Zweedse fotograaf wint World Press Photo 2012/Misdaden Israelische bezetting in beeld

”Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.”

 
 
 

IN MEMORIAM
ANWAR AL-MANLUK [GAZA STAD]
UDAI DARWISH [HEBRON/WESTBANK]
SAMIR ‘AWAD [RAMALLAH DISTRICT/WESTBANK]
SALEH AL-AMARIN [BETHLEHEM DISTRICT.WESTBANK]
LUBNA AL-HANASH [BETHLEHEM/WESTBANK]
IN MEMORIAM DE TWEE PALESTIJNSE KINDEREN EN HUN VADER, DIE ZIJN OMGEKOMEN BIJ
EEN ISRAELISCHE LUCHTAANVAL, WIER BEGRAFENIS IS AFGEBEELD OP DE WINNENDE WORLD PRESS PHOTO
IN MEMORIAM ALLE  SLACHTOFFERS VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING
HOE LANG NOG?
Geachte  lezers,
”The strength of the pictures lies in the way it contrasts the anger and sorrow of the adults with the innocence of the children.

 

It’s a picture I will not forget”

 

Met deze woorden karakteriseerde  jurylid Mayu Mohanna uit Peru op treffende wijze de winnende
de Zweedse fotograaf Paul Hansen voor zijn foto ”Gaza Burial”, die een begrafenisstoet van
een menigte mannen in Gaza liet zien.
Zij brachten twee overleden kinderen  en hun vader naar de Moskee, nadat
zij waren omgekomen bij een Israelische luchtaanval.
In deze tijd van vluchtige nieuwsinformatie, waar het ene onrecht  snel weer plaatsmaakt voor het andere  en
het bloedige Israelische Gaza offensief van november 2012  alweer vergeten lijkt, is deze prijwswinning
van deze tegelijkertijd huiveringwekkende en indrukwekkende Gaza Burial foto van
groot belang, omdat zo de aandacht weer wordt gevestigd op  deze schokkende oorlogsmisdaden, die zich voortdurend herhalen  tegen
de achtergrond van de reeds 46 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden
Van belang dus, wat dieper op die bezetting in te gaan
Maar daarvoor korte aandacht voor de historische oorzaak van her Midden Oostenconflict
VOORGESCHIEDENIS

 

De Palestijnse tragedie/Achtergronden

 

