Palestina activist van de Dam verwijderd/Zionistische terreur/Brief aan VVD Gemeenteraadsleden

 
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

JUIST OP DE DAM IN AMSTERDAM, MET HET NATIONAAL MONUMENT,
SYMBOOL VAN DE STRIJD TEGEN BEZETTING EN TYRANNIE, ZOU
HET PROTEST TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTING, DE ETNISCHE ZUIVERINGEN EN DE LANDROOF
VAN PALESTINA GERESPECTEERD MOETEN WORDEN
PALESTINA ACTIVIST VAN DE DAM VERWIJDERD/ZIONISTISCHE
TERREUR/BRIEF AAN VVD GEMEENTERAADSLEDEN
AAN
DE GEMEENTERAADSLEDEN VAN VVD AMSTERDAM
Onderwerp: Schending vrijheid van meningsuiting:
Verwijdering Palestina activist van de Dam.
Geachte Gemeenteraadsleden,
Volgens mij bekende informatie, waarop ik hieronder
zal ingaan, is uitgerekend op de Dam in Amsterdam, waar
het Nationaal Monument staat, symbool van de strijd tegen
tyrannie en bezetting, het recht, te strijden voor de bevrijding
van het bezette Palestijnse volk, met voeten getreden.
Aan u, hiertegen in actie te komen, omdat het ook het
recht op vrijheid van meningsuiting in het algemeen behelst:
VOORVAL:

 

 

 

De in zijn recht op vrijheid van meningsuiting geschonden
Palestina activist de heer S Vrouwe beschrijft in zijn ingediende
klacht [Zie geheel onderin], dat hij sinds 2014 op de Dam staat
met informatie over de situatie in Palestina aan de hand van
foto’s op banners.
Op de dag van het voorval, woensdag 17 februari, raakte
de heer Vrouwe in conflict met een groep Israelische vrouwen,
soldaten van het Israelische leger [vanaf hier IDF genoemd],
die stennis maakten over zijn Palestina informatie.
Zij hadden inhoudelijke bezwaren en vonden het ”leugens”
Dit trok de aandacht van twee handhavers, aan wie Vrouwe
verzocht, de dames op hun gedrag aan te spreken.
De handhavers luisterden naar de klachten van de vrouwen, en een
van hen vroeg
vervolgens naar Vrouwe’s vergunning [die hij niet had, lees hierover
relaas hieronder]
Handhaver vroeg hem de borden van de grond te halen. Deed hij.
Er kwam nog een politieagente bij, die met de vrouwen sprak.
Al met al onverkwikkelijk.
Op een gegeven moment escaleerde het, omdat de Israelische
IDF toeristen agressieve opmerkingen maakten, waarop Vrouwe alleen
maar zei [volgens zijn lezing] ”Vrij Palestina”
Toen is Vrouwe verwijderd van de Dam.
Tegen de agressie van de vrouwelijke IDF’ers werd niets ondernomen.
VERGUNNING
De klacht, zoals door hem ingediend, is onderin te lezen en
ook de reactie van de politie, dat er sprake zou zijn van collecte en
verkoop, waardoor niet aan de voorwaarden was voldaan en een
demonstratievergunning nodig was.
Vrouwe heeft daarop weer gereageerd, dat hij niets verkocht, collecteerde.
