Ex PVV er Joram van Klaveren bekeert zich tot Islam/Tien vragen aan Joram van Klaveren

Image result for Rising star on the sky/Nature/Images

Image result for joram van klaveren/Foto's
Image result for joram van klaveren/Images
JORAM VAN KLAVEREN, BEKEERD TOT DE ISLAM

 

EX PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT ISLAM/
10  VRAGEN AAN JORAM VAN KLAVEREN

Geachte heer van Klaveren,

Ik richt mij tot u, niet in een persoonlijk aan u geschreven

brief [sorry, daarvoor bent u in mijn ogen nog steeds te

dubieus], maar in een Open Brief, die u op enig moment,

op welke wijze dan ook, zal bereiken.

 

 

Want u hebt mij en met mij velen, op een uiterst merkwaardige

wijze verrast.

Of dat ”aangenaam” is, moet nog blijken, want ik

heb geen idee, hoe oprecht u bent.

En gezien uw voorgeschiedenis zal dat u waarschijnlijk niet 

verbazen.

Daarom wil ik u bestoken met enkele vragen om de diepte van

de verandering in u te peilen.

U begrijpt natuurlijk, waarop ik doel:

Onlangs heb ik dus gelezen en gehoord, dat u zich bekeerd hebt tot

de Islam.

En aangezien ik het gelezen heb in, naast sensatiebladen [1], ook in

redelijk serieuze kranten en nieuwsmedia [2], moest ik er wel vanuit gaan, dat het geen flauwe grap was , maar

realiteit.

Een youtube filmpje van een fragment uit ”De Wereld Draait

Door”, waarin u zelf aan het woord was [3], bevestigde dit.

Het moest dus wel waar zijn.

Nu is een bekering tot welke religie ook, een diep emotionele,

spirituele en hoogst persoonlijke aangelegenheid, die alleen de persoon in

kwestie aangaat in relatie tot God, tot Welke Scheppende Krachten ook.

Tot Welke Levensfilosofie ook.

Wat iemand daartoe bewogen heeft, wat er in haar/zijn leven gebeurd

is, dat is persoonlijk en hoort -in de regel- niet bekritiseerd of

in twijfel getrokken te worden.

Het is een hoogst persoonlijke aangelegenheid en alleen in zoverre

relevant voor de buitenwereld als wat de bekeerde daarover zelf

kwijt wil.

Maar er zijn gevallen, waarin dit anders ligt.

Zo kent u, meneer van Klaveren, als godsdienstwetenschapper en 

nu ex-christen, [4] ongetwijfeld het Bijbelverhaal over christenjager

Saulus, die met een verbijsterende snelheid, van het ene moment

op het andere het Licht zag, zijn boze oude professie als

”premiejager” vaarwel zei en werd gewonnen voor de zaak

van een Nieuw Geloof, het latere christendom, toen een

van het Jodendom afgescheiden religieuze stroming, die

de leerstellingen en idealen van Jezus, als Messias, [5]

omhelsde.

Het indringende Verhaal van de Ommekeer van Saulus,

die Paulus werd, is beschreven in het Nieuwe Testament:

Saulus [Paulus] vertelt het zelf in Handelingen, 22:

1 Mannen broeders en vaders, hoort mijn verantwoording, die ik tegenwoordig tot u doen zal.

2 (Als zij nu hoorden, dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide:)

3 Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliël onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt;

4 Die dezen weg vervolgd heb tot den dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beiden mannen en vrouwen.

5 Gelijk mij ook de hogepriester getuige is, en de gehele raad der ouderlingen; van dewelke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damaskus gereisd, om ook degenen, die daar waren, gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden.

6 Maar het geschiedde mij, als ik reisde, en Damaskus genaakte, omtrent den middag, dat snellijk uit den hemel een groot licht mij rondom omscheen.

7 En ik viel ter aarde, en ik hoorde een stem, tot mij zeggende: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?

8 En ik antwoordde: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide tot mij: Ik ben Jezus, de Nazarener, Welken gij vervolgt.

9 En die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd; maar de stem Desgenen, Die tot mij sprak, hoorden zij niet.

10 En ik zeide: Heere! wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: Sta op, en ga heen naar Damaskus; en aldaar zal met u gesproken worden, van al hetgeen u geordineerd is te doen.

11 En als ik vanwege de heerlijkheid deszelven lichts niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degenen, die met mij waren, en kwam te Damaskus.

12 En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden, die daar woonden,

13 Kwam tot mij, en bij mij staande, zeide tot mij: Saul, broeder, word weder ziende! En ter zelfder ure werd ik ziende op hem.

14 En hij zeide: De God onzer vaderen heeft u te voren verordineerd, om Zijn wil te kennen, en den Rechtvaardige te zien, en de stem uit Zijn mond te horen.

15 Want gij zult Hem getuige zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt.

16 En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.

17 En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, en in den tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was;

18 En dat ik Hem zag, en Hij tot mij zeide: Spoed u, en ga in der haast uit Jeruzalem; want zij zullen uw getuigenis van Mij niet aannemen.

19 En ik zeide: Heere, zij weten, dat ik in de gevangenis wierp, en in de synagogen geselde, die in U geloofden;

20 En toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond, en mede een welbehagen had in zijn dood, en de klederen bewaarde dergenen, die hem doodden.

21 En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.” [6]

Het Verhaal gaat nog door, maar dit volstaat.

En we weten, hoe het met Saulus is afgelopen.

Hij werd Paulus en uiteindelijk heeft hij zijn leven voor het

Nieuwe, christelijke Geloof gegeven. [7]

Uiteraard, en dat zal u hopelijk duidelijk zijn, vergelijk ik u

in geen enkel opzicht met de apostel Paulus, maar merkwaardig

genoeg zijn er toch overeenkomsten.

Paulus, een van de leiders van de vroeg christelijke Kerk, was voor

zijn Missie een christenjager, u een moslimjager en tevens

Marokkanenjager.

Ter lering en weinig vermaak ook een Youtube filmpje, waarin

u op een racistisch-hetzerige wijze van leer trekt in de Tweede Kamer. [8]

UW BEKERING

U kent mij niet en ik u niet [behalve dan van uw optreden op het politieke toneel], maar iedereen, die mij kent weet, dat ik geen half werk doe.

Dus toen ik u besloot, aan te schrijven naar aanleiding van uw wel

zeer uitzonderlijke stap, heb ik achtergrondonderzoek gedaan, wat mij

onder andere deed stuiten op drie Youtube filmpjes waar u aan het woord kwam over uw bekering.

Een fragment uit De Wereld Draait Door, waar presentator Matthijs

van Nieuwkerk terecht over uw bekering opmerkte: ”De wonderen

zijn de wereld nog niet uit” [9]

En twee delen uit het EO programma ”Dit is de Dag” bij NPO 1, waarbij

u uitgebreid aan het woord kwam. [10]

En ik moet zeggen:

U gaf een interessante toelichting op uw bekering en

u deed het heel aardig, die verdediging van de Islam, vooral

in die EO programma’s, bijvoorbeeld door hard te maken,

dat de ongelijke positie van de vrouw, voor zover aanwezig in bepaalde delen van de Islamitische wereld, niet zozeer de wortels heeft in de Islam zelf, maar traditioneel bepaald is, door de patriarchale structuur [11]
Ook antwoordde u op een opmerking van de presentator, die, naar aanleiding
van uw opmerking, dat de Staat Saoedie Arabie geen synoniem is
van de Islam, becommentarieerde, dat er  ”wel veel moslims wonen in Saoedi Arabie”, dat er in Oeganda
ook veel christenen wonen, maar dat Oeganda toch ook niet synoniem
is voor het christendom. [12]
KUDOS!
GOED GEPAREERD!
VAN SAULUS NAAR PAULUS/DE OVERGANG
Zoals ik al eerder schreef:
Om een aantal redenen deed uw spiritual move
mij denken aan christenjager Saulus, die als bij donderslag bij heldere
hemel [13] veranderde in Paulus, een van de eerste martelaren van het
christelijke Geloof. [14]
Niet zo lang geleden was u nog Marokkanenjager [15] en een fel bestrijder van de Islam.
En dan nu deze stap.
Dat vraagt wel wat meer uitleg, dan u in de door mij geziene interviews
gaf.
VRAGEN
En daarom heb ik een aantal gewetensvragen voor u:
VRAAG 1
UW CHRISTELIJKE ACHTERGROND
CHRISTEN JORAM VAN KLAVEREN OVER VLUCHTELINGEN
Naast uw haatzaaierij tegen de Islam en uw jacht op Marokkanen, richtte
u uw pijlen ook op hen, die voor oorlog/vervolging/armoede hun toevlucht zochten in dit land.
Met die anti vluchtelingen politiek bent u doorgegaan, toen u de PVV in 2014 verliet en met anderen de politieke partij ”Voor Nederland” oprichtte, die, helaas
voor u en gelukkig voor mij en andere wrekers van het Onrecht, weinig succesvol bleek. [16]
Een van de standpunten, zoals overgenomen van Wikipedia en
de website
Wikipedia
”Immigratie: Een streng immigratiebeleid zoals dat van Australië, geen kansloze immigratie, alleen mensen die iets toevoegen zijn welkom. Asielzoekers worden opgevangen buiten Nederland. ”  [17]”
Op website
”VNL was voor een strenger immigratiebeleid. Alleen ‘mensen die iets toevoegen’ waren welkom volgens de partij. Het kwam eigenlijk neer op een immigratiestop voor niet-westerse allochtonen.” [18]
Dus even samengevat:
Alleen vluchtelingen, die Nederland iets opleveren, zijn welkom en
de arme verschoppelingen, of ze nu in gevaar zijn of niet, kunnenplat
gezegd- verrekken!
Hoe rijmt/rijmde, moet ik eigenlijk zeggen, u dat als christen [want zo identificeerde u zichzelf toch?] [19], met de volgende tekst uit
het Nieuwe Testament:
35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?

38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?

39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?

40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.” [20]

En maak mij maar niet wijs, dat u deze Bijbeltekst niet kent.

Een beetje Bijbelvaste christen en daarbij godsdienstwetenschapper

weet ervan.

VRAAG 1 AAN U

HOE HEBT U UW WEINIG HUMANE STELLINGNAME TEGENOVER

VLUCHTELINGEN GERIJMD MET DE HUMANE OPVATTINGEN

VAN HET CHRISTENDOM?

VRAAG 2

UW CHRISTELIJKE ACHTERGROND
CHRISTEN JORAM VAN KLAVEREN OVER MAROKKANEN EN NIET WESTERSE ALLOCHTONEN

Ook bevatte het gedachtegoed van uw voormalige  partij racistische elementen

tegen niet-westerse allochtonen in het algemeen

Ik citeer Wikipedia

””Oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit en de bijstand kost te veel. Niet-westerse immigratie erodeert westerse waarden: gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s, vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat”

[21]

Over Marokkanen in generaliserende en discriminerende zin

Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig. ” [22]

Ik hoef u niet uit te leggen, dat racistische uitsluitingsstandpunten

in strijd zijn met het christendom.

Hiervoor verwijs ik onder andere naar de volgende Bijbelteksten:

Oude Testament

Genesis 1- 26-27:

26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. [23]

Nieuwe Testament

Johannes 3 : 16

”Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren

Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat,

maar Eeuwig Leven heeft. [24]

Nieuwe Testament

1 Johannes : 2

”Hij is een verzoening voor onze zonden: en niet alleen voor de onze, maar

voor de zonden der gehele wereld. [25]

Los van het feit of je dit nu gelooft of niet [en u dus niet meer], uit deze

heilige teksten blijkt duidelijk, dat het gaat om ALLE mensen, zonder

onderscheid.

VRAAG 2 AAN U

HOE HEBT U UW RACISTISCHE EN DISCRIMINERENDE OPVATTINGEN

TEGENOVER MAROKKANEN EN NIET WESTERSE ALLOCHTIONEN’

KUNNEN RIJMEN MET DE OPVATTINGEN VAN HET CHRISTENDOM,

DAT RACISME EN DISCRIMINATIE VERWERPT?

VRAAG 3

UW BEKERING TOT DE ISLAM

AFSCHEID VAN RACISME?

OKAY, we laten het christendom achter ons en stappen over op waar het mij

feitelijk om te doen is, de Islam, uw nieuwe religie.

Uiteraard kent u, als nieuwe moslim bekeerling, deze Tekst

”“O mensen! Luistert goed! Voorwaar, jullie Heer is Eén en jullie vader is één. Luistert goed! Er is geen enkele voortreffelijkheid voor een Arabier op een niet-Arabier, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor een niet-Arabier op een Arabier. Er is geen voortreffelijkheid voor iemand met een lichte huidskleur op iemand met een donkere huidskleur, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor iemand met een donkere huidskleur op iemand met een lichte huidskleur, tenzij vanwege godvrezendheid (Taqwaa).” [26]

Dat, meneer van Klaveren, is duidelijke taal

In nog minder mis te verstane termen dan bij het christendom

het geval is, wijst de Islam, hier in de Afscheidspreek van de Profeet

Mohammed, racisme, discriminatie en vooroordelen af!

