De Vries en Verburg/Reactie op Open Brief De Vries en Verburg aan critici Gesloten Gezinslocaties

 

 

 

DE VRIES EN VERBURG, BOUWER VAN DEZE ´´HUMANE´´
GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN, PRESENTEERT
GRAAG EEN CHRISTELIJK IMAGO.
MAAR HET UITZETTEN VAN VLUCHTELINGEN NAAR
ONVEILIGHEID, OORLOG EN HONGER IS IN STRIJD
MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN.
EN DAAR WERKT DE VRIES EN VERBURG AAN MEE.
BAH! DRIEWERF BAH!
ZIE HIERONDER DE PROTESTEN TEGEN HET ONRECHT WAARAAN
DE VRIES EN VERBURG MEEWERKT EN DUS MEDEPLICHTIG IS
Inline image 1
BEZETTING MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST/ACTIVISTEN PROTESTEREN
TEGEN DE GESLOTEN GEZINSLOCATIE, DIE EEN
GEVANGENIS BLIJFT, TOT UITZETTING VOLGT.
ZIE FOTO HIERONDER
DEZE ‘KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING””’ IS VOLGENS
STAATSSECRETARIS TEEVEN EEN ”HUMAAN ALTERNATIEF”
VOOR KINDEREN IN VREEMDELINGENDETENTIE
MAAR EEN GEVANGENIS BLIJFT HET, WANT JE KUNT HET
TERREIN NIET AF
OH PARDON, WEL, DOOR UITZETTING UIT NEDERLAND…..
EN LET EENS OP DE ”KINDVRIENDELIJKE OMGEVING”, AL DAT GRAS,
GROENE BOMEN, OMRINGD DOOR EEN MUUR VAN PRIKKELDRAAD
EEN DIERBARE JEUGDHERINNERING AAN NEDERLAND……….
ACHTER DEZE MUUR STAAN DE ”KINDVRIENDELIJKE
GEZINSVOORZIENINGEN”
MOOI UITZICHT……
AAN DE VRIES EN VERBURG
TAV DE HEER STUIJ, PLANONTWIKKELAAR
UW BOUW VAN DE GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN OP
KAMP ZEIST, VREEMDELINGENDETENTIECENTRUM
TAV DE HEER STUIJ, PLANONTWIKKELAAR
Geachte heer Stuij,
Hierbij graag uw aandacht voor het volgende:
Ik heb zojuist gelezen, dat u in uw blad ”Op Karakter”
een reactie geplaatst hebt naar aanleiding van de protesten [1]
tegen uw bouw van de gesloten gezinsvoorzieningen in
vreemdelingendetentiecentrum Kamp Zeist. [2]
Omdat ik, naar aanleiding van uw betrokkenheid bij de bouw
van de gesloten gezinslocaties, twee brieven aan u heb geschreven,
de eerste op 28 augustus en de tweede op 17 september, beschouw
ik uw reactie mede tegen mij gericht en neem ik de vrijheid te reageren.

 

