Gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid.

Dat staat als een paal boven water.

Dat de opdrachten tot deportatie en zelfs massaslachtingen

op het hoogste niveau werden gegeven, staat zonder meer vast.

Zulke massale deportaties en gruwelijkheden kunnen anders

niet plaatsvinden, want excessen waren het niet.

We praten over een periode van 1915-1917

Bovendien heeft Talaat Pasja, een van de leden van

het Jong Turken Driemanschap, opgemerkt:

””door de voortzetting van de deportatie van de weeskinderen naar hun bestemming gedurende extreme koude, verzekeren wij hun eeuwige rust.” [23]

Een griezelige uitspraak, die vaak wordt aangehaald om de vooropgezette

intentie om de Armeniers te ”vernietigen” hard te maken.

Maar hoewel duidelijk is, dat Talaat Pasja en zijn trawanten van het

Driemanschap oorlogsmisdadigers en misdadigers tegen de menselijkheid

waren, is dat nog iets anders dan genocide.

WAT IS GENOCIDE?

Ik citeer uit de Mensenrechtenencyclopedie

van Amnesty International:

”Volkenmoord, de misdaad van stelselmatige en opzettelijke uitroeiing van een etnische groep, of van een deel daarvan. Genocide is een bijzondere en massale vorm van buitengerechtelijke executies (zie dat trefwoord voor cijfers van slachtoffers) of democide.” [24]

Het Genocideverdrag spreekt in artikel 2 van ”intent to destroy” [25]

Dus voordat er gesproken wordt over ”genocide” moet ”beyond doubt”

bewezen zijn, dat er sprake geweest is van een VOOROPGEZETTE

BEDOELING tot ”vernietiging” [doden] van  ”a national, ethnical, racial or religious group” [26].

Dat is nogal wat.

In het geval van de Holocaust  en Rwanda massaslachtingen in 1994 was dat duidelijk. [27]

Joden [en zigeuners] werden massaal gedood, omdat zij Joden

en zigeuners waren.

Op de Wannsee Conferentie werd besloten tot de ”Endlosung der Judenfrage”, maar al vanaf de opkomst van Hitler werden Joden systematisch vervolgd, gedood, vernederd, omdat ze Joden waren en

het naziregime was op hun vernietiging uit. [28]

Met Rwanda hetzelfde.

De vernietiging van de Tutsi’s omdat ze Tutsi’s waren, was huiveringwekkend duidelijk en gericht.

Geruime tijd voor het doden werd daarvoor uitgebreid propaganda

gemaakt. [29]

Maar bij de Armeense massaslachtingen lag het ingewikkelder.

Nogeens een overzicht van de gebeurtenissen uit 1915 [30]

  • januari: Het Ottomaanse leger lijdt bij Sarıkamış een zware nederlaag tegen de Russen
  • februari: Brits offensief bij Gallipoli om de toegang tot de Bosporus te verwerven.
  • april: Armeense opstand in Van. Het bevel tot deportatie wordt gegeven van Armeniërs uit de oostelijk gelegen provincies. Op 24 april wordt een groot deel van de Armeense elite in Istanboel opgepakt, weggevoerd of vermoord.
  • mei: De Britse, Franse en Russische regeringen waarschuwen dat ze de Ottomaanse leiders persoonlijk verantwoordelijk zullen stellen voor de bloedbaden
  • zomer 1915: start van deportaties en moordpartijen van Armeniërs in het binnenland en aan de Middellandse Zeekust.
  • september: uitvaardiging van een wet voor de onteigening van de bezittingen van de weggevoerden.

Duidelijk wordt, dat er een direct verband was tussen de misdadige

acties tegen de Armeniers en de Eerste Wereldoorlog.

De Ottomaanse nederlagen tegen de geallieerden, het tot zondebok

maken van de Armeniers wegens de steun van een deel van de oppositie

voor Rusland [geallierde kamp].

