Noten 1 t/m 10/Vluchtelingenhelpers

[1]

RECHTSPRAAK.NL

Wat is wederrechtelijk?

In strijd met het recht.

https://www.rechtspraak.nl/begrippen/Paginas/wederrechtelijk.aspx

[2]

Wat is een ongewenstverklaring?

Een ongewenstverklaring is een maatregel van de Nederlandse overheid tegen personen die een gevaar zijn voor Nederland. Het gaat vaak om personen die een ernstige strafbare daad hebben gedaan. Dit is meestal een misdrijf. De ongewenstverklaring is een besluit dat u ongewenst vreemdeling bent. U moet meteen weg uit Nederland. En u mag daarna niet meer binnenkomen.

IND

ONGEWENSTVERKLARING

https://ind.nl/Paginas/Ongewenstverklaring.aspx
Laatste check: 09-03-2021

Een ongewenstverklaring is een besluit dat u ongewenst vreemdeling bent. De Nederlandse overheid vindt dat u niet in Nederland mag zijn. Bijvoorbeeld omdat u bent veroordeeld voor een misdrijf. U leest op deze pagina wat een ongewenstverklaring is, wanneer u deze krijgt en wat de gevolgen zijn. En hoe u een ongewenstverklaring laat opheffen.

Inhoud

Wat is een ongewenstverklaring?

Een ongewenstverklaring is een maatregel van de Nederlandse overheid tegen personen die een gevaar zijn voor Nederland. Het gaat vaak om personen die een ernstige strafbare daad hebben gedaan. Dit is meestal een misdrijf. De ongewenstverklaring is een besluit dat u ongewenst vreemdeling bent. U moet meteen weg uit Nederland. En u mag daarna niet meer binnenkomen.

Wie krijgt een ongewenstverklaring?

Een ongewenstverklaring geldt in de praktijk voor burgers van de EU/EER en Zwitserland die in Nederland zijn. Lees welke landen bij de EU en EER horen. Burgers van andere landen (derdelanders) die in Nederland zijn, krijgen meestal geen ongewenstverklaring, maar krijgen een inreisverbod. Lees meer over een inreisverbod.

Situaties ongewenstverklaring

In de volgende gevallen kunt u een ongewenstverklaring krijgen:

 • U bent illegaal in Nederland, dus u mag hier niet zijn. En u hebt vaker iets gedaan wat niet mag volgens de Vreemdelingenwet.
 • U bent door de rechter veroordeeld voor een misdrijf en die veroordeling staat vast. De maximale straf voor het misdrijf is 3 of meer jaar gevangenisstraf.
 • U bent een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. En u hebt geen verblijfsvergunning of een ander woonrecht in Nederland. Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gebouwen.
 • In een verdrag is geregeld dat u een ongewenstverklaring krijgt.
 • U hebt buiten Nederland een ernstig misdrijf gepleegd.

Hoe krijg ik een ongewenstverklaring?

De IND beoordeelt of u een ongewenstverklaring krijgt. De IND onderzoekt hoe belangrijk het is om de veiligheid in Nederland te beschermen. En ook hoe belangrijk het voor u is om in Nederland te mogen zijn. Dit heet een belangenafweging. Beslist de IND dat u een ongewenstverklaring krijgt dan staat dat in een besluit. U krijgt dat besluit en een folder over de ongewenstverklaring van de politie (AVIM). Kan de politie het besluit niet aan u geven? Dan maakt de IND de ongewenstverklaring bekend door het in de Staatscourant te zetten.

Bezwaar tegen ongewenstverklaring

U kunt bezwaar maken bij de IND als u het niet eens bent met uw ongewenstverklaring. In het besluit dat u hebt ontvangen staat hoe u dat moet doen. U mag de beslissing op uw bezwaar niet afwachten in Nederland. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van IND.

Wat zijn de gevolgen van een ongewenstverklaring?

