Engeland 2011/Rellen in Engeland/Opstand van de niet gehoorden

 

RELLEN IN ENGELAND/OPSTAND VAN DE NIET GEHOORDEN

 

RIOTS ARE THE VOICE OF THE UNHEARD
Martin Luther King
 ”Whilst many seek to pin the blame on the inevitable result of decades of oppression in under-privileged communities, the causes of the riots are swept under the rugs looted from Carpet Right. Inequality is at the heart of this. As long as the police see themselves as above the law, young people will take it into their own hands.”JODY MCINTYRE/FROM BRIXTON TO TOTTENHAM

WE ARE NO LONGER WILLING TO PUT UP WITH POLICE BRUTALITY OR RACISM

ALONDRA NELSON OP TWITTER

SAMENVATTING:

In tegenstelling tot de mainstream media zijn de rellen in Engeland geen ”pure vernielzucht” of ”moreel verval”, maar het gevolg van regeringsbezuinigingen, die vooral de arme wijken treffen, jarenlange sociale achterstelling en vaak onbestraft gebleven politiegeweld
De methodes het vernielen en plunderen zijn verkeerd, de gevallen doden zonder meer onacceptabel, maar de woede om de achterstelling en het jarenlange politiegeweld is gerechtvaardigd
Het is het verzet van de genegeerden, vernederden en niet-gehoorden, zoals Martin Luther King ooit heeft gezegd 1

TIIJDSLIJN:

De rellen waren kort, maar hevig en vonden plaats van 6 tot 10 augustus 2
Wat begon in de multiculturele wijk Tottenham in Noord-Londen als een vreedzaam protest tegen de dood van Mark Duggan door een fataal politieschot 3, groeide uit tot een heuse opstand en verspreidde zich al snel in en buiten Londen, met name in Bristol, steden in de Midlands en Noord-West Engeland 4

Deze rellen, die in Tottenham startten, worden in de Britse pers vaak vergeleken met eerdere Tottenham rellen in 1985
Ook hierbij was de directe aanleiding een dood, die samenhing met politieoptreden
Ook hier was het slachtoffer een ”niet westerse” allochtoon

Tottenham/October 1985

Na de arrestatie van een jonge zwarte man, Floyd Jarrett, werd zijn huis door de politie onderzocht, waarbij het kwam tot een confrontatie tussen de politie en Jarrets aanwezige familieleden
Ten gevolge hiervan zakte Jarrets moeder, Cyntia Jarrett, in elkaar en overleed ter;plekke
Later zou de politie bekritiseerd worden vanwege de wijze waarop de huiszoeking had plaatsgevonden 5
Na de dood van Cynthia Jarrett braken rellen uit, de Broadwater Farm riots, die aan een politieman het leven zouden kosten 6

Een week voor de dood van Cynthia Jarrett werd werd in Brixton een andere zwarte vrouw, Cherry Groce, door de politie neergeschoten en zou voor de rest van haar leven verlamd blijven
Gevolg: De Brixton rellen in 1985 7

Tottenham/2011

De aanleiding tot de recente Tottenhamrellen was het doodschieten van huisvader Mark Duggan door de politie op 4 augustus, bij een poging hem te arresteren
De betreffende politieeenheid opereerde onder de vlag van ”Operation Trident”, ter bestrijding van misdaad en wapenbezit onder de ”zwarte gemeenschap”
Direct na het fatale schot wetd door de politie het snel door de media overgenomen gerucht verspreid, dat Duggan op de politie zou hebben geschoten
Ballistisch onderzoek wees echter uit, dat Duggan in het geheel niet op de politie geschoten had 8

De vlam sloeg pas echt in de pan, toen een door familie en vrienden georganiseerde vreedzame protestmars naar het politiebureau met disrespect door de politie werd beantwoord
Er werd geen enkele informatie gegeven over de doodsoorzaak
De ouders van Mark Duggan moesten het in de pers vernemen 9
Twee dagen later

REACTIE VAN REGERING EN POLITIEK OP RELLEN
MOREEL VERVAL?
VAN WIE?

