De Oekraine Tragedie/Poetin en het Westen/Een Mooi Stel voor de Bokkenwagen!

De Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst. Tijdens een top in Parijs staat beëindiging van de oorlog in Oost-Oekraïne op de agenda.

DE RUSSISCHE PRESIDENT POETIN EN DE OEKRAINSEPRESIDENT ZELENSKY

DE OEKRAINE TRAGEDIE/POETIN EN HET WESTEN/EEN MOOISTEL VOOR DE BOKKENWAGEN!
[Ongecensureerd en voor de vuist weg]

”Als Olifanten vechten, wordt het gras vertrapt”

Afrikaans spreekwoord

POETIN EN HET WESTEN/TWEE VOOR DE BOKKEWAGEN!

[Misschien schrijf ik hier nog meer over, dat merken jullie dan nog wel…..]


Hoewel het er zat aan te komen, ben ik toch wel geschrokkenvan die pure daad van agressie, de Russische aanval op de soevereine StaatOekraine.Ik ben bepaald geen aanhanger van Poetin, die zich in Ruslandaan ernstige mensenrechtenschendingen heeft schuldig gemaakten en in Tsjetsjenie nog erger tekeer gegaan is, net zoals zijn voorgangers

Dat gezegd hebbende echter zijn de VS/NAVO geen haar beter:What about de aanval op Afghanistan, en vooral die op Irak, diein strijd was met het Internationaal Recht?Waren dat dan soms geen soevereine Staten?Zijn daar niet op grote schaal oorlogsmisdaden gepleegd?
Ik steun Poetin zeker niet en ben tegen de verdeling van werelddelenin machtsblokken [Oekraiene voor de Oekraieners], maar vanuit geopoliitiekstandpunt bekeken [niet het mijne natuurlijk] kan ik mij indenken,dat Poetin razend is over het sinds 1989 verstoorde machtsevenwicht inEuropa:Niet vanwege het feit, dat de Russische bezettingstroepen eninvloedssfeer teloor ging in de Oost-Europese landen-dat was volledig terecht-maar omdat de EU/Westen van de gelegenheid gebruik maakte, die landenmassaal in te lijven bij de EU [uiteraard, dat wilden die regeringen zelf ook],ondanks hun beroerde mensenrechtensituatie [toch een voorwaarde voorEU lidmaatschap, een zogenaamd correcte mensenrechtensituatie endemocratie?], waardoor de EU haar invloed ten koste van Ruslandvergrootte, wat de Russissche leiders natuurlijk in het verkeerdekeelgat schoot
En we hebben de rampzalige gevolgen gezien [Irak,Afghanistan, etc]  [2] van hetfeit, dat de wereld nog maar door een  Supermacht werd geregeerd
Maar goed, dat is een kwestie tussen twee machtsblokken [VS/EU en Ruslandmet in kielzog China] waarvoor ik geen van beiden sympathie heb
MIJN sympathie gaat uit naar de VOLKEREN, die de dupe zijnvan die walgelijke machtsspelletjes, die slechts over gas en olie enterritoriumdrift gaan
Hierin gaat mijn sympathie volledig uit naar het Oekraiense volk, dat lijdt enslachtoffer is van dat steekspel tussen Rusland en de EURusland is de agresssor ja, maar de EU, met het bloed van neo kolonialeoorlogen aan haar handen en de nare opstelling jegens vluchtelingen zijn wel de laatsten om naar Poetin als boosdoener te wijzen,want zelf zijn ze geen  haar beter! [3]

Ik zat ooit bij een progressieve organisatie, dieals leuze voerde in dat verzet tegen de kruisraketten:
”Geen nieuwe raketten, Geen oorlog, maar vrede, Weg met de NAVO enhet Warschau pact”
Ook huldig ik een oud Afrikaans spreekwoord:
”Als Olifanten vechten, wordt het gras vertrapt”

Op mijn netvlies was vandaag het beeld van een oude Oekraiense vrouw,die huilend op straat liep, met niemand aan haar zijde, dieuitriep:”Wie helpt mij!”
DAT raakte mij
Met die machthebbers heb ik niets te maken, noch met Poetin, nochde EU en hun vuile spelletjes
Maar met gewone mensen, die van hun oorlogshitserij enmilitaire avonturen slachtoffer worden
””Als Olifanten vechten, wordt het gras vertrapt”

Hoe waar is dat.

