Uitgezette asielzoeker in Bahrein tot levenslang veroordeeld/Harbers, wat zijt gij voor een vent!


Image result for staatssecretaris harbers/Images
Image result for staatssecretaris harbers/Images
STAATSSECRETARIS HARBERS, VERANTWOORDELIJK VOOR
UITZETTING VLUCHTELINGEN NAAR ONVEILIGE LANDEN

 

UITGEZETTE ASIELZOEKER IN BAHREIN TOT LEVENSLANG
VEROORDEELD/HARBERS, WAT ZIJT GIJ VOOR EEN VENT!
BRIEF AAN HARBERS
AAN
STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
De heer M. Harbers
ONDERWERP
Arrestatie en levenslange veroordeling van de heer Ali
Mohammed Al-Showaikh, na uitzetting uit Nederland naar Bahrein

 

Geachte heer Harbers,
Wat zijt gij voor een Vent!
Die opmerking valt u misschien rauw op het dak, maar u hebt het helemaal verdiend!
Want wat u en uw Diensten gedaan hebben en vooral
NAGELATEN, grenst aan het ongelooflijke!
In 2017 is een Bahreinse asielzoeker, Ali Mohammed
Al-Showaikh, die naar eigen
zeggen [en hij bleek het zooooo BIJ het rechte eind te hebben…..]
in zijn land van herkomst gevaar liep, uitgezet naar Bahrein en bij aankomst
werd hij gearresteerd en volgens Amnesty International hoogstwaarschijnlijk
mishandeld.
En alsof dat nog niet erg genoeg is, werd hij na een oneerlijk proces
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf! [1]
Met die uitzetting en de dramatische nasleep hebt u zich schuldig gemaakt aan refoulement, meneer Harbers,
een ernstige schending van het Vluchtelingenverdrag.
Een ernstige schending van de menselijkheid.
En u weet natuurlijk wat refoulement is:
Het verbod om iemand uit te zetten, die gevaar loopt op vervolging in
zijn land van herkomst. [2]
KORTOM:
U hebt een MENSENLEVEN in gevaar gebracht en dat willens en wetens, want
volgens de berichtgeving van Amnesty International is het bekend,
dat politieke activisten en hun familie [de broer van Mohammed Al-
Showaikh was in Bahrein politiek actief] [3] in Bahrein groot
gevaar lopen! [4]
Er is meer ten uwen laste:
U hebt zich ook nog -ja, uw schendingen stapelen zich op-
schuldig gemaakt aan schending van het Anti Folterverdrag,
omdat de man naar alle waarschijnlijkheid
is gefolterd. [5]
NALATEN
Je zou verwachten, dat een Staatssecretaris, die verantwoordelijk is
voor dergelijke mensenrechtenschendingen, iets wat Amnesty International
u terecht ook naar uw hoofd heeft geslingerd [6], wel zijn ongelijk
zou bekennen en er alles aan zou doen, de betrokken asielzoeker
vrij te krijgen, maar het is duidelijk, dat respect voor Internationaal
Recht en menselijkjheid  niet uw sterkste kant is, ondanks
uw bijna lachwekkende bewering, dat u ”hardstikke
menselijk” bent. [7]
Gelooft u dat echt zelf?
Dan moet u solliciteren als komiek, meneer Harbers
Werkelijk….., ik lach nu al
HAHAHAHAHAHA
MAAR:
Alle gekheid op een stokje:
ONDANKS de aan u gestelde Kamervragen, over de arrestatie van
Mohammed al-Showaikh en zijn veroordeling tot levenslang [8], blijft u
volhouden, dat de IND juist gehandeld heeft.
YEAH RIGHT:
Iemand uitzetten naar foltering, een oneerlijk proces en een levenslange
gevangenisstraf een ”juiste handeling”?
Het is alsof je dr Shipman [9] de Nobelprijs voor de Vrede geeft…….
Het meest schaamteloze vind ik nog, dat u in uw antwoord op
de Kamervragen over deze zaak dd 8 januari jongstleden erkend,
dat de mensenrechtensituatie in Bahrein zorgwekkend is
Ik citeer uit uw Antwoord op de vragen van de heren Groothuizen [D’66]
en Voordewind [Christen-Unie]
” Voor Bahrein geldt dat uit verschillende bronnen blijkt dat de mensenrechtensituatie in de laatste jaren verslechterd is . Dit geldt met name voor kritische geluiden vanuit de oppositie op het bewind, mensenrechtenactivisten en journalisten en de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering. Deze ontwikkelingen worden door de IND betrokken bij de beoordeling van een individueel asielverzoek. Wanneer een asielzoeker aannemelijk maakt dat, gelet op zijn of haar individuele verhaal, tegen de achtergrond van de algemene situatie in Bahrein een gegronde vrees voor vervolging bestaat of bij terugkeer een reëel risico bestaat op een vernederende of onmenselijke behandeling dan wordt asiel verleend.” [10]
En toch, ondanks dit alles, weigert u uw verantwoordelijkheid te nemen
en zich in te zetten voor de vrijheid van deze Bahreinse asielzoeker en weigert
u het beleid ten aanzien Bahrein aan te passen…..
Ik citeer u naar aanleiding van de gestelde Kamervragen
” Nee, ik zie op dit moment geen aanleiding specifieke maatregelen nemen. Wel zal ik in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ontwikkelingen in Bahrein en de berichtgeving daarover, onder meer van de kant van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch, nauwlettend volgen. In het licht van die informatie en hetgeen door een asielzoeker individueel naar voren wordt gebracht, worden individuele asielaanvragen beoordeeld. [11]
EPILOOG:
Meer hoef ik niet te zeggen, meneer Harbers.
Een vluchteling wordt onder uw verantwoordelijkheid uitgezet,
vrijwel voor de camera speelt zich zijn arrestatie, mishandeling,
oneerlijk proces en veroordeling tot levenslang af.
U erkent de slechte mensenrechtensituatie in zijn land en steekt
geen vinger uit.
Hoever kan iemand van zijn menselijkheid zijn afgedwaald door zo
te handelen en te volharden, ondanks Kamervragen, ondanks
het feit, dat een gerennommeerde mensenrechtenorganisatie
als Amnesty International uw handelingen veroordeelt als ”een
ernstige mensenrechtenschending” [12]
En het is een patroon:
Ook Soedanese vluchtelingen stuurt u terug naar een levensgevaarlijke
situatie, waarop ik u heb aangeschreven. [13]
Waarop Amnesty u heeft aangesproken. [14]
Dit, meneer Harbers, is een patroon van onmenselijkheid, hardheid
en een minachting voor elementaire rechten van iedereen, ongeacht
afkomst, religie, politieke overtuiging, sexuele voorkeur etc, op
veiligheid en menselijkheid.
DOORBREEK DIT PATROON
DOE WEER WAARVOOR HET VLUCHTELINGENVERDRAG BEDOELD WAS
Mensen veiligheid, menselijkheid en een beter bestaan bieden.
U weet wat u te doen staat.
Ik heb gezegd
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
”De Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh is in zijn vaderland gearresteerd nadat hij door Nederland was uitgezet. De aanhouding gebeurde ogenblikkelijk na aankomst op het vliegveld van Manama op 20 oktober vorig jaar.”
….
….
”Volgens Amnesty International en Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN) wordt Al-Showaikh in detentie waarschijnlijk mishandeld en zelfs gemarteld. ”
VOLKSKRANT
BAHREINSE ASIELZOEKER NA UITZETTING
OPGEPAKT, MOGELIJK GEMARTELD
7 JANUARI 2019
AMNESTY INTERNATIONAL
DOOR NEDERLAND UITGEZETTE VLUCHTELING KRIJGT ZONDER
EERLIJK PROCES LEVENSLANG IN BAHREIN
5 MAART 2019
LINK
TEKST
Ali Mohammed al-Showaikh, een vluchteling die direct nadat hij vorig jaar door Nederland was uitgezet naar Bahrein werd gearresteerd en gedetineerd, heeft afgelopen donderdag zonder eerlijk proces een levenslange gevangenisstraf gekregen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International reageren vol afschuw op deze onterechte veroordeling en stellen dat Nederland zich, met het terugsturen van Al-Showaikh, schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending.

Hoewel algemeen bekend is hoe Bahrein omgaat met familieleden van politiek activisten besloot Nederland om Al-Showaikh uit te leveren aan Bahrein. Amnesty en VluchtelingenWerk Nederland roepen de Nederlandse overheid op om alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat Bahrein Al-Showaikh in vrijheid stelt.

 Oneerlijk proces

Sinds oktober zat Al-Showaikh zonder vertrouwelijke toegang tot een advocaat gevangen, tekende hij onder druk een bekentenis en zijn er sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld. Afgelopen donderdag werd hij veroordeeld op basis van brede en vaag geformuleerde terrorismewetgeving. Ook kreeg hij een boete van 1.170 euro en werd zijn nationaliteit ingetrokken, waardoor hij nu ook stateloos is.

Verantwoordelijkheid Nederlandse overheid

Door Ali Mohammed al-Showaikh terug te sturen naar zijn land van herkomst maakte Nederland zich schuldig aan het non-refoulementprincipe (het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar is). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had moeten weten dat Al-Showaikh in Bahrein gevaar zou lopen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International roepen de Nederlandse overheid op om:

  • Alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat Al-Showaikh in vrijheid wordt gesteld.
  • Onafhankelijk onderzoek te doen naar de werkwijze van de IND.
  • Voorlopig te stoppen met uitzettingen naar Bahrein en geen negatieve beslissingen te nemen.

Angst voor vervolging

Al-Showaikh reisde in 2017 naar Nederland uit angst voor vervolging. Zijn broer ontvluchtte Bahrein al eerder vanwege zijn politieke activiteiten en kreeg asiel in Duitsland. Bahreinse autoriteiten staan er om bekend politieke opposanten en hun familieleden te beschuldigen van terrorisme om hen zo het zwijgen op te leggen. Human Rights Watch maakt in hun meest recente jaarboek melding van een zaak waarbij drie familieleden van de mensenrechtenactivist Sayed Ahmed al-Wadaei veroordeeld zijn voor dubieuze, aan terrorisme gerelateerde aanklachten die als vergelding lijken te dienen voor zijn activiteiten.

Ondanks de openbare informatie en de verslechterde mensenrechtensituatie in Bahrein, heeft Nederland Al-Showaikh gedwongen naar Bahrein uitgezet. Vlak voor zijn uitzetting gaf Al-Showaikh nog aan dat hij desnoods bereid was zelfstandig te vertrekken naar een ander land om uitzetting naar Bahrein te voorkomen.

Australische voetballer Hakeem

Recent was de zaak van de voetballer Hakeem Ali al-Araibi, een door Australië erkende vluchteling, in het nieuws. Tijdens zijn huwelijksreis in Thailand werd hij opgepakt omdat de Bahreinse autoriteiten via Interpol een verzoek tot zijn uitlevering hadden gedaan. In afwezigheid was Al-Araibi veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor ‘aan terrorisme gerelateerde vergrijpen’, waaronder een aanval op een politiestation, terwijl hij op dat moment aan het voetballen was. Onder druk van de Australische autoriteiten is hij vrijgelaten en kon hij veilig terugkeren naar Australië.
[2]

Article 33. – Prohibition of expulsion or return (“refoulement”)

1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

http://hrlibrary.umn.edu/instree/v1crs.htm

[3]
”De in Nederland afgewezen Al-Showaikh is in zijn vaderland Bahrein tot levenslange detentie veroordeeld wegens hulp aan vluchtelingen ‘die ervan worden beschuldigd deel uit te maken van een terroristische groep’. De Bahreinse autoriteiten doelen hierbij waarschijnlijk op hulp aan zijn broer, Fayyad al-Showaihk, die wegens politieke activiteiten wél asiel kreeg in Duitsland als vluchteling.”
VOLKSKRANT
KABINET KRIJGT FORSE KRITIEK NU UITGEZETTE ASIELZOEKER LEVENSLANG HEEFT GEKREGEN IN BAHREIN
5 MAART 2019
 
Het kabinet is in een lastig parket gebracht door de levenslange gevangenisstraf voor de uit Nederland gezette Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie eisen dat staatssecretaris Harbers (Asiel) verantwoording aflegt in de Kamer. Ook oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en mensenrechtenorganisatie Amnesty uiten harde kritiek.