Hoewel de Israelische bezetting de oorzaak is van het hedendaagse Midden Oostenconflict beheerst, gaat de Palestijnse tragedie veel verder
terug, namelijk tot aan het eind van de 19 de eeuw, toen, onder invloed van de hevige Jodenvervolgingen, met name in
Oost-Europa, maar ook de kwestie Dreyfuss , door de Oostenrijkse journalist T Herzl de zionistische beweging werd gesticht,
met als doel het stichten van een Joodse Staat in Palestina, toenmalige kolonie van het Ottomaanse Rijk
Dit streven kreeg de eerste voet aan de grond door middel van de Balfour Declaratie in 1917, waarbij de toenmalige Britse minister
van Buitenlandse Zaken in een brief aan Lord Rotschild, voorzitter van de Britse Zionistische Federatie toezegde zich in
te zetten voor de stichting van een ”Joods Nationaal Tehuis” in Palestina
Toen na de Eerste Wereldoorlog de vroegere kolonieen van verliezer het Turkse Rijk  werden opgedeeld tussen de koloniale
machten Groot-Brittannie en Frankrijk, werd Palestina Brits mandaatgebied in 1922
Dit was de tijd, waarin zich in de kolonieen steeds actiever nationalistische onafhankelijkheidsbewegingen gingen
ontwikkelen, zo ook in Palestina, waar men in het ijveren voor onafhankelijkheid uiteraard haaks kwam te staan, niet alleen
met het Britse kolonialisme, maar ook met het zionistische streven, een ”Staat” te stichten in Palestina, wat uiteraard
een flagrante schending was van het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk
Dit leidde in de dertiger jaren tot een grote botsing met het Brits koloniale gezag en de zionistische beweging en resulteerde
in de Arabische Opstand, die hard door de Britten werd neergeslagen
Na de Tweede Wereldoorlog
Maar de zaak escaleerde pas echt na de Tweede Wereldoorlog, toen middels VN Resolutie 181 [1947] over de ruggen van
het Palestijnse volk, Palestina werd verdeeld in een Joods en Arabisch deel
Jeruzalem zou een internationale status krijgen
Een puur neo kolonialistische beslissing, die ook grotendeels werd genomen door de toenmalige koloniale mogendheden [de
kolonieen waren nog niet onafhankelijk en dus geen lid van de VN] en van hen afhankelijke landen
Het was dan ook geen wonder, dat de Palestijnen daarmee niet accoord gingen
Het zionistische streven en die absurde VN Resolutie 181, die eigenlijk teruggedraaid zou moeten worden, heb ik weleens
vergeleken met de imaginaire situatie, dat de Batavieren na 2000 jaar in Nederland ”terugkeren” en eisen, dat een deel
van Nederland een Bataafse Staat werd……………
In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel uit [VN resolutie 181 voorzag in een
Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan], waarna een militair treffen plaatsvond tussen de Israelisch-zionistische
geregelde [Haganah] troepen en de extreem-rechtse terreurbendes Irgoen en Stern enerzijds en de door enkele[slecht bewapende] Arabische landen gesteunde Palestijnen anderszijds
De oorlog liep voor de Palestijnen uit op een ramp en werd dan ook Al Nakba [ramp] genoemd
Meer dan 750 000 Palestijnen werden door Israelisch-zionistische troepen en terreurbenden van huis en haar verdreven, er werden
massaslachtingen aangericht zoals in het dorp Deir Yassin  en meer dan 400 Arabische dorpen werden verwoest 
Ook werd een deel van het aan de Arabieren toegewezen gebied [bij VN Resolutie 181] door de Israelische troepen
bezet, waardoor in feite de bezetting al in 1948 begon
TERUG NAAR HET ”HEDEN”
DE ISRAELISCHE BEZETTING
Het woord heden heb ik tussen aanhalingstekens gezet, omdat de Israelische bezetting in 1967 is begonnen
Aan de andere kant duurt deze tot de dag van vandaag voort, met alle vernietigende gevolgen van dien
Sinds 1967 is er sprake van de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Gaza  en Oost-Jeruzalem
ondanks Vn Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel in 1947 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog veroverde gebieden,
waaronder de bovengenoemde Palestijnse
Een Resolutie, waaraan Israel tot op de dag van heden [16 februari 2013] geen gehoor gegeven heeft
Het ziet er ook bepaald niet naar uit, dat dit binnenkort wel zal gebeuren
Nog los van de onrechtmatigheid van deze bezetting is inherent aan iedere bezetting waar ook ter wereld, onderdrukking,
vernederingen en mensenrechtenschendingen
En tegen iedere bezetting komt verzet, in het geval van de Palestijnen in legitiem [gericht tegen het Israelische leger] en niet legitiem
[gericht tegen Israelische burgers en burgerdoelen]
Ik ben tegenstander van niet legitiem verzet, maar moet bekennen, dat de Palestijnen steeds meer in een hopeloze situatie worden
gedreven
Israel heeft volledig zelf de sleutel in handen om aan die bezetting een einde te maken, maar doet dat niet
Integendeel
ISRAELISCHE BEZETTING
DUISTER BIJPRODUCT VAN DE BEZETTING/DE NEDERZETTINGEN
Vanaf het einde van de zestiger jaren werden in de bezette Palestijnse gebieden Israelisch-Joodse nederzettingen gesticht
Niet alleen zijn zij in strijd met het Internationaal Recht  [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907]
bovendien zijn zij tot stand gekomen door massale Palestijnse landonteigeningen, waardoor honderdduizenden Palestijnen
nogeens van huis en haard zijn verdreven
Deze nederzettingen zijn ook nogeens veroordeeld in twee VN Veiligheidsraadsresoluties [1979], 446 en 452 en opgeroepen de bouw van nederzettingen in bezet Palestijns gebied te stoppen
NEDERZETTINGENBOUW 2012/2013
Brutaalweg bouwt Israel tot op heden vrolijk door aan de nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem [waar Palestijnen
uit hun huizen worden verdreven]
Deze onverminderde nederzettingenbouw is in het jaarraport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in niet mis te verstand termen veroordeeld
het doorgaans zo pro Israel gezinde Nederland
Daarvan trekt Israel zich niets aan en heeft zelfs de guts, door te gaan met de nederzettingenuitbreiding als ”strafmaatregel” 
tegen het feit, dat Palestina te langen leste

 

de status als waarnemend niet lidstaat van de VN heeft verkregen

 

Daarop heeft de EU voor haar doen schijnbaar pittig gereageerd door de Israelische ambassadeur op het matje te roepen ,
wat ook Groot Brittannie en Frankrijk gedaan hebben
Hoewel het niet vaak voorkomt, dat de EU/EU landen dergelijke ”schijnbaar pittige” signalen aan Israel
afgeven [het woord ”schijnbaar” zegt het al], moet men zich daarvan niet teveel voorstellen
Ten eerste heeft het voor Israel geen enkel daadwerkelijk gevolg gehad
Ten tweede heeft diezelfde EU in october 2012, toen de Israelische nederzettingenbouw op de Westelijke
Jordaanoever in volle gang was, een handelsdeal met Israel gesloten
ISRAELISCHE BEZETTING
DE ISRAELISCHE MUUR/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
Israel bouwt sinds 2002 een Muur, die grotendeels door de bezette Palestijnse gebieden loopt en
OMDAT het door bezet Palestijns gebied loopt
Ondanks die veroordeling heeft Israel sindsdien gewoon door gebouwd
Behalve de de facto annexatie van bezet gebied bij Israel heeft het ernstige gevolgen voor het dagelijks
leven van de Palestijnse bevolking.
Hun bewegingsvrijheid word belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexreerde” deel liggen, is oogsten moeilijk
en ook het verkopen van producten