Astrid Essed

NOTEN ONDER I, II EN III
I
NOOT 1
RUSLAND EN TSJETJENIE
II

NOOT 2

HERDENKING 11 SEPTEMBER: EENZIJDIGE MORELE

VERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM

III

NOOT 3

EU MISDADEN

EINDE NOTEN

I

NOOT 1
RUSLAND EN TSJETJENIE

[1]

UITPERS.BEZELFMOORDAANSLAGEN METRO MOSKOU/REACTIEOP JARENLANGE RUSSISCHE VUILE OORLOGASTRID ESSEDMEI 2010

https://www.uitpers.be/zelfmoordaanslagen-metro-moskou-reactie-op-jarenlange-russische-vuile-oorlog/

1 Mei 2010  Astrid Essed

”Twee van zijn neven zijn vermist, twee jaar geleden opgepakt bij een van de vele controleposten van het Russische leger. ‘Bijna iedere Tsjetsjeen heeft zoiets wel meegemaakt. Het Russische leger vecht niet tegen de rebellen, maar tegen de gewone mensen. Op die manier creëren ze kamikaze-commando’s.’

Woorden van de geinterviewde Ali Denijev

Volkskrant

17-2-2002

”OORLOG IN TSJETSJENIË LAAT ZICH NIET VERHULLEN”

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article160188.ece/Oorlog_in_Tsjetsjenië_laat_zich_niet_verhullen

INLEIDING:

Op maandag 29-3 hadden in Moskou twee zelfmoordaanslagen plaats, een op het metrostation Loebjanka en de tweede op metrostation Park Koeltoeri.

Hierbij kwamen 40 mensen om het leven.

Evident is, dat dergelijke gerichte aanvallen op burgers de ultieme schending van het fundamentele recht op leven van ieder mens zijn.

Inmiddels is bekend geworden, dat de verantwoordelijkheid is opgeeist door de Tsjetsjeense verzetsleider Dokoe Oemarov, de zogenoemde Emir van de Kaukasus. [1]

De aanslagen zouden een vergelding zijn voor een in het dorp Archty [Ingoesjetie] door Russische troepen veroorzaakt bloedbad onder Tsjetsjeense en Ingoestjeetse burgers. [2]

Ook in het recente verleden hebben aanslagen [3] plaatsgevonden, die te herleiden waren naar het Tsjetsjeense verzet. [4]

Hoewel  vanuit humanitair en internationaalrechtelijk oogpunt geen enkele rechtvaardiging bestaat voor het plegen van aanslagen, is het opvallend, dat door de media weinig tot geen aandacht wordt besteed aan  het jarenlange Russische militaire optreden in de Noord-Kaukasus [Tsjetsjenië en buurlanden], dat inmiddels tienduizenden  burgerslachtoffers heeft geëist.

Een vuile oorlog, die tot vandaag de dag voortgang vindt

DE RUSSISCHE VUILE OORLOG IN TSJETSJENIË

ACHTERGRONDINFORMATIE:

De Tsjetsjeense bevolking is grotendeels islamitisch. Na eeuwenlange Russische overheersing, religieuze vervolging [5], degradatie tot tweederangsburgers en tijdens de Tweede Wereldoorlog aangedaan onrecht [6] was het Tsjetsjeense nationale gevoel alleen maar sterker geworden. Dit werd nog gestimuleerd tijdens de perestrojka onder president Gorbatsjov, die veel meer religievrijheid toestond, waardoor Moskeen herbouwd konden worden.

Al gauw ontstond dan ook de roep om onafhankelijkheid en het zal geen verbazing wekken, dat de daarop volgende strijd sterke religieus-islamitische componenten vertoonde, gezien de onderdrukking van de religieuze beleving in het verleden.

In de strijd in de negentiger jaren zou daarbij de orthodoxe Islam [de Tsjetsjenen waren door de eeuwen heen voornamelijk soefistisch], een steeds grotere rol gaan spelen [7]

TWEE TSJETSJEENSE OORLOGEN:

Nadat de voormalige Tsjetsjeense luchtmacht generaal, Doedajev [veteraan uit het Russische Rode Leger] in 1991 de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië had uitgeroepen en drie Russische couppogingen tegen zijn bewind waren mislukt, viel de toenmalige Russische president Jelstin in 1994 Tsjetsjenië binnen.

Om propagandistische redenen werd genoemd de toenemende uiteraard verwerpelijke discriminatie en achterstelling van de etnisch-Russische inwoners, die tegen onafhankelijkheid waren en uiteindelijk grotendeels wegvluchtten tijdens de oorlog. [8]

Hiermee begon het eerste Russische militaire ingrijpen, dat tot 1996 zou duren

Rusland slaagde er niet in Tsjetsjenië te onderwerpen en in 1996 werd een staakt het vuren getekend. [9]

Uiteraard accepteerde Rusland de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië niet en na veel onderlinge Tsjetsjeense twisten [tussen de niet-islamitische president Maschadov en de islamitische vice-president Basajev] viel Rusland in 1999 opnieuw Tsjetsjenië binnen

Directe aanleiding vormt de inval van Basajev en aanhangers in Dagestan. [10]

Ook deze in 2002 officieel beëindigde tweede Tsjetsjeense oorlog onder de toenmalige Russische president Poetin,werd gekenmerkt door grootschalige Russische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, die grotendeels gericht waren tegen de Tsjetsjeense burgerbevolking. Het Tsjetsjeense verzet was eveneens debet aan oorlogsmisdaden als bomaanslagen op Russische burgerdoelen [11] en foltering en executie van krijgsgevangenen.

