OM eist twee jaar cel tegen Amsterdamse Syrieganger/Strijd tegen dictatuur wordt ”terroristisch misdrijf”/Gevaarlijke Westerse trends/Reactie op AT5

 

JIHADSTRIJDERS
Syrië best eng in het echt...

STRIJDTONEEL IN SYRIE
OM EIST TWEE JAAR CEL TEGEN AMSTERDAMSE SYRIEGANGER/
STRIJD TEGEN DICTATUUR  WORDT ”TERRORISTISCH MISDRIJF”/
GEVAARLIJKE WESTERSE TRENDS/REACTIE OP AT5 
DE NATIONALE JIHADHYSTERIE
De Nederlandse ”Jihadistenhysterie´  begint zo langzamerhand een
klucht te worden, als het niet zo ernstig was.
De propaganda  is zo effectief, dat iedereen klakkeloos
de door de politiek voorgekookte termen overneemt.
´´Jihadisten´´, ´´Jihadsteden´, ´´Syriegangers´´, die in een adem
worden genoemd met terroristen , het kan niet op.

Het gaat zelfs zover, dat de Amsterdamse burgemeester Van der Laan
de sprekers zou behoren tot een radicaal-Islamitische organisatie,
Het gaat om Okay Pala, voorman van de islamitische
organisatie Hizb ut Tahrir, die geen verboden organisatie
is, noch zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt.
Bovendien is volgens Okay Pala, maar ook
volgens media informatie, van een dergelijke IS steun
geen sprake.
Maar ook al zou dat wel zo zijn, dan is dat het recht
op vrijheid van meningsuiting van hetzij de organisatie,
hetzij van andere moslims of niet moslims, zoals
Dat maakt de maatregel van de burgemeester bizar en
tiranniek , en opent de deur voor toekomstige debatverbote.
Vrijheid van meningsuiting?
Die lijkt  in de praktijk veel meer te gelden voor extreem-rechtse
ophitsers als PVV Fuhrer Wilders, die destijds was
vrijgesproken  van overduidelijke haatzaaierij en ook voor
 burgemeester van der Laan, die er geen been in ziet
een debat te verbieden en daarmee een gevaarlijk precedent te scheppen.
Op dat debatverbod ben ik zo diep in gegaan, omdat het langs bijna
iedereen heen gegaan schijnt te zijn.
NAAR HET STRIJDTONEEL IN SYRIE
SYRIE ALS SPEELBAL VAN IMPERIALISTISCHE MACHTEN
De ophef rond ”Syriegangers” begon in een bepaald stadium van
de strijd tegen de Syrische dictator Assad, lang voordat ISIS [of IS]
ten tonele was verschenen.
Aanvankelijk leek er wat het Westen betreft geen vuiltje aan de lucht.
Assad was een misdadige dictator, die sinds jaar en dag
 door het Westen werd weg gewenst, niet uit
morele overwegingen, maar omdat hij een niet aan de VS en het
Westen welgevallige politiek voerde [Bondgenoten
van Assad, Iran en Rusland]  en natuurlijk de regionale
tegenspeler was van de Israelische zionistische Staat,
die hard bondgenoot van het Westen.
Toen dus de langverwachte opstand tegen Assad uitbrak,
stond het Westen er sympathiek tegenover en erkende al
snel het Syrische verzet , let wel, de pro Westerse
krachten, uiteraard.
In die Westerse ”solidariteit”  zou verandering komen vanwege het ontstaan van een variant aan
islamitisch georienteerde verzetsgroepen  [sommigen gesteund door Qatar, anderen weer door Saoedi Arabie ], die om deels anti imperialistische motieven [voeg daaraan toe Westerse steun aan bezettingsstaat Israel], gekant waren tegen het Westen.
Ingewikkeld was trouwens, dat zowel het Westen,  het pro Westerse verzet
als het anti-Westerse verzet [vaak vanuit islamitisch georienteerde hoek]
allemaal Assad [gesteund door Iran, Rusland en China], weg wilden hebben, maar vanuit hun
En dat maakte van Syrie een lappendeken van strijd en een
speelbal van imperialistische belangen.
