Notes 1 t/m 9/We are Here

[1]

ASTRID ESSED ATTACK ON BUDIMEX CONTRACTOR

OF THE POLAND-BELARUS WALL IN THE WAR ON MIGRANTS

14 FEBRUARY 2022

[2]

[TER APEL IS THE REFUGEE CENTRE WHERE REFUGEES, COMING

IN THE NETHERLANDS, MUST COME FIRST TO BE REGISTRATED

IN ORDER TO DO THEIR ASYLYM REQUEST]

”A record number of people have been forced to sleep outside the refugee centre at Ter Apel on Tuesday as staff struggle to cope with demand.”

DUTCH NEWS.NL

REFUGEE CRISIS DEEPENS AT TER APEL, 700 SLEEP OUTSIDE

24 AUGUST 2022

https://www.dutchnews.nl/news/2022/08/refugee-crisis-deepens-at-ter-apel-staff-under-pressure/

A record number of people have been forced to sleep outside the refugee centre at Ter Apel on Tuesday as staff struggle to cope with demand. Some 700 people had to make do with makeshift shelters around the centre, a spokeswoman for the refugee settlement agency COA told press agency ANP. Backlogs at the immigration service IND and a lack of accommodation in other parts of the country for people who have been granted asylum are at the bottom of an ever deepening refugee crisis with no easy solution on the horizon.

The conditions at the centre, the first port of call for all refugees, have been causing tension for months. Instances of theft and violence have prompted Westerwold local council to declare the area around the centre a safety risk, giving police powers to stop and search. A number of intake staff reportedly interrupted work on Tuesday in protest. ‘We spoke about how we go from here. You could call that a work stoppage,’ COA spokeswoman Jacqueline Engbers told regional paper Dagblad van het Noorden. Staff are particularly upset about having to refuse people at the gate, Engbers said. ‘We are here to offer accommodation, not leave them to sort themselves out. At some point you start to think: is that what I joined COA for?’ The government is currently bypassing local council authorities in an effort to force them to take in refugees but the move has proved controversial, especially among local councillors from the right-wing governing party VVD.

END OF THENEWS  MESSAGE

[3]

WIKIPEDIA

WE ARE HERE/REFUGEE ACTION COLLECTIVE

[4]

WIKIPEDIA

PURGATORY

https://en.wikipedia.org/wiki/Purgatory

[5]

NO FAULT CRITERIUM

PARTLY TRANSLATION

DIENST TERUGKEER EN  VERTREK

BUITEN SCHULD

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/het-terugkeerproces/bijzondere-omstandigheden/buiten-schuld

Het kan voorkomen dat een vreemdeling er alles aan doet om terug te keren naar zijn land van herkomst, maar dat dit niet lukt. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als zijn land van herkomst weigert een (tijdelijk) reisdocument (laissez-passer) te geven, waarmee toegang tot dat land wordt verleend. Voor vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken is er een speciale verblijfsvergunning: de buitenschuldvergunning.

Voor alleenstaande minderjarigen is er een speciaal buitenschuldbeleid. Dit beleid geldt alleen als zij binnen drie jaar nadat de eerste aanvraag is ingediend, buiten hun schuld, niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Om voor de buitenschuldvergunning in aanmerking te komen moet de amv aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat er geen adequate opvang is in het land van herkomst en dat de alleenstaande minderjarige heeft meegewerkt aan zijn terugkeer.

EINDE

PARTLY ENGLISH TRANSLATION

SERVICE RETURN AND DEPARTURE

[DUTCH STATE SERVICE TO PERSUADE AND FORCE

REJECTED REFUGEES TO RETURN TO THEIR COUNTRY OF ORIGIN]

NO FAULT CRITERIUM

It can happen that a foreigner [a rejected refugees/astrid essed explanation] does everything

he can to return to his country of origin, without results.

That is possible when the country of origin refuses to give a [temporary] permit to travel [laissez-passer],

which gives access to that country.