Parlementsleden:

Opvallend is, dat alle Britse politieke partijen, vanaf conservatief tot ”progessief” links, over elkaar struikelden om de rellen te veroordelen en toe te schrijven aan ”vernielzucht” of ”criminaliteit” 10
Over het algemeen zonder enig oog voor de achterliggende oorzaken EN het feit, dat het geen geisoleerde uitbarsting was, maar een vervolg op decennialang protest vanuit met name allochtone gemeenschappen
En waar er WEL oog was voor achtergronden met name de bezuinigingen, werd er toch weer aangedrongen op repressieve maatregelen 11

Een moedig tegengeluid kwan van Labour Parlementslid John Mc Donnel, die opmerkte
”“MPs and their expenses, bankers and their bonuses, tax evading corporations” had created a “society of looters”. 12

Staat/Regering:

De reactie van de Staat was voorspelbaar repressief, waarbij premier Cameron werkelijk alle registers opentrok

Zo noemde hij de relschoppers ”criminelen” en de rellen getuigen van ”moreel verval”
Hij sprak over ”angstcultuur”, eraan voorbijgaand, dat jarenlang gewelddadig politieoptreden, waarbij vooral burgers uit multiculturele buurten het slachtoffer werden, een sfeer van angst en onveiligheid van Staatswege had gecreeerd, waartegen de gewone burgers machteloos waren

Zijn maatregelen logen er niet om
Er werden 16 000 politieagenten naar Londen gestuurd
Er werd gedreigd met het inzetten van het waterkanon, voor het eerst in Engeland in Noord Ierland werd het al jarenlang gebruikt
Ook het gebruik van rubberkogels behoorde tot de mogelijkheden

Met zijn uitspraak, dat de politie ”alle middelen” mocht inzetten, liet Cameron eerst recht zijn masker vallen 13
Want nog los van het extreem repressieve karakter gebruikte hij de rellen als alibi om verregaande politiebevoegdheden door te voeren 14

REACTIE BRITSE PERS

Opvallend is, dat zowel de ”progressieve” als rechts-liberale pers over elkaar struikelde in een eensgezinde veroordeling van de opstand te veroordelen, vaak voorbijgaand aan de oorzaken 15
Naast de platte reacties uit de rechtse pers criminaliteit/gebrek aan moreel besef, etc, sloeg de zich ”progressief” noemende The Guardian ronduit law and order taal uit in haar ”oproep aan het publiek”, zich achter de politie te scharen 16

Minder bont maakte de ”progressieve” Independent het
Deze waagde zich weliswaar aan politie en maatschappijkritiek, maar haastte zich iedere connectie tussen de rellen enerzijds en het politiegeweld/sociale achterstelling anderszijds, van de hand te wijzen
Zij sprak zelfs van ”mindless violence”, op zijn zachtst gezegd getuigend van een gebrek aan politiek/maatschappelijk besef 17

De reactie van de Pers is vergelijkbaar met die media, die de 11 september aanslagen loskoppelden van de oorzaken, gelegen in het Westerse politiek-militaire optreden in het Midden-Oosten 18

De enige gunstige uitzondering zijn The Socialist Worker en the Morning Star, die steevast hameren op de jarenlange achterstelling, discriminatie, rigoureuze bezuinigingen en het politiegeweld, dat ten grondslag lag aan die rellen
Zij plaatsten het in historisch perspectief en wezen op een patroon van rellen sinds de 80 er jaren, dat niet uit de lucht was komen vallen 19
Maar hier is dan ook geen sprake van de mainstream media, maar van het buitenparlementair verzet, dat met recht de naam ”links” en ”progressief” mag dragen
Van anarchistische zijde kwam ook een fundamenteel kritisch commentaar 20

OORZAKEN RELLEN
”PURE VERNIELZUCHT”’ OF GERECHTVAARDIGDE STRIJD?

