Noten 74 t/m 79/HOOFDSTUK II

[74]

Is de asielaanvraag van ‘veiligelanders’ kansloos?

‘Kansloze asielzoekers’, noemde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, de veiligelanders vorige zomer. Maar is dat terecht? Niet echt. Als je als asielzoeker afkomstig bent uit een zogenoemd veilig land, zijn je kansen op asiel inderdaad klein. In 2021 deden in totaal 24.740 mensen een eerste asielaanvraag in Nederland. Van deze groep was 4 procent afkomstig uit landen die Nederland als veilig bestempelt, dat zijn 990 mensen. Tussen 2019 en 2022 werd gemiddeld 98 procent van de asielaanvragen door ‘veiligelanders’ afgewezen. Maar dat betekent dat bijvoorbeeld in 2022 ongeveer 20 mensen wél mochten blijven.

De uitspraken van Bruls zijn dan ook veel te generiek, vindt asieladvocaat Flip Schüller. “Je kunt niet zeggen dat mensen afkomstig uit landen op de ‘veiligelandenlijst’ per definitie kansloze asielzoekers zijn.” Volgens de advocaat gebeurt het regelmatig dat asiel wordt afgewezen terwijl later blijkt dat iemand er wel recht op heeft.”

ONE WORLD

”VEILIGELANDERS” ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE ASIELCRISIS

6 JUNI 2023

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 72

[75]

WEBSITE ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/?s=We+are+here

EN

https://www.astridessed.nl/tag/vluchtelingen

WEBSITE PETER STORM

https://peterstormt.nl/category/themas/migratie-migranten-vluchtelingen

WEBSITE JOKE KAVIAAR

https://jokekaviaar.nl/category/vluchtelingen

[76]

”Afspraken met landen van herkomst om afgewezen asielzoekers terug te nemen, hebben nauwelijks effect. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De afgewezen asielzoekers, vaak zogenoemde ‘veiligelanders’, hebben geen reispapieren meer of willen die niet laten zien. Het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen, wil hen vaak niet meer opnemen. “Want die landen hebben daar geen belang bij en ze hebben vaak bepaalde normen als het om terugkeer gaat”, zegt WODC-onderzoeker en hoogleraar migratie Arjen Leerkes in het NOS Radio 1 Journaal.”

NOS

AFSPRAKEN MET LANDEN OM ASIELZOEKERS

TERUG TE NEMEN LEVEREN WEINIG OP

25 OCTOBER 2022

https://nos.nl/artikel/2449709-afspraken-met-landen-om-asielzoekers-terug-te-nemen-leveren-weinig-op

Afspraken met landen van herkomst om afgewezen asielzoekers terug te nemen, hebben nauwelijks effect. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De afgewezen asielzoekers, vaak zogenoemde ‘veiligelanders’, hebben geen reispapieren meer of willen die niet laten zien. Het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen, wil hen vaak niet meer opnemen. “Want die landen hebben daar geen belang bij en ze hebben vaak bepaalde normen als het om terugkeer gaat”, zegt WODC-onderzoeker en hoogleraar migratie Arjen Leerkes in het NOS Radio 1 Journaal.

EU-landen hebben afspraken gemaakt met andere landen om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Maar volgens Leerkes hebben die dus maar weinig effect. “Nederland kan er maar weinig tegenover stellen”, zegt hij. Wel zegt de onderzoeker en hoogleraar dat een directe afspraak tussen twee afzonderlijke landen beter werkt dan een afspraak tussen een groep EU-lidstaten en een enkel land.

Leerkes pleit ervoor om opnieuw te kijken naar de afspraken die er liggen. Mogelijk moeten er meer kleinschalige afspraken worden gemaakt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie dat per land bepaald wordt wat de beste aanpak is en of Nederland dan zelf afspraken met landen gaat maken, of dat in Europees verband doet.

Relatie met Marokko

Eerder deze maand werd bekend dat Nederland binnenkort weer Marokkanen van wie de asielaanvraag is afgewezen, kan terugsturen naar Marokko. De relatie tussen Nederland en Marokko is volgens staatssecretaris Van der Burg van Asiel sterk verbeterd. Marokko heeft dit jaar al reisdocumenten afgegeven voor een aantal afgewezen asielzoekers.

Onderzoeker Leerkes roept het kabinet op om eerlijk te zijn over het feit dat de afspraken over terugkeer nu nog niet veel effect hebben. In de Volkskrant pleit hij voor meer ‘realisme’ bij de politiek. Verder vindt hij dat het kabinet meer oog moet hebben voor afgewezen asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Zij belanden vaak in de illegaliteit.

[77]

”Mensen die zich bezig houden met vluchtelingen kennen dat woord wel: ‘klinkeren’, mensen op straat, op de klinkers zetten.”