De in Nederland afgewezen Al-Showaikh is in zijn vaderland Bahrein tot levenslange detentie veroordeeld wegens hulp aan vluchtelingen ‘die ervan worden beschuldigd deel uit te maken van een terroristische groep’. De Bahreinse autoriteiten doelen hierbij waarschijnlijk op hulp aan zijn broer, Fayyad al-Showaihk, die wegens politieke activiteiten wél asiel kreeg in Duitsland als vluchteling.

De beslissing om Ali Mohammed al-Showaikh terug naar Bahrein te sturen en hem bij thuiskomst niet langer te volgen, leidt tot forse kritiek op het Nederlandse uitzetbeleid. ‘Nederland kan de verantwoordelijkheid hiervan niet negeren. We moeten alles doen wat we kunnen om hem vrij te krijgen’, zegt Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks).

Een woordvoerder van Amnesty International zegt dinsdag tegen de Volkskrant dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending door Al-Showaikh terug naar Bahrein te sturen. De mensenrechtenorganisatie vindt dat de regering de diplomatieke inzet moet opvoeren om Al-Showaikh vrij te laten. In het volgens Amnesty oneerlijk verlopen strafproces heeft Al-Showaikh geen vertrouwelijke toegang tot een advocaat gehad. Bij alle gesprekken waren Bahreinse autoriteiten aanwezig.

De 27-jarige Al-Showaikh vroeg twee jaar geleden in Nederland asiel aan als politiek vluchteling. Hij zou een keer hebben deelgenomen aan een demonstratie tegen de Bahreinse regering in 2011. Zijn broer liet zich vaker gelden in het politieke debat, onder meer met kritische publicaties over het regime. Hij ontvluchtte Bahrein in 2015 omdat hij ervan werd beschuldigd een terroristische organisatie te leiden; in Duitsland werd zijn status als politiek vluchteling erkend. De Bahreinse autoriteiten richten hun vizier daarna op zijn familieleden.

Mishandeling

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) oordeelde vorig jaar dat Al-Showaikh geen gevaar zou lopen bij een terugkeer in Bahrein. Maar op 20 oktober werd hij vlak na aankomst in de Bahreinse hoofdstad Manama opgepakt door inlichtingendiensten. In detentie zou hij gemarteld en mishandeld zijn, meldden verschillende mensenrechtenorganisaties eerder.

Vooralsnog ziet staatssecretaris Mark Harbers geen reden tot actie. In januari reageerde hij op Kamervragen dat de IND volgens hem juist heeft geoordeeld. Een woordvoerder zegt dinsdag dat Harbers niet in kan gaan op ‘individuele casuïstiek’, maar dat zijn mening over de zaak niet is veranderd. De staatssecretaris zei eerder dat zijn departement en het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘de ontwikkelingen in Bahrein nauwlettend blijven volgen’.

Het is niet de eerste keer dat er berichten naar buiten komen over mensenrechtenschendingen van critici van het Bahreinse regime. De publieke en politieke vrijheid in het land zijn de afgelopen jaren hard achteruitgegaan: journalisten, advocaten, politiek activisten, sjiitische geestelijken en demonstranten worden door autoriteiten steeds vaker gemuilkorfd met represailles. 
[4]
”Al-Showaikh reisde in 2017 naar Nederland uit angst voor vervolging. Zijn broer ontvluchtte Bahrein al eerder vanwege zijn politieke activiteiten en kreeg asiel in Duitsland. Bahreinse autoriteiten staan er om bekend politieke opposanten en hun familieleden te beschuldigen van terrorisme om hen zo het zwijgen op te leggen. Human Rights Watch maakt in hun meest recente jaarboek melding van een zaak waarbij drie familieleden van de mensenrechtenactivist Sayed Ahmed al-Wadaei veroordeeld zijn voor dubieuze, aan terrorisme gerelateerde aanklachten die als vergelding lijken te dienen voor zijn activiteiten.

Ondanks de openbare informatie en de verslechterde mensenrechtensituatie in Bahrein, heeft Nederland Al-Showaikh gedwongen naar Bahrein uitgezet.”

AMNESTY INTERNATIONAL
DOOR NEDERLAND UITGEZETTE VLUCHTELING KRIJGT ZONDER
EERLIJK PROCES LEVENSLANG IN BAHREIN
5 MAART 2019
LINK
[5]


Article 3

1. No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER

CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT

OR PUNISHMENT

http://hrlibrary.umn.edu/instree/h2catoc.htm

[6]

VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International reageren vol afschuw op deze onterechte veroordeling en stellen dat Nederland zich, met het terugsturen van Al-Showaikh, schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending.

AMNESTY INTERNATIONAL
DOOR NEDERLAND UITGEZETTE VLUCHTELING KRIJGT ZONDER
EERLIJK PROCES LEVENSLANG IN BAHREIN
5 MAART 2019
LINK

https://www.amnesty.nl/actueel/nederland-uitgezette-vluchteling-oneerlijk-proces-levenslang-bahrein

[7]
VOLKSKRANT
STAATSSECRETARIS HARBERS: ”IK BEN GEWOON HARDSTIKKE
MENSELIJK”
7 NOVEMBER 2018
TEKST
”Nu de uitzetting van het 9-jarige Iraakse jongetje Nemr dreigt, klinkt opnieuw de roep voor een ruimhartiger kinderpardon. Maar staatssecretaris Mark Harbers biedt weinig hoop. ‘Dat gaan we niet doen.’
Het optreden van het Iraakse jongetje Nemr in de documentaire Terug naar je eige land van Tim Hofman is niet zonder gevolgen gebleven. Al meer dan 200 duizend mensen tekenden de petitie voor ‘een kinderpardon dat wél werkt’, maar staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) is ook na het zien van de documentaire allerminst van mening veranderd. ‘Ik snap dat je als kijker al heel snel denkt: ‘Help, dit is wel heel zielig.’ Maar ik ken ook de andere kant van het verhaal. Voor de kinderen ligt het anders, maar voor de ouders kan dit niet als een verrassing komen. Die weten al vijf jaar, of langer, dat ze geen rechtmatig verblijf in Nederland krijgen.’

Wat vindt u van de aanpak van Tim Hofman om met een kind naar politici te gaan?

‘Een zekere mate van activisme kun je deze journalist niet ontzeggen, maar wie ben ik om activisme te veroordelen? Het staat iedereen vrij om aandacht te vragen voor iets. Het staat ook iedereen vrij om vervolgens een oproep te doen aan de politiek om het kinderpardon te verruimen. Ik heb alleen redenen om te zeggen: ik vind het niet verstandig. Dat gaan we dus niet doen.’

U zegt dat er ook een andere kant van het verhaal is. Welke?

‘Ik duik in al die dossiers. Dan zie je vaak tal van ingewikkeldheden: verkeerde gegevens, onjuiste identiteiten, andere landen van herkomst. De uiteindelijke beslissing is uitsluitend gebaseerd op het dossier. Of de zaak in de media al dan niet selectief naar buiten wordt gebracht, maakt niet uit.’

Wat gaat er aan de kant van de overheid mis als een jongetje van 9 dat hier geboren is nog steeds met uitzetting wordt bedreigd?

‘Ik stel vast dat hier vooral van de kant van de ouders iets misgaat. Ze krijgen meerdere keren te horen dat een asielstatus er niet in zit, leggen zich daar niet bij neer en denken na verloop van tijd: ‘Ik ga het toch weer proberen. Kijken of ik nog een andere reden heb, of ik een herhaalde aanvraag kan doen met een nieuw verhaal.’ Maar je weet zelf het beste of er iets met jezelf of met het land van herkomst is veranderd. Als je deep down weet dat dat niet het geval is, moet je het niet gek vinden dat je geen gelijk krijgt.’

U vindt niet dat kinderrechten veel zwaarder moeten wegen, zoals onder anderen de Kinderombudsman bepleit?

‘Via mijn voorgangers, rechters en alle jurisprudentie is vastgesteld dat kinderrechten meewegen, maar dat ze geen doorslaggevend argument zijn. Als je dat wel doet, is dat een enorme prikkel voor ouders om de kinderen als pion in te zetten voor een verblijfsvergunning. Dat is niet de boodschap die we in dit land willen afgeven.

‘Er zijn nu al genoeg mensen die zich zorgen maken, die zich afvragen of we het allemaal wel aankunnen. We zien dat de doorstroom van statushouders naar gemeenten stagneert. Dat komt omdat de hele woningmarkt krap is, maar het illustreert wel hoe moeilijk het is om iedereen in Nederland een plekje te geven. Laten we de plekken die we hebben dan geven aan mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog of in hun land van herkomst worden vervolgd.

‘Als ik kijk naar de verkiezingen, naar de opiniepeilingen, naar de partijstandpunten zie ik dat heel veel Nederlanders goed willen doen voor mensen die iets te vrezen hebben in hun land, maar ze vinden niet dat iedereen hiernaartoe kan komen.’

Als Nemr straks uitgezet wordt met de camera van Tim Hofman op hem gericht, gaat u dat nooit winnen.

‘Is het ingewikkeld, is het moeilijk, is het emotioneel? Ik ben de eerste om dat te erkennen. Maar als we dat niet willen, kan dus iedereen naar Nederland komen. Dat is feitelijk wat u zegt. Ik geef op een briefje dat we dan in Nederland ook een hoop gedoe krijgen. Dat gaan we het op den duur ook niet meer voor elkaar krijgen om echte vluchtelingen hier een plaats te geven en dat goed te regelen.

Voorstanders van een pardon zeggen: we moeten bij de huidige groep nog een keer over het hart strijken en dan regelen we het daarna beter.

‘Nee. Dat moeten we niet doen. Dan blijf je om de vijf jaar met een pardon komen. In 2007 hadden we al een generaal pardon en in 2013 het kinderpardon. Enkele honderden kinderen konden daarvan gebruik maken. Daarna zouden alleen nog kinderen in aanmerking komen die écht niet terug kunnen. Als we dan nu weer met de hand over het hart strijken, zal er opnieuw een groep zijn die niet aan alle criteria voldoet. Die mensen melden zich dan over een paar jaar weer. Ze krijgen een prikkel om het leven in Nederland nog een paar jaar te rekken in de hoop dat er dan weer een regeling komt. Dan is het einde zoek.’

Volgens Jesse Klaver draait het om menselijkheid.

‘Ik weet van mezelf dat ik gewoon hartstikke menselijk ben. De emoties die ik voel, zullen niet veel anders zijn dan die van alle mensen die een rol spelen in ons stelsel, de beslismedewerkers, de rechters… Het is mensenwerk en aan het eind van de dag kan de beslissing zijn: dit verhaal geeft recht op bescherming in Nederland, en dit verhaal niet.

‘Wat ik graag zou willen is dat ouders al veel eerder zeggen: ‘Nederland is een van de allerfijnste landen op de wereld, we zouden hier dolgraag willen blijven, maar het heeft geen zin om vast te houden aan een droom die er niet is.’ Hoe pijnlijk ook: het is verstandiger om een toekomst op te bouwen in het land van herkomst. Dat lijkt me een heel stuk beter dan hier in een sober azc te zitten met beperkte voorzieningen en met de wetenschap dat je je kinderen geen toekomst kunt bieden.’

Hoe kijkt u naar het Armeense gezin dat zich nu verschanst in een kerk in Den Haag?

‘Ook daarvan stel ik vast: het is geen oplossing op lange termijn. Uiteindelijk staat de ontwikkeling van die kinderen stil. Dan denk ik: er is een land waarnaar je terug kunt, waar de toekomst van je gezin ligt en die je daar vorm kunt geven. Die toekomst is niet voorhanden in Nederland.’

U heeft ze misschien hoop gegeven door de Armeense kinderen Lili en Howick op het allerlaatste moment nog een verblijfsvergunning te geven?

‘Die beslissing volgde uit mijn discretionaire bevoegdheid. Dan kijk ik op verzoek nog een keer naar een dossier en beslis op basis van het hele samenspel van omstandigheden wat uniek en schrijnend is. Iedereen probeert te achterhalen waarom de beslissing is gekanteld, maar die vraag zal ik net als mijn voorgangers nooit beantwoorden.’