U echter, meneer van Klaveren, was tot voor kort niet alleen een notoire vijand
van de Islam en moslimjager [27], u hebt ook duidelijk blijk gegeven
van uw afkeer van Marokkanen als groep en van niet-westerse allochtonen
in het algemeen! [28]
Dat is discriminatie.
Dat is racisme! [29]
Om even, ik kan het niet laten, te citeren -want ik vond dat best wel
schokkend- wat u ooit, aan de vooravond van het notoire ”Marokkanendebat”
[30] over Marokkanen gezegd hebt
””Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.” [31]
Niet alleen het woord ”tuig”, ook uw generalisatie
van ”Marokkanen”……..
VRAAG 3 AAN U:
MENEER VAN KLAVEREN, NU U ZICH BEKEERD HEBT TOT
DE ISLAM, EEN RELIGIE, DIE RACISME ZO EXPLICIET AFWIJST, HEBT
U DAN OOK ECHT UW RACISME/DISCRIMINATIE TEGENOVER
NIET-WESTERSE ALLOCHTONEN AAN DE WILGEN GEHANGEN?
Dat vraag ik expliciet aan u en met reden, want kennelijk weerhield uw
christen zijn u er ook niet van, op Marokkanen te jagen en zich discriminerend
uit te laten over vluchtelingen en niet-westerse allochtonen.
Ik ben benieuwd naar uw antwoord, maar nog benieuwder, of u ook
in de praktijk uw leven dienaaangaande hebt gebeterd of nog zult beteren.
VRAAG 4
UW BEKERING TOT DE ISLAM
UW HOUDING TEGENOVER VLUCHTELINGEN
In een interview, dat door Oifik Youssefi [u zult er ongetwijfeld al vele andere hebben gegeven] van u is afgenomen, met uiteraad als thema, uw bekering,
merkt u over vluchtelingen op:
”Als het om vluchtelingen gaat, ben ik nog steeds voor opvang in de regio, tenzij het echt niet anders kan. Zolang het maar op een humane manier gebeurt.” [32]
Over het laatste gedeelte van deze zin merk ik op
”Ja, dat moest er nog bijkomen!”
Maar alle gekheid op een stokje:
Uw vluchtelingen houding rijmt niet erg met enkele belangrijke gedeelten uit de Koran,
en ook niet met het leven van de Profeet Mohammed, die heeft moeten
vluchten uit Mekka naar Medina, omdat zijn leven werd bedreigd, welke
vlucht de Hijra werd genoemd [33], zoals u weet.
In uw perceptie was de Profeet Mohammed niet ver gekomen, want het is
maar zeer de vraag, of het Bestuur in Medina vond, dat de Profeet iets
had ”toe te voegen” aan hun samenleving, zoals u stelt als criterium
voor de opname van vluchtelingen. [34]
U bent pas bekeerd, meneer van Klaveren en hebt ”de bronnen van de
bronnen” bestudeerd, dus zult waarschijnlijk weten, dat er in de Koran
over vluchtelingen o.a. staat
“En als een van de veelgodendienaars bij jou bescherming zoekt, geef hem dan bescherming tot hij het woord van God hoort en laat hem daarna een plaats bereiken waar hij veilig is…”
(Koran Soera 9: vers 6)  
“Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakka [dwz. Mekka]; gezegend is het en een leidraad voor de wereldbewoners. Erin zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van Abraham. Wie er binnentreedt is veilig…”
(Koran 3:97)
“En toen Wij het huis maakten tot een plaats van samenkomst voor de mensen en een vrijplaats …”
(Koran 2:125) [35]
Veiligheid, meneer van Klaveren, DAAR gaat het in deze teksten om.
NIET of deze mensen ”iets hebben toe te voegen” aan de samenleving!  [36]
Het is jammer, in uw interview te lezen [37], dat u ook na uw bekering
tot de Islam geen humaner standpunt over vluchtelingen hebt aangenomen.
Maar ja, toen u nog christen was, weerhield dat u er ook niet van,
vluchtelingenvijandig te zijn, ondanks het feit, dat ook het christendom
oproept tot diezelfde humaniteit, die we ook bij de Islam zien. [38]
Dus aan u de vraag, meneer van Klaveren
VRAAG 4 AAN U:
BENT U BEREID, NU U ZICH BEKEERD HEBT TOT DE ISLAM,
NU EINDELIJK EEN HUMAAN STANDPUNT OVER DE OPNAME
VAN VLUCHTELINGEN IN TE NEMEN?
EN ZO NEEN.
WAAROM NIET?
VRAAG 5
UW BEKERING TOT DE ISLAM
UW LEUGENS IN DE ”MINDER-MINDER” AFFAIRE
Meneer van Klaveren, u bent [hopelijk nu: was] een leugenaar en ik
zal u precies uitleggen, waarom ik dit beweer:
Toen u in 2014 de PVV partij van leider G. Wilders verliet, hebt
u  verklaard, dat Wilders’ uitspraak ”minder, minder” [Marokkanen]  [39],
voor u
de druppel was, aangezien u over de koers van de PVV reeds
ontevreden was [40]
In een interview met de NOS zei u letterlijk
”Alleen, ja dat was dan omdat ik het verhaal over veiligheid en
immigratie altijd leidend vond, alleen we zien nu ook daarop dat de
aandacht een beetje verschuift he, de verdieping en de toelichting
met betrekking tot de standpunten over Islam en integratie, ja die is
er eigenlijk niet, er is weinig diepgang, ja dat is voor mij op een
gegeven moment wel het punt om te zeggen: ”Ik stop” en een
recent voorbeeld daarvan is dat er niet meer gefocust werd op
Islam, maar op specifiek Marokkanen” [41]
Dit herhaalt u nog, later in het interview
”Dat was de druppel.
Alleen wat ik al aangaf, het heeft ook te maken met de koers en de sociaal
economische koers is een stuk linkser geworden vanaf 2006, toen
heb ik mij aangemeld bij Groep Wilders, toen nog meer op de achtergrond,
alleen we hebben in de loop der jaren gewoon gezien, dat we zijn gaan schuiven en ja, nu lijkt de aandacht verlegd te worden van Islam naar
specifiek Marokkanen en dat is niet mijn insteek om in de politiek
te zitten.” [42]
De druppel was dus, volgens uw eigen zeggen, dat de focus werd
verlegd van de Islam naar ”specifiek Marokkanen” [43]
En daarom, meneer van Klaveren, was [en ik hoop niet meer ‘bent]
u een leugenaar:
Want in uw spreektekst voor het ”Marokkanendebat” [44], merkte u
onder andere op
”Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.”
….
”Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component: Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen.” [45]
Etcetera, etcetera [46]
Ik heb u aan het woord gelaten en hoef verder niet toe te lichten
[u was al ”beeldend” genoeg], dat wat u daar te berde bracht, racistische
ophitserij was, gericht tegen ”Marokkanen”
U noemt ze ”tuig” en doet in uw tirade [want dat was het] voorkomen
alsof alleen Marokkanen voor criminaliteit en problemen zorgen.
U richt zich dus specifiek tegen Marokkanen.
Zelfs uw onzinnige betoog [nu u moslim bent, zult u wel van van die onzinnigheid doordrongen zijn], dat alle Marokkaanse ”criminaliteit” en ”geweld” door de Islam veroorzaakt wordt, vrijwaart u niet van discriminatie tegen Marokkanen.
Er zijn immers meer islamitische bevolkingsgroepen in Nederland [en dan
heb ik het nog niet eens gehad over autochtone bekeerlingen, tot wie
u nu behoort], maar u richt zich alleen tegen Marokkanen.
Vanuit uw vroegere Islamofobe optie zou je dus verwachten, dat u niet
Marokkaanse moslims ook zou aanpakken.
CONCLUSIE:
Uw ”beschuldiging” aan het adres van Wilders [nav ”minder, minder], dat
de PVV nu ging focussen op ”specifiek Marokkanen’ [47], sloeg nergens
op, aangezien u hetzelfde hebt gedaan in 2013!
Een jaar voordat u de PVV verliet! [48]
Als nieuwe bekeerling weet u uiteraard, dat in de Islam [evenals trouwens
het christendom en iedere andere religie of levensfilosofie] liegen
verboden is.
Ik citeer voor u, maar ga ervanuit, dat u deze teksten uit de Koran kent:
“O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtigen.
[HOOFDSTUK 29, KORAN, VERS 119] [49]
EN
“Wees waarachtig, want waarachtigheid leidt naar rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt naar het Paradijs. Een man zal de waarheid blijven spreken en zal ernaar blijven streven de waarheid te vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als waarheidsgetrouwe. Pas op met het vertellen van leugens, want leugens leiden naar immoraliteit en immoraliteit leidt naar het Hellevuur. Een man zal blijven liegen en ernaar streven om leugens te blijven vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als leugenaar.”
[OVERLEVERING VAN DE PROFEET MOHAMMED] [50]
Ook is het gebruikelijk, dat een nieuwe bekeerling afstand neemt
van ernstige fouten, [mis]daden uit het verleden.
Dit gezegd hebbende:
VRAAG 5 AAN U:
BENT U BEREID, MENEER VAN KLAVEREN, DEZE ERNSTIGE LEUGEN
TE ERKENNEN, ER AFSTAND VAN TE NEMEN EN UW LEVEN
IN DIT OPZICHT TE BETEREN?
WAT IS DAAROP UW ANTWOORD?
VRAAG 6
UW BEKERING TOT DE ISLAM
HET ZWARTE PIET RACISME EN UW ROL DAARIN
Zoals ik al met u heb gesproken en u zelf als bekeerling ongetwijfeld
weet, verbiedt en veroordeelt de Islam [evenals uw ”oude” religie,
het christendom] racisme en discriminatie. [51]
Ik mag ervan uitgaan, dat u dat serrieus neemt en zich daaraan houdt.
Maar ik heb zo mijn twijfels:

Nog niet zo lang geleden, in  october 2013 wel te verstaan, werd

aan u op het Malieveld de zogenaamde ”Pietitie” aangeboden, die
pleitte voor het behoud van Zwarte Piet. [52]
Ik hoop, dat met uw bekering, inmiddels tot u is doorgedrongen, dat
Zwarte Piet een racistische karikatuur is [53], beledigend voor zwarte mensen
en stigmatiserend werkend, met als gevolg, dat jaarlijks zwarte kinderen en
volwassenen, doelwit en mikpunt zijn van ”goedmoedige” en meer
kwaadaardige pesterijen, beiden [ook al is men zich daar niet altijd
van bewust] met een racistische inslag. [54]
Zwarte Piet, ontstaan in de kolonialistische en van racistische superioriteits
theorieen bolstaande 19e eeuw, moet dus zo snel mogelijk verdwijnen,
iets waarvan steeds meer mensen en organisaties doordrongen zijn -,
omdat het haaks staat op gelijkheid en racisme in stand houdt.
DUS:
 VRAAG 6 AAN U
BETREURT U, DAT U IN 2013 DIE PIETITIE, DIE EEN
RACISTISCH KARIKATUUR IN STAND WIL[DE] HOUDEN,
IN ONTVANGST HEBT GENOMEN EN ZO JA, NEEMT U DAN NU
OOK OPENLIJK AFSTAND VAN HET ZWARTE PIET RACISME?
ZO NEEN, WAAROM NIET?
VRAAG 7
UW BEKERING TOT DE ISLAM
HET ZWARTE PIET RACISME (2)
Meneer van Klaveren, ik ben nog niet klaar met uw houding
tegenover het Zwarte Piet racisme.
U hebt, zoals reeds geschreven, de Pietitie voor het behoud
van Zwarte Piet in ontvangst genomen en daarmee Zwarte Piet
als racistische karikatuur gepromoot.
Daarvoor draagt u zowel politieke als morele verantwoordelijkheid.
VRAAG 7 AAN U:
BENT U NIET ALLEEN BEREID, PUBLIEKELIJK AFSTAND TE NEMEN
VAN UW ZWARTE PIET RACISME, NU U BEKEERD BENT TOT
DE ISLAM, DIE RACISME EXPLICIET VEROORDEELT EN VERBIEDT,
MAAR BENT U OOK BEREID, IN WOORD EN/OF IN DAAD [BIJVOORBEELD
DOOR MEE TE DEMONSTREREN IN EEN ANTI ZWARTE PIET
DEMONSTRATIE] TE LATEN ZIEN, DAT U DEFINITIEF HEBT AFGEREKEND
MET HET ZWARTE PIET RACISME?
WAT IS DAAROP UW ANTWOORD?
VRAAG 8
UW BEKERING TOT DE ISLAM
OVER VLUCHTELINGEN
Meneer van Klaveren, ook nadat u de PVV verlaten had, bleef u zich vluchtelingenvijandig opstellen en zich verzetten tegen het elementaire recht op asiel.
Ik citeer uit de standpunten van uw post PVV periode, toen u de
politieke partij VoorNederland had opgericht.
Wikipedia
”Immigratie: Een streng immigratiebeleid zoals dat van Australië, geen kansloze immigratie, alleen mensen die iets toevoegen zijn welkom. Asielzoekers worden opgevangen buiten Nederland. ” [55]
Maar ook, wat u volgens de media verklaarde, NADAT u zich tot
de Islam had bekeerd:
””Als het om vluchtelingen gaat, ben ik nog steeds voor opvang in de regio, tenzij het echt niet anders kan. Zolang het maar op een humane manier gebeurt.’ [56]
Dus ook nu u zich tot de Islam bekeerd hebt,
wilt u vluchtelingen nog buitensluiten
en in de regio doen opvangen.
Dit ondanks het feit, dat uw nieuwe religie,
de Islam, over vluchtelingen zegt:
“En als een van de veelgodendienaars bij jou bescherming zoekt, geef hem dan bescherming tot hij het woord van God hoort en laat hem daarna een plaats bereiken waar hij veilig is…”
(Koran Soera 9: vers 6)  ”
EN
“Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakka [dwz. Mekka]; gezegend is het en een leidraad voor de wereldbewoners. Erin zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van Abraham. Wie er binnentreedt is veilig…”
(Koran 3:97)
EN
“En toen Wij het huis maakten tot een plaats van samenkomst voor de mensen en een vrijplaats …”  [57]
(Koran 2:125)”
VRAAG 8 AAN U
HOE RIJMT U HET FEIT, MENEER VAN KLAVEREN, DAT U NOG
STEEDS EEN UITSLUITINGSPOLITIEK TEGENOVER VLUCHTELINGEN
VOORSTAAN, TERWIJL DE ISLAM HAMERT OP VEILIGHEID
EN MENSELIJKHEID TEGENOVER VLUCHTELINGEN?
Ik heb u die vraag al gesteld onder vraag 4, maar ik herhaal
het met nadruk, iets anders geformuleerd, omdat uw bekering
volgens mij niet rijmt met deze fundamentele menselijkheid
in de Islam, net zoals het niet rijmt [reeds besproken] met
de open en menselijke houding tegenover vluchtelingen van uw voormalige religie, het christendom. [58]
VRAAG 9
UW BEKERING TOT DE ISLAM
AFSTAND VAN RACISME!
Ik heb in deze brief uitgebreid beschreven, hoe racistisch, vluchtelingenvijandig  en Islamofoob u zich hebt opgesteld als PVV Tweede Kamerlid.
U was actief en fanatiek moslim en Marokkanenjager en hebt in die
hoedanigheid onder andere een buitengewoon ophitsende toespraak
gehouden aan de vooravond van het Marokkanendebat. [59]
Hiermee hebt u op uiterst destructieve wijze haat gezaaid, gestigmatiseerd,
racistisch gif verspreid.
Nu hebt u zich recentelijk bekeerd tot de religie, die u eerst zo fel bestreed.
Terecht merkte presentator Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld Draait
Door, waarin u werd geinterviewd, op ”De wonderen zijn de wereld nog
niet uit.” [60]
Nu is dat allemaal mooi en waar, meneer van Klaveren, maar daarmee is
de kous nog niet af.
Niet voor mij.
Uw oprechtheid is volgens mij af te meten naar wat u nu ook actief gaat
doen om te tonen, dat het om een wezenlijke verandering gaat.
Daarom:
VRAAG 9 AAN U
HOE GAAT U LATEN ZIEN, MENEER VAN KLAVEREN, DAT UW BEKERING
WERKELIJK DIEPGAAND IS?
MET ANDERE WOORDEN:
U HEBT, DAARVAN MAG IK UITGAAN, DE ISLAMOFOBIE DEFINITIEF
ACHTER ZICH GELATEN, MAAR HOE GAAT U DIT TONEN?
BENT U BEREID, FEL EN ACTIEF STELLING TE NEMEN TEGEN
NIET ALLEEN IEDERE UITINGSVORM VAN RACISME, ZOALS
HET ZWARTE PIET RACISME, MAAR BENT U BEREID, OPENLIJK EN
ONVERBLOEMD AFSTAND TE NEMEN VAN UW
VOORMALIGE PVV VERWANTEN EN DAT OOK TE TONEN DOOR DE STRIJD MET HEN AAN TE GAAN DOOR TEGEN HEN TE DEMONSTREREN?
DOOR TEGEN FASCISTISCHE EN ISLAMOFOBE CLUBS ALS
PEGIDA TE DEMONSTREREN?
ZIEN WE U OP DE AANSTAANDE ANTI-RACISME DEMONSTRATIE
OP 21 MAART, ZODAT U LAAT ZIEN, DAT UW VERANDERING U ERNST IS?
EN ZO NEEN, WAAROM NIET?
VRAAG 10
UW BEKERING TOT DE ISLAM
EXCUSES
Meneer van Klaveren, uw bekering tot de Islam hebt u bekendgemaakt,
er zijn een aantal interviews met u geweest [61] en over berichtgeving in
de media hebt u ook niet te klagen [62] en naar verluidt heeft ook
de buitenlandse pers dit opgepakr. [63]
Het is dan ook niet niks:
Van fanatiek Islambestrijder tot bekeerling.
Van Saulus naar Paulus [64]
Ook hebt u, zo heb ik gelezen, vanuit diverse islamitische hoek
bijval en adhesiebetuigingen gekregen, zoals van Saïd Bouharrou, bestuurslid van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, die volgens het AD heeft opgemerkt [over
uw bekering dus]: ”Dit is een opsteker voor onze geloofsgemeenschap”, zegt Saïd Bouharrou, bestuurslid van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland” en
”,,Het is heel fijn dat iemand die zoveel scherpe kritiek had op de islam tijdens zijn zoektocht vaststelt dat de islam helemaal niet zo naar of pervers is. En het is moedig dat hij ervoor uit durft te komen.” [65]
Daarin is de heer Bouharrou natuurlijk vrij en in zoverre ben ik het met hem eens, dat uw bekering wel zeer opmerkelijk is.
Maar in tegenstelling tot Bouharrou ben ik niet zo gauw
tevreden en vind ik, dat u nogal wat hebt uit te leggen:
U weet, meneer van Klaveren, wie u was:
Een notoire Islamjager, maar ook een Marokkanenjager [66],
wat u mijns inziens tot racist maakte.
U was en bent nog steeds vluchtelingenvijandig, want
hebt toegegeven, ook na uw bekering nog steeds
hetzelfde standpunt over vluchtelingen uit te dragen,
terwijl de Islam juist veiligheid en humaniteit tegenover
vluchtelingen voorstaat. [67]
Dat wringt, meneer van Klaveren.
Dat wringt en daarop heb ik u ook aangesproken
in Vraag 8
”HOE RIJMT U HET FEIT, MENEER VAN KLAVEREN, DAT U NOG
STEEDS EEN UITSLUITINGSPOLITIEK TEGENOVER VLUCHTELINGEN
VOORSTAAN, TERWIJL DE ISLAM HAMERT OP VEILIGHEID
EN MENSELIJKHEID TEGENOVER VLUCHTELINGEN?
Maar nog belangrijker voor mij is het volgende:
Meneer van Klaveren, hoe zit het met duidelijk en expliciet afstand
nemen van uw Islambasherij en ook uw Marokkanenjacht:
Dat brengt mij bij mijn tiende en laatste vraag
 
VRAAG 10 AAN U
MENEER VAN KLAVEREN, U WAS ISLAMJAGER EN BASHER, MAAR
HEBT U NU BEKEERD TOT DE ISLAM, WAARMEE ER UITERAARD EEN EINDE IS GEKOMEN AAN UW HETZE TEGEN DE ISLAM.
U WAS MAROKKANENJAGER EN BENT DAT NU-DAARVAN GA IK
UIT-NIET MEER
U HEBT BIJGEDRAGEN AAN HET HUIDIGE ANTI ISLAMKLIMAAT,
AAN DE PROMOTING VAN RACISME EN VREEMDELINGENHAAT,
AANGEZIEN UW AVERSIE ZICH OOK UITSTREKTE
NAAR ”NIET WESTERSE” ALLOCHTONEN IN HET ALGEMEEN. [68]
VINDT U NIET, DAT HET DE HOOGSTE TIJD IS, DAT U UW OPRECHTE
EN NEDERIGE EXCUSES AANBIEDT VOOR UW HETZE TEGEN DE ISLAM, TEGEN MAROKKANEN, TEGEN NIET-WESTERSE ALLOCHTONEN?
EN MET EXCUSES BEDOEL IK UITERAARD IN HET OPENBAAR
EN ONVERBLOEMD, NIET ZULKE SLAPPE EXCUSES ALS IK GELEZEN
HEB IN HET AD [69]
EPILOOG
Van Islambasher en Marokkanenjager naar Islambekeerling.
Zeker een uitzonderlijke stap, die u tot tweede PVV’er maakt,
die zich bekeert tot de Islam.
Immers, de heer van Doorn, die u ook heeft gefeliciteerd
met uw bekering [70], is u voorgegaan. [71]
Maar juist zo’n stap, zo’n in mijn ogen wel ongelooflijke
overgang, vraagt om extra inzet van uw kant, namelijk, en
dat schreef ik al in mijn laatste vraag aan u [vraag 10], u
hebt heel veel uit te leggen en vooral:
Excuses aan te bieden aan de hele islamitische gemeenschap
[die zoals u weet, niet alleen uit Marokkanen bestaat] over uw
voormalige destructieve hetze tegen de Islam.
U dient onverbloemd afstand te nemen van alle vormen van racisme
en vreemdelingenhaat [expliciet veroordeeld in de Islam] [72] en desnoods
openlijk de strijd aan te binden met uw voormalige PVV trawanten.
Dan alleen, meneer van Klaveren, laat u mijns inziens zien, dat uw
bekering ook een wezenlijke verandering heeft ingeluid.
Een bekering is een Nieuw Begin.
Uitstekende gelegenheid voor u om schoon schip te maken
en definitief te breken met het vroegere door u gepleegde Onrecht.
GEEN WOORDEN, MAAR DADEN MENEER VAN KLAVEREN!
BEWIJS U!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

 

NOTEN

[1]

TELEGRAAF
OUD-PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT ISLAM
4 FEBRUARI 2019
[2]
RTL NIEUWS
OUD-PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT ISLAM
OUD-PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT ISLAM
4 FEBRUARI 2019
VOORMALIG PVV KAMERLID JORAM VAN KLAVEREN
BEKEERD TOT ISLAM
4 FEBRUARI 2019
[3]
DE WERELD DRAAIT DOOR
OUD PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT DE ISLAM
TRANSCRIPTIE
[Mathijs van Nieuwkerk, presentator de Wereld Draait Door]
”Aan tafel ex Tweede Kamerlid Joram van Klaveren, ooit kroonprins
onder Geert Wilders en woordvoerder Islam in welke functie hij