””WE ARE NO LONGER WILLING TO PUT UP WITH POLICE BRUTALITY OR RACISM”
Alondra Nelson Twitter

Politiek en Pers kraaiden om het hardst over het ”criminele karakter” van de relllen, ”op hol geslaagde menigten”, gangsters, ”zinloos geweld”, etc etc
Oorzaken schenen niet te bestaan, de dood van Mark Duggan had ”er niets mee te maken”

Maar een nadere beschouwing leert, dat de werkelijkheid wel anders is

Het is natuurlijk geen toeval, dat de rellen plaatsvinden in zogenaamde ‘achterstandswijken” als Tottenham
Decennialang hebben deze te kampen met sociale problemen als grote armoede, hoge werkloosheid met als gevolg gebrek aan perspectief, vooral voor jongeren
Harde bezuinigingen, ook op onderwijsgebiied, leiden dan tot meer perspectiefloosheid
Recentelijk nog werden in Tottenham, waar de rellen begonnen, 8 van de twaalf jongerencentra gesloten
Daarbij komt nog racisme en achterstelling, waarbij vooral gewelddadig en meestal straffeloos politieoptreden de lont in het kruidvat is 21

RELLEN/IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Dergelijke rellen met de politie zijn niet van vandaag, maar vinden al vanaf de trachtiger jaren in Engeland plaats
Vaak zijn het gevechten tussen allochtone jongeren en de politie, maar regelmatig nemen ook sociaal zwakkere autochtone jongeren deel, die immers in dezelfde positie verkeren
De directe aanleiding is vrijwel altijd politiegeweld, al dan niet racistisch van opzet
Belangrijke andere factoren zijn de frustratie over de sociale achterstelling
Het is dan ook geen toeval, dat o.a. grote warenhuizen plunderdoelwit zijn 22

POLITIEOPTREDEN

Een van de grootste vormen van onvrede is het vaak gewelddadige politieoptreden, dat weliswaar niet uitsluitend allochtonen betreft, maar zij zijn wel oververtegenwoordigd.
Oorzaak is racisme bij de politie EN het feit, dat veel allochtonen in achterstandsgebieden wonen, waar door de sociale achterstelling de frustraties het grootst zijn.
Uit onderzoek is gebleken, dat allochtonen 26 keer meer kans hebben, op straat te worden aangehouden door de politie
Het aantal schietincidenten, waarbij dodelijke of ernstig gehandicapte slachtoffers gevallen zijn is onrustbarend
Mark Duggan, Cynthia Jarrett en Groce zijn maar een tipje van de sluier 23

De afgelopen tien jaar zijn er meer dan 650 mensen overleden in een politiecel 24

Door een dergelijk politieoptreden wordt pas een angstcultuur gekweekt

VERNIETIGEND VOOR POLITIE
RAPPORT SCARMAN
RAPPORT GIFFORD

De roep om een einde te maken aan het politiegeweld werd steeds sterker
Twee rapporten over het politieoptreden waren ronduit vernietigend voor de politie, het rapport Scarman 1981, naar aanleiding van de dood van Steplen Lawrence en het Giffiord rapport, in 1986 naar aanleiding van de Broadwater Farm rellen [dood Cynthia Jarrett

Weliswaar werd het geweld afgekeurd, maar racisme en vooroordelen bij de politie vastgesteld
Het Gifford rapport pleitte zelfs voor verregaande hervormingen bij de politie 25

STRAFFELOOSHEID POLITIEOPTREDEN

Wat naast het politiegeweld nog het meest steekt is, dat het straffeloos gebeurt
Natuurlijk worden er wel onderzoeken ingesteld, maar de afgelopen 40 jaar is geen enkele politieman ooit schuldig bevonden aan een dood van een arrestant in een politiecel, ondanks het grote aantal gevallen
Ook met de schietincidenten gaat het niet anders
In het geval van de dood van Cynthia Jarrett is er niet eens een vervolging geweest, in de zaak Cherry Groce, die verlamd raakte na een politieschot, is de betreffende agent vrijgesproken
Ook bij andere schietincidenten kwam de politie ernee weg 26

DOOD POLITIEMAN/DE ONDERSTE STEEN BOVEN

Wanneer er echter een politieman overlijdt, is het een ander verhaal
Gedurende de Broadwater Farm riots nav de dood van Cynthia Jarrett werd politieman Blakelock gedood 27