MIJN BRIEVEN:
In mijn eerste brief wees ik u erop, dat uw betrokkenheid bij de bouw
van de gesloten gezinsvoorzieningen, die wel degelijk een gezinsgevangenis
zijn [daarop kom ik terug] EN uw daaruit voortvloeiende medewerking
aan de deportatie van de gezinnen, in strijd is met de christelijke waarden,
die uw bedrijf beweert uit te dragen.
Zie voor mijn brief aan u, onder het notenapparaat.
Daarna heb ik u op 17 september opnieuw een brief geschreven, waarin ik
u erop heb aangesproken, dat uw andere peiler, het maatschappelijk
verantwoord ondernemen, niet rijmt het de bouw van een gesloten gezinsvoorziening:
Noch vanuit oogpunt van ”milieu'[hoge Muur, bewegingssensoren etc],
noch in morele zin:
Want het ”rentmeesterschap op deze aarde” [de door u gebruikte
Bijbelse term], heeft ook te maken met de manier waarop met MENSEN
wordt omgegaan, hier dus de te deporteren vluchtelingen, die vooraf verblijven
in de door u te bouwen gezinsgevangenis.
Zie mijn brief aan u, onder het notenapparaat.
Op deze brieven hebt u niet de moeite willen nemen, persoonlijk te
reageren, maar, nogmaals, in de in uw blad [en kennelijk op Indymedia.nl]
gepubliceerde reactie op de protesten vond ik aanleiding, hierop alsnog
terug te komen.
Maar eerst:
UW REACTIE/OVER ”GEZINSGEVANGENIS”,” KINDVRIENDELIJKHEID” EN ”MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN”
Uw reactie is, met alle respect, laf en ontwijkend.
U schrijft, ”zich niet te kunnen vinden” in de door mij en andere critici gebruikte
term ”gezinsgevangenis”
Dat is uw vrijheid natuurlijk, maar nergens licht u inhoudelijk toe,
waarom u zich daarin niet kunt vinden.
Dat noem ik weinig overtuigend.
U schrijft, hoe ”kindvriendelijk” de door u te bouwen gezinsvoorzieningen zijn.
Weer zonder op de essentie in te gaan, waarom dergelijke voorzieningen
nooit ”kindvriendelijk” kunnen zijn.
Dat is laf, u vermijdt het op de essentie in te gaan en uw eigen rol
kritisch onder de loupe te nemen.
Vervolgens tracht u de aandacht van de focus van de protesten af te
leiden, door critici uit te nodigen voor een bezoek, niet aan de in aanbouw
zijnde gesloten gezinslocaties, MAAR AAN ANDERE PROJECTEN.
Om het in gewoon Nederlands te zeggen:
”Wat hebben we daar nou aan”
Het gaat immers om een protest tegen de gesloten gezinsvoorzieningen,
niet tegen uw andere projecten.
Het verbaast mij, dat u zich niet realiseert, dat dergelijke afleidingsmanoevres
niet werken.
GEZINSGEVANGENIS
In uw reactie schrijft u, dat u zich niet kunt vinden in de term ”gezinsgevangenis”
Daarmee doet u, mogelijk vanuit een slecht geweten, aan zelfbedrog:
Toelichting:
Volgens het filmpje van de Nederlandse Overheid
 slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achter
slot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,
waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereld
van het kind” [3]
Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’n
geimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [4]
Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershoge
muur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:
een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [5]
Dat betekent, moet ik dat nog toelichten, dat de gezinnen niet van het terrein
af kunnen, geen vrijheid van beweging hebben, die u en ik wel hebben.
Ergo:
Een gevangenis.
Nu is het best mogelijk, dat u deze ”gezinsgevangenis” [want dat is het
dus wel] uiterlijk zo ”kindvriendelijk” mogelijk tracht te maken.
Maar nogmaals, ook al zou u het even comfortabel maken als
een paleis,  overeind blijft, dat het terrein niet mag
worden verlaten.
Geen vrijheid dus.
In feite bevestigt u mijn betoog, door te schrijven.
”Wij zouden u dan ook het liefste willen kunnen laten zien hoe kindvriendelijk wij de Gesloten Gezins Voorziening binnen de hekken en muren van ‘Kamp Zeist’ realiseren.” [6]
Juist ja:
BINNEN de hekken en muren van Kamp Zeist!
En nog noemt u het geen gevangenis?
Daarmee bedot u alleen uzelf.
Niet ons, de critici.
”KINDVRIENDELIJK”
U schrijft erover, hoe ”kindvriendelijk” u de Gesloten Gezinsvoorziening
”binnen de hekken en muren van Kamp Zeist” [hahahaha, bittere lach]
realiseert.
Ongetwijfeld zult u in de uiterlijke zin uw best doen:
Poppen, auto’tjes, misschien een aardige speelplaats, noem
maar op.
Maar dat is natuurlijk niet de essentie van ”kindvriendelijk”.
Er zijn in de geschiedenis weleens kinderen opgesloten
in ”koninklijke vertrekken” [7], om even een uitstapje te
maken naar het verleden, met ongetwijfeld speelgoed etc.
Was dat dan soms ook ”kindvriendelijk?
Terug naar het heden:
Kindvriendelijk heeft te maken met stimulansen voor een
goede en evenwichtige ontwikkeling van het kind en daarbij
hoort, naast educatie en genegenheid, het zich ontwikkelen
in vrijheid, in een daartoe uitnodigende omgeving.
Meneer Stuij, in alle ernst, durft u te blijven beweren, dat
