Gemeenteraad akkoord met samenwerking Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Groen Links

 

VERWOESTING GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT DE ZIONISTISCHE BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG

Afrikaanse migranten demonstreren bij het detentiecentrum Holot.

DEMONSTRATIE AFRIKAANSE ASIELZOEKERS BIJ HET DETENTIECENTRUM
HOLOT
ISRAELISCH DETENTIECENTRUM HOLOT
PROTEST IN HOLOT
”REFUGEES ARE NOT CRIMINALS”
ZIONISME IS RACISME!
TEGEN PALESTIJNEN [BEZETTING, LANDROOF, OORLOGSMISDADEN]
EN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS [MENSENRECHTENSCHENDINGEN,
MISDADEN]
HETZELFDE LAKEN EEN PAK
RACISME EN UITSLUITING
De Gemeenteraad heeft ingestemd met een samenwerkingsverband tussen
Amsterdam en Tel Aviv en daarmee gekozen voor bezetting, onderdrukking
en het racisme in Tel Aviv op de koop toe genomen. [1]
Alleen de SP stemde tegen. [2]
Wel zijn er een aantal moties van Groen Links aangenomen,
waarbij werd toegezegd, niet met bedrijven in zee te gaan, die
banden hebben met de illegale nederzettingen annex Israelische
bezettingspolitiek. [3]
Hoewel het belangrijk is, dat de Gemeente hieraan gehouden kan worden, toch
blijft die samenwerking een positieve
opsteker voor bezettingsstaat Israel en wordt het racisme in Tel Aviv
[waarover Groen Links in haar moties niet rept] op de koop toe
genomen.
En daarom is en blijft de Gemeente moreel medeverantwoordelijk
voor bezetting, onderdrukking en neemt zij het racisme in Tel
Aviv op de koop toe!

 

Op 9 november heeft fractievoorzitter van Groen Links, de heer R
Groot Wassink, mij en anderen een brief gestuurd om zijn voorstem
te rechtvaardigen, waarbij hij naar die moties verwees.
Zie direct hieronder de brief van Groot Wassink
Daaronder mijn reactie.

 

 

Astrid Essed
NOTEN
[1]
VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBAND
AMSTERDAM TEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING EN ONDERDRUKKING
ASTRID ESSED
6 NOVEMBER 2015
[2]
HET PAROOL
GEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKING
RAMALLAH EN TEL AVIV
6 NOVEMBER 2015
AT5 GEMEENTERAAD STAAT ACHTER SAMENWERKING
TEL AVIV EN RAMALLAH
6 NOVEMBER 2015
[3]
ABU PESSOPTIMIST
AMSTERDAMSE RAAD KLEEDT SAMENWERKING
AMSTERDAM TEL AVIV VOLLEDIG UIT
7 NOVEMBER 2015
BRIEF VAN R GROOT WASSINK, FRACTIEVOORZITTER
GROEN LINKS
Nov 9 at 12:11 PM
Beste mensen,
ik mail jullie omdat we in aanloop naar de bespreking van de stedenband met Tel Aviv en Ramallah in de gemeenteraad contact hebben gehad.
Graag wil ik uitleggen hoe GroenLinks Amsterdam zich in de laatste vergadering heeft opgesteld en hoe we daar toe gekomen zijn.
Zoals eerder gesteld: GroenLinks was en is tegen een formele stedenband met Tel Aviv en Ramallah. Na de eerste bespreking, forse kritiek van de linkse partijen en werkbezoeken van het college naar de steden heeft het gemeentebestuur van SP/ D66 en VVD een aangepast voorstel aan de Raad voorgelegd waarmee wordt afgezien van een stedenband maar waarmee op projectbasis samenwerking wordt aangegaan.
Vorige week was de bespreking van dat voorstel. Het was glashelder dat die samenwerking hoe dan ook zou doorgaan, ook als GroenLinks tegen zou stemmen.
Er was een ruime meerderheid VOOR de samenwerking (VVD/ D66/ PvdA/ CDA/ PvO = 32 zetels van de 45).
GroenLinks heeft altijd aangegeven dat die samenwerking aan strikte voorwaarden zou moeten worden gebonden. Zo kan er wat GroenLinks betreft bijvoorbeeld geen enkele betrokkenheid zijn bij de nederzettingen en de bezettingspolitiek.
Om die strikte voorwaarden vorm te geven heeft GroenLinks bijgaande moties ingediend. Naar ons oordeel zijn ze verstrekkend. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de moties alleen een meerderheid zouden halen als wij het voorstel zouden steunen. Omdat wij het stellen van vergaande voorwaarden belangrijker vinden dan een principiële tegenstem en omdat het voorstel het hoe dan ook zou halen hebben we besloten voor het voorstel te stemmen als al onze moties aangenomen zouden worden. Hetgeen is geschied.
– Zonder deze moties was de samenwerking doorgegaan. Zonder beperkingen.
– Zonder deze moties zou de gemeenteraad geen enkel instrument hebben om kritisch te zijn op de samenwerkingsprojecten.
– Met deze moties heeft de raad een instrument om bij overtreding van de voorwaarden in te grijpen en samenwerking stop te zetten.
Graag wijs ik op de volgende berichten:
Amsterdam voor Palestina: ‘Amsterdam volgt een internationale trend om te breken met illegale Israëlische nederzettingen en loopt daarmee voor op de Nederlandse regering en de EU. De Gemeente volgt hoofdsteden als Kopenhagen (Denemarken) en Reykjavik (IJsland), die al eerder besloten geen handel te drijven met nederzettingen.’
 