Hoewel de oorlog officieel is beëindigd, gaan de mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking echter tot de dag van vandaag door, waaraan naast Russische troepen ook regeringsgezinde Veiligheidsdiensten aan schuldig maken. [12] Als reactie daarop worden de aanslagen van het Tsjetsjeense verzet op Russische burgerdoelen voortgezet, zoals de recente dd 29-3. Honderdduizenden Tsjetsjenen zijn inmiddels het land ontvlucht, grotendeels naar buurland Ingoesjetië. [13]

Vanaf de Tweede Tsjetsjeense oorlog werd door de Russische autoriteiten steeds meer een ”tsjetsjenisering” van het gezag gepromoted. Dit hield in de benoeming van pro-Russische Tsjetsjeense leiders in Staatsfuncties. Ook werd de verantwoordelijkheid voor het neerslaan van het verzet steeds meer bij Tsjetsjeense Veiligheidstroepen gelegd. [14]

In 2003 werd als president, Akhmat Kadyrov aangesteld. Nadat hij in 2004 om het leven kwam bij een bomaanslag, werd aanvankelijk Aloe Alchanov president, waarna deze in 2007 vervangen werd door de zoon van Akhmat Kadyrov, Ramza Kadyrov, tevens leider van de beruchte Veiligheidstroepen. [15]

DE RUSSISCHE VUILE OORLOGEN IN TSJETSJENIË 

INTERNATIONALE RECHTSPRINCIPES BIJ GEWAPENDE CONFLICTEN

Principe 1, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

Verplichting tot humane behandeling van gevangenen

1 – Persons hors de combat and those who do not take a direct part in hostilities are entitled to respect for their lives and their moral and physical integrity. They shall in all circumstances be protected and treated humanely without any adverse distinction.


Principe 5, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

Verbod op collectieve straffen en foltering

”5 – Everyone shall be entitled to benefit from fundamental judicial guarantees. No one shall be held responsible for an act he has not committed. No one shall be subjected to physical or mental torture, corporal punishment or cruel or degrading treatment.”

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/basic-rules-ihl-311288

‘Principe 7, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

Verbod militaire aanvallen op burgers en het verplichte onderscheid tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers].

”7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/basic-rules-ihl-311288

Deze principes zijn eerder bekrachtigd in de Conventies van Genève en door andere Internationale Rechtsverdragen zoals het Anti-folterverdrag en de Verdragen betr de behandeling van gevangenen. Zij dienen door alle conflictpartijen te worden nageleefd

In de oorlogen in Tsjetsjenië zijn zij echter op grote schaal geschonden door de Russische troepen, met tienduizenden Tsjetsjeense en andere burgerslachtoffers ten gevolge

Ook het Tsjetsjeense verzet heeft zich aan ernstige mensenrechtenschendingen schuldig gemaakt.

A EERSTE TSETSJEENSE OORLOG:

 BOMBARDEMENTEN OP GROZNY

In de Eerste Tsjetsjeense oorlog [1994-1996] vonden grootschalige Russische bombardementen op de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny plaats, waarbij geen sprake was van het internationaalrechtelijk verplichte onderscheid tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten. Het gevolg was, dat er duizenden Tsjetsjeense burgers om het leven kwamen. Driehonderdduizend Tsjetsjenen sloegen op de vlucht. [16]

HET RUSSISCHE WILDE WESTEN

NIETS IS ONS TE DOL

”SCHOONMAAKOPERATIES” IN TSJETSJEENSE DORPEN

Berucht waren ook de zogenaamde zatjistiki [schoonmaakoperaties], waarbij dorpen werden uitgekamd op zoek naar verzetsstrijders. Hierbij maakten zowel het ”reguliere” Russische leger als Veiligheidstroepen zich schuldig aan mishandelingen, folteringen, buitengerechtelijke executies [executies zonder vorm van proces], plundering en brandstichting. [17]

WILLEKEURIGE ARRESTATIES EN MISHANDELINGEN IN KAMPEN

DE ”STRIJDERSLEEFTIJD”

Ook kwam het regelmatig voor, dat jongens en mannen tussen 15 en 60 jaar louter en alleen vanwege hun leeftijd ‘[‘strijdersleeftijd’]’ werden gearresteerd en weggevoerd naar zogenaamde ”filtratiekampen”, waar mishandelingen, folteringen, buitengerechtelijke executies en ”verdwijningen” [18] aan de orde van de dag waren. Aangezien er geen sprake was van enige bewijsbare arrestatiegrond, was  hier sprake van ”collectieve straffen”, die in strijd zijn met artikel 33, 4e Conventie van Genève. [19]