For foreigners, who can’t leave the Netherlands without

their fault, there is a special permit to stay:

the permit ”out of fault”

END OF THE PARTLY TRANSLATION OF THE DUTCH

DOCUMENT ABOVE THIS TEXT

NO FAULT CRITERIUM

TEXT IN DUTCH, SORRY

LOS

VERBLIJFSVERGUNNING BUITEN SCHULD

https://www.stichtinglos.nl/content/verblijfsvergunning-buiten-schuld

Wat is een ‘buiten schuld’ vergunning?

Voor ongedocumenteerde migranten die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken is er een speciale verblijfsvergunning. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de migrant geen identiteitsdocumenten heeft, en het land van herkomst weigert om een vervangend reisdocument te geven om terug te keren. Zo’n vervangend reisdocument heet een laissez-passer.

De verblijfsvergunning ‘buiten schuld’ is bedoeld als oplossing voor mensen die echt proberen om uit Nederland te vertrekken, maar waar dat niet lukt. Om in aanmerking te komen voor deze verblijfsvergunning, moet iemand zelf bewijzen dat hij buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken. Hij moet laten zien dat:

 • Er geen twijfel is over zijn identiteit en nationaliteit
 • Hij altijd heeft meegewerkt met de DT&V om het vertrek mogelijk te maken
 • Hij gemotiveerd is voor terugkeer

Wat zijn de voorwaarden?

Om zijn best te doen om terug te keren, moet een ongedocumenteerde migrant in elk geval de volgende stappen hebben gezet:

 1. de vreemdeling heeft de DT&V om bemiddeling verzocht ten behoeve van zijn vertrek uit Nederland of het verkrijgen van een (vervangend) reisdocument bij de autoriteiten van zijn land van herkomst of een ander land waar hij toegelaten zou kunnen worden, en deze bemiddeling heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd;
 2. de vreemdeling heeft naar het oordeel van de DT&V in houding en gedrag laten zien dat hij wil terugkeren naar zijn land van herkomst of een ander land waar hij toegelaten zou kunnen worden, bijvoorbeeld doordat dat hij zich heeft gehouden aan de afspraken die de DT&V met hem heeft gemaakt gedurende de bemiddelingsprocedure; en
 3. op het moment van beslissen is er geen sprake van een lopende procedure in het kader van een aanvraag voor een verblijfsvergunning en voldoet de vreemdeling niet aan de voorwaarden voor verlening van een andere verblijfsvergunning.

Kunnen gezinsleden ook in Nederland blijven?

Ja. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, maar alleen voor de partner en minderjarige kinderen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De gezinsleden verblijven samen met de aanvrager in Nederland.
 • Er is geen twijfel over dat de gezinsleden familie van elkaar zijn.

Hoe werkt het in de praktijk?

Het is erg lastig om deze verblijfsvergunning te krijgen. De DT&V gelooft vaak niet dat de aanvrager echt terug wil en er ook alles aan heeft gedaan om terug te keren. Begin op tijd met hulp te vragen van de DT&V, en volg hun adviezen op. Registreer ook zelf wat je hebt gedaan met de afspraken en adviezen van DT&V.

Om een verlenging te krijgen van de verblijfsvergunning buiten schuld moet iemand de hele tijd blijven proberen terug te keren naar het land van herkomst. Anders wordt de verblijfsvergunning niet verlengd.

Voor abonnees:

– beleid
– aantallen
– toelating
 literatuur

Staatlozen

Staatlozen hebben een bijzondere positie. Zij kunnen vaak hun staatloosheid niet bewijzen. Dat maakt het voor hen moeilijker om een verblijfsvergunning te krijgen. Dat geldt nog sterker voor een verblijfsvergunning ‘buitenschuld’. Er is beleid in ontwikkeling om staatloosheid vast te stellen.