De ongewenstverklaring heeft een paar gevolgen:

U moet Nederland verlaten

U mag niet meer in Nederland zijn. U bent verplicht om zelf meteen uit Nederland weg te gaan. Dit heet een zelfstandige vertrekplicht. U hebt daarna geen toegang meer tot Nederland.

In Nederland zijn is strafbaar

Ook naar Nederland komen is strafbaar. U kunt een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een hoge geldboete krijgen. De Nederlandse overheid kan u over de grens zetten. Ook als uw gevangenisstraf is afgelopen.

Ongewenstverklaring komt in informatiesysteem

De Nederlandse overheid maakt een signalering van uw ongewenstverklaring. Dit betekent dat uw ongewenstverklaring en persoonsgegevens worden geregistreerd in een informatiesysteem. Registreren is opslaan van informatie. In het besluit staat in welk systeem. Er zijn twee systemen:

 • Executie & Signalering (E&S): dit is een informatiesysteem van de Nederlandse politie. Alleen de Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee kunnen E&S controleren.
 • Schengen Informatie Systeem (SIS): alle overheden van Schengenlanden zijn op het SIS aangesloten. Grensbewakers kunnen SIS controleren. Lees welke landen bij het Schengengebied horen.

Hoe lang duurt een ongewenstverklaring?

De ongewenstverklaring heeft geen einddatum en stopt pas als de IND dat beslist. Dit kan als u om opheffing van de ongewenstverklaring vraagt. Opheffing betekent laten stoppen. U kunt in heel bijzondere en dringende situaties ook om tijdelijke opheffing vragen.

Hoe vraag ik opheffing van een ongewenstverklaring?

Stuur een brief aan de IND, vraag om opheffing en leg uit waarom. Iemand anders (in Nederland) kan ook voor u om opheffing vragen. U moet die persoon dan officieel toestemming geven om namens u in actie te komen. U zet dit op papier met uw handtekening. Dit heet een machtiging. Doe de machtiging bij de brief.

Stuur de brief naar:

IND
Postbus 10
9560 AA Ter Apel

Documenten die u nodig hebt voor vraag om opheffing ongewenstverklaring

U voegt deze documenten bij uw brief  waarin u vraagt om (tijdelijk) opheffing van uw ongewenstverklaring:

 • Brief met vraag om en reden voor opheffing van uw ongewenstverklaring.
 • U legt in de brief ook uit:
  • hoe lang u achter elkaar weg bent uit Nederland;
  • dat u in die periode geen ernstige misdrijven hebt gepleegd;
  • dat er op dit moment geen proces volgens het strafrecht tegen u is.
 • Kopie van de pagina met persoonsgegevens van uw geldige paspoort.
 • Kopie van alle pagina’s van uw paspoorten die u vanaf uw ongewenstverklaring hebt gehad. Of van andere documenten om te mogen reizen en de grens over te gaan.
 • Overzicht van plaatsen waar u na uw ongewenstverklaring bent geweest.
 • Bewijzen van plaatsen waar u na uw ongewenstverklaring bent geweest.
 • Brieven van de overheden van landen waar u na uw ongewenstverklaring bent geweest die uitleggen dat:
  • u geen ernstige misdrijven hebt gepleegd; en
  • er op dit moment geen proces volgens het strafrecht tegen u is.
 • Als u iemand toestemming geeft om voor opheffing te vragen: Machtiging met uw handtekening.

