KLM medeplichtigheid aan uitzetting Somalische vluchteling/Reactie op brief KLM

 

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING NAAR

OORLOGSGEBIEDEN/REACTIE OP BRIEF VAN KLM

 

 

Geachte lezers,

Zoals u zich wellicht kunt herinneren schreef ik de KLM
recentelijk aan over haar medeverantwoordelijkheid voor
de uitzetting van een Somalische vluchteling naar
oorlogsgebied Somalie.
Het feit, dat de KLM ”slechts” de vervoerder is en het
Overheidsbeleid niet bepaalt, ontslaat haar naar mijn
mening immers niet van haar verantwoordelijkheid,
aangezien het haar eigen beleid en keuze is, passagiers al
dan niet te vervoeren

Zie schrijven

http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=14838

Onlangs heb ik een reactie van de KLM ontvangen, waarbij zij
opnieuw haar verantwoordelijkheid ontkent en ten
onrechte alles op de autoriteiten afschuift.
Naar aanleiding daarvan heb ik ze van repliek gediend.
Zie onderstaande

Maar eerst de reactie van de KLM

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

REACTIE OP MIJN BRIEF OVER DE KLM MEDEWERKING
AAN DE UITZETTING
VAN EEN SOMALISCHE VLUCHTELING

Zie mijn brief

http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=14838

Zie reactie KLM

Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS

Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland

MIJN REACTIE OP DEZE KLM BRIEF:

AAN KLM
CUSTOMER CARE
Tav mevrouw van der Linde

Uw reactie op mijn brief aan KLM
Customer Care over de KLM
medeplichtigheid aan de uitzetting
van een Somalische vluchteling naar
onveilig Somalie
Uw referentie: 6397669001

Geachte mevrouw van der Linde,

Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn
brief aan de KLM, getiteld ”Uw medewerking aan
de uitzetting van B. Hassan naar onveilig Somalie.”
Eveneens prettig te horen, dat u mijn bezorgdheid
waardeert

Ik ben echter onaangenaam getroffen door uw ontwijkende
brief, waarbij u niet ingaat op de essentie en de KLM
medeverantwoordelijkheid
voor uitzettingen naar onveilige gebieden wegwuift.

TOELICHTING:

U schrijft

”Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.”

UW PRIVACY BELEID:

U schrijft:

”Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist.”

Dat u niet kunt bevestigen, of de heer Hassan
al dan niet met de KLM ”reist” is uw
vrijheid, maar raakt uiteraard niet
de essentie van mijn brief.

Overigens stoort uw euphemistische gebruik van
het woord ”reizen” mij in hoge mate, aangezien het
hier bepaald geen vrijwillige ”reis” betreft, maar gedwongen
uitzetting van een vluchteling naar een onveilig gebied, zoals ik
in mijn brief aan u vermeldde.

UW REACTIE OP DE INHOUD VAN MIJN
SCHRIJVEN:

U schrijft

”Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.”

Ten eerste:

U vervoert geen passagiers ”in opdracht van de autoriteiten”, aangezien
u als luchtvaartmaatschappij de vrijheid en vrijwillige keuze hebt te beslissen
wie u al dan niet vervoert.

Ten tweede:

Dat de KLM ”geen uitzondering vormt” op het zogenaamde ”vervoeren van
passagiers in opdracht van de autoriteiten” euphemisme voor het verlenen
van medewerking aan gedwongen uirzetting van vluchtelingen is mij
genoegzaam bekend.
Zoals u onder P/S kunt lezen, heb ik de KLM reeds eerder aangeschreven over
respectievelijk de uitzetting van een Afghaans gezin naar Afghanistan,
een vluchteling naar Soedan en een andere vluchteling naar Afghanistan
In alle drie gevallen betrof dat uitzetting naar een oorlogsgebied Afghanistan en
Soedan en was er sprake van een negatief reisadvies voor ”gewone”
reizigers

Zie voor de reisadviezen:

Afghanistan

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadv… 

Soedan:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadv… 

Ten derde

Natuurlijk is de Overheid hoofdverantwoordelijk voor
het inhumane uitzetbeleid naar gevaarlijke en oorlogsgebieden.

Echter met de verwijzing naar het Overheidsbeleid kunt u zich
er niet vanaf maken, zoals ik reeds in eerdere correspondentie
meedeelde.
De KLM draagt als vervoersbedrijf eigen verantwoordelijkheid en
maakt er een zelfstandige keuze in, wie wel of niet als passagier
wordt vervoerd.
We leven immers niet in een dictatuur, waarin iedere opdracht
van de autoriteiten klakkeloos moet worden opgevolgd.

Het is de plicht van de KLM als vervoersbedrijf om niet alleen
”gedwongen
uitzettingen” van vluchtelingen in het algemeen te weigeren,
maar zeker als zij naar een onveilig gebied worden uitgezet.
De KLM vervoert ze willens en wetens naar gevaarlijke gebieden,
want u bent op de hoogte gesteld van de situatie aldaar.