De buurt werd maandenlang afgezet door de politie, 400 mensen werden gearresteerd en ondervraagd en uiteindelijk werden 6 mensen, 3 minderjarigen en 3 volwassenen, gearresteerd
De zaak tegen de minderjarigen werd al snel geseponeerd, aangezien de rechter politiemishandeling, intiimidatie en vernedering constateerde
Hun detentieomstandigheden waren ronduit vernederend, ze waren vrijwel naakt ondervraagd en geintimideerd 28

Uiteindelijk werden drie volwassenen Winston Silcott, Engin Raghip en Mark Braithwaite veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf
De Tottenham Three are Innocent Campaign en de Broadwater Farm Defence Campaign drongen aan op een heropening van de zaak
Uiteindelijk werden zij in 1991 alledrie in Hoger Beroep vrijgesproken, na een zogenaamde ESDA test 29, die aantoonde, dat er door de politie was gemanipuleerd met de resultaten van de ondervraging 30

METEN MET TWEE MATEN

Meten met twee maten dus, wanneer het mensenlevens betreft
Want ieder mensenleven moet even zwaar wegen, ongeacht het slachtoffer

EPILOOG

De rellen zijn afgelopen, waarbij de Staat massaal heeft ingezet op repressie
Meer dan 16 000 man aan politie naar Londen gestuurd, dreigen met rubberkogels en watterkanon, massale arrestaties van zo’n 1500 mensen, huiszoekingen van deur tot deur en draconische straffen 31

Maar er is natuurlijk niets bereikt, wanneer er niet door de Staat wordt gewerkt aan sociale gerechtigheid, bestrijding van racisme bij de politie en bovenal, het respecteren van de waardigheid van ieder mens, allochtoon en autochtoon

Wanneer dat niet gebeurt en de Staat alleen maar met onbegrip en repressie reageert, staan de volgende rellen voor de deur

Moreel verval is er zeker
Maar dan van de kant van de Staat en de politie

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Voor het geval niet alle onderstaande noten worden weergegeven/
Zie voor noten ook

http://ovl.indymedia.org/news/2011/08/31793.php 

1

RIOTS ARE THE VOICES OF THE UNHEARD
MARTIN LUTHER KING

http://quotationsbook.com/quote/34458/ 

2

WIKIPEDIA
2011 ENGLAND RIOTS

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots 

BBC NEWS
ENGLAND RIOTS

http://www.bbc.co.uk/news/uk-14452097 

WIKIPEDIA
TIMELINE OF 2011 ENGLISH RIOTS

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_2011_E… 

NU.NL/ONRUST ENGELAND
OVERZICHT

http://www.nu.nl/onrust-engeland/ 

3

MARK DUGGAN, POLITIEDODE

WIKIPEDIA
2011 ENGLAND RIOTS
POLICE SHOOTING OF MARK DUGGAN

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots… 

Bron:

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots 

WIKIPEDIA
DEATH OF MARK DUGGAN

http://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Mark_Duggan 

LONDON EVENING STANDARD
NO EVIDENCE THAT MARK DUGGAN SHOT AT POLICE, SAYS IPPC
10 AUGUSTUS 2011

http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-… 

4

THE GUARDIAN
TOTTENHAM RIOTS: A PEACEFUL PROTEST, THEN SUDDENLY ALL HELL BROKE LOOSE
7 AUGUSTUS 2011

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/07/totten… 

THE SOCIALIST WORKER
HOW THE RIOTS SPREAD ACROSS BRITAIN
13 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25682 

5

THE GUARDIAN
ANGER SMOULDERS IN TOTTENHAM: THE BROADWATER FARM RIOTS OF 1985

http://www.guardian.co.uk/theguardian/from-the-… 

Begeleidend artikel

25 YEARS: A RIOTOUS ANNIVERSARY

http://www.hlstudios.eu.com/hlblog/lang/en/25-y… 

THE SOCIALIST WORKER
TOTTENHAM-A PROUD HISTORY OF RESISTANCE
9 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25658 

DOOD CYNTHIA JARRETT

WIKIPEDIA
BROADWATER FARM RIOT

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot 

VEROORDELING POLITIEOPTREDEN

”The local council leader, Bernie Grant, later condemned the search and urged the local police chiefs to resign immediately as their behaviour had been “out of control”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_ri… 