B TWEEDE TSJETSJEENSE OORLOG

HET TREURSPEL HERHAALT ZICH

Ook bij de Tweede Tsjetsjeense oorlog maakte het Russische leger en Veiligheidstroepen zich schuldig aan een groot aantal mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking

Intensieve bombardementen en artilleriebeschietingen in steden en dorpen eisten duizenden levens onder de burgerbevolking. Ook weer hier vonden de beruchte ”schoonmaakacties” in dorpen plaats en werden grote aantallen Tsjetsjeense burgers willekeurig gevangengenomen en overgebracht naar ”filtratiekampen, waar martelingen, buitengerechtelijke executies en verdwijningen plaatsvonden. Een berucht kamp, dat samen met andere kampen in een Human Rights Watch rapport beschreven wordt heette kamp Chernokozovo. [20]

Wat betreft die verdwijningen en andere mensenrechtenschendingen, die anno 2010 nog steeds aan de orde zijn in Tsjetsjenië, is Rusland een groot aantal keren gekapitteld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. [21]

HUISVERBRANDINGEN ALS COLLECTIEVE STRAF

Als collectieve straffen waren reeds genoemd de willekeurige arrestaties in dorpen.

Genoemd dient echter ook de huisverbrandingen van mensen, van wie verondersteld wordt, dat hun familieleden wellicht behoren tot het Tsjetsjeens verzet. Deze praktijken hebben al een groot aantal Tsjetsjeense families dakloos gemaakt. [22]

C INGOESJETIE

Ook in Ingoesjetië, waar eenzelfde strijd woedt tussen het Russische leger/  Veiligheidstroepen en aan de andere kant het verzet, worden door Rusland dezelfde praktijken toegepast: Willekeurige arrestaties, verdwijningen, folteringen, buitengerechtelijke executies. [23]

D MENSENRECHTENSCHENDINGEN EN OORLOGSMISDADEN TSJETSJEENS VERZET

Zoals reeds bekend en door mij opgemerkt, heeft het Tsjetsjeens verzet zich in de loop der jaren eveneens schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Er is sprake van aanslagen op Russische burgerdoelen, foltering en executies van krijgsgevangenen, aanslagen op en ontvoeringen van bestuursfunctionarissen in dienst van de Tsjetsjeense regering en ontvoeringen. [24]

Hoewel dit grotendeels reactie is op de grootschalige Russische mensenrechtenschendingen, is het, afgezien van de inhumaniteit, geen rechtvaardiging.  

Burgers dienen in een conflict te allen tijde te worden ontzien en krijgsgevangenen humaan behandeld. Bovendien is het volgens het Internationaal Recht niet toegestaan, het ene onrecht te beantwoorden met het andere.

EPILOOG:

Het is evident, dat de recente aanslagen op de metro in Rusland in alle opzichten verwerpelijk zijn. Echter dient nadrukkelijk gesteld te worden, dat een en ander, hoe verwerpelijk ook, de resultante is van jarenlange Russische onderdrukking en ernstige oorlogsmisdaden, die slechts als vuile oorlog tegen de Tsjetsjeense burgerbevolking en die van haar buurlanden kan worden aangeduid.

Hiervoor is helaas veel te weinig media-aandacht.

Zolang het grootschalige Russische geweld doorgaat, zal het verzet, naast de volgens Internationaal Recht gerechtvaardigde militaire aanvallen op het Russische leger, de aanslagen op Russische burgerdoelen continueren. Het is aan de EU, op Rusland politieke druk uit te oefenen, deze vuile oorlog te beëindigen.

(Uitpers nr. 120, 11de jg., mei 2010) 

NOTEN:

[1]

WIKIPEDIA

KAUKASUS EMIRAAT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaukasus_Emiraat

[2]

DE TIJD

29-3-2010

”EMIRAAT VAN KAUKASUS EIST AANSLAGEN MOSKOU OP”

http://www.tijd.be/nieuws/buitenland/Emiraat_van_Kaukasus_eist_aanslagen_Moskou_op.8899049-439.art

WEBSITE TJSETSJEENS VERZET

31-3-2010

”DOKKA ABU USMAN: MOSCOW METRO ATTACK IS A RETRIBUTION FOR RUSSIAN CRIMES IN THE CAUCASUS”

http://www.kavkaz.tv/eng/content/2010/03/31/11760.shtml

VRANCKX: BLOEDBAD IN INGOESJETIE

VRIJDAG 12 FEBRUARI 2010

http://www.tv-visie.be/inhoud/belgie/vranckx-bloedbad-in-ingoesjetie_35435/

http://www.tv-visie.be/inhoud/belgie/vranckx-bloedbad-in-ingoesjetie_35435/

[3]

Nadrukkelijk dient gesteld te worden, dat van aanslagen alleen sprake is bij militaire aanvallen op burgers, die verboden zijn door het Internationaal Recht

Militaire aanvallen echter op combatanten [militairen en strijders], in casu hier het Russische leger, zijn internationaalrechtelijk gelegitimeerd.