En daarbij kwam het Turks extreem-nationalistische streven

van het Jong Turkse Driemanschap, dat geen ruimte liet

aan niet-Turkse minderheden. [31]

Van zowel dat ”vijfde colonne idee” [alle Armeniers zijn

verraders] als het extreem Turks nationalistische

streven werden honderdduizenden Armeniers de dodelijke

slachtoffers [32]

Die etnische zuiveringen en massaslachtingen

vonden natuurlijk in opdracht van de hoogste

autoriteiten plaats, een ”collectieve straf”  in de zin van:

”Een deel van de Armeniers heeft al dan niet in de strijd

[want zo luidden de beschuldigingen op een gegeven

moment] de kant van de Geallieerden gekozen en plegen

daarmee verraad.

Dus zijn alle Armeniers verraders en moeten ze worden

gestraft.” [33]

Maar dat is niet voldoende om er het woord ”genocide”

aan te verbinden.

Genocide is moord op een groep voorbedachten rade,

OMDAT ze behoren tot een bepaalde etniciteit, religie.

Na een zorgvuldig georchestreerde jarenlange

[of maandenlange] hetze en begeleid van een

vooropgezet plan.

Hier zie ik geen vooropgezetheid, maar misdadige

regime maatregelen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog

en de al dan niet deelname van Armeense kringen

aan de geallieerde strijd, wat werd afgerekend op

een weerloze burgerbevolking.

Het Turkse nationalisme, dat de Armeniers wilde

verdrijven, had een element van vooropgezetheid,

maar niet tot vernietiging, maar verdrijving.

En ook niet OMDAT ze Armeniers waren.

Trouwens, minder bekend is, dat ook andere

niet Turkse minderheden, zoals de Koerden,

zijn verdreven. [34]

Bovendien:

Als het genocide [moord op een etnische groep

met voorbedachten rade] geweest was, waar lag dan

het vooropgezette plan, de jarenlange

[genocide is een langer proces] propaganda,

de bewuste haatzaaierij?

Dan was van etnisch gestook hiervoor al lang voor de Eerste

Wereldoorlog sprake geweest.

Genocide komt echt niet uit de lucht vallen.

Daarvoor is een ”intent to destroy” nodig, een

voorbereidingsplan en een jarenlange

hetze, zoals bij de Holocaust

en de massaslachtingen in Rwanda. [35]

TENSLOTTE

Genocide

Zo noemen een twintigtal landen, politici en historici en ook de Paus,

de op de Armeniers gepleegde massamoorden  [waarvan trouwens ook

andere minderheden slachtoffer zijn geworden] [36].

Volgens mij is dat niet zo, omdat nergens is aangetoond of

bewezen, dat er een vooropgezet plan was om de Armeniers

te doden, vanwege hun afkomst.

Dat maakt wat gebeurd is niet minder misdadig, maar genocide?

Nee.

Juist bij dergelijke gruwelijkheden is het belangrijk, zorgvuldig te

definieren en de feiten goed te onderzoeken en op een rijtje te zetten.

Ook zonder het genocide woord is wat er gebeurd is, al erg genoeg.

Laten we dergelijke misdaden blijven herdenken.

Als veroordeling van wat er gebeurd is en waarschuwing voor de

toekomst.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

AT5

ARMENIERS EN TURKEN STAAN STIL BIJ ARMEENSE GENOCIDE

23 APRIL 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142415/video-armenirs-en-turken-staan-stil-bij-armeense-genocide

[2]

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID, ARTIKEL

7, STATUUT VAN ROME

”Article 7

Crimes against humanity

  1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

(a) Murder;

(b) Extermination;

(c) Enslavement;

(d) Deportation or forcible transfer of population;

(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;”

……….