Bron:

WIKIPEDIA
BROADWATER FARM RIOT

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot 

ZIE OOK:

”In a statement issued after he had heard rioting had begun Haringey’s black mayor, Mr Bernie Grant, said: ‘For the second time in a week, a black woman had been killed by officers of the state. Police behaviour is totally unacceptable. The force is out of control. ”

THE GUARDIAN
POLICEMAN KILLED IN RIOT
7 OCTOBER 1985
STREET VIOLENCE IN TOTTENHAM, NORTH LONDON

http://www.guardian.co.uk/uk/1985/oct/07/ukcrim… 

[6

THE GUARDIAN
POLICEMAN KILLED IN RIOT
7 OCTOBER 1985
STREET VIOLENCE IN TOTTENHAM, NORTH LONDON

http://www.guardian.co.uk/uk/1985/oct/07/ukcrim… 

7

”A black woman, Cherry Groce, had been shot by police a week earlier in Brixton. ”

WIKIPEDIA
BROADWATER FARM RIOT

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot 

THE MIRROR
CHERRY GROCE, WHOSE SHOOTING BY POLICE SPARKED THE BRIXTON RIOTS, DIES AGED 63
30 APRIL 2011

http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2011/0… 

BBC
1985/ RIOTS IN BRIXTON AFTER POLICE SHOOTING

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/storie… 

POLITIE KOMT MET GEWELD WEG
ZIE OOK TINDERBOX BRITAIN

BBC
1987: OFFICER CLEARED IN GROCE SHOOTING CASE

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/storie… 

DOOD CYNTHIA JARRETT

” The inquest found that Jarrett had died accidentally. No police officers were charged or disciplined for her death.”

WIKIPEDIA
BROADWATER FARM RIOT

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot 


Insp Douglas Lovelock, who shot Mrs Groce, was cleared of criminal charges in 1987.”

Bron:

BBC
1985/ RIOTS IN BRIXTON AFTER POLICE SHOOTING

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/storie… 

8

DOOD MARK DUGGAN

THE GUARDIAN
MARK DUGGAN: PROFILE OF TOTTENHAM POLICE SHOOTING VICTIM
8 AUGUSTUS 2011

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/08/mark-d… 

THE GUARDIAN
LONDON RIOTS: MARK DUGGAN DIED OF GUNSHOT WOUND TO CHEST, INQUEST TOLD
9 AUGUSTUS 2011

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/09/london… 

THE SOCIALIST WORKER
HOW POLICE KILLED MARK DUGGAN
13 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25690 

IPPC INDEPENDENT POLICE COMPLAINT COMMISSION
UPDATE ON MARK DUGGAN INVESTIGATION INCLUDING DETAILS OF BALLISTIC TESTS
9 AUGUSTUS 2011

http://www.ipcc.gov.uk/news/Pages/pr_090811_dug… 

THE GUARDIAN
MARK DUGGAN DIDN’T SHOOT AT POLICE, SAYS IPCC
9 AUGUSTUS 2011

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/09/mark-d… 

NOS
DODE TOTTENHAM SCHOOT NIET OP POLITIE
9 AUGUSTUS 2011

http://nos.nl/artikel/262933-dode-tottenham-sch… 

THE GUARDIAN
LONDON RIOTS: THE FAMILY OF MARK DUGGAN SAYS IT HAS NO TRUST IN THE IPCC
14 AUGUSTUS 2011

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/14/mark-d… 

9

THE SOCIALIST WORKER
HOW POLICE KILLED MARK DUGGAN
13 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25690 

”But Lammy Brits Parlemtntslid/Toevoeging Astrid Essed did suggest that the police could have handled the situation in Tottenham better. “There are questions about the nature of the escalation of this violence last night, and the nature of the policing that led up to it,” he said. “I am concerned that what was a peaceful protest turned into this.”