allerlei maatregelen tegen de Islam voorstelde zoals een Boerkaverbod en

een ban op minaretten.
In die dagen werd uit zijn mond opgetekend:
”Wij willen geen Islam of in elk geval zo min
mogelijk Islam in Nederland.”
Keiharde anti Islam politiek was dat.
Dat was vroeger, moeten we nu zeggen.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Want gisteren werd bekend, dat Joram van Klaveren zich heeft bekeerd
tot de Islam.
Hij was van plan een boek tegen de Islam te schrijven, maar bij bestudering
van de bronnen kwam hij erachter, dat de Islam eigenlijk voor hem het
ware Geloof is.
Oz [Ozcan Akyol] schreef vanochtend een harde column in het
AD.
Oz schrijft: ”Van Klaveren verdient niets meer dan hoon en medelijden.”
Wat was het moment, misschien een parabel, misschien een zin, misschien
een hoofdstuk, waarvan je zegt ”Ja, daar begon de vonk over te slaan in
de richting van ”misschien is het wel gewoon mijn religie…”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja, dat lag niet zozeer in de Islam, dat lag vooral in het christendom.
Ik ben, wat ik net aangaf, van huis uit, niet dat we nou heel zwaar gereformeerd
waren, maar we zijn wel gereformeerd opgevoed, dus je krijgt een bepaalde
manier van denken mee en als je wat ouder wordt, dan zijn, zeg maar de echte
dogmatiek, dat gaat bijvoorbeeld over de Drie-eenheid, de Erfzonde, is
Christus inderdaad God zelf, moest er Iemand sterven aan een Kruis,
voordat God kon vergeven…..
Als kind zijn dat nu niet bepaald thema’s waar je je mee bezig houdt, je
wordt er gewoon mee opgevoed en dat komt mee, ook cultureel gezien.
Alleen naarmate je ouder wordt en je probeert dat te doordenken, dan
begint daar de twijfel en met dat loslaten van die dogmatiek en die
dogma’s en de beleving, die je erbij hebt en dat is……
[OZCAN AKYOL]
”Het vreemde is, eh……”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Daar……dat loslaten daarvan, dat opende eigenlijk de deur, zeg maar
naar ja, opnieuw kijken en vooral het wegvallen zeg maar van het gereformeerde kader
MATTHIJS VAN NIEUWKERK]
”Naar dat toch……”
[OZCAN AKYOL]
”Het vreemde is, meneer van Klaveren, u heeft Godsdienstwetenschappen
gestudeerd zei u net he….”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”’Ja…..”
[OZCAN AKYOL]
”Dan ga je ook, dan duik je ook in de Islam, op academisch niveau…”
]JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja”
[OZCAN AKYOL]
”Dus het is niet zo, dat die religie totaal vreemd was”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Zeker niet, de beginselen waren bekend.
Alleen, ik ben natuurlijk geen arabist in die zin he, zeg maar,
ik heb de Koran gelezen, alleen, in verschillende academische
disciplines zie je natuurlijk, dat mensen van standpunt veranderen,
er zijn talloze…, die eerst links waren en daarna rechts werden.”
[OZCAN AKYOL]
”Dat kan, okay, laat ik zeggen, dat het oppervlakkig was, maar
daarna bent u in het parlement gaan zitten, bijna een decennium
en was u u woordvoerder Islam en je zou toch hopen, dat iemand, die
het woord voert op dat dossier, zich ook verdiept heeft in de materie
en wat je nu eigenlijk zegt is ”Ik heb al die tijd, bijna tien jaar lang,
zitten brullen in die Kamer [OZCAN AKYOL]-al die uitspraken,
die zagen we-”Ik heb gezorgd voor een gepolariseerde samenleving,
maar eigenlijk wist ik helemaal niet waar ik het over had.”
Dat is eigenlijk wat je nu zegt.”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Nee, dat is niet wat ik zeg.
Als je……heb je het boek gelezen?”
[OZCAN AKYOL]
”Nee, het is net uit……”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Het is misschien wel verstandig, eerst het boek door
te nemen, zeg maar, voor je echt zo’n stevige mening vormt,
,maar op zich ben je daar natuurlijk vrij in.
Alleen, ik beschrijf dat proces ook in dat boek en ik
geef ook aan, dat zeg maar wat we hier zien en ook de
extreme variant van de Islam he, vooral gevormd door het
wahabisme uit Saoedi Arabie, dat is eigenlijk de Islam,
die steeds naar voren komt, dat is ook de Islam, die je ziet
in conflictsituaties en dat is de Islam……waarop je reageert….
waar je op reageert, ook in politieke zin……”
[OZCAN AKYOL]”:
”Wat het probleem is, dat ik in mijn omgeving……”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”En wat je daardoor krijgt is een vertekend beeld……”
[OZCAN AKYOL]
”Maar in mijn omgeving voelen een heleboel mensen
zich gestigmatiseerd door de uitspraken, die u deed
in de Kamer en nu zegt u eigenlijk ”Ik ben nu pas de
bronnen van de bronnen gaan raadplegen bij het schrijven
van dit boek.
Dat heeft u kennelijk niet gedaan in het parlement,
toen u woordvoerder was, maar dat weerhield u er niet van om
toch die stevige uitspraken te doen…..”
[JORAM VAN KLAVEREN]:
”Ja, absoluut…..”
[OZCAN AKYOL]
”En dan denk ik van ”hoe moeten wij nu de volksvertegenwoordiger
Joram van Klaveren beoordelen met terugwerkende kracht?”
Dat was dus eigenlijk iemand, die helemaal geen verstand van zaken had”
ZIEHIER HET ARTIKEL VAN OZCAN AKYOL, DAT HIJ SCHREEF
NAAR AANLEIDING VAN DE BEKERING VAN JORAM VAN KLAVEREN
TOT DE ISLAM
AD
MISSCHIEN WIL JORAM VAN KLAVEREN ZICH OVER EEN PAAR JAAR
BIJ DE SMURFEN AANSLUITEN
OZCAN AKYOL
5 FEBRUARI 2019
Plotseling stond het bericht op al mijn nieuwsapps: Joram van Klaveren, voorheen hardliner van de PVV, heeft zich bekeerd tot de islam, terwijl hij nota bene een boek schreef om die religie met de grond gelijk te maken – dat is een knap staaltje ironie. Ik moet zeggen dat Van Klaveren me altijd positief opviel, vooral omdat hij, anders dan veel van zijn voormalige fractiegenoten, niet standaard ordinair taalgebruik bezigde, maar juist op een eloquente manier zijn standpunten verkondigde.

Dat was misschien ook niet vreemd – hij had immers de studie Godsdienstwetenschappen / Religie en Levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit gedaan. Een gestudeerd man. In die hele periode had-ie zich in de islam kunnen verdiepen, wat hij ongetwijfeld ook heeft geprobeerd, maar dat resulteerde in een thuisgevoel bij de PVV, waar hij het oogappeltje van Geert Wilders werd.

Hier zit voor mij het echte nieuwsfeit in het bericht over zijn bekering.

Het illustreert namelijk perfect dat een Kamerlid zomaar het debat kan vergiftigen, zonder zich te verdiepen in de materie. Hij zei gisteren in een interview: ‘Ik had nu pas echte kennis. Door bronnen van de bronnen te checken.’ Hij heeft een goed stel hersens, volgde wetenschappelijk onderwijs en verwierf een plek in ons parlement als volksvertegenwoordiger: desalniettemin kon hij niet tot de essentie van zijn idealen komen.

‘Bekeerlingen zijn de ergsten van allemaal,’ is een gevleugelde uitspraak als het om dit soort casussen gaat. In dit geval kan dat zomaar kloppen. Wie zich aanvankelijk zolang tegen de islam heeft verzet, en bevolkingsgroepen met succes tegen elkaar wist op te zetten, om vervolgens volledig van mening te veranderen, na bijna een decennium, verdient niets meer dan hoon en medelijden.

In elk geval kunnen we één ding met absolute zekerheid vaststellen: er mankeert van alles aan het inschattingsvermogen van Joram van Klaveren. Misschien wil hij zich over een paar jaar toch maar bij de smurfen aansluiten. Het bewijst maar weer dat een academische opleiding, in combinatie met een vlotte babbel, geen garantie is voor een lucide en stabiele geest.

Ik ben geen moslim en weet niet hoe het werkt, maar wat ik me wel afvraag, is hoe Joram van Klaveren aan die vermeende poorten van het paradijs zal worden begroet. Schenken ze hem vergeving? Ik denk eerder dat ze hem uitlachen.

JORAM VAN KLAVEREN OVER BEKERING DEEL 1/2
EO NPO RADIO 1
JORAM VAN KLAVEREN OVER BEKERING DEEL 2/2
EO NPO RADIO 1
[4]
WIKIPEDIA
JORAM VAN KLAVEREN
BIOGRAFIE, ONDERWIJS EN LOOPBAAN VAN JORAM VAN KLAVEREN

BIOGRAFIE

Vroeger werd er bij ons thuis veel over politiek gepraat. Ik heb altijd al met belangstelling gekeken naar de Tweede Kamer. Daar wordt de koers van Nederland bepaald. In de loop der jaren ben ik me dan ook steeds meer voor politiek gaan interesseren. In Almere heb ik een afdeling van de JOVD opgezet en ook ben ik 3,5 jaar gemeenteraadslid geweest voor de VVD in Almere. Enkele werken van Edmund Burke en Leo Strauss hebben een rol gespeeld bij mijn politieke vorming. Uiteindelijk ben ik overgestapt naar de PVV.

Meedenken
Als Kamerlid wil ik meedenken en meebeslissen over de richting van ons land. Ik wil Nederland mooier maken. Als gemeenteraadslid heb ik politieke ervaring opgedaan, maar in de Tweede Kamer is het toch anders. Het gaat meer over de grote lijnen. Desondanks moet je als Kamerlid wel weten wat er in de samenleving speelt. Je moet ook de straat op.

‘Echte plaatje’
Niet alleen op werkbezoeken, maar ook onaangekondigd langsgaan. Op een werkbezoek krijg je lang niet altijd het ‘echte’ plaatje te zien. Ik heb dat als leraar meegemaakt. Lastige leerlingen werden even weggestuurd en je krijgt niet de dagelijkse praktijk te zien. Ik vind dat je ook die moet leren kennen.

ONDERWIJS

  • Religie en Levensbeschouwing (voorheen godsdienstwetenschappen), Vrije Universiteit van Amsterdam

LOOPBAAN

  • (Part-time) leraar
  • Gemeenteraadslid VVD, gemeente Almere 2006-2009
  • Medewerker onderwijs, cultuur en wetenschap en sociale zaken, PVV-Tweede Kamerfractie
[5]
WIKIPEDIA
MESSIAS
”Paulus zelf meldt niet veel over zijn activiteiten vóór zijn keuze voor het geloof in Christus. In de Handelingen van de apostelen wordt Saulus (zoals Paulus eerst wordt genoemd) voor het eerst vermeld als hij de mantels van zijn kompanen bewaakt tijdens de steniging van een Joodse volgeling van Jezus, Stefanus.[12] Hierna werd hij een actieve vervolger van de volgelingen van Jezus door hen te laten opsluiten en met de dood te bedreigen.[13] Paulus’ brieven bevestigen dat hij “de gemeente van God” vervolgde”
WIKIPEDIA
PAULUS (APOSTEL)/VERVOLGER VAN DE VOLGELINGEN VAN
JEZUS
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
PAULUS (APOSTEL)
 
 
 
WIKIPEDIA
PAULUS (APOSTEL) BEKERING
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
PAULUS (APOSTEL)
 
[6]
NIEUWE TESTAMENT
HANDELINGEN, 22 1T/m 30

1 Mannen broeders en vaders, hoort mijn verantwoording, die ik tegenwoordig tot u doen zal.

2 (Als zij nu hoorden, dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide:)

3 Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliël onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt;

4 Die dezen weg vervolgd heb tot den dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beiden mannen en vrouwen.

5 Gelijk mij ook de hogepriester getuige is, en de gehele raad der ouderlingen; van dewelke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damaskus gereisd, om ook degenen, die daar waren, gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden.

6 Maar het geschiedde mij, als ik reisde, en Damaskus genaakte, omtrent den middag, dat snellijk uit den hemel een groot licht mij rondom omscheen.

7 En ik viel ter aarde, en ik hoorde een stem, tot mij zeggende: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?

8 En ik antwoordde: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide tot mij: Ik ben Jezus, de Nazarener, Welken gij vervolgt.

9 En die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd; maar de stem Desgenen, Die tot mij sprak, hoorden zij niet.

10 En ik zeide: Heere! wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: Sta op, en ga heen naar Damaskus; en aldaar zal met u gesproken worden, van al hetgeen u geordineerd is te doen.

11 En als ik vanwege de heerlijkheid deszelven lichts niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degenen, die met mij waren, en kwam te Damaskus.

12 En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden, die daar woonden,

13 Kwam tot mij, en bij mij staande, zeide tot mij: Saul, broeder, word weder ziende! En ter zelfder ure werd ik ziende op hem.

14 En hij zeide: De God onzer vaderen heeft u te voren verordineerd, om Zijn wil te kennen, en den Rechtvaardige te zien, en de stem uit Zijn mond te horen.

15 Want gij zult Hem getuige zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt.

16 En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.

17 En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, en in den tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was;

18 En dat ik Hem zag, en Hij tot mij zeide: Spoed u, en ga in der haast uit Jeruzalem; want zij zullen uw getuigenis van Mij niet aannemen.

19 En ik zeide: Heere, zij weten, dat ik in de gevangenis wierp, en in de synagogen geselde, die in U geloofden;

20 En toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond, en mede een welbehagen had in zijn dood, en de klederen bewaarde dergenen, die hem doodden.

21 En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.

22 Zij hoorden hem nu tot dit woord toe; en zij verhieven hun stem, zeggende: Weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk, dat hij leve.

23 En als zij riepen, en de klederen van zich smeten, en stof in de lucht wierpen;

24 Zo beval de overste, dat men hem in de legerplaats zou brengen, en zeide, dat men hem met geselen onderzoeken zou, opdat hij verstaan mocht, om wat oorzaak zij alzo over hem riepen.

25 En alzo zij hem met de riemen uitrekten, zeide Paulus tot den hoofdman over honderd, die daar stond: Is het ulieden geoorloofd een Romeinsen mens, en dien onveroordeeld, te geselen?

26 Als nu de hoofdman over honderd dat hoorde, ging hij toe, en boodschapte het den overste, zeggende: Zie, wat gij te doen hebt; want deze mens is een Romein.

27 En de overste kwam toe, en zeide tot hem: Zeg mij, zijt gij een Romein? En hij zeide: Ja.

28 En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een grote som gelds verkregen. En Paulus zeide: Maar ik ben ook een burger geboren.

29 Terstond dan lieten zij van hem af, die hem zouden onderzocht hebben. En de overste werd ook bevreesd, toen hij verstond, dat hij een Romein was, en dat hij hem had gebonden.

30 En des anderen daags, willende de zekerheid weten, waarom hij van de Joden beschuldigd werd, maakte hij hem los van de banden, en beval, dat de overpriesters en hun gehele raad zouden komen; en Paulus afgebracht hebbende, stelde hij hem voor hen.”