……

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL

COURT

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

[3]

WIKIPEDIA

ARMEENSE GENOCIDE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide

WIKIPEDIA

ARMENIAN GENOCIDE

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide

AT5

ARMENIERS EN TURKEN STAAN STIL BIJ ARMEENSE GENOCIDE

23 APRIL 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142415/video-armenirs-en-turken-staan-stil-bij-armeense-genocide

NPO

IN EUROPA + 1915

DE ARMEENSE GENOCIDE

http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2007/december/In-Europa-1915-1.html

NRC

PAUS NOEMT ARMEENSE MASSAMOORD ”EERSTE GENOCIDE

VAN DE 20STE EEUW”

12 APRIL 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/12/paus-noemt-armeense-bloedbad-eerste-genocide-van-20e-eeuw/

NRC

HOE ZAT HET OOK ALWEER? DE ARMEENSE GENOCIDE

NOG EENS UITGELEGD

24 APRIL 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/24/de-kwestie-van-de-armeense-genocide-nog-eens-uitgelegd/

[4]

WIKIPEDIA

ARMEENSE GENOCIDE

AANTAL SLACHTOFFERS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Aantal_slachtoffers

[5]

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?

PETER STORM

13 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

WIKIPEDIA

ARMENIAN GENOCIDE/HAMIDIAN MASSACRES, 1894-96

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide#Hamidian_massacres.2C_1894.E2.80.9396

[6]

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?

PETER STORM

13 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[7]

WIKIPEDIA

JONGE TURKEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonge_Turken

WIKIPEDIA

JONGE TURKEN/STAATSGREEP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonge_Turken#Staatsgreep

[8]

”Sultan Abdul Hamid II beschikte niet over loyale troepen en capituleerde voor de opstandige Jong-Turken. Hij moest akkoord gaan met het kortwieken van zijn macht. Binnen een jaar werd hij vervangen door zijn kleurloze broer Mehmed V, die geen enkele invloed had.”

WIKIPEDIA

JONGE TURKEN/STAATSGREEP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonge_Turken#Staatsgreep

WIKIPEDIA

MEHMET V

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mehmet_V

[9]

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?

PETER STORM

13 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[10]

WIKIPEDIA

ARMEENSE GENOCIDE/ACHTERGROND

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Achtergrond

[11]

WIKIPEDIA

ARMEENSE GENOCIDE/ACHTERGROND

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Achtergrond

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?

PETER STORM

13 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[12]

”On 24 December 1914, Minister of War Enver Pasha implemented a plan to encircle and destroy the Russian Caucasus Army at Sarikamish in order to regain territories lost to Russia after the Russo-Turkish War of 1877–78. Enver Pasha’s forces were routed in the battle, and almost completely destroyed. Returning to Constantinople, Enver Pasha publicly blamed his defeat on Armenians in the region having actively sided with the Russians.”

WIKIPEDIA

BATTLE OF SARIKAMISH

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide#Battle_of_Sarikamish

[13]

WIKIPEDIA

DEFENSE OF VAN (1915)

http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_of_Van_(1915)

WIKIPEDIA

DEFENSE OF VAN (1915), RUSSIAN RELIEF, MAY

http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_of_Van_(1915)#Russian_relief.2C_May

WIKIPEDIA

DEFENSE OF VAN (1915), THE FINAL EVACUATION, APRIL 1918

http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_of_Van_(1915)#The_final_evacuation.2C_April_1918

[14]

WIKIPEDIA

DEFENSE OF VAN (1915)

CASUALTIES

http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_of_Van_(1915)#Casualties

[15]

BBC

Q & A: ARMENIAN GENOCIDE DISPUTE

13 APRIL 2015

http://www.bbc.com/news/world-europe-16352745

[16]

BBC

Q & A: ARMENIAN GENOCIDE DISPUTE

13 APRIL 2015

http://www.bbc.com/news/world-europe-16352745

[17]

WIKIPEDIA

DEPORTATION OF ARMENIAN INTELLECTUALS ON 24 APRIL 2015

http://en.wikipedia.org/wiki/Deportation_of_Armenian_intellectuals_on_24_April_1915

[18]

WIKIPEDIA

TALAAT PASHA

http://en.wikipedia.org/wiki/Talaat_Pasha

BBC

Q & A: ARMENIAN GENOCIDE DISPUTE

13 APRIL 2015

http://www.bbc.com/news/world-europe-16352745

[19]

WIKIPEDIA

ARMEENSE GENOCIDE/SAMENVATTING VAN

DE GEBEURTENISSEN VAN 1915

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Samenvatting_van_de_gebeurtenissen_van_1915

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?