THE GUARDIAN
POLITICIANS CONDEMN TOTTENHAM RIOTS
7 AUGUSTUS 2011

http://www.guardian.co.uk/politics/2011/aug/07/… 

10

THE GUARDIAN
POLITICIANS CONDEMN TOTTENHAM RIOTS
7 AUGUSTUS 2011

http://www.guardian.co.uk/politics/2011/aug/07/… 

THE SOCIALIST WORKER
RIOTS: THE VOICE OF THE UNHEARD
9 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25656 

WIKIPEDIA
POLITICAL

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots… 

Bron:

WIKIPEDIA
2011 ENGLAND RIOTS

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots 

THE SOCIALIST WORKER
POLITICIANS ARE THE REAL LOOTERS
9 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25684 

11

”Labour MP Ken Livingstone did talk about the damage that government cuts have done to young people. But then he called for more police—and even the use of water cannon on the streets. They have never been used in mainland Britain.”

THE SOCIALIST WORKER
POLITICIANS ARE THE REAL LOOTERS
9 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25684 


I am concerned that there is growing social dislocation in London and a threat that the police will be forced into escalating conflict with some London communities. We do not want to go back to the 1980s.
The economic stagnation and cuts being imposed by the Tory government inevitably create social division.”

WEBLOG LIVINGSTONE
KEN LIVINGSTONE STATEMENT ON TOTTENHAM RIOTS

http://www.labourlist.org/ken-livingstone-state… 

12

”John McDonnell MP pointed to the real problems in society. He said, “MPs and their expenses, bankers and their bonuses, tax evading corporations” had created a “society of looters”.

Bron:

THE SOCIALIST WORKER
POLITICIANS ARE THE REAL LOOTERS
9 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25684 

THE GUARDIAN
PROFILE JOHN MC DONNEL

http://www.guardian.co.uk/profile/johnmcdonnell 

WEBSITE JOHN MC DONNEL

http://www.john-mcdonnell.net/ 

ACTIVITEITEN IN HET PARLEMENT

http://www.john-mcdonnell.net/parliament/john-i… 

13

VOLKSKRANT
CAMERON ZET 16 000 AGENTEN IN: ROEP OM WATERKANON
9 AUGUSTUS 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7304/Rellen-in-E… 

THE GUARDIAN
NOW IT IS NOT THE TIME TO USE WATERCANON AND BATON ROUNDS
10 AUGUSTUS 2011

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/au… 

NOS
CAMERON: GEEN ANGSTCULTUUR OP STRAAT
10 AUGUSTUS 2011

http://nos.nl/artikel/263328-cameron-geen-angst… 

VOLKSKRANT
POLITIE: WE GEBRUIKEN RUBBER KOGELS ALS HET NODIG IS
9 AUGUSTUS 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7304/Rellen-in-E… 

NOS
CAMERON: POLITIE MAG ALLE MIDDELEN GEBRUIKEN
10 AUGUSTUS 2011

http://nos.nl/video/263355-cameron-politie-mag-… 

THE SOCIALIST WORKER
MORE POLICE MEANS MORE TROUBLE
9 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25685 

14

THE SOCIALIST WORKER
CAMERON USES RIOTS AS AN EXCUSE TO CRACK DOWN
11 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25695 

15

REACTIE PERS

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots… 

Bron

WIKIPEDIA
2011 ENGLAND RIOTS

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots 

16

Britain’s 2011 riots have become a defining contest between disorder and order. In that contest, important caveats notwithstanding, there is only one right side to be on. The attacks, the destruction, the criminality and the reign of fear must be stopped. The rule of law in the cities of Britain must not only be defended against delinquent destruction. It must also be enforced. There can be arguments about wider issues later. Today, in this moment of threat, the necessary position is to stand behind the police.”

THE GUARDIAN
URBAN RIOTS: THE BATTLE FOR THE STREETS
9 AUGUSTUS 2011

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/au… 

17

Attempts to trace this outbreak of lawlessness to deprivation and the social marginalisation of Britain’s inner-city youth need to be handled with care. A lack of economic opportunity and aspiration in our inner cities is unquestionably a problem that local and political leaders must address. But it is spurious to draw a connection between that disaffection and specific outbreaks of violence of the sort we have seen in recent days.”