HANDELINGEN, 22

https://www.statenvertaling.net/bijbel/hand/22.html

[7]

WIKIPEDIA

PAULUS (APOSTEL) DOOD

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_(apostel)#Dood

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

PAULUS (APOSTEL)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_(apostel)

[8]
WIKIPEDIA
PAULUS (APOSTEL) VERVOLGER VAN DE VOLGELINGEN VAN JEZUS
ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
PAULUS (APOSTEL)

JORAM VAN KLAVEREN, DE MOSLIMJAGER

YOUTUBE
MAROKKANENDEBAT: INBRENG PVV/JORAM VAN KLAVEREN
”Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende: de islam.”
….
…..
”Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.”
….
…..
”De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem.;”
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ ”MAROKKANENDEBAT”
[9]
”[Mathijs van Nieuwkerk, presentator de Wereld Draait Door]
”Aan tafel ex Tweede Kamerlid Joram van Klaveren, ooit kroonprins
onder Geert Wilders en woordvoerder Islam in welke functie hij

allerlei maatregelen tegen de Islam voorstelde zoals een Boerkaverbod en

een ban op minaretten.
In die dagen werd uit zijn mond opgetekend:
”Wij willen geen Islam of in elk geval zo min
mogelijk Islam in Nederland.”
Keiharde anti Islam politiek was dat.
Dat was vroeger, moeten we nu zeggen.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Want gisteren werd bekend, dat Joram van Klaveren zich heeft bekeerd
tot de Islam.”
DE WERELD DRAAIT DOOR
OUD PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT DE ISLAM
ZIE VOOR UITGEBREIDER FRAGMENT DE WERELD DRAAIT DOOR
TRANSCRIPTIE
[Mathijs van Nieuwkerk, presentator de Wereld Draait Door]
”Aan tafel ex Tweede Kamerlid Joram van Klaveren, ooit kroonprins
onder Geert Wilders en woordvoerder Islam in welke functie hij

allerlei maatregelen tegen de Islam voorstelde zoals een Boerkaverbod en

een ban op minaretten.
In die dagen werd uit zijn mond opgetekend:
”Wij willen geen Islam of in elk geval zo min
mogelijk Islam in Nederland.”
Keiharde anti Islam politiek was dat.
Dat was vroeger, moeten we nu zeggen.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Want gisteren werd bekend, dat Joram van Klaveren zich heeft bekeerd
tot de Islam.
Hij was van plan een boek tegen de Islam te schrijven, maar bij bestudering
van de bronnen kwam hij erachter, dat de Islam eigenlijk voor hem het
ware Geloof is.
Oz [Ozcan Akyol] schreef vanochtend een harde column in het
AD.
Oz schrijft: ”Van Klaveren verdient niets meer dan hoon en medelijden.”
Wat was het moment, misschien een parabel, misschien een zin, misschien
een hoofdstuk, waarvan je zegt ”Ja, daar begon de vonk over te slaan in
de richting van ”misschien is het wel gewoon mijn religie…”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja, dat lag niet zozeer in de Islam, dat lag vooral in het christendom.
Ik ben, wat ik net aangaf, van huis uit, niet dat we nou heel zwaar gereformeerd
waren, maar we zijn wel gereformeerd opgevoed, dus je krijgt een bepaalde
manier van denken mee en als je wat ouder wordt, dan zijn, zeg maar de echte
dogmatiek, dat gaat bijvoorbeeld over de Drie-eenheid, de Erfzonde, is
Christus inderdaad God zelf, moest er Iemand sterven aan een Kruis,
voordat God kon vergeven…..
Als kind zijn dat nu niet bepaald thema’s waar je je mee bezig houdt, je
wordt er gewoon mee opgevoed en dat komt mee, ook cultureel gezien.
Alleen naarmate je ouder wordt en je probeert dat te doordenken, dan
begint daar de twijfel en met dat loslaten van die dogmatiek en die
dogma’s en de beleving, die je erbij hebt en dat is……
[OZCAN AKYOL]
”Het vreemde is, eh……”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Daar……dat loslaten daarvan, dat opende eigenlijk de deur, zeg maar
naar ja, opnieuw kijken en vooral het wegvallen zeg maar van het gereformeerde kader
MATTHIJS VAN NIEUWKERK]
”Naar dat toch……”
[OZCAN AKYOL]
”Het vreemde is, meneer van Klaveren, u heeft Godsdienstwetenschappen
gestudeerd zei u net he….”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”’Ja…..”
[OZCAN AKYOL]
”Dan ga je ook, dan duik je ook in de Islam, op academisch niveau…”
]JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja”
[OZCAN AKYOL]
”Dus het is niet zo, dat die religie totaal vreemd was”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Zeker niet, de beginselen waren bekend.
Alleen, ik ben natuurlijk geen arabist in die zin he, zeg maar,
ik heb de Koran gelezen, alleen, in verschillende academische
disciplines zie je natuurlijk, dat mensen van standpunt veranderen,
er zijn talloze…, die eerst links waren en daarna rechts werden.”
[OZCAN AKYOL]
”Dat kan, okay, laat ik zeggen, dat het oppervlakkig was, maar
daarna bent u in het parlement gaan zitten, bijna een decennium
en was u u woordvoerder Islam en je zou toch hopen, dat iemand, die
het woord voert op dat dossier, zich ook verdiept heeft in de materie
en wat je nu eigenlijk zegt is ”Ik heb al die tijd, bijna tien jaar lang,
zitten brullen in die Kamer [OZCAN AKYOL]-al die uitspraken,
die zagen we-”Ik heb gezorgd voor een gepolariseerde samenleving,
maar eigenlijk wist ik helemaal niet waar ik het over had.”
Dat is eigenlijk wat je nu zegt.”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Nee, dat is niet wat ik zeg.
Als je……heb je het boek gelezen?”
[OZCAN AKYOL]
”Nee, het is net uit……”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Het is misschien wel verstandig, eerst het boek door
te nemen, zeg maar, voor je echt zo’n stevige mening vormt,
,maar op zich ben je daar natuurlijk vrij in.
Alleen, ik beschrijf dat proces ook in dat boek en ik
geef ook aan, dat zeg maar wat we hier zien en ook de
extreme variant van de Islam he, vooral gevormd door het
wahabisme uit Saoedi Arabie, dat is eigenlijk de Islam,
die steeds naar voren komt, dat is ook de Islam, die je ziet
in conflictsituaties en dat is de Islam……waarop je reageert….
waar je op reageert, ook in politieke zin……”
[OZCAN AKYOL]”:
”Wat het probleem is, dat ik in mijn omgeving……”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”En wat je daardoor krijgt is een vertekend beeld……”
[OZCAN AKYOL]
”Maar in mijn omgeving voelen een heleboel mensen
zich gestigmatiseerd door de uitspraken, die u deed
in de Kamer en nu zegt u eigenlijk ”Ik ben nu pas de
bronnen van de bronnen gaan raadplegen bij het schrijven
van dit boek.
Dat heeft u kennelijk niet gedaan in het parlement,
toen u woordvoerder was, maar dat weerhield u er niet van om
toch die stevige uitspraken te doen…..”
[JORAM VAN KLAVEREN]:
”Ja, absoluut…..”
[OZCAN AKYOL]
”En dan denk ik van ”hoe moeten wij nu de volksvertegenwoordiger
Joram van Klaveren beoordelen met terugwerkende kracht?”
Dat was dus eigenlijk iemand, die helemaal geen verstand van zaken had”
ZIEHIER HET ARTIKEL VAN OZCAN AKYOL, DAT HIJ SCHREEF
NAAR AANLEIDING VAN DE BEKERING VAN JORAM VAN KLAVEREN
TOT DE ISLAM
AD
MISSCHIEN WIL JORAM VAN KLAVEREN ZICH OVER EEN PAAR JAAR
BIJ DE SMURFEN AANSLUITEN
OZCAN AKYOL
5 FEBRUARI 2019
Plotseling stond het bericht op al mijn nieuwsapps: Joram van Klaveren, voorheen hardliner van de PVV, heeft zich bekeerd tot de islam, terwijl hij nota bene een boek schreef om die religie met de grond gelijk te maken – dat is een knap staaltje ironie. Ik moet zeggen dat Van Klaveren me altijd positief opviel, vooral omdat hij, anders dan veel van zijn voormalige fractiegenoten, niet standaard ordinair taalgebruik bezigde, maar juist op een eloquente manier zijn standpunten verkondigde.

Dat was misschien ook niet vreemd – hij had immers de studie Godsdienstwetenschappen / Religie en Levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit gedaan. Een gestudeerd man. In die hele periode had-ie zich in de islam kunnen verdiepen, wat hij ongetwijfeld ook heeft geprobeerd, maar dat resulteerde in een thuisgevoel bij de PVV, waar hij het oogappeltje van Geert Wilders werd.

Hier zit voor mij het echte nieuwsfeit in het bericht over zijn bekering.

Het illustreert namelijk perfect dat een Kamerlid zomaar het debat kan vergiftigen, zonder zich te verdiepen in de materie. Hij zei gisteren in een interview: ‘Ik had nu pas echte kennis. Door bronnen van de bronnen te checken.’ Hij heeft een goed stel hersens, volgde wetenschappelijk onderwijs en verwierf een plek in ons parlement als volksvertegenwoordiger: desalniettemin kon hij niet tot de essentie van zijn idealen komen.

‘Bekeerlingen zijn de ergsten van allemaal,’ is een gevleugelde uitspraak als het om dit soort casussen gaat. In dit geval kan dat zomaar kloppen. Wie zich aanvankelijk zolang tegen de islam heeft verzet, en bevolkingsgroepen met succes tegen elkaar wist op te zetten, om vervolgens volledig van mening te veranderen, na bijna een decennium, verdient niets meer dan hoon en medelijden.

In elk geval kunnen we één ding met absolute zekerheid vaststellen: er mankeert van alles aan het inschattingsvermogen van Joram van Klaveren. Misschien wil hij zich over een paar jaar toch maar bij de smurfen aansluiten. Het bewijst maar weer dat een academische opleiding, in combinatie met een vlotte babbel, geen garantie is voor een lucide en stabiele geest.

Ik ben geen moslim en weet niet hoe het werkt, maar wat ik me wel afvraag, is hoe Joram van Klaveren aan die vermeende poorten van het paradijs zal worden begroet. Schenken ze hem vergeving? Ik denk eerder dat ze hem uitlachen.