Zie ook Principe 7, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

”…………………………Attacks shall be directed solely against military objectives.”

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/basic-rules-ihl-311288

[4]

VERKLARING KAUKASUS EMIRAAT BIJ DE AANSLAG DD 27-11-2009 OP DE NEVSKY EXPRESS

”Caucasian Mujahideen reported successful sabotage operation against the ‘Nevsky Express’

dd 2-12-2009

Bron:

http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2009/12/02/11221.shtml

NOS NIEUWS

”TREINONGELUK RUSLAND WAS AANSLAG”

27-11-2009

http://nos.nl/artikel/100105-treinongeluk-rusland-was-aanslag.html

[5]

Vernietiging van Moskeen en het doden van spirituele leiders tijdens de Sovjet-Unie

” In de tijden van de Sovjet-Unie, waar religie tegen de grondbeginselen van het socialisme inging, werd de islamitische cultuur met grof geweld bestreden. Moskeeën werden vernietigd en de spirituele leiders werden vermoord. ”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjetsjeni%C3%AB#De_jaren_negentig

[6]

Etnische zuiveringen in 1944 onder Stalin

De bevolking werd in 1957 gerepatrieerd onder president Chroetsjov

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nikita_Chroesjtsjov]

Hun huizen en bezittingen waren echter grotendeels ingenomen door naar Tsjetsjenië verhuisde Russen en de gerepatrieerden werden slachtoffer van grove discriminatie, hetgeen leidde tot grote spanningen tussen de Russen en de autochtone Tsjetsjenen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjetsjeni%C3%AB#De_jaren_negentig

Zie ook:

WIKIPEDIA

TSJETJSENIE, DE JAREN NEGENTIG

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjetsjeni%C3%AB#De_jaren_negentig

[7]

Zie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjetsjeni%C3%AB#De_jaren_negentig

[8]

”The non-Chechen population of Ichkeria left the republic due to criminal elements and faced with indifferent government.’

Zie

http://en.wikipedia.org/wiki/Dzhokhar_Dudayev#cite_note-1

”Yet the Russian authorities were not worried at all about the plight of the Russian-speakers, which was included on the list of reasons for the military operation only at the last moment, in the form of a propaganda trick. For years and years no one remembered the Russians, and only when the tanks needed to be rolled in did Moscow start talking about how bad things must be for the “compatriots” in Chechnya. ”

The Prague Watchdog

”Chechya. Forget it”

By Andrei Babitsky

5-1-2010

http://www.watchdog.cz/index.php?show=000000-000024-000004-000019&lang=1

[9]

WEBSITE TSJETSJEENS VERZET

http://www.kavkazcenter.com/eng/

VOLKSKRANT

25-1-1995

”TSJETSJENIË DREIGT NOORD-IERLAND VAN RUSSISCHE FEDERATIE TE WORDEN.

VAL GROZNY MAAKT GEEN EINDE AAN STRIJD”

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article627681.ece/Tsjetsjenië_dreigt_Noord-Ierland_van_Russische_federatie_te_worden_Val_Grozny_maakt_geen_einde_aan_strijd

VOLKSKRANT

8-2-1995

”LEGERLEIDING LIJKT VERLIES GROZNY TE AANVAARDEN”

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article629257.ece/Legerleiding_Tsjetsjenië_lijkt_verlies_Grozny_te_aanvaarden

”Als Rusland in de zomer al zijn aandacht stort op de verkiezingen, zien de rebellen hun kans. Op de avond van de inauguratie van Jeltsin, na zijn verkiezingsoverwinning, voor zijn tweede ambtstermijn, verslaan de rebellen de federale troepen bij Grozny. Met het verlies van Grozny, stuurt Jeltsin de populaire generaal Aleksandr Lebed voor onderhandeling naar Chasavjoert, hier wordt een staakt-het-vuren getekend, waarmee de eerste Tsjetsjeense oorlog ten einde komt. Wat echter niet wil zeggen dat Rusland de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië accepteert. Toch werd Tsjetsjenië de facto onafhankelijk.”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjetsjeni%C3%AB#De_jaren_negentig

[10]

VOLKSKRANT

17-2-2002

”OORLOG IN TSJETSJENIË LAAT ZICH NIET VERHULLEN”

Zie

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article160188.ece/Oorlog_in_Tsjetsjenië_laat_zich_niet_verhullen

”Aangezien Basajev de rechtstreekse confrontatie met Maschadov niet aandurft, besluit hij eerst de islamitische revolutie te ontketenen in de aangrenzende republiek Dagestan, waarna hij hoopt in Tsjetsjenië te worden ontvangen als ware volksheld. Alles loopt echter anders; Basajev en zijn aanhangers worden bij hun invasie van Dagestan in augustus 1999 genadeloos verslagen door de Russen. Niet alleen de islamitische revolutie is hiermee mislukt, maar de gevolgen blijken van grotere aard als voor de tweede keer de Russische troepen naar Tsjetsjenië worden gestuurd.”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjetsjeni%C3%AB#De_jaren_negentig

[11]

Aanslagen Tsjetjseens verzet:

Dubrovka Theatergijzeling in Moskou:

”Op 23 october 2002 viel een groep van zwaar bewapende Tsjetsjeense mannen en vrouwen net na de pauze van de Russische musical Nord Ost de zaal van het theater binnen. De aanwezigen dachten aanvankelijk nog dat het in de lucht schieten bij de show hoorde, maar ze werden daarop gedwongen op de grond te gaan liggen. De gijzelnemers van die Theatergijzeling in Moskou eisten de terugtrekking van de Russische troepen.”