[8]

KAMERVRAGEN

EERSTE REEKS VRAGEN:

VRAGEN VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN [D’66] EN VOORDEWIND [CHRISTEN-UNIE] AAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE OVER HET
BERICHT ”ASIELZOEKER UIT BAHREIN NA GEDWONGEN VERTREK UIT
NEDERLAND METEEN GEARRESTEERD”
[INGEZONDEN 8 JANUARI 2019, NR 2019Z00124]
file:///C:/Users/Essed/Downloads/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-asielzoeker-uit-bahrein-na-gedwongen-vertrek-meteen-gearresteerd.pdf

TWEEDE REEKS VRAGEN:

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04446.html

Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreeg (ingezonden 7 maart 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Uitgezette asielzoeker kreeg levenslang in Bahrein»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat de mensenrechtensituatie in Bahrein sedert enkele jaren verslechterd is, zoals onder andere ook uit rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch blijkt? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor het asielbeleid ten aanzien van asielzoekers uit Bahrein? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat indien een asielzoeker uit een land komt met een slechte mensenrechtensituatie en er een gerede kans is dat hij gemarteld wordt en geen eerlijk proces krijgt, uitzetting van zo’n asielzoeker niet aan de orde mag zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Is deze concrete zaak voor u aanleiding om het beleid ten aanzien van asielzoekers uit Bahrein aan te passen en op grond van het principe van non-refoulement geen asielzoekers die in Bahrein gevaar lopen meer uit te zetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Had u met de kennis van nu over de levenslange veroordeling en de berichten van marteling en een oneerlijk proces in dit concrete geval gebruik gemaakt van uw discretionaire bevoegdheid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

[9]

WIKIPEDIA

HAROLD SHIPMAN

https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Shipman

[10]

” Voor Bahrein geldt dat uit verschillende bronnen blijkt dat de mensenrechtensituatie in de laatste jaren verslechterd is . Dit geldt met name voor kritische geluiden vanuit de oppositie op het bewind, mensenrechtenactivisten en journalisten en de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering. Deze ontwikkelingen worden door de IND betrokken bij de beoordeling van een individueel asielverzoek. Wanneer een asielzoeker aannemelijk maakt dat, gelet op zijn of haar individuele verhaal, tegen de achtergrond van de algemene situatie in Bahrein een gegronde vrees voor vervolging bestaat of bij terugkeer een reëel risico bestaat op een vernederende of onmenselijke behandeling dan wordt asiel verleend.”

VRAGEN VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN [D’66] EN VOORDEWIND [CHRISTEN-UNIE] AAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE OVER HET
BERICHT ”ASIELZOEKER UIT BAHREIN NA GEDWONGEN VERTREK UIT
NEDERLAND METEEN GEARRESTEERD”
[INGEZONDEN 8 JANUARI 2019, NR 2019Z00124]

file:///C:/Users/Essed/Downloads/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-asielzoeker-uit-bahrein-na-gedwongen-vertrek-meteen-gearresteerd.pdf

[11]

” Nee, ik zie op dit moment geen aanleiding specifieke maatregelen nemen. Wel zal ik in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ontwikkelingen in Bahrein en de berichtgeving daarover, onder meer van de kant van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch, nauwlettend volgen. In het licht van die informatie en hetgeen door een asielzoeker individueel naar voren wordt gebracht, worden individuele asielaanvragen beoordeeld.

VRAGEN VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN [D’66] EN VOORDEWIND [CHRISTEN-UNIE] AAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE OVER HET
BERICHT ”ASIELZOEKER UIT BAHREIN NA GEDWONGEN VERTREK UIT
NEDERLAND METEEN GEARRESTEERD”
[INGEZONDEN 8 JANUARI 2019, NR 2019Z00124]

file:///C:/Users/Essed/Downloads/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-asielzoeker-uit-bahrein-na-gedwongen-vertrek-meteen-gearresteerd.pdf

[12]
VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International reageren vol afschuw op deze onterechte veroordeling en stellen dat Nederland zich, met het terugsturen van Al-Showaikh, schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending.
AMNESTY INTERNATIONAL
DOOR NEDERLAND UITGEZETTE VLUCHTELING KRIJGT ZONDER
EERLIJK PROCES LEVENSLANG IN BAHREIN
5 MAART 2019
LINK
CORRESPONDENTIE MET DE HEER HARBERS OVER UITZETTINGEN
NAAR SOEDAN

Astrid Essed Mon, Jan 14, 2019 at 1:38 AM

AAN
STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
De heer M. Harbers
ONDERWERP
Uitzettingen van afgewezen asielzoekers naar Soedan
Geachte heer Harbers,
Op 6 januari stuurde ik u een brief, waarin ik mijn bezorgdheid en
verontwaardiging uitte over de uitzetting van de uit oorlogsgebied Darfur
afkomstige Soedanese vluchteling, de heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid [vanaf nu aan te duiden als de heer Mehimmid] naar Soedan.
Zie brief geheel onderin.
Ik wees u erop, dat niet alleen de mensenrechtensituatie in
Soedan slecht tot zeer slecht is [1], zodat daarheen geen vluchteling
dient te worden uitgezet, maar dat de heer Mehimmid bovendien afkomstig
is uit oorlogsgebied Darfur, waar nog steeds sprake is van oorlogsmisdaden
[2] en dat hij daardoor extra risico loopt.
Voor mij is het dus onbegrijpelijk, dat u, gezien tegen dit licht, toch
tot deze uitzetting bent overgegaan.
Ook heb ik u er in mijn brief op gewezen, dat de uitzetting van vluchtelingen,
die grote risico’s lopen, in strijd is met artikel 3, EVRM en artikel 33,
Vluchtelingenverdrag [verbod op refoulement] [3]
Maar het is nog erger dan ik dacht:
Want wat ik niet wist – en recentelijk achter gekomen ben – is dat
u de heer Mehimmid niet alleen willens en wetens naar een
gevaarlijke situatie hebt gezonden, maar dat u precies
kon weten, wat hem eventueel te wachten stond/staat!
Want een in december 2017
uitgezette Soedanese vluchteling is volgens
een verklaring van mensenrechtenorganisatie Amnesty International,
niet alleen na aankomst gearresteerd, maar volgens Amnesty
zijn er sterke aanwijzingen, dat hij is mishandeld en vernederd! [4]
De man leeft volgens de verklaring van Amnesty International
sindsdien ondergedoken.
En ondanks het feit, dat Amnesty International deze informatie met
u heeft gedeeld, hebt u opnieuw een Soedanese vluchteling, de heer
Mehimmid, naar Soedan uitgezet, wetende, hoe gevaarlijk
dat is! [5]
Ik vind dit ongehoord!
Bovendien zijn u in januari 2018 door vier Kamerleden,
de heren/dames J. Voordewind [Christen Unie], J. Van Dijk [SP],
M. Groothuizen [D’66] en A. Kuiken [PvdA] [naar wie deze mail
cc gaat] Kamervragen gesteld over uitzettingen van afgewezen
asielzoekers naar Soedan. [6]
Ook heeft diezelfde periode de heer van Ojik ‘[Groen Links]
u over deze kwestie Kamervragen gesteld. [7]
En naar aanleiding van de uitzetting van de heer Mehimmid heeft
de heer Voordewind [Christen Unie] u in januari 2019 opnieuw
Kamervragen gesteld.
Ik noem ze hier
” Vraag 1 Kent u het rapport van Amnesty International Nederland van 2 augustus 2018 waarin zorgen worden geuit over eerdere uitzettingen naar Soedan en de signalen die er zijn dat bij eerdere uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Soedan sprake is geweest van detentie en marteling?
Vraag 2 Kent u de aanbevelingen die Amnesty International Nederland doet in dit rapport om problemen bij andere uitzettingen naar Soedan te voorkomen? Zo ja, deelt u de mening dat uitzettingen naar Soedan dienen te worden opgeschort totdat aan deze waarborgen bij uitzettingen naar Soedan wordt voldaan?
Vraag 3 Deelt u de mening dat de uitzetting van Ezzedin Rahmatallah Mehimmid niet voldoet aan deze aanbevelingen en dus dient te worden opgeschort?” [8]
En toch, ondanks alle Kamervragen en wetende, welk risico de heer
Mehimmid in Soedan loopt/liep, hebt u deze uitzetting doorgezet.
MENEER HARBERS!
Hoeveel Kamervragen moeten u nog gesteld worden, hoeveel rapporten
van Amnesty International moeten er nog komen, hoeveel brieven van
bezorgde burgers zoals ik moeten er nog verzonden worden, alvorens
u eindelijk luistert?
En dan beweert u, zo ”menselijk” te zijn”[9]
Maak dat de Kat wijs!
EPILOOG
Staatssecretaris Harbers, u speelt Russische roulette met de
levens van Soedanese vluchtelingen, door u teruggestuurd
naar Soedan! [10]
Want niet alleen kent u de risico’s van het uitzetten naar
meedogenloze dictaturen als Soedan, waar ook nog eens
met niets ontziende middelen oorlog wordt gevoerd, u WEET
via Amnesty International van de foltering en vernedering van een
in december 2017 uitgezette vluchteling naar Soedan! [11]
En ondanks dat, ondanks Kamervragen, ondanks brieven, die
tevergeefs beroep doen op u, gaat u er gewoon mee door.
DIT IS EEN SCHANDE, meneer Harbers
DIT IS EEN MISDAAD!
Denkt u niet, dat u van mij af bent.
Wanneer mij weer een geval bekend wordt, waarin u lak
hebt aan mensenlevens, schrijf ik u opnieuw!
Maar hier nogmaals mijn Oproep
STOP UITZETTINGEN NAAR SOEDAN!
STOP UITZETTINGEN NAAR IEDER LAND,
WAAR VLUCHTELINGEN HUN LEVEN NIET
ZEKER IS.
Wie vluchtelingen uitzet naar gevaar, wordt een folteraar
met de folteraars.
Een moordenaar met de moordenaars!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ”
HUMAN RIGHTS WATCH
SUDAN/EVENTS OF 2017
[2]
The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
HUMAN RIGHTS WATCH
HUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDAN
EIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
HUMAN RIGHTS WATCH
MEN WITH NO MERCY
RAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN IN
DARFUR, SUDAN
[3]
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of
aan onmenselijke of vernederende behandelingen of
bestraffingen”
ARTIKEL 3, EVRM

ARTICLE 33. – PROHIBITION OF EXPULSION OR RETURN (“REFOULEMENT”)

1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

ARTICLE 33, CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
[4]
AMNESTY INTERNATIONAL
SUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND

Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat een vorig jaar naar Sudan uitgezette man na aankomst is gearresteerd. Er zijn sterke aanwijzingen, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd. Hij leeft nu ondergedoken. Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats. Sinds zijn uitzetting is niets meer van hem vernomen, Amnesty vreest voor zijn veiligheid. Vandaag werd ook bekend dat een Bahreinse asielzoeker na uitzetting werd gearresteerd en mishandeld.

  • Sterke aanwijzingen voor mishandeling
  • Nederlands uitzetbeleid brengt mensen in gevaar

Eduard Nazarski: “De druk om mensen uit te zetten lijkt zwaarder te wegen dan het zorgvuldig inschatten van alle risico’s bij een uitzetting. En zelfs als er overduidelijke signalen zijn dat de uitgezette persoon is blootgesteld aan schendingen en nog steeds ernstig gevaar loopt, is de regering onvoldoende bereid om maatregelen te nemen. De regering moet zich snel voor hun bescherming inzetten en breder kijken hoe ze dit met zorgvuldiger beleid kan voorkomen.“

Uitzetting Sudanese asielzoeker

In december 2017 werd een Sudanese asielzoeker onder begeleiding van vier marechaussees uitgezet waarna hij aan de Sudanese veiligheidsdiensten (National Intelligence and Security Service (NISS)) werd overgedragen. Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat er sterke aanwijzingen zijn, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd. Na zijn vrijlating legde de Sudanese autoriteiten hem een meldplicht op waaraan hij zich inmiddels onttrekt. Op dit moment leeft hij ondergedoken.

Amnesty maakt zich zorgen over het feit dat de wijze van uitzetting extra risico op vervolging creëert. Zo trok de begeleiding van vier marechaussees veel aandacht van de Sudanese autoriteiten, waarna hij werd opgepakt. Nazarski: “Deze factor wordt tot nu toe te weinig meegewogen in de uitzetprocedure, met alle ernstige gevolgen van dien. Dit is een grote reden tot zorg, ook wat betreft andere (potentiële) uitzettingen naar Sudan of andere landen.”