Uw gegevens worden verwijderd uit E&S en SIS

Is uw ongewenstverklaring (tijdelijk) opgeheven dan worden uw gegevens (tijdelijk) verwijderd uit E&S en SIS.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

EINDE IND BERICHT

[3]

EUROPA NUVRIJ VERKEER VAN PERSONEN
https://www.europa-nu.nl/id/vh7douwe0cp7/vrij_verkeer_van_personen

Vrij verkeer van personen- Hoofdinhoud

Dankzij het vrij verkeer van personen kunnen bewoners van de EU zonder restricties reizen in andere EU-lidstaten. Dit geldt ook voor bewoners van de drie landen die geen lid zijn van de EU maar wel deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER): Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Europese burgers kunnen drie maanden in een andere EU-lidstaat verblijven zonder een visum aan te vragen. De enige voorwaarde is een geldig identiteitsbewijs. Daarmee kan een Europese staatsburger in andere EU-landen zowel reizen (ook op basis van het Schengenverdrag), als werken. Europeanen mogen zich zodoende binnen de Europese Unie overal vestigen waar zij willen. Ook als zij ziek, arbeidsongeschikt of werkloos raken mogen zij in een andere EU-lidstaat blijven wonen.

Het vrij verkeer van personen is verankerd in art. 45-54 in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

1.

Ontwikkeling

In eerste instantie werd het vrij verkeer van personen geregeld door middel van een ingewikkeld wetgevingskader. Dit kader is in 2006 teruggebracht tot één richtlijn. De richtlijn is door de Nederlandse regering omgezet in nationale wetgeving.

Om het vrij verkeer van personen eenvoudiger te maken, zijn in Europa regelingen getroffen rondom het erkennen van diploma’s. In sommige vakgebieden gebeurt dit altijd (zoals bij artsen). Bij andere beroepen moet eerst een test afgelegd worden om te bepalen of de eisen die aan het buitenlandse diploma zijn gesteld, passen bij de nationale eisen. Dit is in eerste instantie vastgelegd in de Bolognaverklaring. De Europese Unie heeft sindsdien de regels voor het erkennen van diploma’s van andere lidstaten verscherpt. Er is echter nog geen regel dat nationale diploma’s één op één gelden in andere lidstaten.

Na een beslissing van het Europees Parlement in juni 2016 is het vrij verkeer van personen nog verder vergemakkelijkt. Het uitbrengen van nieuwe meertalige standaardformulieren voor bepaalde officiële documenten zal voorkomen dat er veel geld besteed moet worden aan officiële vertalingen. Het betreft onder andere geboorteaktes, certificaten van leven, overlijdensaktes, huwelijksaktes en samenlevingscontracten.

EUROPA NU

VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE

https://www.europa-nu.nl/id/viafonsjrvyd/verdrag_betreffende_de_werking_van_de

WIKIPEDIA

VERDRAGEN VAN SCHENGEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdragen_van_Schengen

AMNESTY INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIE

AKKOORD VAN SCHENGEN

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/schengen-akkoord-van

Akkoord van Schengen

Het Akkoord van Schengen is genoemd naar een plaats in Luxemburg. Het werd in 1985 gesloten met het oog op de opheffing van de controle aan de Europese binnengrenzen vanaf 1992.

In 1985 sloten de landen van de Benelux, Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland het Akkoord van Schengen, met het oog op de opheffing van controle aan de Europese binnengrenzen vanaf 1992. Inmiddels hebben ook Italië, Spanje en Portugal getekend. In 1990 tekende Nederland de Uitvoeringsovereenkomst bij het akkoord die onder meer betrekking heeft op personenverkeer. Die overeenkomst regelt, in meer detail dan het akkoord, de maatregelen die overheden mogen of moeten nemen.

Gevolgen voor asielzoekers

Het akkoord heeft verscheidene negatieve gevolgen voor asielzoekers. Zij mogen in principe nog maar in één van de verdragstaten asiel vragen en hun persoonsgegevens worden geregistreerd in een centrale databank. De Schengen-landen voeren een gemeenschappelijke lijst van landen waarvan de inwoners visumplichtig zijn en verbinden zich tot sancties tegen vervoersmaatschappijen die vreemdelingen zonder geldige papieren brengen. De betekenis van de Schengen-bepalingen werd geleidelijk achterhaald door de eenwording van de Europese Unie.