Ik wil daarop verder niet ingaan, mocht er een vergunning nodig zijn,
dan moet hij deze aanvragen en ook ontvangen.
Ik zou u willen vragen, zich daarvoor in te zetten.
Alleen is het wel vreemd, dat Vrouwe die
vanaf 2014 op de Dam staat, niet eerder problemen had, totdat
die IDF dames opdoken.
Ook vind ik het vreemd, dat deze kennelijk stennis makende IDF dames
dan niet werden aangesproken op hun gedrag en hen evenmin werd uitgelegd,
dat er in Nederland vrijheid van meningsuiting is, ook van een mening,
die hen kennelijk niet aanstond en dat we ook tegenstanders met
respect moeten bejegenen.
IDF’ERS EN SCHENDING VAN VRIJHEID VAN MENINGSUITING
Waar het mij vooral om gaat en de aanleiding tot deze
brief, is ten eerste de schending van de vrijheid van
meningsuiting, verankerd in artikel 7, Nederlandse Grondwet. [1]
Het staat Vrouwe volkomen vrij, los van wat iemand anders ervan vindt,
zich in te zetten voor de rechten van het Palestijnse volk.
Tenslotte vinden er ook pro Israel protesten plaats, zonder
dat de demonstranten in hun recht op vrijheid van meningsuiting worden
gehinderd.
Dat bovendien militairen van een buitenlands bezettingsleger, dat zich sinds jaar
en dag schuldig maakt aan oorlogsmisdaden [2], denken hier in
Nederland activisten op de vingers te tikken, die het
onrecht aan de kaak stellen [3], is nog wel gotspe van het zuiverste water en
dat neem ik nog het hoogst op.
Ik verwacht daarom van u, dat u stappen onderneemt om te voorkomen,
dat Palestina activisten in de toekomst lastiggevallen worden door hetzij
”gangbare” Israelische toeristen, hetzij Israelische IDF toeristen, die
denken hier hun wetten te komen stellen.
Dat kunt u doen door  kritische Gemeenteraads vragen te stellen
over de houding van betreffende handhavers/politie, die duidelijk
de kant hebben gekozen van de IDF vrouwen, die probeerden
Vrouwe’s recht op vrijheid van meningsuiting te schenden.
En door te protesteren tegen het feit, dat het hier de wereld
op zijn kop is.
Vrouwe protesteert tegen het Israelische bezettings onrecht en leden van
de Israelische militaire bezettingsmacht willen hem de maat nemen.
Ook kunt u zich inzetten voor een vergunning, voor zover nodig,
voor Vrouwe en andere Palestina activisten.
U kent de wegen daarvoor.
Dat dit nare voorval heeft plaatsgevonden, uitgerekend op de Dam,
dat een vrijplaats moet
zijn van de strijd tegen tyrannie en bezetting, maakt het extra bitter.
Maar het hoort nergens in Nederland te gebeuren.
Ik reken erop, dat u zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting
en de bestrijding van de tyrannie.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
RECHT OP VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Artikel 7