VS,EU [Israel], Turkije [tegen Assad]  tegenover Rusland en China [voor Assad].
Tegenstellingen tussen het pro Westerse en anti Westerse [merendeel
islamitische] Syrische verzet, waarvan het pro Westerse
op sleeptouw wordt genomen door VS en co en het anti Westerse
wordt gesteund door met elkaar rivaliserend Qatar en Saoedi Arabie.
Deze laatste landen zijn wel pro Westers, maar spelen hun eigen
politieke spelletjes, met hun eigen regionale belangen.
Ingewikkeld?
Voor mij wel.
Het doet wat denken aan een kroeggevecht, waarbij twee mannen
ruzie krijgen, een net de verkeerde slaat en binnen tien minuten
vecht iedereen met iedereen.
IDEALISME VERSUS TERREURHYSTERIE
In deze brij van een als volksopstand tegen Assad begonnen strijd,
nu overvleugeld door regionale en imperialistische belangen,
met daaraan toegevoegd de komst van de gevaarlijke ISIS beweging,
is van meet af aan idealisme geweest, niet alleen van de strijders
tegen de dictatuur van Assad, maar ook vanuit jongeren
uit Europa, veelal met een islamitische achtergrond, die
de gruwelen in Syrie op TV of Internet zagen en daaraan iets
Want gruwelen worden bedreven, zowel van de kant van het
DE JIHADHYSTERIE
Tekenend voor de Westerse landen [ik beperk mij
hier tot Nederland], is de veranderde houding tegenover
de Syriestrijd op het moment, dat het pro Westerse verzet
een mindere rol ging spelen.
Van idealisme in de strijd tegen een dictator was plots geen
sprake meer, de terreurkaart werd uitgespeeld.
Jongeren, die naar Syrie afreisden om tegen de dictator te
strijden, waren ineens ”verdacht” en zouden ”terroristische
motieven” hebben.
Nader toegelicht.
Zonder enig bewezen feit [ook tot op de dag van vandaag niet]
zouden Syriestrijders, teruggekeerd, in Nederland aanslagen
gaan plegen, althans voor een rapport van de NCTV [Nationaal
Coordinator voor Terrorismebestrijding en Veiligheid] :
In dat rapport staat o.a.
”Het front kan zich zomaar in Boston,
Woolwich, Timboektoe, Aleppo of Amsterdam bevinden en is afhankelijk van de geschatte waarde die een geweldsdaad zou hebben voor
de jihadistische zaak. Aanhangers van de jihadistische
beweging zijn slechts een zeer klein percentage van het islamitisch spectrum. In Nederland gaat het naar schatting om enkele honderden personen
Behalve de vaagheid, wordt er voor deze nogal boude bewering geen
enkel bewijs aangedragen.
Er is tot nu toe nog geen enkele rechtszaak geweest over een
teruggekeerde Syrie strijder, die in Nederland aanslagen
wilde plegen, of elders in de wereld aan de slag ging.
Maar de aap komt algauw uit de mouw
Want in  NCTV rapport staat nog iets verhelderends:
” De reden dat Nederlandse jongeren die naar Syrië en andere jihadistische strijdgebieden vertrekken
en zich bij jihadistische strijdgroepen willen aansluiten, en niet bij de door de internationale
gemeenschap gesteunde Syrische oppositie, is dat zij zichzelf als onderdeel zien van de mondiale
jihadistische beweging (waarvan Al Qaida de meest bekende uiting is). Sommige jonge mannen (en
soms ook jongen vrouwen) begeven zich al jaren in deze ideologische kringen, anderen slechts
enkele weken voor vertrek”.
Met andere woorden:
Omdat zij zich niet aansluiten bij het Westen welgevallige clubs
[die dus Westerse belangen dienen] zijn zij zonder enig bewijs,
zonder nog iets gedaan te hebben, tot terrorist [want daar komt
het volgens het NCTV rapport wel op neer] gebombardeerd.
Terrorist ben je trouwens pas, als je ook een terroristisch
misdrijf [het militair aanvallen van burgers en/of burgerdoelen]
hebt gepleegd.
Er wordt dus niet gekeken, of deze Syriegangers  zich in Syrie
daadwerkelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden.