Registratiesysteem

Het ‘Schengen Informatie Systeem’ is een benaming voor computerdatabestanden van personen die krachtens het Akkoord van Schengen onderworpen zijn aan belangstelling van de politie, onder wie vreemdelingen en drugshandelaars. Het systeem bevat gegevens over honderdduizenden personen.

Deelnemende landen moeten op de dag van inwerkingtreding wetgeving inzake privacy hebben. Inzage door betrokkenen is mogelijk, maar kan hun onthouden worden als dat voor rechtmatige signalering of ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden noodzakelijk is. Inzage wordt altijd geweigerd als de persoon in kwestie gesignaleerd staat omdat hij ‘onopvallend’ gecontroleerd moet worden.

EINDE BERICHT AMNESTY INTERNATIONAL

[4]

”1 Hij, die een ander behulpzaam is bij het zich verschaffen van toegangtot of doorreis door Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie,IJsland, Noorwegen of een staat, die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel vanmigranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van hetop 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om tevermoeden, dat die toegang of doorreis wederrechtelijk is, wordt alsschuldig aan mensensmokkel gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogstevier jaren of geldboete van de vijfde categorie.”
ARTIKEL 197a, WETBOEK VAN STRAFRECHT
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel197a

[5]

PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKINGIN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTINGTHE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONALORGANIZED CRIMEAdopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf

BOVENSTAAND PROTOCOL IS TOEGEVOEGD AAN
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONALORGANIZED CRIME

http://hrlibrary.umn.edu/instree/organizedcrime.html

[6]
”Mensensmokkel is het illegaal begeleiden of vervoeren van mensen naar een ander land. Mensenhandel is een bijzondere categorie van mensensmokkel gericht op uitbuiting, vooral in de seksindustrie.”

AMNESTY INTERNATIONAL/ENCYCLOPEDIEMENSENSMOKKEL EN MENSENHANDEL
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/mensensmokkel-en-mensenhandel

Mensensmokkel is het illegaal begeleiden of vervoeren van mensen naar een ander land. Mensenhandel is een bijzondere categorie van mensensmokkel gericht op uitbuiting, vooral in de seksindustrie.

Mensensmokkel is het illegaal begeleiden of vervoeren van mensen naar een ander land. Mensensmokkel geldt als een misdrijf met een internationaal karakter waarbij velen betrokken zijn, zoals voor het werven van ‘klanten’, begeleiding tijdens de reis, verlenen van vervoer en onderdak tijdens de reis, verzorging van valse documenten en opvang in het land van bestemming. Mensensmokkelaars die in Europa actief zijn, zijn vooral afkomstig uit China, Albanië en Nigeria. Mensensmokkelaars vragen voor vervoer naar Nederland van enige duizenden tot enige tienduizenden euro per reis per persoon.

Ongeveer 60 procent van de asielzoekers die zich in Nederland melden blijkt door iemand (een zogenaamde reisagent) tegen betaling geholpen te zijn bij de reis, voorzien van valse papieren, enzovoort. Mensensmokkel wordt door onder anderen het Nederlands ministerie van Justitie hard bestreden. Vluchtelingenorganisaties wijzen erop dat zonder reisagenten de meeste vluchtelingen, ook zij met gegronde vrees voor vervolging, Nederland niet zouden kunnen bereiken.

Mensenhandel

Mensenhandel is een bijzondere categorie van mensensmokkel gericht op uitbuiting, vooral in de seksindustrie. De slachtoffers in Nederland zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en uit Afrika. Voor slachtoffers bestaat de ‘B9-regeling’, die recht geeft om voor de duur van onderzoek en vervolging legaal in Nederland te verblijven. Sinds 1999 deden honderden mensen, bijna allen vrouwen, een beroep op die regeling. Volgens cijfers uit 2003 van de Nederlandse ‘Nationaal rapporteur mensenhandel’ zijn de handelaren voor ongeveer driekwart man, de slachtoffers voor bijna 100 procent vrouw.