De KLM is en blijft er dus mede verantwoordelijk voor, wanneer hen na
aankomst iets overkomt.

Daar zal ik de KLM ook in de toekomst op blijven aanspreken,
wanneer zij persisteert in het uitzetten van vluchtelingen naar
onveilige gebieden.

Ik spreek de hoop uit, dat de KLM voortaan respect mag
tonen voor de universele beschavings en mensenrechtenregels
en zal afzien van de medewerking aan de uitzetting naar
gevaarlijke gebieden.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

P/S

EERDERE CORRESPONDENTIE MET DE KLM OVER
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTINGEN
VLUCHTELINGEN NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN

EERDERE CORRESPONDENTIE

A

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP 9 APRIL VAN EEN AFGHAANS GEZIN
NAAR AFGHANISTAN

Geachte Directie
Geacht Management

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u op dinsdag 9 april aanstaande voornemens
bent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van het Afghaanse gezin Khorshidi,
bestaande uit vader, moeder en drie kinderen van de respectievelijke leeftijd 14, 9 en 4 jaar.

Vertrektijd 14:30, dinsdag 9 april
Vluchtnummer: KL 0427

Zoals u ongetwijfeld zult weten, is de situatie in Afghanistan uiterst onveilig zowel vanwege de oorlogssituatie als de slechte mensenrechtensituatie, waardoor het gezin groot persoonlijk risico loopt.

Hoe slecht de veiligheids en mensenrechtensituatie is, is met name te lezen in het Ambtsbericht van 5 juli 2012
Ik verwijs o.a. naar blz 32-35 en 48-63

Dit zowel door de strijd tussen de Amerikaans-Westerse troepen en de Taliban,
de strijd tussen krijgsheren onderling en de onder dekking van de chaotische
situatie aanwezige ernstige criminaliteit
Executies en ontvoeringen komen regelmatig voor

Als luchtvaartmaatschappij is het uw morele plicht, geen medewerking te verlenen aan uitzettingen naar onveilige en oorlogsgebieden.

U kunt zich niet verschuilen achter het uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid.
Immers, als vervoersmaatschappij hebt u hierin een eigen verantwoordelijkheid, waarop ik
u bij dezen aanspreek.

In het verleden is het immers reeds gebeurd, dat uitgezette vluchtelingen in het land
van herkomst gevangengezet zijn of zelfs gedood 1

In zo’n geval is de Nederlandse Overheid verantwoordelijk 2, maar ook medeverantwoordelijk, althans moreel, is de luchtvervoersmaatschappij, die hieraan
heeft meegewerkt

TENSLOTTE:

Het is niet de eerste keer dat ik u en ook anderen aanspreken op uw medewerking aan de uitzetting van
vluchtelingen naar voor hen gevaarlijke situaties
Recentelijk deed ik dat nog ten behoeve van een Soedanese vluchteling en vorig jaar ten
behoeve van twee Afghaanse vluchtelingen
Ik vermeld onder P/S twee eerdere briefwisselingen met uw vervoersmaatschappij

Een dringend beroep op u dus om af te zien van medewerking aan deze uitzetting

Mocht u daartoe toch overgaan en het gezin overkomt wat, dan bent u moreel
verantwoordelijk vanwege uw dienstverlening aan het uitzettingsbeleid en kleeft er
bloed aan uw handen

Laat dat niet gebeuren

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

1

”Een uitgewezen 60-jarige Afghaanse vluchteling, die tot 2006 vijf jaar lang in Maastricht heeft gewoond en voor wie Gerd Leers als toenmalig burgemeester nog in de bres sprong, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban vermoord. Dat gebeurde in september 2010, bijna vijf jaar nadat toenmalig minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) de uitgeprocedeerde asielzoeker had teruggestuurd.”

VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, DOOR TALIBAN VERMOORD
IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/arti… 

2

Volgens het Internationaal Recht mogen vluchtelingen niet worden uitgezet wanneer er kans is op persoonlijke vervolging Artikel 33 VN Vluchtelingenverdrag of foltering Artikel 3, Anti Folterverdrag
Dit geldt tevens voor oorlogsgebieden

Article 33. – Prohibition of expulsion or return (“refoulement”)

1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm 

Article 3
1. No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm 

B

BRIEFWISSELING TAV SOEDANESE VLUCHTELING

AAN DE KLM/DIRECTIE EN MANAGEMENT

DRINGEND VERZOEK
NIET MEE TE WERKEN AAN DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING
NAAR SOEDAN OP DINSDAG 5 MAART 2013
REDEN: ONVEILIGE EN SLECHTE MENSENRECHTENSITUATIE IN SOEDAN

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende

Volgens mijn informatie is uw vliegmaatschappij voornemens op dinsdag
5 maart 2013 morgenochtend om 10.10 een uitgeprocedeerde Soedanese
vluchteling uit te zetten naar Soedan