Nee, je sluit je aan bij een niet Westerse strijdgroep en je bent,
zonder proces of bewijsvoering, automatisch veroordeeld.
Rechtspraak a la het Proces van de schrijver Kafka.
GEVAARLIJKE KLUCHT
JIHADISTEN/JIHADSTEDEN/JIHADHUIZEN/”JIHADISTEN”
ZIJN VERRADERS
Een klucht, omdat het te bespottelijk voor woorden is.
Gevaarlijk, omdat een hele groep jongeren van wie de meesten
vanuit een oprechte verontwaardiging tegen de Assad dictatuur
naar Syrie vertrekken en strijden, over een kam worden geschoren
en zonder enig bewijs van een strafbaar feit in de Syrie strijd
[daar zouden de terreur speurhonden toch het eerste naar
moeten kijken] neergezet worden als ”gevaarlijk”
Als paddestoelen uit de grond rijzen op ”Jihadisten”, ”Jihadgemeenten”
, ”Jihadhuizen”  [weet je wel, het enge huis, waar die enge Jihadisten
wonen] , ”Jihadgezinnen”, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb  noemt Nederlandse Jihadisten ”verraders’‘, kliklijnen tegen Jihadisten, gekker moet het niet worden.
Maar dat werd het wel.
Zo heeft het kabinet maatregelen genomen om
het ”radicalisme” te beteugelen [radicalisme,Jihadisme,
terrorisme, alles wordt  door de Overheid op een hoop gegooid]
Maar er is meer:
Ik citeer de nota van de Rijksoverheid ”Kabinet versterkt
die nieuwe maatregelen gaat]:
”Daarnaast moet een tijdelijke wet bestuursrechtelijke bevoegdheden de risico’s beperken die de terugkeer van terroristische strijders naar Nederland met zich meebrengt. Daarbij worden tijdelijke maatregelen overwogen, zoals een periodieke meldplicht, medewerking aan herhuisvesting en contactverboden met het oog op het voorkomen van de verdere radicalisering van de terugkeerder, het voorkomen van de verdere verspreiding van zijn radicale gedachtengoed en het voorkomen van ronselen.”
en
”Het kabinet wil voorkomen dat mensen uitreizen naar conflictgebieden om zich aan te sluiten bij gewelddadige jihadistische groeperingen, zoals ISIS, AQ en Jabhat al Nusra in Syri?. Bij een redelijke verdenking van een uitreis wordt strafrechtelijk ingegrepen. Wanneer er gegronde vermoedens van uitreis bestaan, worden paspoorten vervallen verklaard. Het reizen met een Nederlandse identiteitskaart buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte wordt onmogelijk gemaakt door een uitreisverbod voor betrokkene wiens paspoort om deze redenen is geweigerd of vervallen verklaard.”
Zie
En dan het bizarre voorstel van de ”burgemeesters van Jihadgemeenten”
Aangezien er geen sprake is van strafbare feiten, komt
het neer op brainwashing.
Een griezelig idee, dat lijkt op Orwell’s boek ”1984”
over een totalitaire Staat.
En de strijd tegen dictator Assad en het
recht op vrijheid, dat toch als nobel zou
moeten gelden en in ieder gevaleen universeel recht is,  wordt als ”gewelddadige Jihad” gepresenteerd, de strijders tegen
een dictator als terrroristen neergezet.
Hulp voor Assad uit onverwachte hoek, het Westen.
KLIMAAT VERGIFTIGD
HET PROCES TEGEN EEN WOULD BE SYRIESTRIJDER
samenleving, was het dan zover.
maar werden veroordeeld ”voerden wel handelingen
Overigens is alleen Omar H [op wiens zaak ik nog
terugkom] tot gevangenisstraf veroordeeld.
De andere verdachte, Mohammed G., was volgens de
rechter ontoerekeningsvatbaar en hij werd veroordeeld
tot een jaar opname in een psychiatrisch ziekenhuis.
Of hij daar nog tegen in beroep is gegaan, weet ik niet.
Even samengevat
De verdachten zijn dus veroordeeld vanwege het voorbereiden van
Dit alles is zo vaag en ridicuul, dat het onbegrijpelijk is, dat
dit rechtspraak is geworden.
