Medeplichtigheid KLM aan uitzetting Somalische vluchteling naar onveilig Somalie

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING
AAN DE UITZETTING VAN DE SOMALIER
BILE HUSSUN HASSAN OP ZATERDAG 27 APRIL
REDEN
OORLOGSSITUATIE IN SOMALIE
KL 0565
Geachte Directie
Geacht Management
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Mij bereikte uit betrouwbare bron het bericht, dat uw
vliegtuigmaatschappij KLM medewerking verleent aan de uitzetting
Op as zaterdag 27 april om 11.15 zult u namelijk als luchtvervoerder
optreden van de heer Hassan.
Vluchtnummer KL 0565
Daarmee werkt u mee aan zijn uitzetting naar oorlogsgebied Somalie
waarbij zijn leven direct in gevaar wordt gebracht
Iets, waarvoor u vanwege uw rol als luchtvervoerder een grote
medeverantwoordelijkheid draagt.
TE UWER INFORMATIE
SOMALIE/OORLOGSGEBIED
In het verkort Ambtsbericht van februari 2012 [1] wordt er door het Ministerie
van Buitenlandse Zaken op gewezen, dat de veiligheidssituatie in zowel
Mogadishu [de hoofdstad] als in andere delen van Somalie, zoals in Zuid en
Centraal Somaie, buitengewoon zorgwekkend is [2] vanwege militaire
confrontaties tussen regeringstroepen en de Afrikaanse Vredesmacht
enerzijds en de strijdgroep El Shabaab anderszijds.
Dat deze onveilige situatie ook in 2013 nog geldig is blijkt uit een persverklaring
van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch van 21 februari
2013, waarbij een dringend beroep wordt gedaan op de Nederlandse regering,
geen vluchtelingen uit te zetten naar Somalie [3]
Ook blijkt de onveiligheid in Mogadishu uit een recentelijk nieuwsbericht,
waarbij bij een aanval van rebellengroep El Shabaab op het Hooggerechtshof,
35 mensen om het leven zijn gekomen [4]
Volgens het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden
alle reizen naar Somalie ontraden [5]
Het mag duidelijk zijn, dat als Somalie gevaarlijk gebied is voor Nederlandse
reizigers, dat ook geldt voor uitgezette Somalische vluchtelingen.
En dan nog het duidelijkste voorbeeld:
Nederland stuurt militairen om Somalische Veiligheidstroepen
te gaan trainen.
Vanwege de onrustige situatie echter vindt die training niet in
Somalie plaats! [6]
Wanneer zwaarbewapende Nederlandse militairen vanwege de
onrust zich niet naar Somalie kunnen begeven, hoe zit dat dan met
de overlevingskans van een ongewapende uitgezette vluchteling?
Niet moeilijk te raden, lijkt mij
UW VERANTWOORDELIJKHEID
Tot nu toe hebt u zich bij eerdere brieven, die ik u schreef ten behoeve
van vluchtelingen, die werden uitgezet naar onveilige gebieden als
Afghanistan en Soedan [7] verscholen achter het asiel en terugkeerbeleid
van de Nederlandse Overheid.
U zou ”slechts” de vervoerder zijn
Dit is echter, met alle respect, een laffe en ontwijkende houding,
die geen steek houdt.
Als luchtvaartmaatschappij, die meewerkt aan de uitzetting van
deze Somalische vluchteling hebt u hierin een eigen keuze, of
u eraan wilt meewerken of niet.
Werkt u mee, dan draagt u verantwoordelijkheid, met alle voor
de vluchteling humanitaire gevolgen van dien.
TOT SLOT
Duidelijk is geworden, dat de situatie in Somalie in alle
opzichten onveilig is.
Om die redenen handelt de Nederlandse Overheid in strijd met
de Internationale Verdragen, die uitzetting verbieden, wanneer iemand
dreigt vervolgd of gefolterd dreigt te worden [8], maar ook in geval van
oorlogssituaties.
Maar u als Luchtvervoerder bent evenzeer verantwoordelijk.
Met het vervoer van vluchtelingen naar oorlogsgebieden, brengt
u willens en wetens hun leven in gevaar, terwijl u ook
vervoer zou kunnen weugeren.
Een dringende oproep aan u dus, aanstaande zaterdag NIET mee te
werken aan de uitzetting van de Somalische vluchteling, de heer
Hassan.
Mocht u hem toch vervoeren en overkomt hem iets, dan bent u
moreel medeverantwoordelijk en medeplichtig.
Ik vertrouw erop, dat u uw medewerking aanstaande zaterdag dus NIET
verleent.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
VERKORT AMBTSBERICHT SOMALIE 2012
[2]
Zie voor Veiligheidssituatie blz 11 t/m 14 van het Verkort Ambtsbericht Somalie
[3]
HUMAN RIGHTS WATCH
THE NETHERLANDS: HALT PLAN TO DEPORT SOMALIS
21 FEBRUARI 2013
[4]
NU.NL
DODENTAL TERREURAANVAL MOGADISHU NAAR 35
15 APRIL 2013
[5]

Reisadvies Somalië

Alle reizen worden ontraden

RIJKSOVERHEID
REISADVIES SOMALIE
[6]
NU.NL
NEDERLANDERS GAAN SOMALISCHE TROEPEN TRAINEN
15 MAART 2013
[7]
MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING GEZIN NAAR
ONVEILIG AFGHANISTAN
ASTRID ESSED
MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING VLUCHTELING
NAAR ONVEILIG SOEDAN
ASTRID ESSED
PARWAIS SANGARI UITGEZET ONDANKS PROTEST/GEWETENLOOSHEID
BELGISCHE OVERHEID EN KLM
ASTRID ESSED
[8]
Artikel 33, Vluchtelingenverdrag
”1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in
 any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or
freedom would be threatened on account of his race, religion,
nationality, membership of a particular social group or political opinion.”
CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
ARTIKEL 3, ANTI FOLTERVERDRAG
1. No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another
 State where there are substantial grounds for believing that he would be in
danger of being subjected to torture”
CONVENTION AGAINST TORTURE, AND CRUEL, INHUMAN
OR DEGRADING TREATMENT AND PUNISHMENT

Reacties uitgeschakeld voor Medeplichtigheid KLM aan uitzetting Somalische vluchteling naar onveilig Somalie

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.