een locatie met wat poppen en speelplaatsen, maar omgeven door
schrikdraad, muren en hekken, kindvriendelijk is?
Waar kinderen bovendien binnen twee weken [langer verblijven
zij niet in uw ”kindvriendelijke” Gesloten Gezinsvoorzieningen]
worden gedeporteerd, naar oorlog, vervolging, uitzichtloosheid.
Hebt u enig idee, wat voor een effect dat op de ontwikkeling
van een kind heeft?
Weggerukt uit de vertrouwde omgeving, opgesloten en
afgezonderd in een gezinslocatie en daarna uitgezet naar
een gevaarlijke/omzekere toekomst?
Dan helpt wat speelgoed, een leuke speelplaats en een
tijdelijk redelijk comfortabele woonvoorziening niet.
WAKE UP, MR STUIJ!
AANDACHTSAFLEIDER/
ANDERE PROJECTEN
Wat mij nog het meest heeft gestoord, meneer Stuij, is dat u
critici het liefst uw ”kindvriendelijke” Gesloten Gezinslocaties zou
willen laten zien, vervolgens verwijst naar richtlijnen van de Overheid,
waardoor dat dan weer niet kan [8] en dan de guts hebt, te verwijzen naar
uw andere projecten, die beantwoorden aan de eis ”Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen” [9]
Ze zullen best wel aan die eis voldoen, meneer Stuij, maar de critici
ging het om uw medeplichtigheid aan de bouw van gezinsgevangenissen
en in het verlengde daarvan, uw medeplichtigheid aan het deportatiebeleid
van de Nederlandse Overheid.
Door op andere projecten te wijzen, leidt u de aandacht af van waar het
de ctitici om ging.
Dat noem ik laf en ontwijkend.
TENSLOTTE
Noch verwijzingen naar uw zogenaamde ”kindvriendelijke” bijdrage
aan de Gesloten Gezinsvoorzieningen, noch uw ontkenning van
het gevangeniskarakter van die Gesloten Gezinsvoorzieningen, noch uw
afleidingsmanoevres naar uw maatschappelijk verantwoorde ”andere projecten”,
zullen u helpen.
Door uw betrokkenheid bij de bouw aan die gezinsgevangenissen -laten we
er geen doekjes om winden- bent u medeplichtig aan het opsluitbeleid
van de Nederlandse Overheid van onschuldigen, aan het schenden
van de rechten van kinderen op vrijheid en stabiliteit EN aan medewerking
aan deportatie van vluchtelingen naar oorlog en/of vervolging en uitzichtloosheid.
Dat is in flagrante strijd met de christelijke waarden waarop u zich beroept.
In mijn eerste brief schreef ik het al:
Ook het Heilig Kind moest met Zijn Familie vluchten naar Egypte,
vanwege vervolging door Herodes.
Met medewerking van lieden zoals u zou HIj, speelde het in deze
tijd, teruggestuurd zijn.
Schaamt u zich meneer Stuij EN uw bedrijf.
Door uw bouwpraktijken aan deze gezinsgevangenissen te continueren,
hebt u bloed aan uw handen.
Denkt u daarover maar eens goed na.
Het enige juiste is:
Stoppen met dit onzalige bouwproject.
Zo niet, dan hebt en blijft u hebben:
Bloed aan uw handen.
Waaraan u nog een dikke boterham verdient ook.
BAH, DRIEWERF BAH!
Bedankt voor het lezen van deze brief.
En zie onder het notenapparaat mijn eerdere brieven aan
u dd 29 augustus en 17 september.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
LAWAAIDEMO TEGEN BAJESBOUWERS DE VRIES EN VERBURG
17 SEPTEMBER 2015
[2]
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
OP KARAKTER
OPEN HUIS BIJ BOUWPLAATSEN DE VRIES EN VERBURG
LINK
TEKST
U noemt dit bouwwerk ‘gezinsgevangenis’, een term waarin wij ons niet kunnen vinden. Wij zouden u dan ook het liefste willen kunnen laten zien hoe kindvriendelijk wij de Gesloten Gezins Voorziening binnen de hekken en muren van ‘Kamp Zeist’ realiseren. Het is echter niet mogelijk dit project te bezoeken, aangezien de overheid hoge eisen aan de beveiliging stelt. Maar wij kunnen u wel uitnodigen onze andere bouwplaatsen te bezoeken.
De Vries en Verburg werkt momenteel aan tal van andere bouwprojecten, duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Onze bouwplaatsen worden zelfs voorzien van zonnepanelen, waardoor een duurzame opwekking van energie wordt verzorgd!
Om ons werk te beoordelen, en de mate waarin het voldoet aan de voorwaarden van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), bent u van harte welkom. Een afspraak maken is niet nodig.
Bijgaand vindt u een lijst met lopende bouwprojecten. Kom eens langs voor een kop koffie en een praatje. Daarvoor zijn wij op werkdagen altijd overdag aanwezig. Onze projectleiders staan u graag te woord!
Namens De Vries en Verburg, planontwikkelaar Bas Stuij
[3]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[4]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[5]
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”
VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
[6]
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
OP KARAKTER
OPEN HUIS BIJ BOUWPLAATSEN DE VRIES EN VERBURG
LINK
[7]
ZONDER EROP IN TE GAAN, WAT WEL OF NIET
MET DEZE MIDDELEEUWSE PRINSEN GEBEURD IS:
DEZE ”PRINCES OF THE TOWER” ”VERBLEVEN” OOK IN
KONINKLIJKE VERTREKKEN BINNEN DE TOWER
GEEN GEVANGENIS, OMDAT HET KONINKLIJKE
VERTREKKEN WAREN?
WIKIPEDIA
PRINCES IN THE TOWER
 