Zie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Tsjetsjeense_Oorlog

Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubrovka-theatergijzeling_in_Moskou

[12]

De zogenaamde Kadyrovstsy, die officieel zijn opgeheven in 2006, maar de facto nog het land controleren en verantwoordelijk zijn voor het leeuwedeel aan mensenrechtenschendingen

Zie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kadyrovtsy

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Tsjetsjeense_Oorlog

[13]

REFUGEES AND DIASPORA

MENSENRECHTENORGANISATIE CHENCHYA ADVOCACY NETWORK

Introduction:
After more than a decade of war and lawlessness, hundreds of thousands of Chechens have left Chechnya and moved to other parts of Russia, the former Soviet Union and other countries. Spontaneous outmigration peaked, not surprisingly, during the bloodiest phases of the two wars, but the overwhelming majority of these internally displaced persons or IDPs went to Ingushetia, other parts of Russia or simply safer locations within Chechnya”
 
Zie

http://www.chechnyaadvocacy.org/refugees.html

[14]

Zie voor Veiligheidstroepen, noot 12

[15]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Achmat_Kadyrov

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aloe_Alchanov

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramzan_Kadyrov

Zie voor Veiligheidstroepen, noot 12

[16]

AMNESTY INTERNATIONAL

TSJETSJENIË:

MENSENRECHTEN GROOTSCHALIG GESCHONDEN

http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/4194

[17]

AMNESTY INTERNATIONAL

TSJETSJENIË:

MENSENRECHTEN GROOTSCHALIG GESCHONDEN

http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/4194

[18]

MENSENRECHTENENCYCLOPEDIE AMNESTY INTERNATIONAL

”VERDWIJNINGEN”

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1661

[19]

Artikel 33, 4e Conventie van Geneve

”Art. 33. No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/6756482d86146898c125641e004aa3c5

[20]

Human Rights Watch

“Welcome to Hell”
Arbitrary Detention, Torture, and Extortion in Chechnya

october 2000

http://www.hrw.org/legacy/reports/2000/russia_chechnya4/

[21]

”In almost all of the 115 rulings, the court concluded that Russia was responsible for extrajudicial executions, torture, and enforced disappearances, and that it had failed to investigate these crimes.”

Human Rights Watch

27-9-2009

”Who will tell me what happened to my son ? ”

http://www.hrw.org/en/reports/2009/09/28/who-will-tell-me-what-happened-my-son-0

[22]

HUMAN RIGHTS WATCH RAPPORT

2-7-2009

”WHAT YOUR CHILDREN DO WILL TOUCH UPON YOU”

PUNITIVE HOUSE BURNING IN CHENCHYA

http://www.hrw.org/en/node/84188/section/1

[23]

HUMAN RIGHTS WATCH RAPPORT

”AS IF THEY FELL FROM THE SKY”

29-6-2008

http://www.hrw.org/en/node/62157/section/1

[24]

ABUSES BY CHENCHEN FORCES

http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/eca/chechnya/unchr-chechnya-03.htm#P124_21535

BRON:

HUMAN RIGHTS SITUATION IN CHECHNYA

Human Rights Watch Briefing Paper to the 59th Session of the UN Commission on Human Rights
April 7, 2003

http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/eca/chechnya/index.htm

II

NOOT 2

HERDENKING 11 SEPTEMBER: EENZIJDIGE MORELE

VERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM

[2]

UITPERS.BE

HERDENKING 11 SEPTEMBER: EENZIJDIGE MORELE

VERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM

ASTRID ESSED

OCTOBER 2010

https://www.uitpers.be/herdenking-11-september-eenzijdige-morele-verontwaardiging-geen-hand-in-eigen-boezem/
1 Oktober 2010  Astrid Essed

“De beschaving van een land valt af te meten aan de wijze, waarop met de tegenstanders wordt omgegaan”.
 
De eenzijdige morele verontwaardiging bij de 11 septemberherdenkingen is zeer stuitend.
Wel een herdenking voor 11 september, terwijl alle door Amerikaanse, Britse en andere troepen gepleegde oorlogsmisdaden in Afghanistan en Irak, waarbij  duizenden burgerslachtoffers zijn gevallen, buiten schot blijven .
 