THE INDEPENDENT
THE LESSONS TO BE DRAWN FROM MINDLESS VIOLENCE
9 AUGUSTUS 2011

http://www.independent.co.uk/opinion/leading-ar… 

18

UITPERS.BE
HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM
OCTOBER 2010

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808 

19

”This is what happens in a society of deep and growing inequality, where there are great pools of unemployment and poverty, where there is systematic police harassment and racism, and where many young people feel they have no future.”

THE SOCIALIST WORKER
WHY PEOPLE ARE RIOTING
13 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25645 


This is not a revolution.
This is a primal scream against years of oppression. ”

MORNING STAR
TINDERBOX BRITAIN
9 AUGUSTUS 2011

http://www.morningstaronline.co.uk/news/content… 

20

WORKERS SOLIDARITY MOVEMENT
CAUSES & CONSEQUENCES OF THE RIOTS: AN ANARCHIST PERSPECTIVE
13 AUGUSTUS 2011

http://www.wsm.ie/c/london-riots-causes-consequ… 

21

THE SOCIALIST WORKER
WHY PEOPLE ARE RIOTING
13 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25645 

THE SOCIALIST WORKER
POVERTY AND RACISM SHAPE LIFE IN TOTTENHAM
13 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25691 

THE SOCIALIST WORKER
DEEP ANGER THAT SPARKED A RIOT
9 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25688 

THE GUARDIAN
LOOTING FUELED BY SOCIAL EXCLUSION
8 AUGUSTUS 2011

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/08/lootin… 

WORKERS SOLIDARITY MOVEMENT
LONDON BURNS: CAUSES & CONSEQUENCES OF THE RIOTS-AN ANARCHIST PERSPECTIVE
13 AUGUSTUS 2011

http://www.wsm.ie/c/london-riots-causes-consequ… 

FROM BRIXTON TO TOTTENHAM, THE INEQUALITY AT THE HEART OF THE RIOTS
JODY MCINTYRE
8 AUGUSTUS 2011

http://jodymcintyre.wordpress.com/2011/08/08/fr… 

THE SOCIALIST WORKER
RIOTS: THE VOICE OF THE UNHEARD
13 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25656 

22

GESCHIEDENIS RELLEN
THE GUARDIAN
TOTTENHAM: ECHOES OF A HISTORY NOT FORGOTTEN AS RIOTING RETURNS
7 AUGUSTUS 2011

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/07/totten… 

RIOTS IN ENGLAND

1980 St. Pauls riot · 1981 England riots · 1981 Brixton riot · 1981 Chapeltown race riot · 1981 Toxteth riots · 1981 Moss Side riot · Handsworth race riots · 1985 Brixton riot · 1985 Broadwater Farm riot · 1987 Chapeltown race riot · 1989 Dewsbury race riot

THE SOCIALIST WORKER
ALEX WHEATLE: THE ANGER THAT CAUSED RIOTS HAS NEVER GONE AWAY
9 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25683 

23

THE MORNING STAR
TINDERBOX BRITAIN
9 AUGUSTUS 2011

http://www.morningstaronline.co.uk/news/content… 

WORKERS SOLIDARITY MOVEMENT
LONDON BURNS: CAUSES & CONSEQUENCES OF THE RIOTS-AN ANARCHIST PERSPECTIVE
13 AUGUSTUS 2011

http://www.wsm.ie/c/london-riots-causes-consequ… 

VOLKSKRANT
REPUTATIE SCOTLAND YARD AL JAREN ONDER DRUK DOOR BLUNDERS
9 AUGUSTUS 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/… 

THE SOCIALIST WORKER
WHY PEOPLE ARE RIOTING
13 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25645 

24

THE MORNING STAR
TINDERBOX BRITAIN
9 AUGUSTUS 2011

http://www.morningstaronline.co.uk/news/content… 

WORKERS SOLIDARITY MOVEMENT
LONDON BURNS: CAUSES & CONSEQUENCES OF THE RIOTS-AN ANARCHIST PERSPECTIVE
13 AUGUSTUS 2011

http://www.wsm.ie/c/london-riots-causes-consequ… 

INQUEST
DEATH IN POLICE CUSTODY

http://inquest.gn.apc.org/website/statistics/de… 

25

RAPPORT SCARMAN 1981

BBC
1981: BRIXTION RIOTS REPORT BLAMES RACIAL TENSION

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/storie… 

Zie ook

THE SOCIALIST REVIEW
CAN THE POLICE BE REFORMED?