 
 
 
[8]
” Wij zouden u dan ook het liefste willen kunnen laten zien hoe kindvriendelijk wij de Gesloten Gezins Voorziening binnen de hekken en muren van ‘Kamp Zeist’ realiseren. Het is echter niet mogelijk dit project te bezoeken, aangezien de overheid hoge eisen aan de beveiliging stelt.”
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
OP KARAKTER
OPEN HUIS BIJ BOUWPLAATSEN DE VRIES EN VERBURG
LINK
[9]
”Maar wij kunnen u wel uitnodigen onze andere bouwplaatsen te bezoeken.
De Vries en Verburg werkt momenteel aan tal van andere bouwprojecten, duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Onze bouwplaatsen worden zelfs voorzien van zonnepanelen, waardoor een duurzame opwekking van energie wordt verzorgd!
Om ons werk te beoordelen, en de mate waarin het voldoet aan de voorwaarden van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), bent u van harte welkom. Een afspraak maken is niet nodig.
Bijgaand vindt u een lijst met lopende bouwprojecten. Kom eens langs voor een kop koffie en een praatje. Daarvoor zijn wij op werkdagen altijd overdag aanwezig. Onze projectleiders staan u graag te woord!”
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
OP KARAKTER
OPEN HUIS BIJ BOUWPLAATSEN DE VRIES EN VERBURG
LINK
BRIEVEN ASTRID ESSED AAN BOLUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
EERSTE BRIEF ASTRID ESSED AAN DE VRIES EN VERBURG
TAV DE HEER STUIJ
Aug 28