[10]
JORAM VAN KLAVEREN OVER BEKERING
EO
”DIT IS DE DAG”
NPO RADIO 1 DEEL 1/2
JORAM VAN KLAVEREN OVER BEKERING
EO
”DIT IS DE DAG”
NPO RADIO 1 DEEL 2/2
[11]
[PRESENTATOR]
”Ik ga zo wel even door op theologie, want dat is best wel ingewikkeld
voor een mens.
Even naar de politiek.
We hebben jou…we hoorden net een quotum….fel agerend tegen de Islam….”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja….”
[PRESENTATOR]
”Bijvoorbeeld over de positie van de vrouw”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja”
[PRESENTATOR]
”Hoe kijk je daar nu naar”
[JORAM VAN KLAVEREN]:
”Eh, het is natuurlijk niet zo, dat ik opeens denk,
dat het alleen maar pais en vree is in de Islamitische
wereld, zeker niet en je ziet natuurlijk ook in veel Islamitische
gemeenschappen buiten de Islamitische wereld, dat er problemen
zijn met de positie van de vrouw…”
[PRESENTATOR]
”Buiten de Islamitische wereld of binnen de Islamitische
wereld”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Buiten de Islamitische wereld. dus de Islamitische gemeenschap
in bijvoorbeeld het Westen, de Islamitische gemeenschap buiten
de Islamitische wereld, in geografische zin.”
[PRESENTATOR]
”Ja”
[JORAM VAN KLAVEREN”
”Dus die problemen, die zie ik nog steeds.die beschrijf ik ook
in het boek….”
[PRESENTATOR]
”Maar binnen de Islamitische wereld toch.”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja, ook, dus beiden.
Zowel daar als daarbuiten.
Alleen ik ben altijd van mening geweest, dat het fundament
daarvan, dat dat echt de Islam zelf was en naarmate ik
meer begon te lezen en niet alleen de bronnen checkte van die
je in het algemeen in meer oppervlakkerige zin meekrijgt, maar ook
de bronnen van de bronnen ging bekijken, kwam ik eigenlijk
tot de conclusie, dat het meer te maken had met de patriarchale structuur
in veel van dat soort samenlevingen, ook als je kijkt naar India
of Nicaragua waar de vrouw het natuurlijk niet al te best heeft
als het gaat om vrijheid en individuele zelfontplooiing en dat zie je
natuurlijk ook in de Islamitische wereld waar die patriarchale structuren
heel sterk vertegenwoordigd zijn. ”
FRAGMENT
5.32-6.50
JORAM VAN KLAVEREN OVER BEKERING
EO
”DIT IS DE DAG”
NPO RADIO 1 DEEL 1/2
[12]
[PRESENTATOR]
”Gelijkwaardigheid tussen moslims, Joden, atheisten en christenen;”
Allemaal gelijk, wat jou betreft?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja, natuurlijk, wij zijn allemaal mensen.”
[PRESENTATOR]
”Nou ja, in een echt moslimland, of een echte moslim….de Islamitische
Staat betalen andersgelovigen meer belasting.”
[JORAM VAN KLAVEREN] ‘
”O je bedoelt dat Jizya verhaal?”
[PRESENTATOR]
”Ja”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Nou ja, een echt Islamitisch land.
Je kunt je afvragen, of er een echt Islamitisch land bestaat, want vaak
wordt Saoedi Arabie dan als voorbeeld genomen.
Maar ik geloof niet dat dat een synoniem is voor de Islam.
[PRESENTATOR]
Ja, maar er wonen wel veel moslims he”
[JORAM VAN KLAVEREN];
”Ja, absoluut, maar in Oeganda wonen ook heel veel christenen,
en ik denk ook niet, dat Oeganda een synoniem is voor het christendom.
Dus in die zin denk ik dat je een Staat niet moet zien als een soort
reflectie van een Geloof.
Natuurlijk, er zitten elementen in, die raken aan dat Geloof, alleen
het is natuurlijk absoluut niet hetzelfde.
[PRESENTATOR]
”Neen”
FRAGMENT
8.35 T/M 9.18
JORAM VAN KLAVEREN OVER BEKERING
EO
DIT IS DE DAG
NPO RADIO 1 DEEL 1/2
ZIE VOOR UITGEBREIDER FRAGMENT VAN HET INTERVIEW/
TRANSCRIPTIE ONDER YOUTUBE
FILMPJE [MET HET HELE INTERVIEW]
JORAM VAN KLAVEREN OVER BEKERING
EO
DIT IS DE DAG
NPO RADIO 1 DEEL 1/2
TRANSCRIPTIE UITGEBREIDER FRAGMENT
5.34 T/M 9.18
[PRESENTATOR]
”Ik ga zo wel even door op theologie, want dat is best wel ingewikkeld
voor een mens.
Even naar de politiek.
We hebben jou…we hoorden net een quotum….fel agerend tegen de Islam….”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja….”
[PRESENTATOR]
”Bijvoorbeeld over de positie van de vrouw”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja”
[PRESENTATOR]
”Hoe kijk je daar nu naar”
[JORAM VAN KLAVEREN]:
”Eh, het is natuurlijk niet zo, dat ik opeens denk,
dat het alleen maar pais en vree is in de Islamitische
wereld, zeker niet en je ziet natuurlijk ook in veel Islamitische
gemeenschappen buiten de Islamitische wereld, dat er problemen
zijn met de positie van de vrouw…”
[PRESENTATOR]
”Buiten de Islamitische wereld of binnen de Islamitische
wereld”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Buiten de Islamitische wereld. dus de Islamitische gemeenschap
in bijvoorbeeld het Westen, de Islamitische gemeenschap buiten
de Islamitische wereld, in geografische zin.”
[PRESENTATOR]
”Ja”
[JORAM VAN KLAVEREN”
”Dus die problemen, die zie ik nog steeds.die beschrijf ik ook
in het boek….”
[PRESENTATOR]
”Maar binnen de Islamitische wereld toch.”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja, ook, dus beiden.
Zowel daar als daarbuiten.
Alleen ik ben altijd van mening geweest, dat het fundament
daarvan, dat dat echt de Islam zelf was en naarmate ik
meer begon te lezen en niet alleen de bronnen checkte van die
je in het algemeen in meer oppervlakkerige zin meektijgt, maar ook
de bronnen van de bronnen ging bekijken, kwam ik eigenlijk
tot de conclusie, dat het meer te maken had met de patriarchale structuur
in veel van dat soort samenlevingen, ook als je kijkt naar India
of Nicaragua waar de vrouw het natuurlijk niet al te best heeft
als het gaat om vrijheid en individuele zelfontplooiing…..”
[PRESENTATOR]
”Hmmmmmm”
[JORAM VAN KLAVEREN]:
”En dat zie je natuurlijk ook in de Islamitische wereld
waar die patriarchale structuur heel sterk vertegenwoordigd is.”
[PRESENTATOR]
”Binnen de Islam mag een man met vier vrouwen trouwen.
Nog steeds”
[JORAM VAN KLAVEREN]:
”Ja, maar dat is natuurlijk ook binnen het Jodendom van oudsher zo he.
Kijk naar Abraham bijvoorbeeld.
Alleen die praktische vertaling zie je in de Islamitische wereld niet al teveel.
Zeker niet in het Westen. De meeste mannen….”
[PRESENTATOR]
”Maar dat is nog een echt onderdeel van de Islam.
Ben je het daarmee eens?
Vind je, dat een man met vier vrouwen mag trouwen?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Nou ja, ik zou zelf niet met vier vrouwen willen trouwen.
Maar dat is natuurlijk ook iets, dat voortkomt uit het feit,
dat veel vrouwen overbleven na veldslagen, ja en….”
[PRESENTATOR]
”Maar dan zou je zeggen, als dat niet meer zo is, dan moet
je ermee stoppen en dat is nou juist niet gebeurd.’
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Nou ja, in de praktijk zie je, dat dat veel minder voorkomt
dan voorheen en ook als je kijkt naar veel Islamitische
landen, ook als het gaat om de huwelijksleeftijd van vrouwen, er
wordt vaak gezegd, het voorbeeld van Mohammed en dan wordt
er een specifiek….”’
[PRESENTATOR]
”Aisha was negen jaar….”
[JORAM VAN KLAVEREN’
”Ja, wordt eruit gehaald.
Alleen als je kijkt naar de Islamitische wereld nu, dan zie je dat
in de meeste Islamitiache landen 16 tot 18 jaar de minimale
leeftijd is, waarop vrouwen mogen trouwen, dus die ontwikkeling
zie je daar ook.
In Maleisie is het zelfs 21 jaar.”
[PRESENTATOR]
”Zijn man en vrouw wat jou betreft helemaal gelijkwaardig?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja, natuurlijk.”
[PRESENTATOR[
”Nou ja, als een man wil scheiden in de Islam, is het veel makkelijker
dan als een vrouw wil scheiden.”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ook dat is niet helemaal waar he.
Dat is ook iets dat in mainstream gedachte zo is en dat snap ik
ook want dat is wat je vaak….”
[PRESENTATOR]
”In de mainstream Islam is het wel zo…..”
[JORAM VAN KLAVEREN’
”Eh nee, ik heb het over de mainstream gedachte gewoon in
de wereld om ons heen en in dit geval is het gewoon het Westen.
Alleen je ziet dat binnen de Islam verschillende soorten scheidingen
mogelijk zijn.
Je hebt ook scheidingen waarbij de vrouw het initiatief neemt, je
hebt scheidingen waarbij de man het initiatief neemt…..”
[PRESENTATOR]
”Waarom zitten er dan best veel vrouwen vast in een huwelijk
waar ze allang uit willen?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Nou ja, nogmaals….”
[PRESENTATOR]
”In ons land…..”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja, absoluut en dat is ook heel kwalijk en dat zou mooi
zijn natuurlijk als daar zo snel mogelijk een einde aan komt, alleen, ja
dat heeft voornamelijk te maken met die patriarchale structuur.”
[PRESENTATOR]
”En niet met de Islam, zeg jij, het is geen onderdeel van de Islam….”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Neen, ik ben echt van mening, dat dat niet zo is.”
[PRESENTATOR]
”Gelijkwaardigheid tussen moslims, Joden, atheisten en christenen;”
Allemaal gelijk, wat jou betreft?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja, natuurlijk, wij zijn allemaal mensen.”
[PRESENTATOR]
”Nou ja, in een echt moslimland, of een echte moslim….de Islamitische
Staat betalen andersgelovigen meer belasting.”
[JORAM VAN KLAVEREN] ‘
”O je bedoelt dat Jizya verhaal?”
[PRESENTATOR]
”Ja”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Nou ja, een echt Islamitisch land.
Je kunt je afvragen, of er een echt Islamitisch land bestaat, want vaak
wordt Saoedi Arabie dan als voorbeeld genomen.
Maar ik geloof niet dat dat een synoniem is voor de Islam.
[PRESENTATOR]
Ja, maar er wonen wel veel moslims he”
[JORAM VAN KLAVEREN];
”Ja, absoluut, maar in Oeganda wonen ook heel veel christenen,
en ik denk ook niet, dat Oeganda een synoniem is voor het christendom.
Dus in die zin denk ik dat je een Staat niet moet zien als een soort
reflectie van een Geloof.
Natuurlijk, er zitten elementen in, die raken aan dat Geloof, alleen
het is natuurlijk absoluut niet hetzelfde.
[PRESENTATOR]
”Neen”
EINDE UITGEBREIDER FRAGMENT
ZIE VOOR GEHELE INTERVIEW
JORAM VAN KLAVEREN OVER BEKERING
EO
DIT IS DE DAG
NPO RADIO 1 DEEL 1/2
[13]
  1. als een donderslag bij heldere hemel (=een onverwachte gebeurtenis, die een grote schok teweeg brengt)
 
 
 
WIKIPEDIA
PAULUS (APOSTEL) /BEKERING
 
 
ORIGINELE BRON
 
 
WIKIPEDIA
PAULUS (APOSTEL)
 
[14]
WIKIPEDIA
PAULUS (APOSTEL)/DOOD
ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
PAULUS (APOSTEL)
[15]
”Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende: de islam.”
….
…..
”Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.”
….
…..
”De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem.;”
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ ”MAROKKANENDEBAT”
[16]
WIKIPEDIA
JORAM VAN KLAVEREN
”De partij nam onder de naam VNL (VoorNederland) deel aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. De concept-kandidatenlijst voor deze verkiezingenwerd op 19 december 2016 gepresenteerd. Bij deze verkiezingen haalde VNL 0,4% van de stemmen (38.209), onvoldoende voor een zetel in de Tweede Kamer.”
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND/DEELNAME AAN VERKIEZINGEN 2017
ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND
[17]
”Immigratie: Een streng immigratiebeleid zoals dat van Australië, geen kansloze immigratie, alleen mensen die iets toevoegen zijn welkom. Asielzoekers worden opgevangen buiten Nederland. ”
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND/STANDPUNTEN
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND
 
 
[18]
 
VNL was voor een strenger immigratiebeleid. Alleen ‘mensen die iets toevoegen’ waren welkom volgens de partij. Het kwam eigenlijk neer op een immigratiestop voor niet-westerse allochtonen.
VOORNEDERLAND (VNL)
 
 
[19]
WIKIPEDIA
JORAM VAN KLAVEREN
JORAM VAN KLAVEREN OVER BEKERING DEEL 1/2
EO NPO RADIO 1
[20]
35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?

38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?

39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?

40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.’

HET NIEUWE TESTAMENT

MATTHEUS 35 T/M 40

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html

[21]
””Oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit en de bijstand kost te veel. Niet-westerse immigratie erodeert westerse waarden: gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s, vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat”
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND/STANDPUNTEN
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND
 
 
 
 
 
[22]
 
 
[22]
”Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig. ”

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ ”MAROKKANENDEBAT”

https://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

 
[23]
26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
BIJBEL EN KUNST
GENESIS 1: 26-27
[24]
16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft
JOHANNES 3: 16
[25]

”Hij is een verzoening voor onze zonden: en niet alleen voor de onze, maar

voor de zonden der gehele wereld.”

1 JOHANNES 2

https://www.statenvertaling.net/bijbel/1joh/2.html

[26]
””O mensen! Luistert goed! Voorwaar, jullie Heer is Eén en jullie vader is één. Luistert goed! Er is geen enkele voortreffelijkheid voor een Arabier op een niet-Arabier, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor een niet-Arabier op een Arabier. Er is geen voortreffelijkheid voor iemand met een lichte huidskleur op iemand met een donkere huidskleur, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor iemand met een donkere huidskleur op iemand met een lichte huidskleur, tenzij vanwege godvrezendheid (Taqwaa). Heb ik de boodschap overgebracht?”

De metgezellen (Allah’s tevredenheid zij met hen) antwoordden: “(Jazeker), Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) heeft de boodschap overgebracht.”

STICHTING ISLAMITISCHE ORGANISATIE NEDERLAND
DE AFSCHEIDSPREEK VAN DE PROFEET MOHAMMED
[27]

JORAM VAN KLAVEREN, DE MOSLIMJAGER

”Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende: de islam.”
….
…..
”Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.”
….
…..
”De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem.;”
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ ”MAROKKANENDEBAT”
[28]
‘De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem.;”
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ ”MAROKKANENDEBAT”
”’Oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit en de bijstand kost te veel. Niet-westerse immigratie erodeert westerse waarden: gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s, vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat”
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND/STANDPUNTEN
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND
 
 
 
 
[29]
 
 
. In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF
ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION
[30]
NOS
”MAROKKANENDEBAT’ IN DE NACHT
4 APRIL 2013
HP DE TIJD
DE SMERIGE TERMINOLOGIE VAN HET MAROKKANENDEBAT
5 APRIL 2013
MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/
TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED
15 APRIL 2013
[31]
”Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.”
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ ”MAROKKANENDEBAT”
YOUTUBE
MAROKKANENDEBAT: INBRENG PVV/JORAM VAN KLAVEREN
[32]
‘Als het om vluchtelingen gaat, ben ik nog steeds voor opvang in de regio, tenzij het echt niet anders kan. Zolang het maar op een humane manier gebeurt.’
BNN VARA
VOORMALIGE PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN OVER ZIJN
BEKERING TOT DE ISLAM
20 FEBRUARI 2019
[33]
WIKIPEDIA
HEGIRA/HIJRA
WIKIPEDIA
MUHAMMAD
[34]
‘Immigratie: Een streng immigratiebeleid zoals dat van Australië, geen kansloze immigratie, alleen mensen die iets toevoegen zijn welkom. Asielzoekers worden opgevangen buiten Nederland. ”
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND/STANDPUNTEN
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND
 
 
[35]

1.17. Recht op asiel 

Islam kent mensen het recht toe het land te verlaten wanneer ze er verdrukt worden. Het precedent hiervoor werd geleverd door Profeet Mohamed zelf, die Mekka verliet toen de machtigste familie van Mekka, een prijs op zijn hoofd gezet hadden omdat ze zijn sociale leer als een bedreiging ervoeren. Deze migratie van Mekka naar Medina, staat in de Islam bekend als de ‘Hijrah’. Het is bij deze Hijrah, en niet bij de geboorte of de dood van Mohamed, dat de Islamitische jaartelling begint, wat het belang ervan nog onderlijnt.