A
Zeer gevaarlijk is, dat iedereen, die naar Syrie vertrekt om
dictator Assad te bestrijden [waarvoor voormalig
respect had], nu ineens wordt gezien als een
”gewelddadige Jihadist”
Het is oneerlijk, speelt Assad in de kaart en toont alleen maar
de Westerse wrevel met anti Assad islamitische groeperingen.
En mogen jongeren zelf kiezen, bij welke groepen ze
zich aansluiten, zolang ze geen oorlogsmisdaden begaan?
B
Ze zijn nog niet eens naar Syrie vertrokken en er is dus
geen bewijs, dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren
[om in te gaan op de conceptie, dat Syrie reizen strafbaar zijn]
Volgens de advocaat van Omar H. was het slechts 
C
Ook al zouden jongeren wel in Syrie  gevochten hebben,
is dat nog geen bewijs van terrorisme [dat zei dit rechtbankvonnis
niet, maar dat is nu wel steeds meer de teneur]
Terrorist ben je pas als bewijsbaar is aangetoond, dat
je oorlogsmisdaden of aanslagen gepleegd hebt.
D
Nu is het aansluiten bij ISIS  strafbaar gesteld.
Daar kan wat voor te zeggen zijn, vanwege het bloedige
moet je ter plekke [in Syrie] zijn [er is volgens mij
in Nederland geen ISIS inschrijfbureau] en dan nog moet je aantoonbaar
misdaden gepleegd hebben.
En dan is er nog iets:
De Overheid moet dan wel consequent blijven:
Als het aansluiten bij ISIS als misdadig en strafbaar wordt beschouwd,
dan moet dat ook gelden voor het vechten in het Israelische
Toch wordt Nederlanders, die in het Israelische leger gaan vechten,
Ergo:
Of het vechten in het Israelische bezettingsleger, dat dit
Gaza, is evenals een ISIS aansluiting strafbaar, of geen van beiden.
Dat dat niet gebeurt, bewijst wel de verregaande hypocrisie en
dubbelhartigheid van de Nederlandse Overheid.
ZAAK OMAR H IN HOGER BEROEP/WEER METEN MET TWEE MATEN
EN DE GEVAARLIJKE TOEKOMSTVOORSPELLING VAN HET OM
Het OM ging in beroep, omdat het er niet tevreden mee was, dat Omar H weliswaar
was veroordeeld vanwege het voornemen tot vertrek naar
een terroristisch misdrijf”  [blijkbaar maakte deze rechtbank
nog onderscheid tussen ”gewelddadige Jihad” en ”een terroristisch
misdrijf”].
Maar nu, in Hoger Beroep, baseert het OM haar veronderstelling
van het gevaar, dat van Syrie strijders uitgaat voor de Nederlandse
samenleving, wel te verstaan, als volgt:
Ik citeer het OM
”,,Er is een risico dat jihadreizigers in de conflictgebieden expertise en strijdervaring opdoen en bij terugkomst in Nederland een dreiging vormen, omdat zij radicaal, getraumatiseerd en in hoge mate geweldsbereid kunnen terugkeren.””
…..
…..
……
” Daadwerkelijke uitreizigers die terugkeren uit strijdgebieden kunnen in potentie tot een hogere dreiging in Nederland of andere Europese landen leiden, bijvoorbeeld doordat zij aanslagen beramen en/of willen plegen. Voorbereidingshandelingen tot dit daadwerkelijke uitreizen moeten zoveel mogelijk in de kiem worden gesmoord door het opleggen van forse straffen”, aldus de advocaat-generaal op de zitting”
 
Dus met andere woorden:
Omdat misschien in de toekomst Syriegangers  bij terugkeer
in Nederland aanslagen zouden gaan plegen [daarvoor is geen
enkel bewijs, omdat het zich niet heeft voorgedaan], is het
afreizen naar Syrie OM EEN DICTATOR TE BESTRIJDEN, verboden en wordt als ”voorbereiding voor moord” gezien.
En ja, ze hebben aldaar ”strijdervaring” opgedaan, zouden
getraumatiseerd en geweldsbereid zijn, met alle risico’s
voor de Nederlandse samenleving.