Om bovendien een verklaring te vinden voor de uiteraard zeer verwerpelijke 11 september aanslagen, moet gekeken worden naar  de historische achtergronden van het Amerikaanse politiek-militaire optreden en het decennialang door de VS gepleegde onrecht. Dat wekt de indruk, alsof Afghaanse en Iraakse burgerslachtoffers minder worden gewogen.
 
COMMENTAAR:
 

Dit jaar, op 11 september, heeft opnieuw de jaarlijkse Amerikaanse herdenking van de 11 septemberaanslagen plaatsgevonden. Het inhumane karakter van deze aanslagen op burgerdoelen [hierbij refereer ik aan de Twin Towers] is zonder meer evident. Opvallend is echter, dat er zelden wordt ingegaan op de oorzaken, die hiertoe geleid hebben, noch zijn er  tot op heden geen harde bewijzen voor de betrokkenheid van de militante organisatie Al Qaeda bij 11 september. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het inhumane karakter van de aanslagen als zodanig en het alleszins legitieme karakter van de doelstellingen van een organisatie als Al Qaeda

ONDERSCHEID TUSSEN GEPLEEGDE DAAD EN  DOELSTELLINGEN: 


Wanneer er sprake is van betrokkenheid van Al Qaeda, waarvan tot nu toe nog steeds de harde bewijzen ontbreken [1], dient te worden gesteld, dat haar doelstellingen niet alleen alleszins redelijk zijn, maar bovendien legitiem. Zo heeft Al Qaeda grote bezwaren tegen de Amerikaanse steun aan de op dat moment 34 jaar durende Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden [2] met daaraan inherent [zoals bij alle bezettingen ter wereld], onderdrukking, vernederingen en ongestraft gepleegde Israëlische schendingen van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht. [3]

Oorlogsmisdrijven dus.

Verder richt[te] Al Qaeda haar pijlen op de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in Saudi-Arabie en de Golfstaten, waardoor de respectievelijke repressieve regimes intact werden en worden gehouden.

In het verlengde van  Al Qaeda worden verzetsorganisaties als Hamas, Hezbollah, Tsjetsjeense militanten en anderen [4] ongenuanceerd als ”terroristisch” aangeduid, met voorbijgaan aan het feit, dat zij volgens het Internationaal Recht het recht hebben, zich te verzetten tegen de legers van de respectievelijke bezettingsmachten. Uiteraard is daarbij iedere aanval op burgers en/of burgerdoelen illegaal en inhumaan. Zelden echter maken de Westerse media er melding van, dat deze organisaties ook regelmatig militaire aanvallen richten tegen het Israëlische of Russische leger.

ACHTERGRONDEN 11 SEPTEMBER:

 Om licht te werpen op de aanslagen van 11 september, zonder ze uiteraard op enige wijze, te vergoelijken, dienen achtergronden bekeken te worden. En die achtergronden zijn vooral gelegen in het politiek-militaire optreden van de VS als Supermacht, vanaf het eind van de Tweede Wereldoorlog.

Inherent aan  de positie van iedere Supermacht [of deze nu de VS, de Sovjet Unie of wellicht in de toekomst China heet] is het op grote schaal domineren van de wereld, op zowel politiek, economisch als militair gebied. Gezien deze machtige positie is het echter voor de slachtoffers van een dergelijke politiek, vrijwel onmogelijk, recht te verkrijgen, wanneer er sprake is van gepleegd onrecht. 

Niet alleen roept dat terecht grote woede op, bovendien heeft iedere bevrijdingsbeweging of organisatie het recht, zich te verdedigen tegen het keer op keer straffeloos begaan onrecht.

Criterium is uiteraard, dat burgers en burgerdoelen onder geen enkele onstandigheid doelwit mogen worden van een militaire aanval. Volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is dat immers verboden en daaraan dienen alle partijen zich aan te houden, zowel [bezettings]legers als militante verzetsorganisaties [5].

Aan de andere kant kan die Supermacht [of over het algemeen het machtige Westen] vrijwel straffeloos [oorlogs] misdrijven plegen, zonder daarvoor daadwerkelijk ter verantwoording te worden geroepen.

Een greep uit de geschiedenis van ongestrafte Amerikaanse oorlogsmisdaden: de atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki, die gezamenlijk aan meer dan 300.000 burgers het leven gekost hebben. Pijnlijk is, dat de Japanse oorlogsmisdadigers wel zijn berecht voor het Tokyo Tribunaal [6] en terecht, maar de Amerikanen [als overwinnaars] buiten schot bleven.

Andere voorbeelden [de rij is lang, dus hieruit ”een keur”] zijn de massale bombardementen op Cambodja en de napalm en Agent Orange bombardementen op Vietnam, de clusterbombardementen op Irak in de Eerste Golfoorlog en de clusterbombardementen tijdens de Kosovo oorlog. Duizenden en nog eens duizenden burgerslachtoffers waren het gevolg.

