”Nederlandse Jihadisten zijn verraders”/Reactie op brief burgemeester Aboutaleb

abualmere

 

Enige tijd geleden schreef ik een commentaar op het in
Trouw verschenen opinieartikel van de Rotterdamse burgemeester
A. Aboutaleb en J. Eerdmans, wethouder van Veiligheid en Handhaving,
getiteld ”Dhjiadisten terecht hard aangepakt”
Zie opiniestuk
Zie mijn commentaar
”Nederlandse Jihadisten zijn verraders”/Gevaarlijk vijanddenken/Gedachten
politie en meten met twee maten”
Ik heb dit commentaar naar burgemeester Aboutaleb toegestuurd en
ontving een brief van hem, die direct hieronder staat.
Zie onder zijn brief, mijn reactie.
Astrid Essed

 

A
BRIEF VAN BURGEMEESTER ABOUTALEB NAAR
AANLEIDING VAN MIJN COMMENTAAR
”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS/GEVAARLIJK
VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE EN METEN
MET TWEE MATEN”
Geachte mevrouw Essed,
Hartelijk dank voor uw reactie. Ik heb in de afgelopen tijd veel positieve reacties mogen ontvangen op het opinie-artikel in Trouw en op de uitspraken die ik daarna heb gedaan. Zoals ik in het artikel ook heb geschreven, is sprake van een groot dilemma binnen de moslimgemeenschap ten aanzien van het al dan niet expliciet afstand nemen van IS. Het debat hierover zal continue gevoerd moeten blijven worden. Ik hoop daaraan een bijdrage te hebben geleverd en zal dat ook blijven doen. Ik hoop en verwacht dat een ieder in ons land daar naar vermogen een bijdrage aan zal leveren.
Hartelijke groet,
Ahmed Aboutaleb
 
 
B
 
 
REACTIE OP DE BRIEF VAN BURGEMEESTER ABOUTALEB
Geachte heer Aboutaleb,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn aan u toegestuurde
commentaar op uw opinieartikel. [1]
Ik vat mijn commentaar in het kort voor
u samen
”Het moet niet gekker worden met de politieke en maatschappelijke
IS hysterie.Jihad-gezinnen, Jihad-huizen,Jihadsteden,ISIS ambtenaren,
het kan niet op.Een reactie op het gevaarlijke vijanddenken van Aboutaleb
en Eerdmans en de hysterische kabinets ”Jihad” plannen, die privacy, vrijheid
van meningsuiting en de onschuldpresumptie schenden. Nog los
van de stalking van de moslimgemeenschap om ”afstand te nemen van IS”.
Want uw reactie lezende, is het mij duidelijk, dat u mijn
commentaar hetzij niet goed gelezen hebt, hetzij er inhoudelijk
niet op in wilt gaan.
In beide gevallen ben ik teleurgesteld, in de veronderstelling
verkerende, dat wie zulke stevige uitspraken doet als u,
ook de guts zou hebben, ze inhoudelijk te verdedigen.
Dat hebt u niet gedaan en dat stelt mij, nogmaals teleur.
U schrijft, vele positieve reacties te hebben ontvangen op
uw opinieartikel. [2]
Dat neem ik direct van u aan, gezien tegen het licht van
het toenemende populisme en vijanddenken in deze
samenleving.
Ook schrijft u over het dilemma binnen de moslimgemeenschap
ten aanzien van het al dan niet expliciet afstand nemen van IS.
En dat raakt nu precies een van de kritiekpunten, die ik
op uw artikel heb.
Want, meneer Aboutaleb, wanneer u mijn brief goed gelezen
zou hebben, zou u hebben gezien, dat ik nu juist tegen
dergelijke stellingnames uwerzijds protesteer.
 
Daarvoor neem ik in het kort mijn brief aan u onder
de loupe. [3]
 