Abu Pessoptimist: 

Amsterdamse raad kleedt samenwerking Amsterdam-Tel Aviv volledig uit

 
CIDI:  
 
 
Ik kan het niet genoeg benadrukken: een principiële tegenstem had de samenwerking niet tegengehouden. Nu zijn er strikte voorwaarden waar we het gemeentebestuur van SP/D66/VVD aan kunnen houden.
En dat zullen we ook doen. 
 
ik reken op jullie input en informatie om samen met ons deze voorwaarden te controleren. 
 
hartelijke groet,
 
Rutger Groot Wassink
fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam
 
 
Rutger Groot Wassink
Amsterdam
 
 
REACTIE AAN FRACTIEVOORZITTER GROEN LINKS, DE HEER
R GROOT WASSINK
AAN
DE FRACTIEVOORZITTER VAN GROEN LINKS AMSTERDAM
DE HEER R GROOT WASSINK
Geachte heer Groot Wassink,
Hoewel ”mosterd na de maaltijd”-zeker omdat Groen Links voor
het samenwerkingsverband met Tel Aviv gestemd heeft [Ramallah
laat ik erbuiten, dat is een doekje voor het bloeden voor de critici],
toch nog bedankt voor uw reactie.
Ik ben zeer teleurgesteld in de voorstem van Groen Links.
Van uw opstelling  waardeer ik maar een ding:
Het feit, dat u zo op het oog, stevige voorwaarden hebt
verbonden aan het op handen zijnde samenwerkingsverband.
Dat u op deze manier dit samenwerkingsverband hebt uitgekleed [1],
Waardering!
Waar ik echter minder over te spreken ben is het feit, dat u, in mijn
ogen,hoe dan ook, toch gezwicht bent en voor samenwerking tussen Amsterdam
en Tel Aviv [nogmaals, Ramallah is een lachertje, deze stad wil
zelf niet eens, geef ze eens ongelijk][2] hebt gestemd.
Nogmaals samengevat:
Uitgeklede samenwerking of niet:
Het is en blijft samenwerking met een stad, die onderdeel
is van bezettingsstaat Israel, die naast bezetting, onderdruklking,
land en waterdiefstal [illegale nederzettingen, die zowel land
als water van de bezette Palestijnse bevolking stelen] en de uithongering
van Gaza [Blokkade Gaza], er steeds meer aan toevoegen:
Het aanzetten van haat en geweld tegen Palestijnen. [3]
Een stad bovendien -het kan niet genoeg gezegd, omdat
dit aspect altijd maar weer wordt onderbelicht, ook Groen Links
besteedt er totaal geen aandacht aan – waarin een virulent racisme
is tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse asielzoekers. [4]
Met een dergelijke stad werk je gewoon niet samen!
Over dat racisme hebt u het trouwens niet in uw ”moties met vergaande voorwaarden’ niet gehad.
Beschamend.
Alsof dat racisme op de koop toe wordt genomen.
U rechtvaardigt uw voorstem dus met het verhaal, dat anders uw inderdaad
pittige voorwaarden [geen verwevenheid met illegale nederzettingen
en bezettingspolitiek], er zonder uw voorstem niet gekomen zouden zijn.
Maar u verliest uit het oog, dat sowieso, voorstemmen voor een
samenwerking met Tel Aviv, ”uitgekleed” of niet, een opsteker is
voor bezettingsstaat Israel, die steeds meer internationaal geisoleerd
raakt [bedrijven willen geen zaken meer doen met illegale nederzettingen,
pensioenfondsen haken af etc].
Een opsteker, die zij maar al te goed kunnen gebruiken.
Daaraan hebt u hoe dan ook meegewerkt.