PETER STORM

13 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[20]

NRC

DIPLOMATIEKE REL: TURKIJE ROEPT AMBASSADEUR TERUG

UIT VATICAAN

12 APRIL 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/12/diplomatieke-rel-turkije-roept-ambassadeur-terug-uit-vaticaan/

”De International Association of Genocide Scholars gaat uit van meer dan 1 miljoen doden.”

NOS

VIJF VRAGEN OVER DE MASSSAMOORD OP ARMENIERS

12 APRIL 2015

http://nos.nl/artikel/2029820-vijf-vragen-over-de-armeense-genocide.html

[21]

CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT

OF THE CRIME OF GENOCIDE

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/x1cppcg.htm

[22]

CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT

OF THE CRIME OF GENOCIDE

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/x1cppcg.htm

[23]

NPO

IN EUROPA + 1915

DE ARMEENSE GENOCIDE

http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2007/december/In-Europa-1915-1.html

[24]

AMNESTY INTERNATIONAL

MENSENRECHTENENCYCLOPEDIE

GENOCIDE

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/genocide

[25]

”In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:”

……

……

CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT

OF THE CRIME OF GENOCIDE

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/x1cppcg.htm

[26]

”In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:”

……

……

CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT

OF THE CRIME OF GENOCIDE

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/x1cppcg.htm

[27]

WIKIPEDIA

HOLOCAUST

http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust

WIKIPEDIA

RWANDAN GENOCIDE

http://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_Genocide

[28]

WIKIPEDIA

WANNSEE CONFERENCE

http://en.wikipedia.org/wiki/Wannsee_Conference

WIKIPEDIA

ENDLOSUNG DER JUDENFRAGE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Endl%C3%B6sung_der_Judenfrage

[29]

WIKIPEDIA

RWANDAN GENOCIDE

PREPARATIONS FOR GENOCIDE

http://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_Genocide#Preparation_for_genocide

BBC

RWANDA GENOCIDE: 100 DAYS OF SLAUGTER

7 APRIL 2014

http://www.bbc.com/news/world-africa-26875506

[30]

WIKIPEDIA

ARMEENSE GENOCIDE

SAMENVATTING VAN DE GEBEURTENISSEN VAN 1915

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Samenvatting_van_de_gebeurtenissen_van_1915

[31]

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?

PETER STORM

13 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[32]

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?

PETER STORM

13 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[33]

WIKIPEDIA

COLLECTIVE PUNISHMENT

http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_punishment

[34]

WIKIPEDIA

ARMEENSE GENOCIDE

ANDERE TRAGEDIES IN HET OTTOMAANSE RIJK

TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Andere_tragedies_in_het_Ottomaanse_Rijk_tijdens_de_Eerste_Wereldoorlog

[35]

WIKIPEDIA

HOLOCAUST

ACHTERGROND

http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust#Achtergrond

WIKIPEDIA

RWANDAN GENOCIDE

PREPARATION FOR GENOCIDE

http://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_Genocide#Preparation_for_genocide

[36]

WIKIPEDIA

ARMENIAN GENOCIDE/RECOGNITION

PARLIAMENTS AND GOVERNMENTS

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide_recognition#Parliaments_and_governments

NRC

PAUS NOEMT ARMEENSE MASSAMOORD ”EERSTE GENOCIDE

VAN 20STE EEUW”

12 APRIL 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/12/paus-noemt-armeense-bloedbad-eerste-genocide-van-20e-eeuw/

Reacties uitgeschakeld voor Armeense genocide/Geen ”vooropgezet plan tot vernietiging”/Geen genocide

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.