http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/sr228/m… 

GIFFORD RAPPORT 1986

”Just a few years later this led to another explosion of anger with the riot on the Broadwater Farm estate in Tottenham following the death of local resident Cynthia Jarrett during a police raid. The riot was led by local black people, but it also involved local whites, and the anger was again directed against the police. The government set up an independent inquiry into the riot, chaired by Lord Gifford QC. This report also stressed the need to improve local facilities, tackle unemployment and increase spending. But its criticisms of the police were much harder than the Scarman Report. On the issue of racism it said, ‘We call for a ruthless determination to eradicate racism from the police force… ”

Bron:

THE SOCIALIST REVIEW
CAN THE POLICE BE REFORMED?

http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/sr228/m… 

26

”No police officer has been found guilty of a death in custody in the past 40 years, despite deaths averaging one a week. ”

THE SOCIALIST WORKER
WHY PEOPLE ARE RIOTING
13 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25645 

THE SOCIALIST WORKER
SHOT IN THE HEAD, DEAD AFTER AN ARREST: THE POLICE COVER UPS
13 AUGUSTUS 2011

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25660 

DOOD CYNTHIA JARRETT

”No police officers were charged or disciplined for her death.”

WIKIPEDIA
BROADWATER FARM RIOT

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot 

HET NEERSCHIETEN VAN CHERRY GROCE WAT TOT VERLAMMING LEIDDE
VRIJSPRAAK AGENT

BBC
OFFICER CLEARED IN GROCE SHIOOTING CASE

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/storie… 

HET NEERSCHIETEN VAN CHERRY GROCE LEIDDE TOT DE BRIXTON RELLEN IN 1985

WIKIPEDIA
CHERRY GROCE

http://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_Groce 

27

WIKIPEDIA

DEATH OF PC BLAKELOCK

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_ri… 

Bron:

WIKIPEDIA

BROADWATER FARM RIOT

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot 

WIKIPEDIA
THE MURDER OF KEITH BLAKELOCK

http://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Keith_Bl… 

28

TRIALS

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_ri… 

Bron:

WIKIPEDIA

BROADWATER FARM RIOT

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot 

THE SOCIALIST WORKER
TRUTH ABLOUT BROADWATER FARM RIOT AND THE KILLING OF PC BLAKELOCK
16 FEBRUARI 2010

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=20276 

29

ESDA test

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_dete… 

30

”Three adults, Winston Silcott, Engin Raghip and Mark Braithwaite, were convicted of murder and sentenced to life imprisonment despite no witnesses and limited forensic evidencecitation needed. The Tottenham Three are Innocent Campaign and the Broadwater Farm Defence Campaign pressed for a retrial. On 25 November 1991, all three defendants were cleared by the Court of Appeal when an ESDA test demonstrated police notes of interrogations (the only evidence) had been tampered with. Braithwaite and Raghip were released after four years in prison. Silcott remained in prison for the separate murder of another man, Tony Smith. He was released on licence in 2003 after serving eighteen years for that crime. The officer in charge of the interrogation was cleared of perjury.”

TRIALS

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_ri… 

Bron:

WIKIPEDIA

BROADWATER FARM RIOT

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot 


Back in 1985, hundreds of young black men were interviewed in connection with PC Blakelock’s death.
Winston Silcott, Engin Raghip and Mark Braithwaite were convicted of murder and sentenced to life imprisonment.
Following a campaign by the Broadwater Farm Defence, the Broadwater Three were found not guilty by the Court of Appeal.
Police notes of the suspect interrogations – the only evidence – had been tampered with. ”

THE MORNING STAR
TINDERBOX BRITAIN
9 AUGUSTUS 2011

http://www.morningstaronline.co.uk/news/content… 

31

NOS
KRITIEK OP ZWARE STRAFFEN RELSCHOPPERS
17 AUGUSTUS 2011

http://nos.nl/artikel/265031-kritiek-op-zware-s…

Reacties uitgeschakeld voor Engeland 2011/Rellen in Engeland/Opstand van de niet gehoorden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.