Op 1 februari 2008 werd het Verdrag tegen Mensenhandel van de Raad van Europa van kracht.

Mensensmokkel en mensenhandel: Amnesty’s visie

Amnesty is onvoorwaardelijk gekant tegen mensenhandel. Ook mensensmokkel is een misdrijf volgens Nederlands en internationaal recht. Amnesty meent echter dat het degenen die een gegronde vrees voor vervolging hebben niet kan worden kwalijk genomen als ze zich gedwongen zagen gebruik te maken van smokkelaars om aan het gevaar te ontkomen. Amnesty dringt er ook op aan dat gedurende de bedenktijd van drie maanden voor degenen die aangifte willen doen, veiligheid, opvang en medische hulp is gegarandeerd.

Zie ook de website van CoMensHa (voorheen Stichting tegen Vrouwenhandel).

EINDE BERICHT AMNESTY INTERNATIONAL

[7]

”2 Hij, die een ander uit winstbejag behulpzaam is bij het zich verschaffenvan  verblijf in Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie, Ijsland, Noorwegen of een staat, die is toegetreden tot het in het eerste lid genoemdeprotocol, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft, terwijlhij weet of ernstige redenen heeft te vermoeden, dat dit verblijf wederrechtelijk is, wordt als schuldig aan mensensmokkel gestraft met een gevangenisstraf vanten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

ARTIKEL 197a, WETBOEK VAN STRAFRECHT
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel197a

[8]

GELDERLANDERMAN UIT MILSBEEK REGELDE RUBBERBOOTJES VOOR MENSENSMOKKEL OVER HET KANAAL:ZES JAAR GEEIST30 JUNI 2021

https://www.gelderlander.nl/gennep/man-uit-milsbeek-regelde-rubberbootjes-voor-mensensmokkel-over-het-kanaal-zes-jaar-cel-geeist~a9dd81e9/

MILSBEEK – Een man uit Milsbeek is volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij mensensmokkel. Samen met een echtpaar uit Luttelgeest en een man uit Zutphen mannen, familieleden van Iraanse en Irakese afkomst, maakte hij een levensgevaarlijke boottocht van migranten mogelijk door vanuit Nederland boten, zwemvesten, brandstoftanks en buitenboordmotoren te leveren.

30 JUNI 2021

In de nachtelijke uren waagden migranten – in overvolle, niet-zeewaardige, rubberen opblaasboten – vanuit Frankrijk de oversteek naar Engeland. 

De strafeisen

De hoofdverdachte van deze vier, familieleden van elkaar, is de 43-jarige Jahya K. uit Luttelgeest. Zijn zaak werd dinsdag in Zwolle afgebroken, omdat zijn advocaat de rechtbank wraakte. De voorzitter zou niet onpartijdig zijn. Wanneer die zaak verder kan, is nog niet bekend.

Tegen zijn vrouw Somayeh M. (38) is 240 werkstraf en een jaar gevangenisstraf voorwaardelijk geëist. De man uit Milsbeek zou zes jaar cel moeten krijgen, de man uit Zutphen, Rasul B. (50), voor zijn geringere rol twee jaar.

Afgeluisterde telefoongesprekken

De zaak tegen het viertal begon in maart vorig jaar, toen bij de Koninklijke Marechaussee informatie binnenkwam over mensensmokkel. Daarbij werden rubberboten met een harde wand gebruikt, afkomstig uit Nederland. Daarop is een opsporingsonderzoek gestart tegen de leveranciers van deze boten en andere attributen.

Door getapte telefoongesprekken, zendmastgegevens en verklaringen van betrokkenen denkt het OM de zaak tegen de mensen die dit faciliteerden rond te hebben. Ze zouden vooral op Marktplaats hebben gezocht naar geschikte boten, omdat winkeliers misschien vragen kunnen stellen.

Vakantiereis, of smokkelreis?