Kinderen die in Nederland worden geboren zonder nationaliteit maar wel met een verblijfsvergunning, kunnen na 3 jaar naturaliseren. Er is beleid in ontwikkeling om het ook makkelijker te maken voor kinderen zonder nationaliteit en zonder verblijfsvergunning om te naturaliseren in Nederland.

END OF TEXT

LETTER OF THE WE ARE HERE GROUP

[IN DUTCH, AlAS] ASK SOMEONE TO TRANSLATE IT

FOR YOU

WIJ ZIJN HIER.ORG

BRANDBRIEF 5: DE BUITENSCHULD PROCEDURE, NIET VOOR VLUCHTELINGEN

[TRANSLATION: URGENT LETTER : THE OUT OF FAULT PROCEDURE: NOT FOR REFUGEES]

http://wijzijnhier.org/brandbrief-5-de-buitenschuldprocedure-niet-voor-vluchtelingen/

Het VN-Vluchtelingenverdrag – Genève 1951 – verplicht elk land dat het ondertekend heeft om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging of andere vormen van geweld, de gelegenheid te geven een asielverzoek in te dienen in dat land. Vluchten is een recht.

Een groep van enkele honderden afgewezen vluchtelingen die niet in Nederland mogen blijven maar ook niet terug kunnen, zoekt sinds 2012 in Amsterdam de openbaarheid: Wij Zijn Hier.

Velen van hen zijn afgewezen omdat zij geen identiteits- of nationaliteitsdocumenten bezitten en op straat gezet met de aanzegging Nederland binnen 4 weken te verlaten. Zij zitten klem tussen de pressie om te vertrekken en de onmogelijkheid om daadwerkelijk terug te keren vanwege het geweld dat hun in het land van herkomst te wachten staat.

Als supporters van Wij Zijn Hier hebben wij in de afgelopen vier jaar grondige kennis opgedaan van de vluchtverhalen van deze vluchtelingen. Via deze mail vestigen wij uw aandacht op het feit dat deze vluchtelingen binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht geen effectieve rechtsmiddelen hebben om aan te tonen dat zij buiten hun schuld niet kunnen vertrekken omdat terugkeer voor hen te gevaarlijk is.

De Buitenschuldprocedure: niet voor vluchtelingen

Het Nederlandse vreemdelingenrecht kent een procedure voor vreemdelingen die buiten hun schuld Nederland niet kunnen verlaten. Deze zogenoemde buitenschuldprocedure is bedoeld voor vreemdelingen van wie nationaliteit en identiteit boven elke twijfel verheven zijn, maar die er, ook met hulp van de Nederlandse overheid, niet in zijn geslaagd om te vertrekken, hoewel zij er alles aan gedaan hebben om zelfstandig het land te verlaten. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om mensen aan wie de ambassades van het herkomstland of van een ander land waar de persoon verbleven heeft, geen inreispapieren willen verschaffen. Het vertrek uit Nederland stuit dan op wat men ‘administratieve problemen’ zou kunnen noemen.

Asielaspecten spelen bij de buitenschuldprocedure nadrukkelijk geen enkele rol. Het is een ‘reguliere’ procedure, geen asielprocedure. Gevaren die de vreemdeling bedreigen bij terugkeer, kunnen in de buitenschuldprocedure niet als beletstel voor het vertrek ingebracht worden. Dit is ook wat de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) stelt in haar rapport over de buitenschuldprocedure Waar een wil is, maar geen weg 2013 p. 10: ‘Asielgerelateerde gronden kunnen geen rol spelen in het buitenschuldbeleid’. De ‘schuld’ van de onmogelijkheid te vertrekken ligt bij onwillige ambassades, en niet bij gevaren die bij terugkeer te duchten zijn.