Omgekeerd, heeft de Koran het ook over het opvangen van asielzoekers.

“En als een van de veelgodendienaars bij jou bescherming zoekt, geef hem dan bescherming tot hij het woord van God hoort en laat hem daarna een plaats bereiken waar hij veilig is…” (Koran 9:6)

“Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakka [dwz. Mekka]; gezegend is het en een leidraad voor de wereldbewoners. Erin zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van Abraham. Wie er binnentreedt is veilig…” (Koran 3:97)

“En toen Wij het huis maakten tot een plaats van samenkomst voor de mensen en een vrijplaats …” (Koran 2:125)

KORAN-NOTITIES

DOOR LINDA BOGAERT

RECHT OP ASIEL

http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert13.htm#1.17

ORIGINELE BRON

KORAN-NOTITIES

DOOR LINDA BOGAERT

http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert13.htm

[36]
”Immigratie: Een streng immigratiebeleid zoals dat van Australië, geen kansloze immigratie, alleen mensen die iets toevoegen zijn welkom. Asielzoekers worden opgevangen buiten Nederland. ”
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND/STANDPUNTEN
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND
[37]
‘Als het om vluchtelingen gaat, ben ik nog steeds voor opvang in de regio, tenzij het echt niet anders kan. Zolang het maar op een humane manier gebeurt.’
BNN VARA
VOORMALIGE PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN OVER ZIJN
BEKERING TOT DE ISLAM
20 FEBRUARI 2019
[38]
35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

……..

……….

38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?

……

……

40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.’

HET NIEUWE TESTAMENT

MATTHEUS 35 T/M 40

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html

[39]
PVV AANHANG SCANDEERT: MINDER MAROKKANEN
TRANSCRIPTIE
[WILDERS]
”Zou ik  van iedereen hier een antwoord willen hebben op
de volgende drie vragen.
Drie vragen, alsjeblieft geef een helder antwoord, die onze partij
de PVV definieert.
En de eerste vraag is:
”Willen jullie meer of minder Europese Unie?”
[PVV AANHANGERS IN DE ZAAL, SCHREEUWEN HYSTERISCH]
”MINDER, MINDER, MINDER, MINDER….!”
[WILDERS]
”De tweede, de tweede vraag is, misschien nog belangrijker:
”Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid?”
[PVV AANHANGERS IN DE ZAAL, SCHREEUWEN HYSTERISCH]
” ”MINDER, MINDER, MINDER, MINDER….!”
[WILDERS]
”En de derde vraag is, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er
wordt aangifte tegen je gedaan en misschien zijn er zelfs D’66 officieren,
die je een proces aandoen, maar de vrijheid van meningsuiting is een
groot goed en we hebben niets gezegd wat niet mag, we hebben
niets gezegd wat niet klopt, dus ik vraag aan jullie:
”Willen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder
Marokkanen?”
[PVV AANHANGERS IN DE ZAAL, SCHREEUWEN HYSTERISCH]
” ”MINDER, MINDER, MINDER, MINDER….!”
[WILDERS]
”Dan gaan we dat regelen”
[GELACH VAN PVV AANHANGERS IN DE ZAAL]
EINDE YOUTUBE FILMPJE
[40]
”Nou, het speelt al een tijd, dat ik, als het gaat om de koers
met betrekking tot sociaal economische thema’s, een wat rechtsere inslag
heb en dat heb ik vanaf 2010 altijd op de koop toe genomen.
Alleen, ja dat was dan omdat ik het verhaal over veiligheid en
immigratie altijd leidend vond, alleen we zien nu ook daarop dat de
aandacht een beetje verschuift he, de verdieping en de toelichting
met betrekking tot de standpunten over Islam en integratie, ja die is
er eigenlijk niet, er is weinig diepgang, ja dat is voor mij op een
gegeven moment wel het punt om te zeggen: ”Ik stop” en een
recent voorbeeld daarvan is dat er niet meer gefocust werd op
Islam, maar op specifiek Marokkanen”
…..
…..
”Nou, dat was meer de druppel. Wat ik al aangaf, er speelden
een aantal zaken waaronder schuivende koers en ja, dit was inderdaad
wel de druppel”
VIDEO OP NOS NIEUWSBERICHT
NOS
OOK VAN KLAVEREN UIT PVV FRACTIE
21 MAART 2014
TRANSCRIPTIE VIDEO
[INTERVIEWSTER]
”Meneer van Klaveren, u heeft zojuist bekend gemaakt, dat u uit de
fractie stapt.
Kunt u om te beginnen eens uitleggen, waarom?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja de….mijn drive om mij nog honderd procent in te zetten voor de
Partij voor de Vrijheid ebde langzaam weg en ja, dan wordt het op een
gegeven moment de vraag, of je door moet gaan of niet.
En ik heb besloten dat dat in mijn geval niet zo is.”
[INTERVIEWSTER]
”Wat is precies het probleem?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Nou, het speelt al een tijd, dat ik, als het gaat om de koers
met betrekking tot sociaal economische thema’s, een wat rechtsere inslag
heb en dat heb ik vanaf 2010 altijd op de koop toe genomen.
Alleen, ja dat was dan omdat ik het verhaal over veiligheid en
immigratie altijd leidend vond, alleen we zien nu ook daarop dat de
aandacht een beetje verschuift he, de verdieping en de toelichting
met betrekking tot de standpunten over Islam en integratie, ja die is
er eigenlijk niet, er is weinig diepgang, ja dat is voor mij op een
gegeven moment wel het punt om te zeggen: ”Ik stop” en een
recent voorbeeld daarvan is dat er niet meer gefocust werd op
Islam, maar op specifiek Marokkanen”
[INTERVIEWSTER]
”Dat was voor u concreet het moment, dat u dacht ”hier wil
ik mij niet meer associeren….”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Nou, dat was meer de druppel. Wat ik al aangaf, er speelden
een aantal zaken waaronder schuivende koers en ja, dit was inderdaad
wel de druppel”
[INTERVIEWSTER]
”Hoe heeft meneer Wilders gereageerd?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Eh….ja ik heb hem toevallig net nog even aan de telefoon’
gehad en hij gaf aan, dat hij het heel erg jammer vond.
Ik moet zeggen, dat ik hem persoonlijk het allerbeste gun
en toewens, alleen, ja niet met mij als onderdeel van de fractie.”
[INTERVIEWSTER]
”Wilders heeft u, had u in ieder geval hoog zitten binnen
binnen de partij, hij noemde u de afgelopen week nog een
aantal keer misschien wel de eerste PVV burgemeester van Nederland.
Heeft u lang getwijfeld?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja, wat ik al aangaf:
Ik heb een aantal maanden al een beetje zitten zoeken naar mezelf
in de fractie en ja, uiteindelijk ben ik toch tot de conclusie gekomen, dat
het beter is om de fractie te verlaten en de burgemeester zal ik inderdaad
niet worden, nee….”
[INTERVIEWSTER]
”Het belangrijkste punt is dan echt wat afgelopen woensdag is gebeurd.
Dat was voor u wel echt de druppel waarvan u zegt ”Daar wil ik gewoon
niet bijhoren…..”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Dat was de druppel.
Alleen wat ik al aangaf, het heeft ook te maken met de koers en de sociaal
economische koers is een stuk linkser geworden vanaf 2006, toen
heb ik mij aangemeld bij Groep Wilders, toen nog meer op de achtergrond,
alleen we hebben in de loop der jaren gewoon gezien, dat we zijn gaan schuiven en ja, nu lijkt de aandacht verlegd te worden van Islam naar
specifiek Marokkanen en dat is niet mijn insteek om in de politiek
te zitten.”
[INTERVIEWSTER]
”Er wordt veel gerommeld achter de schermen, de een na de ander maakt
nu bekend, dat hij de PVV verlaat.
Wat gebeurt er achter de schermen?
Kunt u daar iets van laten zien?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja, ik kan alleen spreken voor mijzelf. Ik had goed contact met collega’s
en ik weet, dat de collega’s, die daar nu zitten, zich volgens mij prettig
voelen in de fractie en een aantal collega’s wisten ook, dat ik mij wat
minder prettig voelde in de fractie en wat er voor de rest speelt, ja
dat zou ik echt niet weten, dat zou u de fractieleden moeten vragen.”
[INTERVIEWSTER]
”Verwacht u, dat er nog meer mensen volgen, die uit de partij stappen?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ja, ik heb echt geen idee.”
[INTERVIEWSTER]
”Er wordt niet over gebeld, achter de schermen met elkaar…”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ik heb niemand gesproken, nee”
[INTERVIEWSTER]
”Wat gaat u nu zelf doen?”
[JORAM VAN KLAVEREN]
”Ik ga nu eerst een hele hoop mensen te woord staan, na jullie en
ook veel vrienden en familie nog even terugbellen en dan gaan we even
goed nadenken, wat de volgende stap zal zijn.”
[41]
”Alleen, ja dat was dan omdat ik het verhaal over veiligheid en
immigratie altijd leidend vond, alleen we zien nu ook daarop dat de
aandacht een beetje verschuift he, de verdieping en de toelichting
met betrekking tot de standpunten over Islam en integratie, ja die is
er eigenlijk niet, er is weinig diepgang, ja dat is voor mij op een
gegeven moment wel het punt om te zeggen: ”Ik stop” en een
recent voorbeeld daarvan is dat er niet meer gefocust werd op
Islam, maar op specifiek Marokkanen”
VIDEO OP NOS  NIEUWSBERICHT
NOS
OOK VAN KLAVEREN UIT PVV FRACTIE
21 MAART 2014
[42]
”Dat was de druppel.
Alleen wat ik al aangaf, het heeft ook te maken met de koers en de sociaal
economische koers is een stuk linkser geworden vanaf 2006, toen
heb ik mij aangemeld bij Groep Wilders, toen nog meer op de achtergrond,
alleen we hebben in de loop der jaren gewoon gezien, dat we zijn gaan schuiven en ja, nu lijkt de aandacht verlegd te worden van Islam naar
specifiek Marokkanen en dat is niet mijn insteek om in de politiek
te zitten.”
VIDEO OP NOS  NIEUWSBERICHT
NOS
OOK VAN KLAVEREN UIT PVV FRACTIE
21 MAART 2014
[43]
VIDEO
NOS
OOK VAN KLAVEREN UIT PVV FRACTIE
21 MAART 2014
[44]
NOS
”MAROKKANENDEBAT” IN DE NACHT
4 APRIL 2013
 
 
 
[45]
 
 
”Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.”
….
”Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component: Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen.”
EUROPA NU
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT
 
 
 
[46]
 
 

Voorzitter,

Ondanks het inmiddels belachelijke tijdstip waarop we dit belangrijke debat voeren, begin ik maar.

Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende: de islam.

Ook wijzen wij op de buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd, meisjes die in zwembaden worden betast, joodse burgers die worden geïntimideerd, de mishandeling van homo’s en zelfs geweld tegen gehandicapten en ouden van dagen. Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.

Nederland heeft een Marokkanenprobleem. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. Onderzoek van Van Acker concludeerde al dat de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding en dat Marokkanen daar ook leren niet om anderen te respecteren.

Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component: Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen. Onderzoek van de heer Ferwerda wees jaren geleden al uit dat sterke anti-Nederlandse gevoelens een oorzaak zijn van geweld door Marokkanen. Mohammed Cheppih, die inmiddels speelt voor polderimam, stelde dat negen van de tien jonge moslims Nederlanders haten. De meeste slachtoffers van loverboys zijn autochtone meisjes en de grootste dadergroep heeft een islamitische achtergrond, en is Marokkaans.

De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem. De huidige aanpak om dit probleem op te lossen, heeft compleet gefaald. Het jarenlange ‘PvdA-gepamper’ van Marokkanen met belachelijke projecten als ‘boten bouwen in Rabat’, ‘op vakantie gaan met de politie’ of ‘vechtsporten voor criminele Marokkanen’ heeft er niet voor gezorgd dat de ellende is gestopt, integendeel.

Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid – als katalysator van de integratieproblemen – voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.

Voorzitter, ik rond af. We doen een beroep op de minister om de aangedragen oplossingen over te nemen en zo deze enorme ellende eindelijk te stoppen.

Dank u wel.