Daarvoor bent u medeverantwoordelijk.
En dat is een kwestie van principe.
Juist het vasthouden aan principes is zo belangrijk in
een langslepend conflict als dit, waarbij  principes
van beschaving en Internationaal Recht met voeten worden getreden.
Keer op keer op keer.
Ook snijdt uw redenering, dat er toch een meerderheid voor samenwerking
was, geen hout:
Want zo kun je wel voor alles stemmen, omdat er toch een meerderheid
voor is.
Waar blijven de principes dan, waar de kritische opstelling, wie
maakt dan nog het verschil?
Zo geredeneerd, had de SP in 2001 ook kunnen zeggen:
”Er is toch een meerderheid voor de VS aanvallen op Afghanistan,
dus wat maakt een tegenstem dan uit?’
Gelukkig hebben ze dat niet gedaan. [5]
Jammer, dat u dat voorbeeld niet hebt gevolgd inzake
het samenwerkingsverband.
TENSLOTTE:
Ik waardeer uw moties, die tenminste voorwaarden aan die
samenwerking stellen [en ik zie, dat ook Gemeenteraadsleden
van andere partijen die hebben gesteund].
Maar uw voorstem is en blijft kwalijk.
Want u steunt een stad, die onderdeel is van een
bezettingsstaat.
Daaraan veranderen uw moties niets.
En op geen enkele manier, ook in uw moties niet, neemt
u stelling tegen het in Tel Aviv heersende racisme.
Nogmaals, beschamend!
Daarom heb ik met afkeuring en teleurstelling kennisgenomen
van uw voorstem.
Het enige ”positieve” dat u nu nog kunt doen -en u
ook te doen staat- is erop toezien, dat uw voorwaarden
ook worden nageleefd.
Voor zover mogelijk, zullen ik en andere critici u er zeker
op attent maken, als de Gemeente de voorwaarden schendt.
Ik hoop van harte, dat u hiervan hebt ”geleerd” en in de toekomst
zult stemmen uit principe, niet uit een – ook al hebt u
nog zulke goede bedoelingen- halfslachtig pragmatisme.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Zie direct hieronder een link naar eerdere brieven, die ik u
geschreven heb.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
EERDERE BRIEVEN AAN GROEN LINKS OVER
STEDEN/SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM
TEL AVIV
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEF AAN GROEN LINKS GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
4 NOVEMBER 2015
In deze link ook een verwijzing naar eerdere brieven, dd 15
en 16 juni, vermeld
NOTEN
[1]
ABU PESSOPTIMIST
AMSTERDAMSE RAAD KLEEDT SAMENWERKING
AMSTERDAM TEL AVIV VOLLEDIG UIT
7 NOVEMBER 2015
[2]
RAMALLAH WIL HELEMAAL GEEN BAND MET AMSTERDAM
EN TEL AVIV
3 JULI 2015
[3]
WASHINGTON POST
ISRAELI FOREIGN MINISTER SAYS DISLOYAL
ARABS SHOULD BE BEHEADED
[4]
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
DAVID SHEEN
RACISM IN ISRAEL
 
 
 
[5]
 
 
 
 
”Een meerderheid in de Tweede Kamer, op de SP na, blijft achter de Nederlandse regering staan in het steunen van de Amerikaanse aanvallen op Afghanistan.”
TROUW
KAMER ACHTER AANVALLEN
10 OCTOBER 2011

Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad akkoord met samenwerking Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Groen Links

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.