In de rechtszaal werd dinsdag een zogenaamde vakantiereis van de familieleden besproken. Naar Frankrijk, in de zomer van 2020, met een caravan. De verdachten verklaarden dat het om een vakantiereis ging, maar justitie meent dat in de caravan opblaasboten en andere spullen zijn vervoerd naar Calais. Bij elkaar zouden zeker tientallen migranten met die geleverde spullen naar Engeland zijn gevaren. 

Hoofdverdachte K. uit Luttelgeest heeft nog getuigd dat zijn vrouw van niets wist. Zij heeft in het gezin een ondergeschikte rol, liet hij de tolk vertalen: ze zorgde alleen voor de kinderen en het eten, verder heeft ze niets te vertellen. De officier van justitie denkt daar anders over: de vrouw is wel degelijk betrokken bij in elk geval de caravanreis en heeft ook van het doel ervan geweten.

Levensgevaarlijke situaties

Het OM verwijt de verdachten dat zij migranten, onder wie ook minderjarigen, zwangeren en andere kwetsbaren, voor eigen financieel gewin in levensgevaarlijke situaties hebben gebracht.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet. Dat hangt samen met de uitkomst van het wrakingsverzoek dat door de hoofdverdachte is gedaan.

EINDE BERICHT DE GELDERLANDER

NOSZEKER 27 MIGRANTEN OMGEKOMEN VOOR KUSTVAN CALAIS24 NOVEMBER 2021

https://nos.nl/index.php/artikel/2406919-zeker-27-migranten-omgekomen-in-kanaal-voor-kust-van-calais

Voor de kust van het Franse Calais is een boot met migranten gekapseisd. Daarbij zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Eerder op de avond zei de Franse minister van Binnenlandse zaken Darmanin dat er 31 doden zijn gevallen, maar dat is later naar beneden bijgesteld. Onder de slachtoffers zijn vijf vrouwen en een jong meisje. Twee mensen zijn gered.

Volgens Darmanin zijn er vier mensensmokkelaars opgepakt die betrokken zijn geweest bij de fatale overtocht.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. Een visser zag volgens persbureau AFP vijftien lichamen in het water drijven en sloeg alarm. De boot was vrijwel zeker onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Verschillende reddingsschepen zijn betrokken bij de reddingsactie.

Een BBC-journalist meldt dat alleen vandaag al 25 boten een poging hebben gedaan het Kanaal over te steken.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er op de boot zaten. De burgemeester van de Franse kustgemeente Teteghem zegt dat er ruim 50 migranten aan boord waren.

Recordaantal overtochten

Al jaren proberen groepen migranten vanuit Calais de oversteek naar Engeland te maken. Afgelopen zomer was het bijzonder druk op de reisroute, mede door de kalme zee. Niet eerder wisten zo veel migranten de Britse kust te bereiken als dit jaar: zo’n 22.000 mensen wisten het Kanaal over te steken, ruim drie keer meer dan in heel 2020. Begin deze maand wisten 853 migranten op één dag de overtocht te maken.

Zowel de Franse als Britse kustwacht heeft de inzet in het Kanaal recent opgevoerd. Frankrijk ontruimt met regelmaat illegale kampen nabij Calais. Vorige week maakte sportwinkel Decathlon bekend in de regio geen kano’s meer te verkopen, omdat de bootjes te vaak worden gebruikt om de zeestraat mee over te steken.

De overtocht is niet zonder risico, onder meer doordat het een druk bevaren route voor grote vrachtschepen is. Persbureau Reuters meldt dat dit jaar al veertien migranten omkwamen bij hun poging het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Vorig jaar werden er zes dodelijke slachtoffers geteld, in 2019 waren dat er vier.

NOS-correspondent Frank Renout:

Dit is een ramp waar Frankrijk al een tijd bang voor was. De afgelopen weken werden soms honderden migranten per dag uit het water gered, omdat de rubberen bootjes niet bestemd waren op de overtocht. De afgelopen maanden is er veel geïnvesteerd in de kustwacht en zijn de controles opgevoerd om een ramp als deze te voorkomen.