Het merendeel van de vluchtelingen van Wij Zijn Hier is afkomstig uit een land dat in oorlog is (Somalië, Libië, Jemen, Zuid-Sudan, Congo), of zij kunnen bij terugkeer mishandeling, marteling of de dood tegemoet zien (Eritrea, Ethiopië). Zij kunnen dus niet terug naar hun land. Bij gebrek aan papieren is het hun tot nu toe niet gelukt hun identiteit of nationaliteit te bewijzen, zodat zij veroordeeld zijn tot een leven in de illegaliteit onder de voortdurende dreiging in detentie genomen te worden. Er staan hun geen effectieve rechtsmiddelen ter beschikking om aan te tonen dat zij buiten hun schuld niet kunnen vertrekken omdat terugkeer voor hen te gevaarlijk is.

Natuurlijk ZOUDEN vluchtelingen in deze positie kunnen besluiten hun vluchtelingenstatus op te geven en het buitenschuldtraject in te gaan, in de hoop op grond van de weigerachtigheid van hun ambassades verblijf-buiten-schuld te verwerven. Tot nu toe heeft echter geen enkele vluchteling van Wij Zijn Hier deze stap gezet. Om duidelijk te maken waarom dit zo is, schetsen wij wat gedetailleerder het reguliere buitenschuld traject dat de vluchtelingen van Wij Zijn Hier dus ZOUDEN moeten doorlopen als zij voor een verblijfsvergunning-buiten-schuld zouden gaan.

 1. Allereerst zouden zij de vluchtelingenstatus moeten opgeven door eventueel nog lopende asielaanvragen in te trekken, waarmee zij dus afzien van een mogelijke erkenning als vluchteling.
 2. Zij zouden bereid moeten zijn om onder de hoede van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) een in het algemeen meerjarig voortraject in te gaan. Zij zouden hierbij geen verblijfsrecht of recht op voorzieningen hebben – gevaarlijk spel, omdat zij elk moment in detentie genomen kunnen worden.
 3. In dit voortraject zouden zij hun herkomst aannemelijk moeten proberen te maken bij de ambassade van het herkomstland met wat zij inmiddels aan bewijsmiddelen bemachtigd hebben, en op grond van de aldus verkregen identiteitsdocumenten inreispapieren van de ambassade moeten proberen te verkrijgen. Maar de ervaring leert dat ambassades vaak helemaal geen zaken willen doen met onderdanen die illegaal uitgereisd zijn: zelfs weigeren zij vaak hen überhaupt te ontvangen. Als zij hen wel te woord willen staan, dan weigeren zij vaak de gevraagde reispapieren af te geven. Voor veel arme landen vormen onderdanen in de diaspora met de geldzendingen aan hun familie een belangrijke inkomstenbron, zodat de bereidheid om illegaal uitgereisde onderdanen terug te nemen vaak gering is.
 4. Deze weigering zou vervolgens teruggemeld moeten worden aan de DT&V, en wel middels een schriftelijke verklaring van de betreffende ambassade, dat de aanvrager wel als onderdaan erkend wordt, maar toch het land niet in mag. De kans dat ambassades zo’n compromitterende verklaring afgeven is bijzonder klein.
 5. Maar zonder zo’n verklaring van de ambassade, zo is de ervaring van ‘reguliere’ aanvragers, laat de DT&V zich er vaak niet van overtuigen dat de vreemdelingen er echt alles aan gedaan hebben om de gewenste papieren te verkrijgen: ‘u wilde niet echt terug’, ‘u werkt niet mee’. De bewijslast ligt geheel bij de vreemdelingen, zij moeten ‘beter hun best doen’, en het nog eens gaan proberen, en nog eens, en nog eens, soms tot tien keer toe, jarenlang. In heel weinig gevallen geeft de DT&V uiteindelijk een verklaring af aan de IND op grond waarvan deze de buitenschuldaanvraag in behandeling wil nemen. Het aantal toekenningen van verblijf-buitenschuld is dan ook bijzonder klein: in 2012 werden 40 van de 240 aanvragen ingewilligd, in 2013 waren dat er 10 van de 160. Het aantal aanvragen daalt dan ook gestaag, tot 80 in 2014. Tot nu toe zitten daar geen aanvragen van Wij-Zijn-Hier-vluchtelingen bij.