to infoinfoadsinfoservicedesknoelhuisinfosecretariaatinfoinfoinfoinfosecretariaatinfocommunicatiervkinfo
AAN
DE VRIES EN VERBURG
Tav de heer B Stuij
Planontwikkelaar en directielid bij  De Vries en Verburg
Oudste bij de Vrije Baptistengemeente ”De Graafstroom”
Onderwerp:
Uw betrokkenheid bij en medeplichtigheid
aan de bouw van een gesloten gezinsvoorziening op
het detentiecentrum van Zeist.
”Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt
Jozef in den droom, zeggende, Sta op en neemt tot u het Kindeken
en Zijn moeder en vlied in Egypte en wees aldaar, totdat ik het u zeggen
zal: Want Herodes zal het Kindeke zoeken, om Hetzelve te doden.
Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den
nacht en vertrok naar Egypte;
En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen
van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte
heb Ik Mijn Zoon geroepen”
MATTHEUS 2, VERS 13-15
”Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere!
Wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed?En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:
”Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan”Mat.25:37-40
Geachte heer Stuij,
Volgens de mijuit betrouwbare bron  bereikte informatie zal uw bedrijf, De Vries en Verburg, de bouw van de nieuwe gesloten gezinsvoorziening
op het detentiecentrum, op zich nemen [1] en zal u persoonlijk
 in belangrijke mate ”de kar gaan trekken.. ” [2]
Hiermee wordt u  medeplichtig aan een schakel in het  inhumane
asielbeleid van de Nederlandse Overheid, namelijk de uitzetting van vluchtelingen
naar een uitzichtloze situatie, waarvoor ze nu juist gevlucht waren.
Dit is in flagrante strijd met de christelijke waarden van het herbergen
van de vreemdeling en het spijzigen en te drinken geven van vluchtelingen.
Ook staat uw ”inzet” in schrille tegenstelling met de door uw Vrije Baptisten
Gemeente uitgedragen christelijke geloofsbeleving ”Iedereen is gelijkwaardig
voor God” [3]
Wie dat zo duidelijk uitdraagt, zeker u als oudste, die 6 september
een preek voor uw Gemeente zult houden [4]-dient dat, uiteraard, in zijn
eigen leven en handelen in de praktijk te trachten te brengen.
Daarvan merk ik niets in uw inzet voor het opsluiten van onschuldigen in
een gevangenis.
Want alle schoonklinkende propaganda woorden van de Nederlandse Overheid ten
spijt [5], de ”gesloten” [het woord zegt het al] gezinsvoorzieningen IS
een gevangenis.
GESLOTEN GEZINSLOCATIES EUPHEMISME VOOR
GEVANGENIS
Volgens het propaganda filmpje van de Nederlandse Overheid
worden slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achter
slot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,
waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereld
van het kind” [6]
Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’n
geimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [7]
Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershoge
muur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:
een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [8]
Dat is toch bepaald niet ”kindvriendelijk” te noemen.
En ik weet het niet van u meneer Stuij, maar ik zou niet willen verblijven
in een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.
Maar alle gekheid op een stokje:
Wie in een dergelijke locatie verblijft, is een gevangene.
Niets meer en niets minder.
Je mag immers het terrein niet verlaten!
Sluit dat soms aan bij de ”belevingswereld van het kind”?
Niet alle gezinnen belanden hier overigens.
Een van de hoofdvoorwaarden is, dat er zicht is op uitzetting. [9]
UITZETTING NAAR OORLOG/ONVEILIGHEID/
UITZICHTLOOSHEID
Het bittere van dit verhaal is, dat hier vluchtelingen worden
opgesloten, die geen strafbaar feit hebben gepleegd en wiens
enige ”misdaad” is, dat zij naar Nederland gevlucht zijn in de
hoop op bescherming, veiligheid en een beter bestaan.
Een grondrecht volgens mensenrechtenverdragen.
Een basisprincipe van christelijke normen en waarden,
”de vreemdeling te herbergen, de hongerigen te spijzigen”
Mag ik u in herinnering brengen dat het Heilig Kind ook
bescherming heeft gekregen in Egypte, toen hij groot gevaar
liep in Judea? [huidige Israel]
Toch werkt u mee aan de bouw van uitzetgevangenissen,
waarbij gezinnen en kinderen teruggestuurd worden naar oorlog/
onveiligheid en onzekerheid. [10]
Ik vind het een schande.
En dan heeft de door uw overkoepelend orgaan, de Burgland
Groep opgerichte ”Burgland Charitas Foundation” [11],
nota bene een project in Mozambique onder de titel
”Geef een kind toekomst” [12]
Lofwaardig.
Maar wat voor toekomst hebben de kinderen uit de door u te bouwen
gezinsgevangenis, als ze zijn uitgezet?
Denkt u daar maar eens goed over na, meneer Stuij.
EPILOOG
Een man, vrouw en kind worden gehuisvest in een door uw
bedrijf gebouwde ”kindvriendelijke” gezinswoning.
Ze worden teruggestuurd naar het Oosten.
Later wordt bekend, dat het gezin is gedood door
de plaatselijke machthebber in Syrie.
Door deze Overheidsgevangenis van het onrecht
te bouwen, bent u dan niet alleen medeverantwoordelijk
voor hun dood, u hebt er nog dik aan verdiend ook…..
Als het Kind naar Nederland was gekomen, zou Hij
grote kans lopen, regelrecht naar Herodes te zijn teruggestuurd.
Vertrekkend vanuit een van uw ”kindvriendelijke
locaties?
Dringend wil ik u wijzen op de hierboven aangehaalde
Bijbeltekst, uit het Nieuwe Testament.
””Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan”
Niet alleen medeplichtig aan het inhumane asielbeleid,
u zondigt ook tegen een van de belangrijkste christelijke
principes, de Gulden Regel van de naastenliefde.
U kunt nog terug en breken met deze onzalige bouw
van een gevangenis, waardoor vluchtelingen hun laatste
hoop wordt ontnomen.
Gaat u hier toch mee door, dan bent u dubbel schuldig.
Aan het schenden van mensenrechten en aan het verzaken
van uw christelijke plicht, waarvoor u – eens – verantwoording
zult moeten afleggen.
Ik hoop, dat u de juiste beslissing neemt.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWE
GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN
[2]
”Ten aanzien van de omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente Zeist treedt Bas Stuij als gemachtigde namens De Vries en Verburg op (zie foto). Stuij maakt als planontwikkelaar deel uit vande directievan het bedrijf.”
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWE
GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN
[3]
BAPTISTEN GRAAFSTROOM
GELOOF
[4]
VRIJE BAPTISTENGEMEENTE GRAAFSTROOM
SAMENKOMST.
SPREKER. BART STUIJ
[5]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[6]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[7]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[8]
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND
”KINDVRIENDELIJKE” VLUCHTELINGENGEVANGENIS
KAMP ZEIST
 