 

Dit gaat om duizenden mensen

 

Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd
Gevolg is, dat de bewoners alleen via twee controleposten in Oostelijke richting hun stad kunnen verlaten
ISRAELISCHE BEZETTING
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
Een van de meest verachtelijke zaken in een oorlog/conflict is wel het collectief straffen van de burgerbevolking, wat dan ook
nadrukkelijk is verboden volgens het Internationaal Recht.  Zie artikel 33, 3e Conventie van Geneve
Dat collectief straffen kan allerlei vormen aannemen zoals intimidatie en huisvernietigingen 
Het meest verachtelijke en misdadige is echter het geheel of gedeeltelijk uithongeren van de burgerbevolking, zoals
dat in Gaza door de Gaza Blokkade  gebeurt
Het uithongeren van de burgerbevolking ”as a method of warfare” is verboden, dat zal iedereen
Maar los van dat verbod is het laf, misdadig en minderwaardig
Niet voor niets is de nu reeds vanaf 2006 durende Blokkade van Gaza, waarbij nu eens wel, dan weer niet, de grens van Gaza door
het Israelische leger wordt afgesloten, waardoor allerlei noodzakelijke goederen en levensbehoeften [medicijnen
brandstof, voedselproducten] niet door kunnen gaan, door VN rapporteur Falk een ”misdaad tegen de menselijkheid” genoemd
Ik heb mij ook in die zin uitgelaten, voordat ik zijn reactie gezien had
Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch roepen geregeld op tot beeindiging van de Gaza Blokkade
SCHENDING MENSENRECHTEN PALESTIJNSE GEVANGENEN/FOLTERING
Er zitten duizenden Palestijnse gevangenen gedetineerd in Israel, meestal in adminstratieve detentie [detentie zonder aanklacht en proces] wat verboden is en vaak onder zeer slechte omstandigheden
Voorbeelden zijn slechte hygienische omstandigheden, slecht voedsel, intimidatie en langdurige eenzame opsluiting
Nog ernstiger is foltering, vaak tijdens verhoren
leeftijd nog ernstiger is
Vanzelfsprekend zijn er dan ook geregeld hongerstakingen tegen deze inhumane omstandigheden
Op dit moment vraagt Amnesty International aandacht voor Samer Issawi, 34 jaar, DIE ERNSTIG ZIEK IS EN VOOR WIENS
De reden van zijn hongerstaking is zijn protest tegen de weigering van de Israelische militaire Commissie hem en zijn advocaat
inzicht te geven in de redenen, waarom hij gevangen zit
ISRAELISCHE BEZETTING/DE ISRAELISCHE VUILE OORLOGEN TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

 

Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

 

 

 

Terug bij het begin van dit artikel

De dood van twee Palestijnse kinderen en hun vader bij een Israelische luchtaanval op Gaza:

Dit is bij Israelische militaire aanvallen eerder regel dan uitzondering!

 

 

Een van de grondregels in het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is, naast humane behandeling van [krijgs] gevangenen,

de bescherming van de burgerbevolking

Militaire aanvallen mogen alleen gericht zijn tegen combatanten [militairen en strijders] en een strict onderescheid tussen

combatanten en non combatanten [burgers] moet gemaakt worden, zowel in aanval als in wapenkeuze

Ik kan wel stellen, na bestudering van een reeks Israelische militaire aanvallen, die zich  vooral op Gaza richtten, dat

Israel zich zelden of nooit aan die regels gehouden heeft

Het regent bij Israelische militaire campagnes van de willekeurige militaire aanvallen en bij de beruchte Israelische liquidaties

van Palestijnse leiders en activisten [die for the record ook verboden zijn als buitengerechtelijke

executies] worden meestal ook niets vermoedende voorbijgangers of bewoners getroffen, aangezien die aanvallen

vaak plaatsvinden in drukke straten, op vluchtelingenkampen en flatgebouwen

 

Bij Operation Cast Lead van 2008-2009 werden in drie weken tijd 1389 mensen gedood waaronder 350 kinderen, er raakten

meer dan 5300 mensen gewond waaronder 350 ernstig

 

 