BLOG

KALFJES

KLINKEREN EN ONTKLINKEREN

Mensen die zich bezig houden met vluchtelingen kennen dat woord wel: ‘klinkeren’, mensen op straat, op de klinkers zetten. Maar voor mij was het een nieuw begrip. En veel luisteraars van radio 1 kenden dat woord ook niet, maar de verslaggever legde het nog eens duidelijk uit: op allerlei plekken in Nederland worden uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk opgevangen maar na een tijdje ook weer op straat gezet, dat heet dan ‘klinkeren’. Een mooi gekozen woord voor een vreselijke procedure. Klinkers zijn lekker concreet, aanraakbaar ook, duidelijker dan asfalt of stoeptegels. Een actief werkwoord, iemand klinkert, het overkomt je niet, maar een staatssecretaris, een instantie een instelling klinkert.

En nu is er een mooie variant op bedacht. Door de uitspraak van het Comité Sociale Rechten van de Raad van Europa moet Nederland aan alle illegalen minimaal bad, brood en bed verstrekken, dat betekent dat ze moeten worden ‘ontklinkerd’, van de straat gehaald.  Tot nu toe bestaat dat woord alleen in de letterlijke betekenis, klinkers weghalen, voortuinen moeten in sommige gemeentes ‘ontklinkerd’ worden, er moet meer ruimte komen om het regenwater op te vangen.
Maar Van Dale kan een nieuwe betekenis toevoegen: ontklinkeren = mensen die op straat leven opvangen, van de klinkers halen.

Helaas is de uitspraak niet bindend en het ziet er naar uit dat Teeven het klinkeren nog niet zal stoppen en met het ontklinkeren gaat beginnen.

EINDE

[78]

NO FAULT CRITERIUM

PARTLY TRANSLATION

DIENST TERUGKEER EN  VERTREK

BUITEN SCHULD

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/het-terugkeerproces/bijzondere-omstandigheden/buiten-schuld

Buiten schuld

Het kan voorkomen dat een vreemdeling er alles aan doet om terug te keren naar zijn land van herkomst, maar dat dit niet lukt. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als zijn land van herkomst weigert een (tijdelijk) reisdocument (laissez-passer) te geven, waarmee toegang tot dat land wordt verleend. Voor vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken is er een speciale verblijfsvergunning: de buitenschuldvergunning.

Voor alleenstaande minderjarigen is er een speciaal buitenschuldbeleid. Dit beleid geldt alleen als zij binnen drie jaar nadat de eerste aanvraag is ingediend, buiten hun schuld, niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Om voor de buitenschuldvergunning in aanmerking te komen moet de amv aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat er geen adequate opvang is in het land van herkomst en dat de alleenstaande minderjarige heeft meegewerkt aan zijn terugkeer.

LOS

VERBLIJFSVERGUNNING BUITEN SCHULD

https://www.stichtinglos.nl/content/verblijfsvergunning-buiten-schuld

VERBLIJFSVERGUNNING BUITEN SCHULD

Wat is een ‘buiten schuld’ vergunning?

Voor ongedocumenteerde migranten die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken is er een speciale verblijfsvergunning. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de migrant geen identiteitsdocumenten heeft, en het land van herkomst weigert om een vervangend reisdocument te geven om terug te keren. Zo’n vervangend reisdocument heet een laissez-passer.

De verblijfsvergunning ‘buiten schuld’ is bedoeld als oplossing voor mensen die echt proberen om uit Nederland te vertrekken, maar waar dat niet lukt. Om in aanmerking te komen voor deze verblijfsvergunning, moet iemand zelf bewijzen dat hij buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken. Hij moet laten zien dat:

 • Er geen twijfel is over zijn identiteit en nationaliteit
 • Hij altijd heeft meegewerkt met de DT&V om het vertrek mogelijk te maken
 • Hij gemotiveerd is voor terugkeer

Wat zijn de voorwaarden?

Om zijn best te doen om terug te keren, moet een ongedocumenteerde migrant in elk geval de volgende stappen hebben gezet:

 1. de vreemdeling heeft de DT&V om bemiddeling verzocht ten behoeve van zijn vertrek uit Nederland of het verkrijgen van een (vervangend) reisdocument bij de autoriteiten van zijn land van herkomst of een ander land waar hij toegelaten zou kunnen worden, en deze bemiddeling heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd;
 2. de vreemdeling heeft naar het oordeel van de DT&V in houding en gedrag laten zien dat hij wil terugkeren naar zijn land van herkomst of een ander land waar hij toegelaten zou kunnen worden, bijvoorbeeld doordat dat hij zich heeft gehouden aan de afspraken die de DT&V met hem heeft gemaakt gedurende de bemiddelingsprocedure; en
 3. op het moment van beslissen is er geen sprake van een lopende procedure in het kader van een aanvraag voor een verblijfsvergunning en voldoet de vreemdeling niet aan de voorwaarden voor verlening van een andere verblijfsvergunning.

Kunnen gezinsleden ook in Nederland blijven?

Ja. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, maar alleen voor de partner en minderjarige kinderen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De gezinsleden verblijven samen met de aanvrager in Nederland.
 • Er is geen twijfel over dat de gezinsleden familie van elkaar zijn.

Hoe werkt het in de praktijk?