 
 
[9]
 
 
Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”
 
 
DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST
 
 
[10]
 
 
 
ASIELEXTREMISME/VLUCHTELINGENMISDADIGERS
TEEVEN EN CO/SCHREIBTISCHMORDER/J’ACCUSE
ASTRID ESSED
12 FEBRUARI 2015
 
[11]
 
 
BURGLAND CHARITAS FOUNDATION
 
 
 
 
 
 
[12]
 
 
BURGLAND CHARITAS
GEEF EEN KIND EEN TOEKOMST
 
 
 
 
 
 
TWEEDE BRIEF ASTRID ESSED AAN DE VRIES EN VERBURG
TAV HET BESTUUR [MET ONDERIN DE EERSTE BRIEF WAARNAAR IN
DE TWEEDE BRIEF WORDT VERWEZEN]
Thu, Sep 17, 2015 at 5:20 AM
AAN DE VRIES EN VERBURG,
Onderdeel van de Burgland Groep
Onderwerp:
Uw bouw van gesloten gezinslocatie op het terrein van Kamp Zeist
en uw engagement voor ”verantwoord ondernemen”
”De rol als rentmeester van onze aarde nemen wij bij de Burgland Groep serieus. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij daarmee dragen en willen onze bedrijfsvoering hiernaar inrichten. Met het oog op het milieu en daarmee de nalatenschap aan onze (klein)kinderen. Maar ook met aandacht voor de verdeling van de welvaart in deze wereld. Één en ander heeft geresulteerd in vele initiatieven, werkwijzen en gewoonten die diep zijn geworteld in onze bedrijfsvoering.”
DE VRIES EN VERBURG/MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
 
 
”Als extra dimensie van MVO is Burgland Vastgoed Groep actief
en structureel maatschappelijk betrokken bij ontwikkelingsprojecten
in vooral Afrika, door te investeren in armoedebestrijding, onderwijs,
gezondheidszorg en werkgelegenheid, via de eigen Foundation
Burgland Charitas”
 
BELEIDSVERKLARING KWALITEITSSYSTEEM BURGLAND
VASTGOED GROEP
 
 
 
 
 