  • 1Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
[2]
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
MUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS
27 OCTOBER 2015
[3]
DOC.P
VRIJHEID VAN MENINGSUITING ; OOK OP DE DAM
KLACHT DE HEER SIMON VROUWE TEGEN HANDHAVERS
EN DE POLITIE OVER EEN OP 17 FEBRUARI 2016 PLAATSGEVONDEN
VOORVAL OP DE DAM
Hierbij dien ik een klacht in tegen handhavers en de politie.
Het voorval vond plaats op woensdag 17/2/2016 14.30 op de
Dam in Amsterdam.
Toelichting: Ik sta geregeld op de Dam met informatie over Palestina,
via foto’s op banners geef ik een historisch overzicht van de toestand in
Palestina.
Daar ben ik in 2014 mee begonnen en wanneer het weer het toelaat, sta
ik daar. Ik krijg altijd positieve reacties van uiteenlopende mensen en
soms zijn er mensen, die mij uitschelden, daar zijn ook Israelische toeristen bij.
Iedereen die mijn fotoborden ziet kan daarop zelf zien, dat daarop geen
onwaarheden worden gepresenteerd.
Er is veel gebrek aan kennis van de historie van Palestina.
Daarom heb ik deze infoborden gemaakt in samenwerking met erkende
Palestijnse organisaties zoals Vrouwen in het Zwart, het Nederlands
Palestina Komitee en nog een tiental andere organisaties.
Voorval: Op woensdag 17/2 jl kwam een groep Israelische vrouwen
langs mij wandelen, zij waren soldaten in het Israelische leger.
Zij maakten zoveel stennis over mijn Palestina informatie, dat twee
handhavers, die toevallig passeerden, dit ook opmerkten.
Daarop verzocht ik een van de handhavers om de dames op hun
gedrag aan te spreken.
Hij ging in gesprek met de Israelische dames en luisterde naar hun klachten,
waarop de man mij verzocht om een vergunning te laten zien om daar te
mogen staan.
Die had ik niet, want ik weet, dat ik die niet nodig heb, omdat ik alleen sta.
De handhaver belde met het bureau van de politie, die datzelfde ook
bevestigde.
Daarop gooide de handhaver het over een andere boeg: Ik mocht geen
spullen meer op de grond leggen.
Ondertussen kwam er een politieagente bij, die ook in gesprek ging
met de klagers.
De Israelische dames maakten zoveel agressieve opmerkingen zoals:
Palestina bestaat niet, het is allemaal een leugen, dat wij de Arabische
bevolking verwijderen van het land. Er staan leugens op je spandoeken, etc.
Ik had ondertussen voldaan aan het verzoek, geen spandoeken op de grond
te leggen, de Israelische dames stonden erbij en lachten mij uit.
Daarop zei ik ”Vrij Palestina”
Dat was kennelijk de druppel want toen moest ik helemaal verwijderd worden
van mijn plekje op de Dam en moest ik inpakken en wegwezen.
Dat is waar mijn klacht op gericht is.
Het is juist goed, dat Israelische toeristen in het buitenland worden
geconfronteerd met protest tegen het beleid van Israel’s regering.
De Israelische regering schendt elke dag het Internationaal Recht en
onderhoudt met grove middelen de internationaal door de VN veroordeelde
bezetting op de Westbank voert in het bezette gebied een schrikbewind.
Daarnaast wil ik opmerken, dat de argumenten voor mijn verwijdering
op de Dam niet deugen.
In deze tijd mag ieder individu zij of /haar mening/boodschap uitdragen.
Dat zou zeker in acht genomen moeten worden door politie en handhavers
als die boodschap de internationale rechtsorde en mensenrechten betreft.
Wilt u mij laten weten aub wanneer mijn klacht in behandeling wordt
genomen.
Met groet
Simon Vrouwe
REACTIE POLITIE OP DE KLACHT VAN DE HEER S VROUWE
Geacht heer S. Vrouwe,
N.a.v. ons gesprek van 25-2-2016 bericht ik u het volgende:
Ik heb begrepen dat uw klacht zich voornamelijk richt tegen twee handhavers van de gemeente Amsterdam. U bent voornemens cq overweegt een klacht tegen hun optreden in te dienen.
Wat betreft de beslissing u te vragen de demonstratie te beëindigen op de Dam ligt de volgende reden ten grondslag.
“In overleg met de Hulpofficier van Justitie en het Team Crisisbeheersing van de Politie is besloten dat er sprake van verkoop was en collecte in combinatie met een demonstratie. Hierdoor werd niet aan de voorwaarden voldaan en is een vergunning tot demonstreren noodzakelijk.”
In ons gesprek gaf u aan dat mensen donaties doen en in ruil (dank) daarvoor een button ontvangen.
U gaf aan de klacht symbolisch te hebben gedaan en van een verdere behandeling af te zien.
Teneinde dit soort interventies te voorkomen gaat u aan contact opnemen met de Gemeente teneinde te zullen zorgdragen voor een vergunning (indien noodzakelijk).
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Cor Wals
Centraal Klachtbehandelaar VIK
REACTIE DE HEER S VROUWE OP HET ANTWOORD VAN DE POLITIE
Geachte heer Cor Wals
Er was geen sprake van verkoop, ik draag een button en iemand vroeg er naaar; toen zei ik dat die 1€ kostte waarop de persoon niet meer reageerde.
Niemand heeft gezien dat ik een button verkocht.
Verder blijft staan dan de Israëlische dames die zeiden dat dit niet kan in een stad waar ook het huis van Anne Frank staat wel gehoor kregen en ik niet.
Het is de taak van de Politie op te treden tegen herrieschoppers in plaats daar van ben ik weggestuurd.
Ter wijl de dames op mijn spandoeken gingen staan. We gaan de klacht met de gemeente Amsterdam bespreken.
De buttons  die ik pas net heb,  zijn bedoeld om weg te geven. Er was ook geen collecte.
Vriendelijke groet Simon Vrouwe

Reacties uitgeschakeld voor Palestina activist van de Dam verwijderd/Zionistische terreur/Brief aan VVD Gemeenteraadsleden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.