Aanbevelingen

Amnesty International Nederland wil dat staatssecretaris Harbers signalen over misstanden serieus neemt en dat de betreffende personen in veiligheid worden gebracht. Ook moet de regering haar huidige uitzetbeleid onderzoeken om te voorkomen dat dit soort situaties zich herhalen.

[5]

”Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats.”

AMNESTY INTERNATIONAL
SUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND
[6]
CHRISTEN UNIE
SCHRIFTELIJKE VRAGEN JOEL VOORDEWIND E.A.
OVER DE UITZETTINGEN VAN AFGEWEZEN ASIELZOEKERS
NAAR SOEDAN
12 JANUARI 2018
TEKST

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP), Groothuizen (D66) en Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 2018Z00247

Vraag 1
Is het onderzoek dat de Belgische regering heeft ingesteld naar de berichten dat uitgezette Soedanese asielzoekers bij terugkeer in Soedan met marteling of onmenselijke behandeling te maken hebben gekregen voor u aanleiding
om zelf ook onderzoek te laten doen naar het lot van Soedanese asielzoekers die door Nederland zijn uitgezet, zoals bijvoorbeeld de Soedanees die in december is teruggestuurd? 1) Zo nee, waarom niet?

Vraag 2
Bent u bereid om in elk geval tot de resultaten van uw eigen onderzoek dan wel het Belgische onderzoek bekend zijn, tijdelijk geen Soedanezen gedwongen naar Soedan uit te zetten?

Vraag 3
Welke rol hebben Soedanese diplomaten of andere functionarissen gehad bij het voorbereiden van de uitzetting van afgewezen Soedanese asielzoekers?

Vraag 4
Is het waar dat een of meer Soedanese diplomaten in Nederland informatie hebben verzameld of verzamelen over Soedanese asielzoekers die hier aanwezig zijn?

Vraag 5
Zijn er gevallen bekend dat een diplomaat of diplomaten van de Soedanese ambassade ook contact zoeken met Soedanese asielzoekers hier? Zo ja, acht u dit aanvaardbaar en welke gevolgen heeft dit gehad?

1) https://www.volkskrant.nl/buitenland/belgische-staatssecretaris-in-opspraak-na-terugsturensoedanese-vluchtelingen~a4552404/

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Ojik (GroenLinks), ingezonden 11 januari 2018 (vraagnummer 2018Z00173).

[7]
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Ojik (GroenLinks), ingezonden 11 januari 2018 (vraagnummer 2018Z00173).
CHRISTEN UNIE
SCHRIFTELIJKE VRAGEN JOEL VOORDEWIND E.A.
OVER DE UITZETTINGEN VAN AFGEWEZEN ASIELZOEKERS
NAAR SOEDAN
12 JANUARI 2018
[8]
” 2019Z00073
Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het rapport van Amnesty International Nederland inzake uitzettingen naar Soedan (ingezonden 7 januari 2019).
Vraag 1 Kent u het rapport van Amnesty International Nederland van 2 augustus 2018 waarin zorgen worden geuit over eerdere uitzettingen naar Soedan en de signalen die er zijn dat bij eerdere uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Soedan sprake is geweest van detentie en marteling?
Vraag 2 Kent u de aanbevelingen die Amnesty International Nederland doet in dit rapport om problemen bij andere uitzettingen naar Soedan te voorkomen? Zo ja, deelt u de mening dat uitzettingen naar Soedan dienen te worden opgeschort totdat aan deze waarborgen bij uitzettingen naar Soedan wordt voldaan?
Vraag 3 Deelt u de mening dat de uitzetting van Ezzedin Rahmatallah Mehimmid niet voldoet aan deze aanbevelingen en dus dient te worden opgeschort?
TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL
HET RAPPORT VAN AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND
INZAKE UITZETTINGEN NAAR SOEDAN
INDIENER
JOEL VOORDEWIND, KAMERLID CU
GERICHT AAN:
M.G.J. HARBERS, STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
[9]
VOLKSKRANT
STAATSSECRETARIS HARBERS: ”IK BEN GEWOON HARDSTIKKE
MENSELIJK”
7 NOVEMBER 2018
[10]
WIKIPEDIA
RUSSIAN ROULETTE
[11]

Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats.”

AMNESTY INTERNATIONAL
SUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND
EINDE NOTEN
MIJN EERDERE MAIL AAN STAATSSECRETARIS HARBERS
Jan 6 at 8:18 AM
AAN
STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
De heer M. Harbers
ONDERWERP”
Uitzetting van de uit Darfur afkomstige heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid
naar onveilig Sudan
Geachte heer Harbers,
Een hervinding van uw humaniteit en Geweten toegewenst voor 2019!
Want met de uitzetting van de uit Darfur afkomstige heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid [van nu af aan aan te duiden als de heer Mehimmid] hebt u een
misdaad begaan!
JA, EEN MISDAAD
Want ondanks diverse beroepen op u, af te zien van de uitzetting van
de heer Mehimmid [1] hebt u zich daaraan niet gestoord en bent u
vrolijk doorgegaan op de ingeslagen weg der onrechtvaardigheid, met
het gevolg, dat Mehimmid alsnog is uitgezet naar Soedan!
En u weet, beter dan ik, welk risico hij loopt!
Niet alleen is er in Soedan al sinds 1989 sprake van een platte
dictatuur en heeftde president, Omar Bashir, zich schuldig gemaakt
en doet dat nog [2] aan het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid in Darfur [3],
waarvoor hij wordt gezocht door het Internationaal Strafhof [4],
de heer Mehimmid KOMT uit Darfur, waardoor hij extra risico loopt.
En dat weet u, want u heeft zijn dossier gezien en beoordeeld!
U kent de situatie in Darfur en Soedan in het algemeen!
Het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat
u zou moeten kennen, liegt er niet om!
Leest u het hoofdstuk ”Mensenrechten” [blz 35 t.m 74] er maar
op na! [5]
En nochtans stuurt u deze man naar zo’n Oord der Verschrikking terug en durft u
zichzelf en uw beleid ”menselijk” te noemen? [6]
U moet gekozen worden tot Nationale Grapjas, ware het niet een
zaak van Leven en Dood.
LEVEN EN DOOD JA
Ja, dat hoort u goed!
EPILOOG
Een schande, Staatssecretaris Harbers, maar niet alleen dat!
Wat u doet, het uitzetten van vluchtelingen, die grote risico’s lopen,
is een schending van zowel artikel 3, EVRM als artikel 33,
Vluchtelingenverdrag, het verbod op refoulement. [7]
Past u ervoor op, dat u niet ook iemand de dood injaagt,
zoals een van uw voorgangers, minister Verdonk! [8]
Gelukkig echter zijn er nog mensen in dit land, die tegen u
en uw beleid durven ingaan en u op uw plaats zetten!
En daarmee bedoel ik de 55 predikanten, pastores
en andere sympathisanten, die u hebben aangeschreven
in verband met het Kinderpardon, dat u maar niet wilt
verruimen. [9]
Wat resulteerde in de permanente Kerkasieldienst in Den Haag. [10]
TREK DAAR NOU EENS LERING UIT, MENEER HARBERS.
En ook in uw uitzetbeleid in het algemeen, dat mensen terugstuurt
naar gevaar!
Waar ik u in deze brief op aanspreek!
U bent niet de enige, die ik u heb aangeschreven.
Ook met uw in mijn ogen misdadig beleid collaborerende
vliegmaatschappijen reken ik af!
Zoals met de KLM, die ik aansluitend deze brief te grazen neem
[met cc naar u], zoals ik dat al eerder gedaan heb. [11]
Ook heb ik Kenya Airways, die meneer Mehimmid op het laatste
traject naar Soedan zouden
vervoeren [ik hoop, dat ze dat niet gedaan hebben, zoals ik opriep],
aangeschreven.
Copie geheel onderin.
TENSLOTTE
Meneer Harbers, ik heb gezegd en u gewezen op uw verantwoordelijkheid,
volgens internationale en Europese wetgeving.
Maar vooral naar de menselijke maat.
Hierin bent u zwaar de fout in gegaan.
Zorgt u ervoor, dat u in het vervolg andere beslissingen neemt,
anders krijgt u wat ethiek en menselijkheid betreft van mij
en alle anderen van goeden wille, een dikke NUL.
Dan zult u niet nu, maar aan toekomstige generaties
verantwoording moeten afleggen.
Denkt u daar maar eens over na, nu de rook en geur van
oliebollen en vuurwerk is opgedroogd.
Goede voornemens?
Maar voor wie?
Voor de rechten der Mensen of voor de Machtspolitiek
van de Staat?
Aan u de keuze
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

[1]

VANWEGE DE PRIVACY VAN DE CONTACTPERSOON
HEB IK ZIJN NAAM VERWIJDERD
Geachte meneer Harbers, geachte directieleden DT&V, geachte directie IND,

Ik vraag uw aandacht voor het volgende. Vandaag, op 5 januari 2019, om 12:00, zal op vlucht KL565 van de KLM dhr Ezzedine Rahmatallah Mehimmed, geboren 1 juli 1993 in Darfur, Soedan, worden uitgezet via een transit naar Khartoum. Dhr Mehimmid is bij u bekend onder V nummer xxx.

Wij verzoeken u dringend de uitzetting achterwege te laten gelet op het grote risico van schending Artikel 3 EVRM in deze. Amnesty International doet momenteel onderzoek naar zijn zaak. Diverse individuen en organisaties hebben inmiddels verzocht deze uitzetting te annuleren. Er lopen nog onderzoeken voor zijn asielaanvraag. Dhr. Mehimmid is in Soedan reeds gemarteld door de geheime dienst. Als de geplande uitzetting doorgaat loopt Nederland groot risico medeplichtig te raken aan schending 3 EVRM.

Sinds december 2017 zijn er door u enkele Soedanezen uitgezet. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze mensen bij aankomst in Khartoum zijn gearresteerd, gedetineerd en zijn gemarteld. Van twee zaken is hiervoor bewijs. Amnesty International onderzoekt op dit moment alle uitzettingen naar Soedan en komt binnenkort met een uitgebreid rapport.

Dhr. Mehimmid is afkomstig uit Darfur. Hij loopt bij terugkeer groot risico op detentie, mishandeling en marteling na aankomst in Soedan omdat hij behoort tot een niet Arabische minderheid uit Darfur. Daarnaast reist dhr. Mehimmid op een noodpaspoort, een indicatie voor de Soedaneze geheime dienst om dhr. Mehimmid bij aankomst stevig te ondervragen. Asiel vragen wordt als landverraad gezien in Soedan. Vluchtelingen die uit Nederland komen lopen extra risico omdat het internationaal strafhof gevestigd is in Den Haag, waar de Soedanese president Omar al-Bashir aangeklaagd wordt voor genocide in de regio Darfur. Ten slotte heeft dhr. Mehimmid in Nederland veelvuldig deelgenomen aan protesten, zijn foto’s zijn in Soedaneze media verschenen, zijn positie als oppossant van het regime mag als bekend bij de Soedaneze autoriteiten worden verondersteld.

Bovenop deze feiten komt dat de politieke situatie in Soedan momenteel ernstig instabiel is. Sinds 19 december 2018 zijn er veel protesten in het land waarbij het volk president Omar Al-Bashir vraagt om af te treden.(1) Al-Bashir wordt al jaren gezocht door het Internationaal Strafhof voor genocide in Darfur, de regio waar dhr. Mehimmid vandaan komt. Deze president is er alles aan gelegen staatshoofd te blijven van Soedan en zo uit de handen te blijven van het internationaal strafhof. De Soedaneze autoriteiten drukken de huidige protesten met harde hand de kop in, volgens Amnesty International waren er op 24 december 2018 al 37 doden gevallen (2) en honderden mensen gearresteerd. Er wordt met scherp geschoten op mannen, vrouwen en kinderen. In een uitgelekte toespraak van Al-Bashir van 30 december 2018 krijgt de geheime dienst expliciet de opdracht om op betogers te schieten, zo veel als nodig om het land weer rustig te krijgen.(3)

Wij verzoeken de DT&V/IND/Staatssecretaris geen onomkeerbare stappen te zetten en daarom de vlucht te annuleren, de uitzetting te cancelen, de detentie op te heffen en het asiel relaas van betrokkenen in zijn totaliteit opnieuw inhoudelijk te beoordelen.