Voorheen maakten migranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk vooral door illegaal aan boord te klimmen van vrachtwagens, maar dat is sinds 2018 onmogelijk, doordat er overal hoge hekken zijn geplaatst. Sindsdien is per boot de enige mogelijkheid om over te steken.

Afgelopen zomer zei de Britse regering dat Frankrijk te weinig deed om de migrantenboten tegen te houden. Na overleg besloten de twee landen samen een rechercheteam op te zetten om mensensmokkelbendes op te rollen. Ook heeft Londen ruim 62 miljoen euro aan Frankrijk toegezegd om de kustwacht te versterken.

De Britse premier Johnson zegt dat het “vreselijke incident” van vandaag laat zien dat er meer moet worden gedaan om mensensmokkel tegen te gaan. “Daarbij moeten we uiteraard samenwerken met onze Franse en Europese partners.”

EINDE BERICHT NOS

[9]

DE MORGEN.BEPOLITIE KRIJGT NOODOPROEP UIT KOELWAGEN, EN TREFT ERACHT TRANSMIGRANTEN IN AAN2 FEBRUARI 2020
https://www.demorgen.be/nieuws/politie-krijgt-noodoproep-uit-koelwagen-en-treft-er-acht-transmigranten-in-aan~ba2cbbaa/

Op de Westelijke Ring in Geel, ter hoogte van het containerpark, heeft de politie zondag om 6.13 uur een koelwagen met daarin acht transmigranten aangetroffen.

“Alles is begonnen met een noodoproep vanuit de koelwagen. Iemand heeft het noodnummer gebeld met de melding dat ze daar vast zaten”, zegt Joris Jutten, officier van de lokale politie Geel-Laakdal-Meerhout.

“Via een mastbepaling hebben we kunnen nagaan dat de oproep afkomstig was van de Westelijke Ring. Toen we ter plaatse kwamen, stond er een trekker met een koelcel als oplegger. Samen met de brandweer hebben we die oplegger open gebroken. We vonden in de container acht mensen, transmigranten, die er verkleumd bij zaten.”

ZIEKENHUIS

De hulpdiensten hebben de acht personen, van wie de nationaliteit nog niet bekend is, naar het ziekenhuis van Geel gebracht. Zes personen zijn na het onderzoek onmiddellijk met de politie meegegaan, twee anderen hadden iets meer verzorging nodig.

“De acht verstekelingen, allemaal volwassenen, zitten momenteel op het commissariaat. Er waren geen kinderen of zwangere vrouwen bij. We vermoeden dat ze uit het Midden-Oosten komen. Dat moet het verder onderzoek uitmaken. We nemen van iedereen vingerafdrukken en foto’s en maken de info over aan de Dienst Vreemdelingenzaken.”

De truck met oplegger had een Spaanse nummerplaat. Van de vrachtwagenchauffeur was er zondagochtend echter geen spoor. Ook dat zal verder onderzocht worden.

EINDE BERICHT DE MORGEN.BE

OM.NL
21 JANUARI 2020
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/01/21/mensensmokkel-netwerk-opgedoekt-vier-aanhoudingen

Mensensmokkel netwerk opgedoekt, vier aanhoudingen

Nieuwsbericht | 21-01-2020 | 15:31

In Den Haag, Leiden en Krimpen aan den IJssel zijn vanmorgen vier personen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De mannen werden opgepakt na een onderzoek door de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met de Franse autoriteiten. Ze maken deel uit van een mensensmokkelnetwerk dat volgens de Franse politie zo’n 700 personen in koelwagens of boten heeft overgezet naar Engeland.

Het onderzoek is in de zomer van 2018 begonnen in Frankrijk, naar aanleiding van mensensmokkel vanuit Frankrijk naar Engeland. Migranten zouden op rustplaatsen voor vrachtwagens in koelwagens richting Engeland worden verstopt, of vanaf Calais in rubberboten worden overgevaren. Voor zo’n overtocht betaalden migranten zo’n 5.000 euro, in totaal hebben de mensensmokkelaars ongeveer 4 miljoen euro verdiend.