EUROPA NU
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT
 
 
 
[47]
 
 
VIDEO
NOS
OOK VAN KLAVEREN UIT PVV FRACTIE
21 MAART 2014
[48]
EUROPA NU
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT
APRIL 2013
 
 
NOS
OOK VAN KLAVEREN UIT PVV FRACTIE
21 MAART 2014
[49]
“O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtigen.
[HOOFDSTUK 29, KORAN, VERS 119]
HET BELANG VAN EERLIJKHEID
 
 
 
[50]
 
Abdoellah ibn Mascoed heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wees waarachtig, want waarachtigheid leidt naar rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt naar het Paradijs. Een man zal de waarheid blijven spreken en zal ernaar blijven streven de waarheid te vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als waarheidsgetrouwe. Pas op met het vertellen van leugens, want leugens leiden naar immoraliteit en immoraliteit leidt naar het Hellevuur. Een man zal blijven liegen en ernaar streven om leugens te blijven vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als leugenaar.”
OVERLEVERING VAN DE PROFEET MOHAMMED
HET BELANG VAN EERLIJKHEID
[51]
[51]
””O mensen! Luistert goed! Voorwaar, jullie Heer is Eén en jullie vader is één. Luistert goed! Er is geen enkele voortreffelijkheid voor een Arabier op een niet-Arabier, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor een niet-Arabier op een Arabier. Er is geen voortreffelijkheid voor iemand met een lichte huidskleur op iemand met een donkere huidskleur, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor iemand met een donkere huidskleur op iemand met een lichte huidskleur, tenzij vanwege godvrezendheid (Taqwaa). Heb ik de boodschap overgebracht?”

De metgezellen (Allah’s tevredenheid zij met hen) antwoordden: “(Jazeker), Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) heeft de boodschap overgebracht.”

STICHTING ISLAMITISCHE ORGANISATIE NEDERLAND
DE AFSCHEIDSPREEK VAN DE PROFEET MOHAMMED
[52]

Geert Wilders‏Geverifieerd account @geertwilderspvv

Meer

Geweldig, collega Joram van Klaveren neemt Pietitie in ontvangst. 2.5 mln handtekeningen: Zwarte Piet moet blijven!!

05:56 – 26 okt. 2013
”Tijdens de demonstratie werd een verzameling Facebookpetitites aangeboden aan PVV-Kamerlid Joram van Klaveren. De makers van de Pietitie, goed voor 2,1 miljoen ‘likes’, wisten daar niets van. Zij vinden het leuk dat het gebeurd is, maar benadrukken dat het niet de officiële bestemming van hun petitie is”
PIETITIE BIJ DEMONSTRATIE AAN PVV AANGEBODEN
26 OCTOBER 2013
[53]
AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS
RACISTISCHE KARIKATUUR
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2013
WEBSITE ASTRID ESSED
ZWARTE PIET
[54]
WEBSITE ASTRID ESSED
ZWARTE PIET
THE DUTCH RACIST BLACKFACE TRADITION/GOODBYE TO
BLACK PETE/DANGER OF FASCISM
ASTRID ESSED
19 DECEMBER 2018
[55]
”Immigratie: Een streng immigratiebeleid zoals dat van Australië, geen kansloze immigratie, alleen mensen die iets toevoegen zijn welkom. Asielzoekers worden opgevangen buiten Nederland. ”
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND/STANDPUNTEN
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND
 
 
[56]
‘Als het om vluchtelingen gaat, ben ik nog steeds voor opvang in de regio, tenzij het echt niet anders kan. Zolang het maar op een humane manier gebeurt.’
BNN VARA
VOORMALIGE PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN OVER ZIJN
BEKERING TOT DE ISLAM
20 FEBRUARI 2019
[57]
 
 

1.17. Recht op asiel 

Islam kent mensen het recht toe het land te verlaten wanneer ze er verdrukt worden. Het precedent hiervoor werd geleverd door Profeet Mohamed zelf, die Mekka verliet toen de machtigste familie van Mekka, een prijs op zijn hoofd gezet hadden omdat ze zijn sociale leer als een bedreiging ervoeren. Deze migratie van Mekka naar Medina, staat in de Islam bekend als de ‘Hijrah’. Het is bij deze Hijrah, en niet bij de geboorte of de dood van Mohamed, dat de Islamitische jaartelling begint, wat het belang ervan nog onderlijnt.

Omgekeerd, heeft de Koran het ook over het opvangen van asielzoekers.

“En als een van de veelgodendienaars bij jou bescherming zoekt, geef hem dan bescherming tot hij het woord van God hoort en laat hem daarna een plaats bereiken waar hij veilig is…” (Koran 9:6)

“Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakka [dwz. Mekka]; gezegend is het en een leidraad voor de wereldbewoners. Erin zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van Abraham. Wie er binnentreedt is veilig…” (Koran 3:97)

“En toen Wij het huis maakten tot een plaats van samenkomst voor de mensen en een vrijplaats …” (Koran 2:125)

KORAN-NOTITIES

DOOR LINDA BOGAERT

RECHT OP ASIEL

http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert13.htm#1.17

ORIGINELE BRON

KORAN-NOTITIES

DOOR LINDA BOGAERT

http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert13.htm

[58]

35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

……..

……….

38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?

……

……

40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.’

HET NIEUWE TESTAMENT

MATTHEUS 35 T/M 40

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html

[59]

Voorzitter,

Ondanks het inmiddels belachelijke tijdstip waarop we dit belangrijke debat voeren, begin ik maar.

Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende: de islam.

Ook wijzen wij op de buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd, meisjes die in zwembaden worden betast, joodse burgers die worden geïntimideerd, de mishandeling van homo’s en zelfs geweld tegen gehandicapten en ouden van dagen. Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.

Nederland heeft een Marokkanenprobleem. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. Onderzoek van Van Acker concludeerde al dat de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding en dat Marokkanen daar ook leren niet om anderen te respecteren.

Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component: Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen. Onderzoek van de heer Ferwerda wees jaren geleden al uit dat sterke anti-Nederlandse gevoelens een oorzaak zijn van geweld door Marokkanen. Mohammed Cheppih, die inmiddels speelt voor polderimam, stelde dat negen van de tien jonge moslims Nederlanders haten. De meeste slachtoffers van loverboys zijn autochtone meisjes en de grootste dadergroep heeft een islamitische achtergrond, en is Marokkaans.

De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem. De huidige aanpak om dit probleem op te lossen, heeft compleet gefaald. Het jarenlange ‘PvdA-gepamper’ van Marokkanen met belachelijke projecten als ‘boten bouwen in Rabat’, ‘op vakantie gaan met de politie’ of ‘vechtsporten voor criminele Marokkanen’ heeft er niet voor gezorgd dat de ellende is gestopt, integendeel.

Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid – als katalysator van de integratieproblemen – voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.

Voorzitter, ik rond af. We doen een beroep op de minister om de aangedragen oplossingen over te nemen en zo deze enorme ellende eindelijk te stoppen.

Dank u wel.

EUROPA NU
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT
 
 
 
[60]
 
 
”[Mathijs van Nieuwkerk, presentator de Wereld Draait Door]
”Aan tafel ex Tweede Kamerlid Joram van Klaveren, ooit kroonprins
onder Geert Wilders en woordvoerder Islam in welke functie hij

allerlei maatregelen tegen de Islam voorstelde zoals een Boerkaverbod en

een ban op minaretten.
In die dagen werd uit zijn mond opgetekend:
”Wij willen geen Islam of in elk geval zo min
mogelijk Islam in Nederland.”
Keiharde anti Islam politiek was dat.
Dat was vroeger, moeten we nu zeggen.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Want gisteren werd bekend, dat Joram van Klaveren zich heeft bekeerd
tot de Islam.”
DE WERELD DRAAIT DOOR
OUD PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT DE ISLAM
[61]
DE WERELD DRAAIT DOOR
OUD PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT DE ISLAM
JORAM VAN KLAVEREN OVER BEKERING DEEL 1/2
EO NPO RADIO 1
JORAM VAN KLAVEREN OVER BEKERING DEEL 2/2
EO NPO RADIO 1
VIDEO OP NOS NIEUWSBERICHT
NOS
OOK VAN KLAVEREN UIT PVV FRACTIE
21 MAART 2014
[62]
RTL NIEUWS
OUD-PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT ISLAM
OUD-PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT ISLAM
4 FEBRUARI 2019
VOORMALIG PVV KAMERLID JORAM VAN KLAVEREN
BEKEERD TOT ISLAM
4 FEBRUARI 2019

[63]

”Aan aandacht ontbreekt Joram helemaal niets: media over de hele wereld zijn benieuwd naar zijn verhaal.”
BNN VARA’
VOORMALIG PVV’ER JORAM VAN KLAVEREN
OVER ZIJN BEKERING TOT DE ISLAM
20 FEBRUARI 2019
[64]
WIKIPEDIA
PAULUS (APOSTEL)
[65]
”,,Dit is een opsteker voor onze geloofsgemeenschap”, zegt Saïd Bouharrou, bestuurslid van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. ,,Het is heel fijn dat iemand die zoveel scherpe kritiek had op de islam tijdens zijn zoektocht vaststelt dat de islam helemaal niet zo naar of pervers is. En het is moedig dat hij ervoor uit durft te komen.”
AD
OPNIEUW BEKEERT OUD PVV’ER ZICH TOT ISLAM:
”OPSTEKER VOOR DE GEMEENSCHAP”
4 FEBRUARI 2019
 
 
[66]
 
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ ”MAROKKANENDEBAT”
YOUTUBE
MAROKKANENDEBAT: INBRENG PVV/JORAM VAN KLAVEREN
[67]

1.17. Recht op asiel 

Islam kent mensen het recht toe het land te verlaten wanneer ze er verdrukt worden. Het precedent hiervoor werd geleverd door Profeet Mohamed zelf, die Mekka verliet toen de machtigste familie van Mekka, een prijs op zijn hoofd gezet hadden omdat ze zijn sociale leer als een bedreiging ervoeren. Deze migratie van Mekka naar Medina, staat in de Islam bekend als de ‘Hijrah’. Het is bij deze Hijrah, en niet bij de geboorte of de dood van Mohamed, dat de Islamitische jaartelling begint, wat het belang ervan nog onderlijnt.

Omgekeerd, heeft de Koran het ook over het opvangen van asielzoekers.

“En als een van de veelgodendienaars bij jou bescherming zoekt, geef hem dan bescherming tot hij het woord van God hoort en laat hem daarna een plaats bereiken waar hij veilig is…” (Koran 9:6)

“Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakka [dwz. Mekka]; gezegend is het en een leidraad voor de wereldbewoners. Erin zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van Abraham. Wie er binnentreedt is veilig…” (Koran 3:97)

“En toen Wij het huis maakten tot een plaats van samenkomst voor de mensen en een vrijplaats …” (Koran 2:125)

KORAN-NOTITIES

DOOR LINDA BOGAERT

RECHT OP ASIEL

http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert13.htm#1.17

ORIGINELE BRON

KORAN-NOTITIES

DOOR LINDA BOGAERT

http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert13.htm

[68]

”’Oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit en de bijstand kost te veel. Niet-westerse immigratie erodeert westerse waarden: gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s, vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat”
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND/STANDPUNTEN
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
VOORNEDERLAND
 
 

[69]

Maar als  politicus pleitte u voor een verbod op minaretten, een ban op de boerka, u omschreef de islam als bron van veel kwaad. Was u toen gewoon slecht op de hoogte?
,,Binnen de islam zijn stromingen die geweld legitimeren met het geloof. Neem Boko Haram. Als PVV’er noemde ik het geloof als oorzaak van dat handelen, maar dat is het niet. Ik keek alleen politiek naar het geloof, niet religieus. En ja: dat was polariserend, dat is spijtig achteraf, daar zie ik heus wel mijn rol.”

AD
”IK BEN GEEN AIVD MOL EN IK HEB OOK GEEN
ZAK GELD GEHAD
5 FEBRUARI 2019

https://www.ad.nl/politiek/ik-ben-geen-aivd-mol-en-ik-heb-ook-geen-zak-geld-gehad~a4aa1701/

[70]

https://twitter.com/ArnoudvDoorn/status/1092413955048394758

Arnoud van Doorn‏Verified account @ArnoudvDoorn

More

Gefeliciteerd met je bekering naar de Islam @JoramvKlaveren ������❤️

5:25 AM – 4 Feb 2019 from Utrecht, The Netherlands
[71]
”Van Klaveren is niet de eerste ex-PVV’er die zich bekeert tot de islam. In 2013 ging het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn, die eerder een raadszetel bekleedde namens de PVV, hem al voor.”
GEWEZEN PVV KAMERLID BEKEERD TOT ISLAM
4 FEBRUARI 2019
 
 
 
[72]
 
 
‘”O mensen! Luistert goed! Voorwaar, jullie Heer is Eén en jullie vader is één. Luistert goed! Er is geen enkele voortreffelijkheid voor een Arabier op een niet-Arabier, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor een niet-Arabier op een Arabier. Er is geen voortreffelijkheid voor iemand met een lichte huidskleur op iemand met een donkere huidskleur, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor iemand met een donkere huidskleur op iemand met een lichte huidskleur, tenzij vanwege godvrezendheid (Taqwaa). Heb ik de boodschap overgebracht?”

De metgezellen (Allah’s tevredenheid zij met hen) antwoordden: “(Jazeker), Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) heeft de boodschap overgebracht.”

STICHTING ISLAMITISCHE ORGANISATIE NEDERLAND
DE AFSCHEIDSPREEK VAN DE PROFEET MOHAMMED

Reacties uitgeschakeld voor Ex PVV er Joram van Klaveren bekeert zich tot Islam/Tien vragen aan Joram van Klaveren

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.