Bij Operatie Pillars of Defense [of Pillars of Cloud] van 14 november tot 21 november 2012  vielen in de week van strijd meer dan 100 doden aan Palestijnse kant, waaronder ruim 30 kinderen

Aan Israelische zijde vielen drie burgerslachtoffers ten gevolge van Palestijnse raketaanvallen en enkele tientallen gewonden

 

 

Na deze zeer bloedige week werd er een wapensstilstand gesloten tussen Israel en Hamas , die tot nu toe
althans wat betreft de directe militaire confrontatie in Gaza [vertaal: Israelische militaire aanvallen[ stand
lijkt te houden
Maar dit is niet aan Israel, maar aan de zelfbeheersing van Hamas  te danken
die de bufferzone rondom de Gaza strook bij de stad Khan Younis naderde
PALESTIJNSE RAKETAANVALLEN OP ISRAELISCHE STEDEN
”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

 

Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

 

 

 

Dit artikel vertrekt vanuit het onrecht van de israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, die de bron is

van het hedendaagse Midden Oostenconflict

De oplossing is dan ook gelegen in de het ongedaan maken van die bezetting door Israel

Israel, de bezettende macht, is verantwoordelijk voor de onderdrukking, vernederingen en ongestrafte oorlogsmisdaden

waaronder het Palestijnse volk al decennialang lijdt

 

Dat wil echter niet zeggen, dat er geen onrecht/ mensenrechtenschendingen aan Palestijnse kant plaatsvinden

Dezelfde bescherming, die Palestijnse burgers dienen te krijgen tegen Israelische militaire aanvallen,

gelden ook voor Israelische burgers tegen Palestijnse [raket] aanvallen op Israelische burgerdoelen

 

Hoe begrijpelijk misschien ook, door de assymetrie van het conflict, de overweldigende militaire macht van

bezettingsstaat israel en de misdadige VS/EU steun aan deze bezettingsstaat, ook de Palestijnse strijd dient uitsluitend gericht te

worden tegen het leger van de bezettende macht

Aanvallen op Israelische steden en burgers zijn niet acceptabel

Want ieder mensenleven telt, Israelisch of Palestijns

 

 

 

EPILOOG
Naar aanleiding van de afschuwelijke en toch indrukwekkende foto van twee dode Palestijnse kinderen en hun
vader heb ik laten zien, dat deze Israelische luchtaanval, die hen gedood heeft, niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van
de reeks vuile oorlogen, die Israel heeft gevoerd tegen het Palestijnse volk, te beginnen bij de Nakba oorlog van 1948,
toen meer dan 750 000 Palestijnse burgers uit hun eigen land en van huis en haard werden verdreven 
Die vuile oorlogen minus de Nakba oorlog zijn weer het regelrechte gevolg van de 46 jaar durende Israelische bezetting en
onderdrukking van het Palestijnse volk
Er wordt vaak gesproken over ”vrede in het Midden Oosten”’, maar er is maar een sleutel daartoe en die sleutel
ligt bij Israel, de bezettende macht
Israel dient, comform de gerechtigheid en het Internationaal recht, zich terug te trekken uit alle in de juni oorlog [1967] veroverde
gebieden, dus naast de Palestijnse OOK de Syrische Golan Hoogte
Het hoort ALLE in bezet gebied gebouwde nederzettingen te ontmantelen, de illegale Muur af te breken, het recht
op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen  te erkennen en alle verantwoordelijken voor de gepleegde oorlogsmisdaden te berechten
Iemand vroeg mij een keer, waarom ik zovaak zeg ”Israel moet”
Wel, heel simpel, omdat dat ook zo is
Met als onzalige erfenis het zionisme heeft Israel vanaf 1948 de Schurkenrol in het Midden Oosten gespeeld. met steun van de VS en ook de EU, die wel Israel veroordeelt
maar niet eens bereid is, zelfs maar culturele sancties tegen deze bezettingsstaat in te stellen
De VS en de EU zijn dus meer dan medeplichtig aan alle door israel gepleegde oorlogsmisdaden
Zolang Israel volhardt en zijn bezettingsrol blijft spelen en de Westelijke Jordaanoever volbouwt met nederzettingen, zal het van Kwaad tot Erger
worden en de eens gehoopte Palestijnse Staat de vorm van aan Israel onderhorige Bantoestans krijgen en de Palestijnen tot slaven maken
Dan rest het Palestijnse volk niets anders, dan de wapens op te nemen tegen het Israelische leger in een daadwerkelijke bevrijdingsstrijd
Om te zorgen voor een Palestijnse Lente zonder onderdrukker
Want het is zoals Malcolm X gezegd heeft
”‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a

human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary

 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Zweedse fotograaf wint World Press Photo 2012/Misdaden Israelische bezetting in beeld

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.