 
Wel, dat kan allemaal ook gelden voor
Nederlandse zionisten, die in het Israelische leger
hebben gediend, getraumatiseerd zijn en terug in
Nederland, gefrustreerd zijn, omdat Nederland en de EU
zich op het volslagen juiste standpunt stellen, dat de
de nederzettingen in bezet Palestijns gebied, in strijd
Met evenveel waarschijnlijkheid [of onwaarschijnlijkheid]
als in het geval van de Syrie gangers zouden
zij aanslagen kunnen plegen.
Maar waar het Israel betreft, heeft Nederland nog steeds
een blinde vlek.
GEVAARLIJKE TOEKOMSTVOORSPELLING
Is dat meten met twee maten al een crime, die veronderstellingen
zonder enig bewijs ‘[geweldsbereid, risico voor de samenleving, etc]
vind ik nog het gevaarlijkst.
Want dan wordt niet meer recht gesproken van wat daadwerkelijk
is gebeurd, maar van iets, dat misschien wel ooit gaat gebeuren.
Op te checken feiten wordt iemand dan niet meer veroordeeld.
Willekeur ontstaat.
EPILOOG
Zo makkelijk kan dus een hetze ontstaan.
Jongeren, die veelal met oprechte bedoelingen, een dictatuur
willen bestrijden en daarom naar Syrie vertrekken, worden als
”gevaarlijk” en ”terroristisch” gezien, omdat zij niet kiezen
voor pro Westerse verzetsorganisaties.
De strijd tegen Assad is ineens ”terrorisme” en nog
belachelijker, Syrie strijders, die terugkeren en eigenlijk
 een medaille voor moed zouden moeten krijgen
voor hun strijd tegen het onrecht,
worden verdacht, gecriminaliseerd,  als het
aan burgemeester Van Aartsen ligt, gebrainwasht,
Van een eventuele betrokkenheid aan oorlogsmisdaden
hoeft  geen sprake te zijn en daarvan
 ligt de Nederlandse Overheid ook niet wakker, alleen van
het Fantasia land achtige uitgangspunt, dat ze terugkomen
met de kennelijke behoefte tot het
plegen van aanslagen in Nederland.
Hello, have we met?
De Syriestrijders strijden in Syrie tegen een dictator,
niet tegen Rutte en co!
En laten we vooral dit niet vergeten:
Ook al zouden ze in Syrie oorlogsmisdaden
gepleegd hebben, dan hebben en houden zij recht
op een eerlijke en menswaardige behandeling
en een eerlijk proces.
En daar hoort het intrekken van paspoorten,
het ontnemen van het Nederlanderschap niet bij.
Tenslotte leven we niet in de DDR van de vorige eeuw.
Of gaat het wel die kant op?
Waakzaamheid is hier op zijn plaats.
Zie hieronder mijn reactie op AT5
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
OM EIST TWEE JAAR CEL TEGEN AMSTERDAMSE SYRIEGANGER/

TERREURHETZE/METEN MET TWEE MATEN
Opnieuw een bewijs van terreurhysterie. De veroordeling wegens ”voorbereidings
handelingen tot terrorisme” is al een lachertje, want dan moet er bewijs zijn
van terrorisme [het militair aanvallen van burgers/burgerdoelen]. Dat sowieso
vechten in Syrie als ”terroristisch” wordt beschouwd is gevaarlijk, want het
is nog altijd de strijd tegen de bloedige dictator Assad. Toen deze strijd
werd geleid voor pro Westerse krachten was er geen vuiltje aan de lucht,
totdat islamistische groeperingen gingen deelnemen. Hypocriet dus, evenals
de stigmatisering en criminalisering van echte/vermeende Syriestrijders met
idealistische motieven [weg met de dictator]. Over Nederlandse Israelgangers
wordt geen enkele ophef gemaakt, ondanks de bewezen Israelische
oorlogsmisdaden in Gaza. [zie over Israelgangers noot bij eerste link]

Reacties uitgeschakeld voor OM eist twee jaar cel tegen Amsterdamse Syrieganger/Strijd tegen dictatuur wordt ”terroristisch misdrijf”/Gevaarlijke Westerse trends/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.