Hoogachtend,

Xxx
contactpersoon meneer Mehimmed

Verwijzingen:
(1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/twee-weken-van-protest-tegen-soedanese-president-weet-bashir-zijn-eigen-systeem-in-stand-te-houden-~bb13628b/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/27/voedseltekorten-dreigen-regime-bashir-te-nekken-a3127157
(2)https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-protesters-dead-in-government-crackdown-on-protests/
(3)https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/national-police-officers-association-of-sudan-rejects-al-bashir-call-for-deadly-force-against-peaceful-demonstrators
[2]
The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
HUMAN RIGHTS WATCH
HUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDAN
EIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
HUMAN RIGHTS WATCH
MEN WITH NO MERCY
RAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN IN
DARFUR, SUDAN
[3]
”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ”
HUMAN RIGHTS WATCH
SUDAN/EVENTS OF 2017
 
 
[4]
 
 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
AL BASHIR CASE
 
 
 
 
On March 4, 2009, the pre-trial chamber of the International Criminal Court (ICC) issued a warrant of arrest for President Omar al-Bashir of Sudan on charges of crimes against humanity and war crimes”
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
DARFUR: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S DECISION ON
BASHIR ARREST WARRANT
[5]
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICJHT SUDAN 2017
[6]
VOLKSKRANT
STAATSSECRETARIS HARBERS: ”IK BEN GEWOON HARDSTIKKE
MENSELIJK”
7 NOVEMBER 2018
TEKST
”Nu de uitzetting van het 9-jarige Iraakse jongetje Nemr dreigt, klinkt opnieuw de roep voor een ruimhartiger kinderpardon. Maar staatssecretaris Mark Harbers biedt weinig hoop. ‘Dat gaan we niet doen.’
Het optreden van het Iraakse jongetje Nemr in de documentaire Terug naar je eige land van Tim Hofman is niet zonder gevolgen gebleven. Al meer dan 200 duizend mensen tekenden de petitie voor ‘een kinderpardon dat wél werkt’, maar staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) is ook na het zien van de documentaire allerminst van mening veranderd. ‘Ik snap dat je als kijker al heel snel denkt: ‘Help, dit is wel heel zielig.’ Maar ik ken ook de andere kant van het verhaal. Voor de kinderen ligt het anders, maar voor de ouders kan dit niet als een verrassing komen. Die weten al vijf jaar, of langer, dat ze geen rechtmatig verblijf in Nederland krijgen.’

Wat vindt u van de aanpak van Tim Hofman om met een kind naar politici te gaan?

‘Een zekere mate van activisme kun je deze journalist niet ontzeggen, maar wie ben ik om activisme te veroordelen? Het staat iedereen vrij om aandacht te vragen voor iets. Het staat ook iedereen vrij om vervolgens een oproep te doen aan de politiek om het kinderpardon te verruimen. Ik heb alleen redenen om te zeggen: ik vind het niet verstandig. Dat gaan we dus niet doen.’

U zegt dat er ook een andere kant van het verhaal is. Welke?

‘Ik duik in al die dossiers. Dan zie je vaak tal van ingewikkeldheden: verkeerde gegevens, onjuiste identiteiten, andere landen van herkomst. De uiteindelijke beslissing is uitsluitend gebaseerd op het dossier. Of de zaak in de media al dan niet selectief naar buiten wordt gebracht, maakt niet uit.’

Wat gaat er aan de kant van de overheid mis als een jongetje van 9 dat hier geboren is nog steeds met uitzetting wordt bedreigd?

‘Ik stel vast dat hier vooral van de kant van de ouders iets misgaat. Ze krijgen meerdere keren te horen dat een asielstatus er niet in zit, leggen zich daar niet bij neer en denken na verloop van tijd: ‘Ik ga het toch weer proberen. Kijken of ik nog een andere reden heb, of ik een herhaalde aanvraag kan doen met een nieuw verhaal.’ Maar je weet zelf het beste of er iets met jezelf of met het land van herkomst is veranderd. Als je deep down weet dat dat niet het geval is, moet je het niet gek vinden dat je geen gelijk krijgt.’

U vindt niet dat kinderrechten veel zwaarder moeten wegen, zoals onder anderen de Kinderombudsman bepleit?

‘Via mijn voorgangers, rechters en alle jurisprudentie is vastgesteld dat kinderrechten meewegen, maar dat ze geen doorslaggevend argument zijn. Als je dat wel doet, is dat een enorme prikkel voor ouders om de kinderen als pion in te zetten voor een verblijfsvergunning. Dat is niet de boodschap die we in dit land willen afgeven.

‘Er zijn nu al genoeg mensen die zich zorgen maken, die zich afvragen of we het allemaal wel aankunnen. We zien dat de doorstroom van statushouders naar gemeenten stagneert. Dat komt omdat de hele woningmarkt krap is, maar het illustreert wel hoe moeilijk het is om iedereen in Nederland een plekje te geven. Laten we de plekken die we hebben dan geven aan mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog of in hun land van herkomst worden vervolgd.

‘Als ik kijk naar de verkiezingen, naar de opiniepeilingen, naar de partijstandpunten zie ik dat heel veel Nederlanders goed willen doen voor mensen die iets te vrezen hebben in hun land, maar ze vinden niet dat iedereen hiernaartoe kan komen.’

Als Nemr straks uitgezet wordt met de camera van Tim Hofman op hem gericht, gaat u dat nooit winnen.

‘Is het ingewikkeld, is het moeilijk, is het emotioneel? Ik ben de eerste om dat te erkennen. Maar als we dat niet willen, kan dus iedereen naar Nederland komen. Dat is feitelijk wat u zegt. Ik geef op een briefje dat we dan in Nederland ook een hoop gedoe krijgen. Dat gaan we het op den duur ook niet meer voor elkaar krijgen om echte vluchtelingen hier een plaats te geven en dat goed te regelen.

Voorstanders van een pardon zeggen: we moeten bij de huidige groep nog een keer over het hart strijken en dan regelen we het daarna beter.

‘Nee. Dat moeten we niet doen. Dan blijf je om de vijf jaar met een pardon komen. In 2007 hadden we al een generaal pardon en in 2013 het kinderpardon. Enkele honderden kinderen konden daarvan gebruik maken. Daarna zouden alleen nog kinderen in aanmerking komen die écht niet terug kunnen. Als we dan nu weer met de hand over het hart strijken, zal er opnieuw een groep zijn die niet aan alle criteria voldoet. Die mensen melden zich dan over een paar jaar weer. Ze krijgen een prikkel om het leven in Nederland nog een paar jaar te rekken in de hoop dat er dan weer een regeling komt. Dan is het einde zoek.’

Volgens Jesse Klaver draait het om menselijkheid.

‘Ik weet van mezelf dat ik gewoon hartstikke menselijk ben. De emoties die ik voel, zullen niet veel anders zijn dan die van alle mensen die een rol spelen in ons stelsel, de beslismedewerkers, de rechters… Het is mensenwerk en aan het eind van de dag kan de beslissing zijn: dit verhaal geeft recht op bescherming in Nederland, en dit verhaal niet.

‘Wat ik graag zou willen is dat ouders al veel eerder zeggen: ‘Nederland is een van de allerfijnste landen op de wereld, we zouden hier dolgraag willen blijven, maar het heeft geen zin om vast te houden aan een droom die er niet is.’ Hoe pijnlijk ook: het is verstandiger om een toekomst op te bouwen in het land van herkomst. Dat lijkt me een heel stuk beter dan hier in een sober azc te zitten met beperkte voorzieningen en met de wetenschap dat je je kinderen geen toekomst kunt bieden.’

Hoe kijkt u naar het Armeense gezin dat zich nu verschanst in een kerk in Den Haag?

‘Ook daarvan stel ik vast: het is geen oplossing op lange termijn. Uiteindelijk staat de ontwikkeling van die kinderen stil. Dan denk ik: er is een land waarnaar je terug kunt, waar de toekomst van je gezin ligt en die je daar vorm kunt geven. Die toekomst is niet voorhanden in Nederland.’

U heeft ze misschien hoop gegeven door de Armeense kinderen Lili en Howick op het allerlaatste moment nog een verblijfsvergunning te geven?

‘Die beslissing volgde uit mijn discretionaire bevoegdheid. Dan kijk ik op verzoek nog een keer naar een dossier en beslis op basis van het hele samenspel van omstandigheden wat uniek en schrijnend is. Iedereen probeert te achterhalen waarom de beslissing is gekanteld, maar die vraag zal ik net als mijn voorgangers nooit beantwoorden.’

[7]
”Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of
aan onmenselijke of vernederende behandelingen of
bestraffingen”
ARTIKEL 3, EVRM

Article 33. – Prohibition of expulsion or return (“refoulement”)

1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

ARTICLE 33, CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
[8]
[9]
TROUW
RECHTVAARDIGHEID IS VOOR DEZE DOMINEES
BELANGRIJKER DAN SCHEIDING TUSSEN KERK
EN STAAT
30 DECEMBER 2018

OPINIEDat zoveel predikanten meedoen met de asielkerk is omdat het vreemdelingenbeleid onrechtvaardig is en tegenstrijdig, schrijft Jan de Visser, advocaat en predikant te Middelharnis in een protestbrief aan de staatssecretaris. De brief is ondertekend door 55 predikanten, pastores en sympathisanten.

Wat kan het betekenen dat meer dan 750 voorgangers al gedurende meer dan 1400 uur een kerkdienst gaande houden, die direct verband houdt met het beleid van onze regering? En waarom is daar zoveel internationale belangstelling voor? Predikanten zijn geen gele-hesjesdragers. Predikanten respecteren de scheiding tussen kerk en staat, ze eerbiedigen de wet- en regelgeving van de overheid. Altijd. Bijna altijd.
Maar nu voelen al meer dan 750 voorgangers zich gedwongen om hun kernboodschap over de scheidslijn tussen kerk en staat heen uit te dragen. Misschien is die boodschap nog niet helder genoeg geformuleerd, misschien moet het nog een keer worden toegelicht.
De korte samenvatting is deze: de wet- en regelgeving omtrent asielzoekers is onrechtvaardig.

In de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ staat een onaanvaardbare inconsistentie: om in aanmerking te komen voor het kinderpardon moet het betreffende kind meegewerkt hebben aan de eigen terugkeer. Dus tot en met het moment dat het kind in het vliegtuig zit op weg naar het land waar de ouders vandaan komen, mag het kind niet aangeven liever in Nederland te blijven. De aanvraag om voor het kinderpardon in aanmerking te komen, is dan al jaren geleden ingediend. De IND wéét dat het kind in Nederland wil blijven, het kind werkt mee, verlaat Nederland, en komt dan pas in aanmerking voor het kinderpardon. Dominees zijn exegeten, en lopen vast op zo’n stuk regelgeving. Vandaar onze inzet en betrokkenheid.

Maar er is meer. Pas als de procedures die de ouders gestart hebben ten einde zijn, heeft het voor het kind zin om een beroep te doen op het kinderpardon. Maar daar zijn soms wel tien jaren mee gemoeid. Dat de ouders op het eind ‘nee’ op het rekest konden krijgen, wisten ze van tevoren. Maar dat de kinderen van onze overheid tien jaar lang in Nederland mogen verblijven, naar school mogen gaan en mogen, ja moeten inburgeren in onze maatschappij, maakt ook onderdeel uit van dit geheel. En die kinderen krijgen na die tien jaar dus de rekening gepresenteerd voor iets waar ze op geen enkele manier bij betrokken zijn. Kinderen worden buiten hun wil en zonder hun schuld willens en wetens door de overheid met zwaar traumatische ervaringen geconfronteerd, en dat is onaanvaardbaar. Althans in de ogen van honderden kerkelijke voorgangers. Kinderen kun je niet straffen voor een door de ouders ongewenste uitkomst van een procedure.

Ondeugdelijk

De kinderpardonregeling is ook om andere redenen een vorm van onrecht. Slechts 5 à 10 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd. Als een docent een proefwerk maakt, waarvan hij weet dat slechts 5 procent van de klas een voldoende kan halen, is het een onrechtvaardig proefwerk.