Van veel kanten wordt aangedrongen op een versoepeling van het buitenschuldcriterium. Maar om een dergelijk verblijfscriterium van toepassing te laten zijn op vluchtelingen als die bij Wij Zijn Hier zijn aangesloten, is meer nodig dan alleen een versoepeling van de huidige procedure. Er moet binnen de categorie asiel een parallel buitenschuldcriterium ingesteld worden waarin de gevaarvolheid van terugkeer tot gelding kan komen als grond voor verlening van verblijf-buiten-schuld.

Wat moet er veranderen?

Er dient een mogelijkheid te komen voor vluchtelingen om aan te tonen dat ze buiten hun schuld niet kunnen vertrekken omdat zij bij terugkeer naar hun land gevaar lopen. Zij dienen asiel te krijgen, conform artikel 3 EVRM, dat het terugsturen van asielzoekers die gevaar lopen bij terugkeer naar hun land, verbiedt.

Als zij meer dan drie jaar hun herkomst, identiteit en/of nationaliteit aannemelijk hebben proberen te maken, en dit lukt min of meer, ook al voldoen hun bewijsstukken niet alle aan de hardheidscriteria van de IND, dan moeten zij het voordeel van de twijfel krijgen.

END OF THE LETTER

[6]

WIKIPEDIA

WE ARE HERE/REFUGEE ACTION COLLECTIVE

[7]

WIKIPEDIA

WE ARE HERE/REFUGEE ACTION COLLECTIVE

[8]

WE ARE HERE EVICTED ONCE AGAIN-AMSTERDAM REFUGEE SCANDAL

CONTINUES…..

http://www.tacticalmediafiles.net/classic/events/4874/WE-ARE-HERE-evicted-once-again-_-Amsterdam-refugee-scandal-continues___;jsessionid=A14AF040B8652A85785E185E525A6E56

situation in vluchtschool

Dear followers and supporters,

Thank you very much for your support of more than two years, for everything you brought and you keep on bringing to us. Now that we have a hard moment than before, Now that we are tired and sick, now that the government is punishing us and now that we cannot go back to our respective countries, we turn ourselves towards you, the people of the Netherlands. Knowing that we cannot stay here, and we cannot go to other EU countries due to the EU Dublin’s agreement (law) what are we going to do? We need politically your support more than before.

When we come to Vlucht School in Zuidelijke wandelweg, the Gemeente decided to leave us staying in the Vlucht School until last Monday when suddenly and surprisingly the Gemeente decided that we have to free the building on Friday of this week. Hence, two days the Gemeente decided to evict us because if we do not leave the school building where we are actually squatting, we would be considered as criminals on Friday.  “We are here” group decides to stay until police arrest us because we do not have any other options, we are tired and sick. Yesterday at five o’clock, the Gemente decided not to arrest us but rather to evict and put us on the street. Now that it’s very cold and raining what are going to do? We do not have any other alternative. We need your support at all levels, even politically!!

We are not radical group and we do not want to do radical actions. We came here to get peace and security.  So we deserve to have the minimum right like you. Yesterday the Gemeente decided to leave us staying in the Vlucht School Zuidelijke wandelweg until Saturday morning at 07.00 am, when the police will come to evict us from the building.

Please, we call you for coming to support us on Saturday this week at 07.00 am. We do not want confrontation with the police or the Government. We just want normal live.

We are here group.

August 22, 2014 by WeAreHere

Source:
http://wijzijnhier.org/2014/08/situation-in-vluchtschool/

[9]

LETTER TO THE MEMBERS OF THE DISTRICT COUNCIL OF AMSTERDAM

ZUID-OOST ABOUT THEIR REFUSAL TO PROVIDE

BASIC NEEDS FOR THE REJECTED REFUGEES OF THE VLUCHTGARAGE

ASTRID ESSED

4 JANUARY 2014

Reacties uitgeschakeld voor Notes 1 t/m 9/We are Here

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.