 
Geacht Bestuur,
Op 28 augustus anno Domini 2015 is door de Gemeente Zeist
aan uw bedrijf de vergunning verleend tot de bouw van de zogeheten
”gesloten gezinslocaties” op het terrein van Kamp Zeist, AZC en vreemdelingen
detentiecentrum voor vluchtelingen zonder geldige verblijfspapieren. [1]
Zowel vanuit het oogpunt van ”christelijke waarden”, die u middels uw bedrijf
zegt uit te dragen [2], als vanuit ”maatschappelijk verantwoord ondernemen”,
een andere peiler binnen uw bedrijf [3], in alle opzichten onacceptabel.
Op die strijdigheid met de christelijke waarden heb ik eerder [met copie aan u]
uw planontwikkelaar de heer B Stuij [en daarmee natuurlijk ook u als bedrijf]
aangesproken.
Zie geheel onderin deze brief.
In deze brief spreek ik u aan op uw andere peiler: ”Maatschappelijk verantwoord ondernemen”,
die u denkt te combineren met de bouw van een gesloten gezinslocatie.
Alle gekheid op een stokje:
Niet meer of minder dan een vluchtelingengevangenis, hoe mooi
het ook in Overheidspropaganda wordt gebracht. [4]
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN/
ZORGDRAGEN VOOR MENS EN MILIEU
Volgens de definitie van de Overheid is ”maatschappelijk
verantwoord ondernemen”, dat bedrijven rekening houden met
de effecten van hun bedrijfsvoering op ”mens, milieu en maatschappij” [5]
Nou wil ik direct aannemen, dat u uw afval keurig scheidt, but there is more
to it, namelijk de morele kant.
In uw geval maatschappelijk verantwoord ondernemen in relatie tot
de mensen met wie u direct te maken krijgt:
De vluchtelingen zonder verblijfspapieren, vanwege uw betrokkenheid bij de bouw van de gezinslocaties op Kamp Zeist.
GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST/
VLUCHTELINGENGEVANGENISSEN
De opgesloten gezinnen zitten, om te beginnen, nou niet bepaald in een ”milieuvriendelijke” omgeving:
Ingesloten door een Muur, bewegingssensoren en schrikdraad. [6]
En dan heb ik het nog niet over het kindONvriendelijke en intimiderende
effect gehad.
Want er is, natuurlijk, meer:
Volgens het filmpje van de Nederlandse Overheid
worden slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achter
slot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,
waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereld
van het kind” [7]
Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’n
geimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [8]
Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershoge
muur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:
een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [9]
En ik weet het niet van u, Geacht bestuur, maar ik zou niet willen verblijven
in een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.
En daar werkt u aan mee.
Zowel vanuit christelijk oogpunt als dat van
”maatschappelijk verantwoord” ondernemen, waarbij van
solidariteit jegens de medemens wordt uitgegaan, beneden
alle peil.
En dan is er nog iets:
Zowel in uw Beleidsverklaring kwaliteitssysteem als
uw visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen
legt u de nadruk op ”armoedebestrijding” en ”verdeling van de
welvaart in deze wereld” [10]
Hoe rijmt u dat dan met uw facilitering voor de uitzetting
van vluchtelingen, die naast gevlucht te zijn voor oorlog/
vervolging, ook hopen op vrijwaring van armoede,
een beter bestaan in Nederland?
Juist, dat is niet te rijmen, maar een schandelijke
vorm van hypocrisie uwerzijds.
EPILOOG
De feiten zijn u gepresenteerd:
Met de bouw van de gesloten locaties op
terrein Kamp Zeist krijgt u bloed aan uw handen
en handelt u in flagrante strijd met peilers,
die u beweert hoog te houden:
De christelijke en die van ”maatschappelijk
verantwoord ondernemen”
U wordt medeplichtig aan een onmenselijk systeem,
ook wel ”Nederlands asielbeleid” genoemd, dat vluchtelingen,
die naar Nederland kwamen in de hoop op veiligheid,
bescherming en een beter bestaan, opjaagt, criminaliseert
en [dat is uw aandeel- deporteert naar oorlog en ellende.
Daar werkt u aan mee.
Daar verdient u uw geld mee.
SCHANDE!
Er is maar een manier om het juiste te doen en dat
is stoppen met uw onzalige project.
Zo niet, dan zult u op uw bijdrage aan onmenselijkheid
worden afgerekend.
Doe het juiste.
Breek met de bouw van de gesloten gezinslocaties op
Kamp Zeist.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
GEMEENTEBLAD
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE
PROCEDURE, RICHELLEWEG 13 TE SOESTERBERG, BOUWEN
Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure, Richelleweg 13 te Soesterberg, bouwen
Datum verzending: 28 augustus 2015
  • Locatie: Richelleweg 13, 3769 AZ te Soesterberg
  • Omschrijving: het oprichten van gebouwen (woonpaviljoens, bijbehorende voorzieningen en een multifunctioneelgebouw)
  • Kenmerk: OV20150734
Inzage
Let op: de vergunning is alleen in te zien met toestemming van de eigenaar.
De verleende of geweigerde vergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken zijn, alleen op afspraak, in te zien bij het bouwloket in de publiekshal van het gemeentehuis. U kunt telefonisch contact opnemen met het bouwloket via telefoonnummer 14 030.
Bezwaar
Alleen belanghebbenden bij het besluit kunnen bezwaar indienen. Na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) hebt u 6 weken de tijd om een bezwaar in te dienen als u het niet eens bent met de beslissing. U dient een (gemotiveerd) bezwaar in bij het college van burgemeester en wethouders van Zeist, postbus 513, 3700 AM te Zeist. U kunt ook digitaal bezwaar maken, kijk daarvoor op de website www.zeist.nl/bezwaarschrift.
Voorlopige voorziening
Bezwaar indienen tegen het besluit betekent niet dat het besluit niet mag worden gerealiseerd. U kunt gelijktijdig met of na indiening van het bezwaar een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. De rechter kan dan beslissen om de uitvoering te onderbreken. U dient een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.
[2]
”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE
 