De regeling wordt voorts zo weinig toegepast om te voorkomen dat de ouders in Nederland mogen blijven. De kinderen zijn dus niet alleen de dupe van ellenlange procedures; ze worden ook nog eens gebruikt als laatste middel om de ouders het land uit te krijgen. Daarmee krijgen kinderen een functie binnen het vreemdelingenbeleid, en dat is op zich al onaanvaardbaar.
De staatssecretaris hoeft niet eens van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken om te doen wat nodig is. Met een beroep op de ondeugdelijkheid van de regelgeving en vooruitlopend op nieuwe regels kan hij die rechtvaardigheid tonen waar die meer dan 750 voorgangers zich al meer dan duizend uur sterk voor maken.

Dit artikel is in briefvorm aan staatssecretaris Harbers toegezonden, ondertekend door 55 andere predikanten, pastores en sympathisanten

[10]

TROUW
RECHTVAARDIGHEID IS VOOR DEZE DOMINEES
BELANGRIJKER DAN SCHEIDING TUSSEN KERK
EN STAAT
30 DECEMBER 2018

OPINIEDat zoveel predikanten meedoen met de asielkerk is omdat het vreemdelingenbeleid onrechtvaardig is en tegenstrijdig, schrijft Jan de Visser, advocaat en predikant te Middelharnis in een protestbrief aan de staatssecretaris. De brief is ondertekend door 55 predikanten, pastores en sympathisanten.

Wat kan het betekenen dat meer dan 750 voorgangers al gedurende meer dan 1400 uur een kerkdienst gaande houden, die direct verband houdt met het beleid van onze regering? En waarom is daar zoveel internationale belangstelling voor? Predikanten zijn geen gele-hesjesdragers. Predikanten respecteren de scheiding tussen kerk en staat, ze eerbiedigen de wet- en regelgeving van de overheid. Altijd. Bijna altijd.
Maar nu voelen al meer dan 750 voorgangers zich gedwongen om hun kernboodschap over de scheidslijn tussen kerk en staat heen uit te dragen. Misschien is die boodschap nog niet helder genoeg geformuleerd, misschien moet het nog een keer worden toegelicht.
De korte samenvatting is deze: de wet- en regelgeving omtrent asielzoekers is onrechtvaardig.

 

In de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ staat een onaanvaardbare inconsistentie: om in aanmerking te komen voor het kinderpardon moet het betreffende kind meegewerkt hebben aan de eigen terugkeer. Dus tot en met het moment dat het kind in het vliegtuig zit op weg naar het land waar de ouders vandaan komen, mag het kind niet aangeven liever in Nederland te blijven. De aanvraag om voor het kinderpardon in aanmerking te komen, is dan al jaren geleden ingediend. De IND wéét dat het kind in Nederland wil blijven, het kind werkt mee, verlaat Nederland, en komt dan pas in aanmerking voor het kinderpardon. Dominees zijn exegeten, en lopen vast op zo’n stuk regelgeving. Vandaar onze inzet en betrokkenheid.

Maar er is meer. Pas als de procedures die de ouders gestart hebben ten einde zijn, heeft het voor het kind zin om een beroep te doen op het kinderpardon. Maar daar zijn soms wel tien jaren mee gemoeid. Dat de ouders op het eind ‘nee’ op het rekest konden krijgen, wisten ze van tevoren. Maar dat de kinderen van onze overheid tien jaar lang in Nederland mogen verblijven, naar school mogen gaan en mogen, ja moeten inburgeren in onze maatschappij, maakt ook onderdeel uit van dit geheel. En die kinderen krijgen na die tien jaar dus de rekening gepresenteerd voor iets waar ze op geen enkele manier bij betrokken zijn. Kinderen worden buiten hun wil en zonder hun schuld willens en wetens door de overheid met zwaar traumatische ervaringen geconfronteerd, en dat is onaanvaardbaar. Althans in de ogen van honderden kerkelijke voorgangers. Kinderen kun je niet straffen voor een door de ouders ongewenste uitkomst van een procedure.

Ondeugdelijk

De kinderpardonregeling is ook om andere redenen een vorm van onrecht. Slechts 5 à 10 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd. Als een docent een proefwerk maakt, waarvan hij weet dat slechts 5 procent van de klas een voldoende kan halen, is het een onrechtvaardig proefwerk.

De regeling wordt voorts zo weinig toegepast om te voorkomen dat de ouders in Nederland mogen blijven. De kinderen zijn dus niet alleen de dupe van ellenlange procedures; ze worden ook nog eens gebruikt als laatste middel om de ouders het land uit te krijgen. Daarmee krijgen kinderen een functie binnen het vreemdelingenbeleid, en dat is op zich al onaanvaardbaar.
De staatssecretaris hoeft niet eens van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken om te doen wat nodig is. Met een beroep op de ondeugdelijkheid van de regelgeving en vooruitlopend op nieuwe regels kan hij die rechtvaardigheid tonen waar die meer dan 750 voorgangers zich al meer dan duizend uur sterk voor maken.

Dit artikel is in briefvorm aan staatssecretaris Harbers toegezonden, ondertekend door 55 andere predikanten, pastores en sympathisanten

[11]
BRIEF AAN KENYA AIRWAYS
Jan 5 at 6:19 PM
TO KENYA  AIRWAYS
BOARD OF DIRECTORS
MANAGEMENT
URGENT REQUEST NOT TO COOPERATE WITH  THE
DEPORTATION OF THE SUDANESE REFUGEE EZZEDINE
RAHMATALLAH MEHIMMID, TODAY, SATURDAY 5 JANUARY 2019
SUBJECT:
BAD HUMAN RIGHTS SITUATION IN WAR STRICKEN
SUDAN AND THE PERSONAL RISKS FOR THIS REFUGEE
Dear Board of Directors
Dear Management
To begin with:
I wish you a Happy, Healthy and Fullfulling New Year.
This day, 5 januari 2019, is your chance to make a very good
start for 2019.
If you choose to do so.
I already wrote it under subject:
It concerns your cooperation with the deportation of the Sudanese
refugee  Mr Ezzedine Rahmatallah Mehimmid to Sudan.
He has already been deported  from the Netherlands with the cooperation of
the villainous KLM, which regulary cooperates with the deportation
of refugees to unsafe countries, something for which I have chastised
them regularly. [1]
KLM Flight number 565, this morning [5 januari]
Dutch time: 12.00

You are supposed to give your further cooperation with his

deportation and mr Mehimmid will be deported by your
Company at 5 january in the evening hours.
Your Flight number: KL4202
Your departure time: 23.20
UNLESS YOU DO THE RIGHT THING AND STOP THIS DEPORTATION!
SUDAN/DARFUR
Because it is a very dangerous situation you are sending mr
Mehimmid to!
As you’ll probably know, mr Mehimmid comes from Darfur, where
the Sudanese government committed many atrocities as warcrimes
and crimes against humanity, and still does. [2]
Therefore it’s obvious that a refugee, stemming from Darfur,
is extra at risk when deported to Sudan.
And that’s not all:
From a very reliable source [alas in Dutch, so I can’t give
you the note] I learned, that mr Mehimmid was already tortured,
when living in Sudan.
So that’s the crime of the Dutch government, not giving this man
asylum.
But leave the Dutch government where it is.
I will deal with them anyway and also write to the KLM
about their criminal complicity.
Now I set my hopes on you.
Because you have the possibility and the power, not to
cooperate with this deportation and to possibly send him to his torture
and his death.
So I hope wholeheartedly you will stop this deportation.
But when you are not, you are part of the deadly problems
mr Mehimmid faces when arrived in Sudan.
So do the right thing, please and begin this New Year with
honour and good dignity.
Thank you for reading this letter.
Kind regards
Astrid Essed
Amsterdam
The Netherlands
NOTES
[1]
KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF MR MOHAMMED’SAMIR ABDULLAH TO DANGEROUS SUDAN/LETTER TO KLM
ASTRID ESSED
KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF MR F.M.
AMIRI TO UNSAFE AFGHANISTAN/LETTER TO KLM
ASTRID ESSED
KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF AN AFGHAN
FAMILY TO UNSAFE AFGHANISTAN/LETTER TO THE KLM
KLM LETTERS AGAINST DEPORTATION OF REFUGEES IN
ENGLISH AND DUTCH
[2]
‘The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
HUMAN RIGHTS WATCH
HUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDAN
EIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
MEN WITH NO MERCY
RAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN IN
DARFUR, SUDAN
EINDE NOTEN
MIJN EERDERE MAIL AAN STAATSSECRETARIS HARBERS
Jan 6 at 8:18 AM
AAN
STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
De heer M. Harbers
ONDERWERP”
Uitzetting van de uit Darfur afkomstige heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid
naar onveilig Sudan
Geachte heer Harbers,
Een hervinding van uw humaniteit en Geweten toegewenst voor 2019!
Want met de uitzetting van de uit Darfur afkomstige heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid [van nu af aan aan te duiden als de heer Mehimmid] hebt u een
misdaad begaan!
JA, EEN MISDAAD
Want ondanks diverse beroepen op u, af te zien van de uitzetting van
de heer Mehimmid [1] hebt u zich daaraan niet gestoord en bent u
vrolijk doorgegaan op de ingeslagen weg der onrechtvaardigheid, met
het gevolg, dat Mehimmid alsnog is uitgezet naar Soedan!
En u weet, beter dan ik, welk risico hij loopt!
Niet alleen is er in Soedan al sinds 1989 sprake van een platte
dictatuur en heeftde president, Omar Bashir, zich schuldig gemaakt
en doet dat nog [2] aan het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid in Darfur [3],
waarvoor hij wordt gezocht door het Internationaal Strafhof [4],
de heer Mehimmid KOMT uit Darfur, waardoor hij extra risico loopt.
En dat weet u, want u heeft zijn dossier gezien en beoordeeld!
U kent de situatie in Darfur en Soedan in het algemeen!
Het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat
u zou moeten kennen, liegt er niet om!
Leest u het hoofdstuk ”Mensenrechten” [blz 35 t.m 74] er maar
op na! [5]
En nochtans stuurt u deze man naar zo’n Oord der Verschrikking terug en durft u
zichzelf en uw beleid ”menselijk” te noemen? [6]
U moet gekozen worden tot Nationale Grapjas, ware het niet een
zaak van Leven en Dood.
LEVEN EN DOOD JA
Ja, dat hoort u goed!
EPILOOG
Een schande, Staatssecretaris Harbers, maar niet alleen dat!
Wat u doet, het uitzetten van vluchtelingen, die grote risico’s lopen,
is een schending van zowel artikel 3, EVRM als artikel 33,
Vluchtelingenverdrag, het verbod op refoulement. [7]
Past u ervoor op, dat u niet ook iemand de dood injaagt,
zoals een van uw voorgangers, minister Verdonk! [8]
Gelukkig echter zijn er nog mensen in dit land, die tegen u
en uw beleid durven ingaan en u op uw plaats zetten!
En daarmee bedoel ik de 55 predikanten, pastores
en andere sympathisanten, die u hebben aangeschreven
in verband met het Kinderpardon, dat u maar niet wilt
verruimen. [9]
Wat resulteerde in de permanente Kerkasieldienst in Den Haag. [10]
TREK DAAR NOU EENS LERING UIT, MENEER HARBERS.
En ook in uw uitzetbeleid in het algemeen, dat mensen terugstuurt
naar gevaar!
Waar ik u in deze brief op aanspreek!
U bent niet de enige, die ik u heb aangeschreven.
Ook met uw in mijn ogen misdadig beleid collaborerende
vliegmaatschappijen reken ik af!
Zoals met de KLM, die ik aansluitend deze brief te grazen neem
[met cc naar u], zoals ik dat al eerder gedaan heb. [11]
Ook heb ik Kenya Airways, die meneer Mehimmid op het laatste
traject naar Soedan zouden
vervoeren [ik hoop, dat ze dat niet gedaan hebben, zoals ik opriep],
aangeschreven.
Copie geheel onderin.
TENSLOTTE
Meneer Harbers, ik heb gezegd en u gewezen op uw verantwoordelijkheid,
volgens internationale en Europese wetgeving.
Maar vooral naar de menselijke maat.
Hierin bent u zwaar de fout in gegaan.
Zorgt u ervoor, dat u in het vervolg andere beslissingen neemt,
anders krijgt u wat ethiek en menselijkheid betreft van mij
en alle anderen van goeden wille, een dikke NUL.
Dan zult u niet nu, maar aan toekomstige generaties
verantwoording moeten afleggen.
Denkt u daar maar eens over na, nu de rook en geur van
oliebollen en vuurwerk is opgedroogd.
Goede voornemens?
Maar voor wie?
Voor de rechten der Mensen of voor de Machtspolitiek
van de Staat?
Aan u de keuze
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

[1]

VANWEGE DE PRIVACY VAN DE CONTACTPERSOON
HEB IK ZIJN NAAM VERWIJDERD
Geachte meneer Harbers, geachte directieleden DT&V, geachte directie IND,

Ik vraag uw aandacht voor het volgende. Vandaag, op 5 januari 2019, om 12:00, zal op vlucht KL565 van de KLM dhr Ezzedine Rahmatallah Mehimmed, geboren 1 juli 1993 in Darfur, Soedan, worden uitgezet via een transit naar Khartoum. Dhr Mehimmid is bij u bekend onder V nummer xxx.