In het Franse onderzoek doken Nederlandse kentekens op; een belangrijke tak van het netwerk bleek gevestigd in Den Haag. Hier heeft de Koninklijke Marechaussee onderzoek gedaan, met belangrijke bijdragen van het Internationale Rechtshulp Centrum (IRC) in Den Haag, de Afdeling vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) en het team Financieel Economische Criminaliteit (FINEC) van de politie in Den Haag en de Europese samenwerkingsorganisatie Eurojust.

Smokkel naar Frankrijk en Nederland

Twee mannen die zijn aangehouden, van 36 jaar in Krimpen aan den IJssel en van 51 jaar in Den Haag, zouden betrokken zijn geweest bij mensensmokkel vanuit Frankrijk en daarin een faciliterende rol hebben gespeeld. Zo zou een van hen een rubberen boot hebben gekocht die vervolgens vanuit Calais werd gebruikt. In Frankrijk worden zij verdacht van betrokkenheid bij het netwerk dat daar is opgerold. Deze verdachten zullen worden overgeleverd aan Frankrijk, waar vandaag nog meer aanhoudingen zijn verricht.

De twee andere verdachten (een 39-jarige man uit Den Haag en een 42-jarige man uit Leiden) zullen in Nederland worden berecht. Zij worden verdacht van het smokkelen van migranten naar Nederland. Bij alle vier de verdachten is na hun aanhouding een doorzoeking geweest. Bij de doorzoekingen werden net als eerder tijdens het onderzoek, meerdere vreemdelingen aangetroffen zonder rechtmatig verblijf.

Een eetgelegenheid in Den Haag wordt vermoed een vaste ontmoetingsplaats te zijn geweest voor leden van het netwerk en personen die gesmokkeld wilden worden. Bij een bestuurlijke controle van de gelegenheid werden verschillende misstanden aangetroffen waarop bestuurlijke maatregelen zijn getroffen.

Geld overdracht

Tijdens het onderzoek kwamen ook aanwijzingen naar voren dat een 36-jarige man uit De Lier zich zou bezighouden met Hawala bankieren. Dat is een vorm van ondergronds bankieren, buiten zicht van de overheid, die in Nederland strafbaar is. Mogelijk werd via deze Hawala bankier ook het geld voor de mensensmokkel overgedragen.

In de twee belwinkels van deze man is al op dinsdag 14 januari onderzoek gedaan door de afdeling FINEC van de politie Den Haag. Daar zijn onder meer telefoons en usb-sticks in beslag genomen. De man is niet aangehouden, er zal later worden beslist of hij wordt vervolgd. Verder onderzoek aan de telefoons en gegevensdragers moet eerst uitwijzen of de man zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan witwassen ten behoeve van mensensmokkel.

EINDE BERICHT OM
[10]

ADVLUCHTELINGEN ACHTERGELATEN IN WOESTIJN SOEDAN:9 DODEN1 MEI 2014
https://www.ad.nl/buitenland/vluchtelingen-achtergelaten-in-woestijn-soedan-9-doden~ad31a4d8/

Mensensmokkelaars hebben een groep van zo’n 300 vluchtelingen uit onder meer Soedan en Pakistan midden in de woestijn achtergelaten. De vluchtelingen waren op weg naar Libië. Voor negen mensen kwam redding te laat, zij stierven in de woestijn.

De rest van de groep kon worden gered door een gezamenlijke Soedanees-Libische legeroperatie.

Het gaat om Soedanezen, Ethiopiërs, Erythreeërs, Pakistanen en Bengalen, zo laat een woordvoerder van het Soedanese leger weten.

EINDE BERICHT AD

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 10/Vluchtelingenhelpers

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.