NEDERLANDSE ”JIHADISTEN” VERRADERS? HOEZO?
VIJANDDENKEN
Een van de gevaarlijkste aspecten van uw brief [samen met Leefbaar
Rotterdam wethouder Eerdmans] vind ik het vijanddenken.
Mensen, die nog geen enkel strafbaar feit hebben begaan,
noch er aantoonbaar van worden verdacht, dat ze de veiligheid in
Nederland zouden bedreigen, worden door u  tot ”verraders” gebombardeerd.
Op grond waarvan?
Omdat zij ”Jihadisten” zouden zijn, die zich hetzij willen aansluiten bij het
Syrische verzet tegen dictator Assad, hetzij bij de organisatie IS,
inderdaad een misdadige organisatie. [4]
Maar je willen aansluiten is nog geen feit, en ook al zou dat wel
zo zijn, dat maakt je nog niet tot verrader.
Want the last time I checked, voerde IS geen oorlog tegen Nederland.
Het bestempelen tot verrader van wellicht misleide jongeren,
leidt tot stigmatisering en gevaarlijk vijanddenken.
Dat neem ik u en mede samensteller van het opinieartikel,
Eerdmans, kwalijk.
UW STEUN AAN DE REPRESSIEVE KABINETSMAATREGELEN/
TEGEN DE RECHTSSTAAT EN METEN MET TWEE MATEN
Ook neem ik u kwalijk uw verdediging van de door het kabinet
aangekondigde repressieve maatregelen tegen mensen, die nog geen
strafbaar feit gepleegd hebben, zoals het afpakken van paspoorten,
het intrekken van het Nederlanderschap, het opzetten van kliklijnen
om mensen te dwingen anderen ”aan te geven”.
Maatregelen, die op gespannen voet staan met het recht op
privacy, de onschuldpresumptie en het recht op vrijheid
van meningsuiting. [5]
Maatregelen, die gevaarlijk zijn in een rechtsstaat.
Want nog los hiervan, de kans op doorschieten en achter iedere
boom een ”Jihadist” zien, is groot, met alle gevolgen voor
de slachtoffers hiervan. [6]
En daarbij:
Het kabinet meet met twee maten en u ook.
Want u en de heer Eerdmans gaan tekeer over echte/
vermeende ”Jihadisten”, maar rept met geen woord over
de Nederlandse jongeren, die in dienst treden in het Israelische
bezettingsleger [7], evenals IS, een misdadige organisatie, die bovendien

al 47 jaar dood en verderf zaait in de bezette Palestijnse

gebieden. [8]
Recentelijk nog in Gaza ”Protective Edge”, 2137 Palestijnse doden. [9]

En met dit moordende Israelische leger heeft het kabinet dit

jaar nog de samenwerking verstevigd. [10]
”JIHADISTEN” EN ”IS” HYSTERIE
Voorbeelden, van hoe de ”Jihadisten” en ”IS” hysterie reeds
heeft toegeslagen, noem ik in mijn commentaar, waarnaar ik
verwijs. [11]
”Jihadsteden”, ”Jihadhuizen”, ”Jihadgezinnen”, ”IS” ambtenaren,
gekker moet het niet worden.
Nodeloos wordt zo mensen angst aangejaagd voor enkele
honderden jongeren, waarvan, zeker de Syriestrijders, ongetwijfeld
uit nobele bedoelingen de dictatuur van president Assad willen
bestrijden. [12]
Ook breng ik u in herinnering, dat van geen enkele teruggekeerde
Syriestrijder enig bewijs is geleverd, dat hij hetzij hier aanslagen
wil plegen, zoals de NCTV suggereert, hetzij in Syrie strafbare feiten
zou hebben gepleegd. [13]
En ook de zogenaamde ”haatimams”
[wat een rare term, we praten toch ook niet over ”haatrabbijnen”
en ”haatdominees”, wanneer deze dubieuze standpunten hebben]
slaat vaak door richting hysterie en/of meten met twee maten. [14]
Een dringend beroep dus, te stoppen met uw campagne tegen de zgn
”haatimams”
UW OPROEP AAN DE MOSLIMGEMEENSCHAP
AFSTAND TE NEMEN VAN IS/GEDACHTENPOLITIE
EN SCHENDING VAN VRIJHEID VAN MENINGSUITING
MOSLIMS HEBBEN HET RECHT, ACHTER IS TE STAAN
Wat mij in uw opinieartikel het meest heeft gestoord, is uw
oproep aan de moslimgemeenschap, afstand te nemen van IS.
Dit om een aantal redenen
Ten eerste is het verregaand, van een hele gemeenschap te vragen,
afstand te nemen van wandaden, die zij niet hebben gepleegd, waarmee
ze impliciet als groep verdacht worden gemaakt.
Ten tweede nemen moslims al zo vaak afstand van extremisme, dat
daarover een boek geschreven kan worden. [15]
Maar het derde is het meest essentiele:
Moslims hebben het RECHT achter IS te staan, wat u, het
Nederlandse kabinet of wie dan ook daar ook van vindt.
Dat heet:
VRIJHEID VAN MENINGSUITING.
En dat is een fundamenteel recht.
U zegt de dialoog te willen aangaan, maar bij voorbaat
bent u al van mening, dat uw gesprekspartners het
met u eens moeten zijn, want anders komen
ze algauw in een verdachte hoek te staan.
Dat is geen dialoog, maar gedachtenpolitie, want
of u het nu prettig vindt of niet, moslims en anderen
hebben de vrijheid, het met IS eens te zijn of niet.
TENSLOTTE
Ik hoop, dat u nu mijn commentaar nu WEL hebt gelezen.
Want dan hebt u  kunnen zien,dat het
NIET behoort  tot de ”vele positieve reacties”, die u op
uw opinieartikel ”Dhjihadisten terecht hard aangepakt”
hebt ontvangen.
Mijn commentaar is kritisch en waarschuwt u en de publieke
opinie voor vijanddenken, gedachtenpolitie en repressieve
maatregelen, die op gespannen voet met de rechtsstaat staan.
Want dat zijn schending van de privacy, vrijheid van meningsuiting
en vooral de onschuldpresumptie.
Of u of het kabinet het nu leuk vinden of niet, er zijn moslims
[en wellicht anderen], die achter IS staan.
Dat is hun goed recht.
Pas als zij in dat kader strafbare feiten hebben gepleegd, hebt u
recht van spreken of liever gezegd, dan heeft Justitie dat.
Om op voorhand al potentiele ”Jihadstrijders” op allerlei
manieren lastig te vallen en de moslimgemeenschap onder
druk te zetten, mensen aan te geven, is gevaarlijk en zet
de rechtsstaat onder druk.
Mijn oproep aan u is, daarmee op te houden en geen klimaat
te zaaien, waarin angst, haat en xenofobie verder een kans krijgen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/
GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE
EN METEN MET TWEE MATEN
ASTRID ESSED
[2]
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
”DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT”
OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS
6 SEPTEMBER 2014

Burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte), gemeente Rotterdam.

Bovenstaand artikel verscheen in dagblad Trouw op 6 september.

[3]
”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/
GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE
EN METEN MET TWEE MATEN
ASTRID ESSED
 
 
[4]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
IRAQ: ETHNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALE
ISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETING OF
MINORITIES IN NORTHERN IRAQ
SEPTEMBER 2014
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NORTHERN IRAQ
CIVILIANS IN THE LINE OF FIRE
JULY 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISIS ABDUCTING,, KILLING AND EXPELLING MINORITIES
ISIS ABDUCTING,, KILLING,  EXPELLING MINORITIES
19 JULY 2014
[5]
”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/
GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE
EN METEN MET TWEE MATEN
ASTRID ESSED
 
 
[6]
 
 
NRC
DRIE HUIZENSE ”JIHADISTEN” MOETEN
WORDEN VRIJGELATEN
4 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
VOLKSKRANT
INGRIJPENDE STAPPEN ”JIHADGEZINNEN” HUIZEN OM
NIETS
5 SEPTEMBER 2014
 
 
[7]
TREK NEDERLANDSE JONGEREN TERUG UIT ISRAELISCHE LEGER
23 JULI 2014
WIJ BLIJVEN HIER
JIHAD IN DE NAAM VAN ISRAEL
[8]
AMNESTY INTERNATIONAL
”TRIGGER HAPPY, ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK”
FEBRUARY 2014
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[9]
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
[10]
RIJKSOVERHEID
MINISTER HENNIS BEZOEKT ISRAEL
19 MEI 2014
 
 
[11]
 
 
”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/
GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE
EN METEN MET TWEE MATEN
ASTRID ESSED
 
 
[12]
 
 
AMSTERDAM WORDT AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”
ASTRID ESSED
17 APRIL 2014
VOLKSKRANT
EX-COMMANDANT VAN UHM: RESPECT VOOR SYRIEGANGERS
5 MEI 2014
[13]
NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING
EN VEILIGHEID
NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME
25 FEBRUARI 2014
UITGESCHREVEN TEKST
SYRIE/NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING
EN VEILIGHEID
NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME
[14]
”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/
GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE
EN METEN MET TWEE MATEN
ASTRID ESSED
 
 
[15]
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEEN
AFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.
21 AUGUSTUS 2014

Reacties uitgeschakeld voor ”Nederlandse Jihadisten zijn verraders”/Reactie op brief burgemeester Aboutaleb

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.