Wij verzoeken u dringend de uitzetting achterwege te laten gelet op het grote risico van schending Artikel 3 EVRM in deze. Amnesty International doet momenteel onderzoek naar zijn zaak. Diverse individuen en organisaties hebben inmiddels verzocht deze uitzetting te annuleren. Er lopen nog onderzoeken voor zijn asielaanvraag. Dhr. Mehimmid is in Soedan reeds gemarteld door de geheime dienst. Als de geplande uitzetting doorgaat loopt Nederland groot risico medeplichtig te raken aan schending 3 EVRM.

Sinds december 2017 zijn er door u enkele Soedanezen uitgezet. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze mensen bij aankomst in Khartoum zijn gearresteerd, gedetineerd en zijn gemarteld. Van twee zaken is hiervoor bewijs. Amnesty International onderzoekt op dit moment alle uitzettingen naar Soedan en komt binnenkort met een uitgebreid rapport.

Dhr. Mehimmid is afkomstig uit Darfur. Hij loopt bij terugkeer groot risico op detentie, mishandeling en marteling na aankomst in Soedan omdat hij behoort tot een niet Arabische minderheid uit Darfur. Daarnaast reist dhr. Mehimmid op een noodpaspoort, een indicatie voor de Soedaneze geheime dienst om dhr. Mehimmid bij aankomst stevig te ondervragen. Asiel vragen wordt als landverraad gezien in Soedan. Vluchtelingen die uit Nederland komen lopen extra risico omdat het internationaal strafhof gevestigd is in Den Haag, waar de Soedanese president Omar al-Bashir aangeklaagd wordt voor genocide in de regio Darfur. Ten slotte heeft dhr. Mehimmid in Nederland veelvuldig deelgenomen aan protesten, zijn foto’s zijn in Soedaneze media verschenen, zijn positie als oppossant van het regime mag als bekend bij de Soedaneze autoriteiten worden verondersteld.

Bovenop deze feiten komt dat de politieke situatie in Soedan momenteel ernstig instabiel is. Sinds 19 december 2018 zijn er veel protesten in het land waarbij het volk president Omar Al-Bashir vraagt om af te treden.(1) Al-Bashir wordt al jaren gezocht door het Internationaal Strafhof voor genocide in Darfur, de regio waar dhr. Mehimmid vandaan komt. Deze president is er alles aan gelegen staatshoofd te blijven van Soedan en zo uit de handen te blijven van het internationaal strafhof. De Soedaneze autoriteiten drukken de huidige protesten met harde hand de kop in, volgens Amnesty International waren er op 24 december 2018 al 37 doden gevallen (2) en honderden mensen gearresteerd. Er wordt met scherp geschoten op mannen, vrouwen en kinderen. In een uitgelekte toespraak van Al-Bashir van 30 december 2018 krijgt de geheime dienst expliciet de opdracht om op betogers te schieten, zo veel als nodig om het land weer rustig te krijgen.(3)

Wij verzoeken de DT&V/IND/Staatssecretaris geen onomkeerbare stappen te zetten en daarom de vlucht te annuleren, de uitzetting te cancelen, de detentie op te heffen en het asiel relaas van betrokkenen in zijn totaliteit opnieuw inhoudelijk te beoordelen.

Hoogachtend,

Xxx
contactpersoon meneer Mehimmed

Verwijzingen:
(1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/twee-weken-van-protest-tegen-soedanese-president-weet-bashir-zijn-eigen-systeem-in-stand-te-houden-~bb13628b/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/27/voedseltekorten-dreigen-regime-bashir-te-nekken-a3127157
(2)https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-protesters-dead-in-government-crackdown-on-protests/
(3)https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/national-police-officers-association-of-sudan-rejects-al-bashir-call-for-deadly-force-against-peaceful-demonstrators
[2]
The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
HUMAN RIGHTS WATCH
HUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDAN
EIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
HUMAN RIGHTS WATCH
MEN WITH NO MERCY
RAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN IN
DARFUR, SUDAN
[3]
”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ”
HUMAN RIGHTS WATCH
SUDAN/EVENTS OF 2017
 
 
[4]
 
 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
AL BASHIR CASE
 
 
 
 
On March 4, 2009, the pre-trial chamber of the International Criminal Court (ICC) issued a warrant of arrest for President Omar al-Bashir of Sudan on charges of crimes against humanity and war crimes”
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
DARFUR: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S DECISION ON
BASHIR ARREST WARRANT
[5]
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICJHT SUDAN 2017
[6]
VOLKSKRANT
STAATSSECRETARIS HARBERS: ”IK BEN GEWOON HARDSTIKKE
MENSELIJK”
7 NOVEMBER 2018
TEKST
”Nu de uitzetting van het 9-jarige Iraakse jongetje Nemr dreigt, klinkt opnieuw de roep voor een ruimhartiger kinderpardon. Maar staatssecretaris Mark Harbers biedt weinig hoop. ‘Dat gaan we niet doen.’
Het optreden van het Iraakse jongetje Nemr in de documentaire Terug naar je eige land van Tim Hofman is niet zonder gevolgen gebleven. Al meer dan 200 duizend mensen tekenden de petitie voor ‘een kinderpardon dat wél werkt’, maar staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) is ook na het zien van de documentaire allerminst van mening veranderd. ‘Ik snap dat je als kijker al heel snel denkt: ‘Help, dit is wel heel zielig.’ Maar ik ken ook de andere kant van het verhaal. Voor de kinderen ligt het anders, maar voor de ouders kan dit niet als een verrassing komen. Die weten al vijf jaar, of langer, dat ze geen rechtmatig verblijf in Nederland krijgen.’

Wat vindt u van de aanpak van Tim Hofman om met een kind naar politici te gaan?

‘Een zekere mate van activisme kun je deze journalist niet ontzeggen, maar wie ben ik om activisme te veroordelen? Het staat iedereen vrij om aandacht te vragen voor iets. Het staat ook iedereen vrij om vervolgens een oproep te doen aan de politiek om het kinderpardon te verruimen. Ik heb alleen redenen om te zeggen: ik vind het niet verstandig. Dat gaan we dus niet doen.’

U zegt dat er ook een andere kant van het verhaal is. Welke?

‘Ik duik in al die dossiers. Dan zie je vaak tal van ingewikkeldheden: verkeerde gegevens, onjuiste identiteiten, andere landen van herkomst. De uiteindelijke beslissing is uitsluitend gebaseerd op het dossier. Of de zaak in de media al dan niet selectief naar buiten wordt gebracht, maakt niet uit.’

Wat gaat er aan de kant van de overheid mis als een jongetje van 9 dat hier geboren is nog steeds met uitzetting wordt bedreigd?

‘Ik stel vast dat hier vooral van de kant van de ouders iets misgaat. Ze krijgen meerdere keren te horen dat een asielstatus er niet in zit, leggen zich daar niet bij neer en denken na verloop van tijd: ‘Ik ga het toch weer proberen. Kijken of ik nog een andere reden heb, of ik een herhaalde aanvraag kan doen met een nieuw verhaal.’ Maar je weet zelf het beste of er iets met jezelf of met het land van herkomst is veranderd. Als je deep down weet dat dat niet het geval is, moet je het niet gek vinden dat je geen gelijk krijgt.’

U vindt niet dat kinderrechten veel zwaarder moeten wegen, zoals onder anderen de Kinderombudsman bepleit?

‘Via mijn voorgangers, rechters en alle jurisprudentie is vastgesteld dat kinderrechten meewegen, maar dat ze geen doorslaggevend argument zijn. Als je dat wel doet, is dat een enorme prikkel voor ouders om de kinderen als pion in te zetten voor een verblijfsvergunning. Dat is niet de boodschap die we in dit land willen afgeven.

‘Er zijn nu al genoeg mensen die zich zorgen maken, die zich afvragen of we het allemaal wel aankunnen. We zien dat de doorstroom van statushouders naar gemeenten stagneert. Dat komt omdat de hele woningmarkt krap is, maar het illustreert wel hoe moeilijk het is om iedereen in Nederland een plekje te geven. Laten we de plekken die we hebben dan geven aan mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog of in hun land van herkomst worden vervolgd.

‘Als ik kijk naar de verkiezingen, naar de opiniepeilingen, naar de partijstandpunten zie ik dat heel veel Nederlanders goed willen doen voor mensen die iets te vrezen hebben in hun land, maar ze vinden niet dat iedereen hiernaartoe kan komen.’

Als Nemr straks uitgezet wordt met de camera van Tim Hofman op hem gericht, gaat u dat nooit winnen.

‘Is het ingewikkeld, is het moeilijk, is het emotioneel? Ik ben de eerste om dat te erkennen. Maar als we dat niet willen, kan dus iedereen naar Nederland komen. Dat is feitelijk wat u zegt. Ik geef op een briefje dat we dan in Nederland ook een hoop gedoe krijgen. Dat gaan we het op den duur ook niet meer voor elkaar krijgen om echte vluchtelingen hier een plaats te geven en dat goed te regelen.

Voorstanders van een pardon zeggen: we moeten bij de huidige groep nog een keer over het hart strijken en dan regelen we het daarna beter.

‘Nee. Dat moeten we niet doen. Dan blijf je om de vijf jaar met een pardon komen. In 2007 hadden we al een generaal pardon en in 2013 het kinderpardon. Enkele honderden kinderen konden daarvan gebruik maken. Daarna zouden alleen nog kinderen in aanmerking komen die écht niet terug kunnen. Als we dan nu weer met de hand over het hart strijken, zal er opnieuw een groep zijn die niet aan alle criteria voldoet. Die mensen melden zich dan over een paar jaar weer. Ze krijgen een prikkel om het leven in Nederland nog een paar jaar te rekken in de hoop dat er dan weer een regeling komt. Dan is het einde zoek.’

Volgens Jesse Klaver draait het om menselijkheid.

‘Ik weet van mezelf dat ik gewoon hartstikke menselijk ben. De emoties die ik voel, zullen niet veel anders zijn dan die van alle mensen die een rol spelen in ons stelsel, de beslismedewerkers, de rechters… Het is mensenwerk en aan het eind van de dag kan de beslissing zijn: dit verhaal geeft recht op bescherming in Nederland, en dit verhaal niet.

‘Wat ik graag zou willen is dat ouders al veel eerder zeggen: ‘Nederland is een van de allerfijnste landen op de wereld, we zouden hier dolgraag willen blijven, maar het heeft geen zin om vast te houden aan een droom die er niet is.’ Hoe pijnlijk ook: het is verstandiger om een toekomst op te bouwen in het land van herkomst. Dat lijkt me een heel stuk beter dan hier in een sober azc te zitten met beperkte voorzieningen en met de wetenschap dat je je kinderen geen toekomst kunt bieden.’

Hoe kijkt u naar het Armeense gezin dat zich nu verschanst in een kerk in Den Haag?

‘Ook daarvan stel ik vast: het is geen oplossing op lange termijn. Uiteindelijk staat de ontwikkeling van die kinderen stil. Dan denk ik: er is een land waarnaar je terug kunt, waar de toekomst van je gezin ligt en die je daar vorm kunt geven. Die toekomst is niet voorhanden in Nederland.’

U heeft ze misschien hoop gegeven door de Armeense kinderen Lili en Howick op het allerlaatste moment nog een verblijfsvergunning te geven?

‘Die beslissing volgde uit mijn discretionaire bevoegdheid. Dan kijk ik op verzoek nog een keer naar een dossier en beslis op basis van het hele samenspel van omstandigheden wat uniek en schrijnend is. Iedereen probeert te achterhalen waarom de beslissing is gekanteld, maar die vraag zal ik net als mijn voorgangers nooit beantwoorden.’