KLM VLUCHTNUMMER: KL0545

Ik wil er ten zeerste opaandringen, dat u afziet van zijn vervoer naar Soedan en
derhalve geen medewerking verleent aan deze uitzetting, gezien de onveilige en slechte
mensenrechtensituatie in Soedan

TE UWER INFORMATIE
MENSENRECHTENSITUATIE EN ONVEILIGHEID
AMBTSBERICHT RIJKSOVERHEID 27 JUNI 2012

In het Ambstbericht van de Rijksoverheid van over Soedan wordt niet alleen melding
gedaan over de onveilige situatie door gewapende conflicten Darfur/conflict met Zuid-Soedan, maar ook over de slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie in Soedan
in het algemeen, waarbij folteringen, oneerlijke processen en militaire rechtbanken
voor burgers de gewoonste zaak van de wereld zijn

Zie voor de veiligheidssituatie blz 24 en verder, Ambtsbericht

Zie voor de slechte mensenrechtensituatie blz 51 t/m 67, Ambtsbericht

Ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bericht uitgebreid
over de onveiligheid en slechte mensenrechtensituatie in Soedan

http://www.hrw.org/news/2012/12/11/sudan-civili… 

http://www.hrw.org/news/2012/12/10/sudan-justic… 

ONVEILIGE SITUATIE
REISADVIES MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Op die slechte veiligheidssituatie wordt ook gewezen in het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Zie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadv… 

UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS VLIEGMAATSCHAPPIJ

Het is dan ook onacceptabel en inhumaan, dat de Nederlandse Overheid vluchtelingen
terugstuurt naar een land, waar overduidelijk hun veiligheid en mensenrechten niet
kunnen worden gegarandeerd

Als vliegmaatschappij hebt u daarin echter ook een medeplichtige rol,
wanneer u meewerkt aan het vervoer van een vluchteling naar een
dergelijke onveilige situatie
Ik doe dan ook een dringend beroep op u, hieraan niet mee te werken en
morgen weigeren, de vluchteling mee te nemen op uw vlucht

U kunt u er niet achter verschuilen, dat het Overheidsbeleid is, dat ”slechts” door
u wordt uitgevoerd, want het is een directe beleidskeuze van u, deze en andere
vluchtelingen naar gevaarlijke gebieden al dan niet te vervoeren

Sterker nog:

Wanneer deze vluchteling na uitzetting naar Soedan iets overkomt, is
de Nederlandse Overheid verantwoordelijk, maar ook u als vliegmaatschappij bent’
dan moreel medeplichtig en heeft derhalve bloed aan uw handen

Ik vertrouw erop, dat u morgen de juiste keuze maakt en niet meewerkt aan deze uitzetting

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

C

BRIEFWISSELING TAV AFGHAANSE VLUCHTELING

AAN DE KLM
VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING VAN PARWAIS SANGARI
AFGHAANS VLUCHTELING, NAAR AFGHANISTAN

REDEN:

PERSOONLIJK GEVAAR EN ALGEMENE GEVAARLIJKE SITUATIE
IN AFGHANISTAN

Geachte heer/mevrouw,

Morgen, maandag 9 juli, werkt u als luchtvaartmaatschappij
mee aan de uitzetting/deportatie van de Afghaanse vluchteling
Parwais Sangari naar Afghanistan
Dit op verzoek van de Belgische autoriteiten, die hem naar
Amsterdam overvliegen

Vluchtgegevens:
Vlucht: KL 0451
Vertrektijd: 13:40, maandag 09 juli 2012
Aankomst: Bahrain

Ik wil dringend een beroep op u doen, geen medewerking aan
zijn uitzetting te verlenen en dus te weigeren, hem te vervoeren
Persoonljk loopt hij groot risico, omdat zijn ouderlijjk huis in brand is
gestoken en zijn vader gedood
Deze misdaden zijn politiek gemotiveerd

Achtergrond:

http://blerilleshi.wordpress.com/2012/07/08/par… 

Maar los van zijn persoonlijk risico, is het inhumaan EN onacceptabel mensen
uit te zetten naar Afghanistan, vanwege de gevaarlijke situatie aldaar
Zoals u weet, is Afghanistan een oorlogsgebied, waar de gewone burger zijn/haar
leven niet zeker is
In het Ambtsbericht van 5 juli jongstleden is bovendien te lezen, hoe slecht de mensenrechten en veiligheidssituatie is
Ik verwijs o.a. naar blz 32-35 en 48-63
Dit zowel door de strijd tussen de Amerikaans-Westerse troepen en de Taliban,
de strijd tussen krijgsheren onderling en de onder dekking van de chaotische
situatie aanwezige ernstige criminaliteit
Executies en ontvoeringen komen regelmatig voor

Het is dan ook uw morele plicht om af te zien van het vervoer van Parwais Sangari naar
Afghanistan
Doet u dit toch en hem overkomt wat, dan bent u moreel en ook juridisch
medeverantwoordelijk en kleeft er bloed aan uw handen

Een dringende oproep aan u dus, niet mee te werken aan zijn deportatie

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting Somalische vluchteling/Reactie op brief KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.