Het is erg lastig om deze verblijfsvergunning te krijgen. De DT&V gelooft vaak niet dat de aanvrager echt terug wil en er ook alles aan heeft gedaan om terug te keren. Begin op tijd met hulp te vragen van de DT&V, en volg hun adviezen op. Registreer ook zelf wat je hebt gedaan met de afspraken en adviezen van DT&V.

Om een verlenging te krijgen van de verblijfsvergunning buiten schuld moet iemand de hele tijd blijven proberen terug te keren naar het land van herkomst. Anders wordt de verblijfsvergunning niet verlengd.

Voor abonnees:

– beleid
– aantallen
– toelating
 literatuur

Staatlozen

Staatlozen hebben een bijzondere positie. Zij kunnen vaak hun staatloosheid niet bewijzen. Dat maakt het voor hen moeilijker om een verblijfsvergunning te krijgen. Dat geldt nog sterker voor een verblijfsvergunning ‘buitenschuld’. Er is beleid in ontwikkeling om staatloosheid vast te stellen.

Kinderen die in Nederland worden geboren zonder nationaliteit maar wel met een verblijfsvergunning, kunnen na 3 jaar naturaliseren. Er is beleid in ontwikkeling om het ook makkelijker te maken voor kinderen zonder nationaliteit en zonder verblijfsvergunning om te naturaliseren in Nederland.

[79]

LOS

VERBLIJFSVERGUNNING BUITEN SCHULD

https://www.stichtinglos.nl/content/verblijfsvergunning-buiten-schuld

VERBLIJFSVERGUNNING BUITEN SCHULD

Wat is een ‘buiten schuld’ vergunning?

Voor ongedocumenteerde migranten die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken is er een speciale verblijfsvergunning. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de migrant geen identiteitsdocumenten heeft, en het land van herkomst weigert om een vervangend reisdocument te geven om terug te keren. Zo’n vervangend reisdocument heet een laissez-passer.

De verblijfsvergunning ‘buiten schuld’ is bedoeld als oplossing voor mensen die echt proberen om uit Nederland te vertrekken, maar waar dat niet lukt. Om in aanmerking te komen voor deze verblijfsvergunning, moet iemand zelf bewijzen dat hij buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken. Hij moet laten zien dat:

 • Er geen twijfel is over zijn identiteit en nationaliteit
 • Hij altijd heeft meegewerkt met de DT&V om het vertrek mogelijk te maken
 • Hij gemotiveerd is voor terugkeer

Wat zijn de voorwaarden?

Om zijn best te doen om terug te keren, moet een ongedocumenteerde migrant in elk geval de volgende stappen hebben gezet:

 1. de vreemdeling heeft de DT&V om bemiddeling verzocht ten behoeve van zijn vertrek uit Nederland of het verkrijgen van een (vervangend) reisdocument bij de autoriteiten van zijn land van herkomst of een ander land waar hij toegelaten zou kunnen worden, en deze bemiddeling heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd;
 2. de vreemdeling heeft naar het oordeel van de DT&V in houding en gedrag laten zien dat hij wil terugkeren naar zijn land van herkomst of een ander land waar hij toegelaten zou kunnen worden, bijvoorbeeld doordat dat hij zich heeft gehouden aan de afspraken die de DT&V met hem heeft gemaakt gedurende de bemiddelingsprocedure; en
 3. op het moment van beslissen is er geen sprake van een lopende procedure in het kader van een aanvraag voor een verblijfsvergunning en voldoet de vreemdeling niet aan de voorwaarden voor verlening van een andere verblijfsvergunning.

Kunnen gezinsleden ook in Nederland blijven?

Ja. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, maar alleen voor de partner en minderjarige kinderen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De gezinsleden verblijven samen met de aanvrager in Nederland.
 • Er is geen twijfel over dat de gezinsleden familie van elkaar zijn.

Hoe werkt het in de praktijk?

Het is erg lastig om deze verblijfsvergunning te krijgen. De DT&V gelooft vaak niet dat de aanvrager echt terug wil en er ook alles aan heeft gedaan om terug te keren. Begin op tijd met hulp te vragen van de DT&V, en volg hun adviezen op. Registreer ook zelf wat je hebt gedaan met de afspraken en adviezen van DT&V.

Om een verlenging te krijgen van de verblijfsvergunning buiten schuld moet iemand de hele tijd blijven proberen terug te keren naar het land van herkomst. Anders wordt de verblijfsvergunning niet verlengd.

Voor abonnees:

– beleid
– aantallen
– toelating
 literatuur

Staatlozen

Staatlozen hebben een bijzondere positie. Zij kunnen vaak hun staatloosheid niet bewijzen. Dat maakt het voor hen moeilijker om een verblijfsvergunning te krijgen. Dat geldt nog sterker voor een verblijfsvergunning ‘buitenschuld’. Er is beleid in ontwikkeling om staatloosheid vast te stellen.

Kinderen die in Nederland worden geboren zonder nationaliteit maar wel met een verblijfsvergunning, kunnen na 3 jaar naturaliseren. Er is beleid in ontwikkeling om het ook makkelijker te maken voor kinderen zonder nationaliteit en zonder verblijfsvergunning om te naturaliseren in Nederland.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 74 t/m 79/HOOFDSTUK II

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.