[7]
”Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of
aan onmenselijke of vernederende behandelingen of
bestraffingen”
ARTIKEL 3, EVRM

Article 33. – Prohibition of expulsion or return (“refoulement”)

1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

ARTICLE 33, CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
[8]
[9]
TROUW
RECHTVAARDIGHEID IS VOOR DEZE DOMINEES
BELANGRIJKER DAN SCHEIDING TUSSEN KERK
EN STAAT
30 DECEMBER 2018

OPINIEDat zoveel predikanten meedoen met de asielkerk is omdat het vreemdelingenbeleid onrechtvaardig is en tegenstrijdig, schrijft Jan de Visser, advocaat en predikant te Middelharnis in een protestbrief aan de staatssecretaris. De brief is ondertekend door 55 predikanten, pastores en sympathisanten.

Wat kan het betekenen dat meer dan 750 voorgangers al gedurende meer dan 1400 uur een kerkdienst gaande houden, die direct verband houdt met het beleid van onze regering? En waarom is daar zoveel internationale belangstelling voor? Predikanten zijn geen gele-hesjesdragers. Predikanten respecteren de scheiding tussen kerk en staat, ze eerbiedigen de wet- en regelgeving van de overheid. Altijd. Bijna altijd.
Maar nu voelen al meer dan 750 voorgangers zich gedwongen om hun kernboodschap over de scheidslijn tussen kerk en staat heen uit te dragen. Misschien is die boodschap nog niet helder genoeg geformuleerd, misschien moet het nog een keer worden toegelicht.
De korte samenvatting is deze: de wet- en regelgeving omtrent asielzoekers is onrechtvaardig.

In de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ staat een onaanvaardbare inconsistentie: om in aanmerking te komen voor het kinderpardon moet het betreffende kind meegewerkt hebben aan de eigen terugkeer. Dus tot en met het moment dat het kind in het vliegtuig zit op weg naar het land waar de ouders vandaan komen, mag het kind niet aangeven liever in Nederland te blijven. De aanvraag om voor het kinderpardon in aanmerking te komen, is dan al jaren geleden ingediend. De IND wéét dat het kind in Nederland wil blijven, het kind werkt mee, verlaat Nederland, en komt dan pas in aanmerking voor het kinderpardon. Dominees zijn exegeten, en lopen vast op zo’n stuk regelgeving. Vandaar onze inzet en betrokkenheid.

Maar er is meer. Pas als de procedures die de ouders gestart hebben ten einde zijn, heeft het voor het kind zin om een beroep te doen op het kinderpardon. Maar daar zijn soms wel tien jaren mee gemoeid. Dat de ouders op het eind ‘nee’ op het rekest konden krijgen, wisten ze van tevoren. Maar dat de kinderen van onze overheid tien jaar lang in Nederland mogen verblijven, naar school mogen gaan en mogen, ja moeten inburgeren in onze maatschappij, maakt ook onderdeel uit van dit geheel. En die kinderen krijgen na die tien jaar dus de rekening gepresenteerd voor iets waar ze op geen enkele manier bij betrokken zijn. Kinderen worden buiten hun wil en zonder hun schuld willens en wetens door de overheid met zwaar traumatische ervaringen geconfronteerd, en dat is onaanvaardbaar. Althans in de ogen van honderden kerkelijke voorgangers. Kinderen kun je niet straffen voor een door de ouders ongewenste uitkomst van een procedure.

Ondeugdelijk

De kinderpardonregeling is ook om andere redenen een vorm van onrecht. Slechts 5 à 10 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd. Als een docent een proefwerk maakt, waarvan hij weet dat slechts 5 procent van de klas een voldoende kan halen, is het een onrechtvaardig proefwerk.

De regeling wordt voorts zo weinig toegepast om te voorkomen dat de ouders in Nederland mogen blijven. De kinderen zijn dus niet alleen de dupe van ellenlange procedures; ze worden ook nog eens gebruikt als laatste middel om de ouders het land uit te krijgen. Daarmee krijgen kinderen een functie binnen het vreemdelingenbeleid, en dat is op zich al onaanvaardbaar.
De staatssecretaris hoeft niet eens van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken om te doen wat nodig is. Met een beroep op de ondeugdelijkheid van de regelgeving en vooruitlopend op nieuwe regels kan hij die rechtvaardigheid tonen waar die meer dan 750 voorgangers zich al meer dan duizend uur sterk voor maken.

Dit artikel is in briefvorm aan staatssecretaris Harbers toegezonden, ondertekend door 55 andere predikanten, pastores en sympathisanten

[10]

TROUW
RECHTVAARDIGHEID IS VOOR DEZE DOMINEES
BELANGRIJKER DAN SCHEIDING TUSSEN KERK
EN STAAT
30 DECEMBER 2018

OPINIEDat zoveel predikanten meedoen met de asielkerk is omdat het vreemdelingenbeleid onrechtvaardig is en tegenstrijdig, schrijft Jan de Visser, advocaat en predikant te Middelharnis in een protestbrief aan de staatssecretaris. De brief is ondertekend door 55 predikanten, pastores en sympathisanten.

Wat kan het betekenen dat meer dan 750 voorgangers al gedurende meer dan 1400 uur een kerkdienst gaande houden, die direct verband houdt met het beleid van onze regering? En waarom is daar zoveel internationale belangstelling voor? Predikanten zijn geen gele-hesjesdragers. Predikanten respecteren de scheiding tussen kerk en staat, ze eerbiedigen de wet- en regelgeving van de overheid. Altijd. Bijna altijd.
Maar nu voelen al meer dan 750 voorgangers zich gedwongen om hun kernboodschap over de scheidslijn tussen kerk en staat heen uit te dragen. Misschien is die boodschap nog niet helder genoeg geformuleerd, misschien moet het nog een keer worden toegelicht.
De korte samenvatting is deze: de wet- en regelgeving omtrent asielzoekers is onrechtvaardig.

 

In de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ staat een onaanvaardbare inconsistentie: om in aanmerking te komen voor het kinderpardon moet het betreffende kind meegewerkt hebben aan de eigen terugkeer. Dus tot en met het moment dat het kind in het vliegtuig zit op weg naar het land waar de ouders vandaan komen, mag het kind niet aangeven liever in Nederland te blijven. De aanvraag om voor het kinderpardon in aanmerking te komen, is dan al jaren geleden ingediend. De IND wéét dat het kind in Nederland wil blijven, het kind werkt mee, verlaat Nederland, en komt dan pas in aanmerking voor het kinderpardon. Dominees zijn exegeten, en lopen vast op zo’n stuk regelgeving. Vandaar onze inzet en betrokkenheid.

Maar er is meer. Pas als de procedures die de ouders gestart hebben ten einde zijn, heeft het voor het kind zin om een beroep te doen op het kinderpardon. Maar daar zijn soms wel tien jaren mee gemoeid. Dat de ouders op het eind ‘nee’ op het rekest konden krijgen, wisten ze van tevoren. Maar dat de kinderen van onze overheid tien jaar lang in Nederland mogen verblijven, naar school mogen gaan en mogen, ja moeten inburgeren in onze maatschappij, maakt ook onderdeel uit van dit geheel. En die kinderen krijgen na die tien jaar dus de rekening gepresenteerd voor iets waar ze op geen enkele manier bij betrokken zijn. Kinderen worden buiten hun wil en zonder hun schuld willens en wetens door de overheid met zwaar traumatische ervaringen geconfronteerd, en dat is onaanvaardbaar. Althans in de ogen van honderden kerkelijke voorgangers. Kinderen kun je niet straffen voor een door de ouders ongewenste uitkomst van een procedure.

Ondeugdelijk

De kinderpardonregeling is ook om andere redenen een vorm van onrecht. Slechts 5 à 10 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd. Als een docent een proefwerk maakt, waarvan hij weet dat slechts 5 procent van de klas een voldoende kan halen, is het een onrechtvaardig proefwerk.

De regeling wordt voorts zo weinig toegepast om te voorkomen dat de ouders in Nederland mogen blijven. De kinderen zijn dus niet alleen de dupe van ellenlange procedures; ze worden ook nog eens gebruikt als laatste middel om de ouders het land uit te krijgen. Daarmee krijgen kinderen een functie binnen het vreemdelingenbeleid, en dat is op zich al onaanvaardbaar.
De staatssecretaris hoeft niet eens van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken om te doen wat nodig is. Met een beroep op de ondeugdelijkheid van de regelgeving en vooruitlopend op nieuwe regels kan hij die rechtvaardigheid tonen waar die meer dan 750 voorgangers zich al meer dan duizend uur sterk voor maken.

Dit artikel is in briefvorm aan staatssecretaris Harbers toegezonden, ondertekend door 55 andere predikanten, pastores en sympathisanten

[11]
BRIEF AAN KENYA AIRWAYS
Jan 5 at 6:19 PM
TO KENYA  AIRWAYS
BOARD OF DIRECTORS
MANAGEMENT
URGENT REQUEST NOT TO COOPERATE WITH  THE
DEPORTATION OF THE SUDANESE REFUGEE EZZEDINE
RAHMATALLAH MEHIMMID, TODAY, SATURDAY 5 JANUARY 2019
SUBJECT:
BAD HUMAN RIGHTS SITUATION IN WAR STRICKEN
SUDAN AND THE PERSONAL RISKS FOR THIS REFUGEE
Dear Board of Directors
Dear Management
To begin with:
I wish you a Happy, Healthy and Fullfulling New Year.
This day, 5 januari 2019, is your chance to make a very good
start for 2019.
If you choose to do so.
I already wrote it under subject:
It concerns your cooperation with the deportation of the Sudanese
refugee  Mr Ezzedine Rahmatallah Mehimmid to Sudan.
He has already been deported  from the Netherlands with the cooperation of
the villainous KLM, which regulary cooperates with the deportation
of refugees to unsafe countries, something for which I have chastised
them regularly. [1]
KLM Flight number 565, this morning [5 januari]
Dutch time: 12.00

You are supposed to give your further cooperation with his

deportation and mr Mehimmid will be deported by your
Company at 5 january in the evening hours.
Your Flight number: KL4202
Your departure time: 23.20
UNLESS YOU DO THE RIGHT THING AND STOP THIS DEPORTATION!
SUDAN/DARFUR
Because it is a very dangerous situation you are sending mr
Mehimmid to!
As you’ll probably know, mr Mehimmid comes from Darfur, where
the Sudanese government committed many atrocities as warcrimes
and crimes against humanity, and still does. [2]
Therefore it’s obvious that a refugee, stemming from Darfur,
is extra at risk when deported to Sudan.
And that’s not all:
From a very reliable source [alas in Dutch, so I can’t give
you the note] I learned, that mr Mehimmid was already tortured,
when living in Sudan.
So that’s the crime of the Dutch government, not giving this man
asylum.
But leave the Dutch government where it is.
I will deal with them anyway and also write to the KLM
about their criminal complicity.
Now I set my hopes on you.
Because you have the possibility and the power, not to
cooperate with this deportation and to possibly send him to his torture
and his death.
So I hope wholeheartedly you will stop this deportation.
But when you are not, you are part of the deadly problems
mr Mehimmid faces when arrived in Sudan.
So do the right thing, please and begin this New Year with
honour and good dignity.
Thank you for reading this letter.
Kind regards
Astrid Essed
Amsterdam
The Netherlands
NOTES
[1]
KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF MR MOHAMMED’SAMIR ABDULLAH TO DANGEROUS SUDAN/LETTER TO KLM
ASTRID ESSED
KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF MR F.M.
AMIRI TO UNSAFE AFGHANISTAN/LETTER TO KLM
ASTRID ESSED
KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF AN AFGHAN
FAMILY TO UNSAFE AFGHANISTAN/LETTER TO THE KLM
KLM LETTERS AGAINST DEPORTATION OF REFUGEES IN
ENGLISH AND DUTCH
[2]
‘The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
HUMAN RIGHTS WATCH
HUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDAN
EIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
MEN WITH NO MERCY
RAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN IN
DARFUR, SUDAN
[14]
”Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats. Sinds zijn uitzetting is niets meer van hem vernomen, Amnesty vreest voor zijn veiligheid. ”
AMNESTY INTERNATIONAL
SUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND
7 JANUARI 2019

Reacties uitgeschakeld voor Uitgezette asielzoeker in Bahrein tot levenslang veroordeeld/Harbers, wat zijt gij voor een vent!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.