 
 
 
 
[3]
 
 
DE VRIES EN VERBURG/MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
 
 
 
 
[4]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[5]
RIJKSOVERHEID
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
 
 
 
[6]
 
 
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”
VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
 
 
 
 
 
[7]
 
 
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[8]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[9]
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”
VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
 
 
 
 
[10]
 
 
 
 
”De rol als rentmeester van onze aarde nemen wij bij de Burgland Groep serieus. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij daarmee dragen en willen onze bedrijfsvoering hiernaar inrichten. Met het oog op het milieu en daarmee de nalatenschap aan onze (klein)kinderen. Maar ook met aandacht voor de verdeling van de welvaart in deze wereld. Één en ander heeft geresulteerd in vele initiatieven, werkwijzen en gewoonten die diep zijn geworteld in onze bedrijfsvoering.”
DE VRIES EN VERBURG/MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
 
 
”Als extra dimensie van MVO is Burgland Vastgoed Groep actief
en structureel maatschappelijk betrokken bij ontwikkelingsprojecten
in vooral Afrika, door te investeren in armoedebestrijding, onderwijs,
gezondheidszorg en werkgelegenheid, via de eigen Foundation
Burgland Charitas”
 
BELEIDSVERKLARING KWALITEITSSYSTEEM BURGLAND
VASTGOED GROEP
 
BRIEF AAN DE HEER B STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE
VRIES EN VERBURG OVER BOUW GESLOTEN GEZINSLOCATIES
IN KAMP ZEIST/TEGENSTRIJDIG MET CHRISTELIJKE WAARDEN
AAN
DE VRIES EN VERBURG
Tav de heer B Stuij
Planontwikkelaar en directielid bij  De Vries en Verburg
Oudste bij de Vrije Baptistengemeente ”De Graafstroom”
Onderwerp:
Uw betrokkenheid bij en medeplichtigheid
aan de bouw van een gesloten gezinsvoorziening op
het detentiecentrum van Zeist.
”Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt
Jozef in den droom, zeggende, Sta op en neemt tot u het Kindeken
en Zijn moeder en vlied in Egypte en wees aldaar, totdat ik het u zeggen
zal: Want Herodes zal het Kindeke zoeken, om Hetzelve te doden.
Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den
nacht en vertrok naar Egypte;
En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen
van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte
heb Ik Mijn Zoon geroepen”
MATTHEUS 2, VERS 13-15
”Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere!
Wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed?En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:
”Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan”Mat.25:37-40
Geachte heer Stuij,
Volgens de mijuit betrouwbare bron  bereikte informatie zal uw bedrijf, De Vries en Verburg, de bouw van de nieuwe gesloten gezinsvoorziening
op het detentiecentrum, op zich nemen [1] en zal u persoonlijk
 in belangrijke mate ”de kar gaan trekken.. ” [2]
Hiermee wordt u  medeplichtig aan een schakel in het  inhumane
asielbeleid van de Nederlandse Overheid, namelijk de uitzetting van vluchtelingen
naar een uitzichtloze situatie, waarvoor ze nu juist gevlucht waren.
Dit is in flagrante strijd met de christelijke waarden van het herbergen
van de vreemdeling en het spijzigen en te drinken geven van vluchtelingen.
Ook staat uw ”inzet” in schrille tegenstelling met de door uw Vrije Baptisten
Gemeente uitgedragen christelijke geloofsbeleving ”Iedereen is gelijkwaardig
voor God” [3]
Wie dat zo duidelijk uitdraagt, zeker u als oudste, die 6 september
een preek voor uw Gemeente zult houden [4]-dient dat, uiteraard, in zijn
eigen leven en handelen in de praktijk te trachten te brengen.
Daarvan merk ik niets in uw inzet voor het opsluiten van onschuldigen in
een gevangenis.
Want alle schoonklinkende propaganda woorden van de Nederlandse Overheid ten
spijt [5], de ”gesloten” [het woord zegt het al] gezinsvoorzieningen IS
een gevangenis.
GESLOTEN GEZINSLOCATIES EUPHEMISME VOOR
GEVANGENIS
Volgens het propaganda filmpje van de Nederlandse Overheid
worden slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achter
slot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,
waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereld
van het kind” [6]
Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’n
geimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [7]
Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershoge
muur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:
een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [8]
Dat is toch bepaald niet ”kindvriendelijk” te noemen.
En ik weet het niet van u meneer Stuij, maar ik zou niet willen verblijven
in een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.
Maar alle gekheid op een stokje:
Wie in een dergelijke locatie verblijft, is een gevangene.
Niets meer en niets minder.
Je mag immers het terrein niet verlaten!
Sluit dat soms aan bij de ”belevingswereld van het kind”?
Niet alle gezinnen belanden hier overigens.
Een van de hoofdvoorwaarden is, dat er zicht is op uitzetting. [9]
UITZETTING NAAR OORLOG/ONVEILIGHEID/
UITZICHTLOOSHEID
Het bittere van dit verhaal is, dat hier vluchtelingen worden
opgesloten, die geen strafbaar feit hebben gepleegd en wiens
enige ”misdaad” is, dat zij naar Nederland gevlucht zijn in de
hoop op bescherming, veiligheid en een beter bestaan.
Een grondrecht volgens mensenrechtenverdragen.
Een basisprincipe van christelijke normen en waarden,
”de vreemdeling te herbergen, de hongerigen te spijzigen”
Mag ik u in herinnering brengen dat het Heilig Kind ook
bescherming heeft gekregen in Egypte, toen hij groot gevaar
liep in Judea? [huidige Israel]
Toch werkt u mee aan de bouw van uitzetgevangenissen,
waarbij gezinnen en kinderen teruggestuurd worden naar oorlog/
onveiligheid en onzekerheid. [10]
Ik vind het een schande.
En dan heeft de door uw overkoepelend orgaan, de Burgland
Groep opgerichte ”Burgland Charitas Foundation” [11],
nota bene een project in Mozambique onder de titel
”Geef een kind toekomst” [12]
Lofwaardig.
Maar wat voor toekomst hebben de kinderen uit de door u te bouwen
gezinsgevangenis, als ze zijn uitgezet?
Denkt u daar maar eens goed over na, meneer Stuij.
EPILOOG
Een man, vrouw en kind worden gehuisvest in een door uw
bedrijf gebouwde ”kindvriendelijke” gezinswoning.
Ze worden teruggestuurd naar het Oosten.
Later wordt bekend, dat het gezin is gedood door
de plaatselijke machthebber in Syrie.
Door deze Overheidsgevangenis van het onrecht
te bouwen, bent u dan niet alleen medeverantwoordelijk
voor hun dood, u hebt er nog dik aan verdiend ook…..
Als het Kind naar Nederland was gekomen, zou Hij
grote kans lopen, regelrecht naar Herodes te zijn teruggestuurd.
Vertrekkend vanuit een van uw ”kindvriendelijke
locaties?
Dringend wil ik u wijzen op de hierboven aangehaalde
Bijbeltekst, uit het Nieuwe Testament.
””Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan”
Niet alleen medeplichtig aan het inhumane asielbeleid,
u zondigt ook tegen een van de belangrijkste christelijke
principes, de Gulden Regel van de naastenliefde.
U kunt nog terug en breken met deze onzalige bouw
van een gevangenis, waardoor vluchtelingen hun laatste
hoop wordt ontnomen.
Gaat u hier toch mee door, dan bent u dubbel schuldig.
Aan het schenden van mensenrechten en aan het verzaken
van uw christelijke plicht, waarvoor u – eens – verantwoording
zult moeten afleggen.
Ik hoop, dat u de juiste beslissing neemt.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 Amsterdam
NOTEN
[1]
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWE
GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN
[2]
”Ten aanzien van de omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente Zeist treedt Bas Stuij als gemachtigde namens De Vries en Verburg op (zie foto). Stuij maakt als planontwikkelaar deel uit van de directievan het bedrijf.”
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWE
GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN
[3]
BAPTISTEN GRAAFSTROOM
GELOOF
[4]
VRIJE BAPTISTENGEMEENTE GRAAFSTROOM
SAMENKOMST.
SPREKER. BART STUIJ
[5]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[6]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[7]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[8]
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND
”KINDVRIENDELIJKE” VLUCHTELINGENGEVANGENIS
KAMP ZEIST
 
 
 
[9]
 
 
Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”
 
 
DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST
 
 
[10]
 
 
 
ASIELEXTREMISME/VLUCHTELINGENMISDADIGERS
TEEVEN EN CO/SCHREIBTISCHMORDER/J’ACCUSE
ASTRID ESSED
12 FEBRUARI 2015
 
[11]
 
 
BURGLAND CHARITAS FOUNDATION
 
 
 
 
 
 
[12]
 
 
BURGLAND CHARITAS
GEEF EEN KIND EEN TOEKOMST
 
 
 

Reacties uitgeschakeld voor De Vries en Verburg/Reactie op Open Brief De Vries en Verburg aan critici Gesloten Gezinslocaties

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.