Ook moet genoemd worden de militaire en politieke steun aan militaire dictaturen zoals in Zuid-Amerika [Chili, Argentinie], de Filippijnen en de steun aan repressieve regimes in de Derde Wereld en het Midden-Oosten [7].

Veel kwaad bloed heeft terecht bij de militanten in het Midden-Oosten gezet de jarenlange steun aan bezettingsmacht Israël. Hiermee zijn de VS in grote mate verantwoordelijk geworden voor het aan de bezette Palestijnse burgerbevolking aangedane leed.

TERRORISME

NIET HET KWAAD, MAAR DE REACTIE OP HET KWAAD

Uit de geschiedenis van het decennialang door de VS gepleegd onrecht, dat zich in het bijzonder toespitste op militaire betrokkenheid in het Midden-Oosten [Eerste Golfoorlog, politieke en militaire steun aan bezettingsmacht Israel, etc], valt dan ook 11 september te verklaren, zonder het in enigerlei opzicht te vergoelijken .

Het ”terrorisme” [militaire aanvallen op burgers dus!] is dan ook niet ”het Kwaad” op zich, maar de reactie op ”het Kwaad”. In casu het politiek-militaire Amerikaanse optreden. Het feit, dat de 11 september aanslagen afkomstig zijn van een of meerdere organisaties uit het Midden-Oosten, hangt uiteraard direct samen met de reeds genoemde VS betrokkenheid aldaar. 

Overigens dient bij door Supermachten gepleegde oorlogsmisdrijven en mensenrechtenschendingen, de even kwalijke rol van de voormalige Sovjet Unie niet vergeten te worden. Een rol, die door erfgenaam en opvolger de Russische Federatie wordt voortgezet in o.a. de vuile oorlog in Tsjetjsenie en buurlanden [8].

WAR ON TERROR

Gesteld kan worden, dat bij het voeren van de zogenaamde ”war on terror’ mensenrechten op grote schaal zijn geschonden, zowel met betrekking tot de door de VS gevoerde oorlogen in Afghanistan en Irak, als betreffende de behandeling van echte of vermeende terreurverdachten

Amnesty International en Human Rights Watch hebben vooral over de behandeling van terreurverdachten, de foltermethodes van de CIA, de geheime CIA gevangenissen en kampen zoals Guantanamo Bay en anderen uitgebreid gedocumenteerd [9].

AANVALLEN OP AFGHANISTAN EN IN DIENS VERLENGDE, OP IRAK:

Bij zowel de aanvallen op Afghanistan en Irak en gedurende de daarop volgende bezettingen, is er sprake geweest van ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Ik noem de grootschalige bombardementen met clusterbommen, die duizenden burgerslachtoffers hebben gekost. Verder de liquidaties van Taliban en Al Qaeda leiders of activisten, die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht. Het gedogen door de VS van door de Noordelijke Alliantie gepleegde oorlogsmisdaden in Afghanistan.

BEHANDELING ECHTE OF VERMEENDE TERREURVERDACHTEN

Berucht is het kamp Guantanamo Bay, waar tot op de dag van vandaag 226 gevangenen vastzitten zonder vorm van proces. Hun ”overbrenging” naar Guantanamo Bay was inhumaan en vernederend [geketend, met kappen over het gezicht], hun ”verblijf” eveneens inhumaan [in kooien en geketend, zodra zij uit hun ”kooi” kwamen]. Nu is komen vast te staan, dat de CIA zich schuldig gemaakt heeft aan een vorm van foltering, waterboarding, waarvoor officieel permissie was gegeven door de voormalige president Bush. Behalve Guantanamo Bay is ook Baghram [in Afghanistan] een berucht kamp.

ANTI-TERREURMAATREGELEN WERELDWIJD

Onder dekking van 11 september zijn onder het mom van ”terrorisme”  door een groot aantal landen anti-terreurmaatregelen genomen, die op zeer gespannen voet met de mensenrechten staan

Niet in de laatste plaats, doordat het begrip ”terroristische misdrijven” zodanig is verruimd, dat daaronder eveneens vreedzaam verzet zou kunnen ressorteren. Zie voor Nederland o.a. de tussen 2004 en de eerste helft van 2007 genomen anti-terreurmaatregelen [10]. Bij deze anti-terreurmaatregelen [zowel in Nederland als internationaal] is er sprake van ernstige beperkingen en schendingen van de rechten van de verdachte [11]. Dit kan leiden tot oneerlijke processen [12].

Daarnaast is er in de loop der tijden sprake geweest van zowel door de VS als West-Europa verrichte uitzettingen van terreurverdachten naar landen en gebieden, waar sprake is van een gerede kans op foltering [13]. Dit is verboden volgens het Anti-folterverdrag, nog los van de aperte inhumaniteit [14].

EPILOOG

Samenvattend kan gesteld worden, dat om een verklaring te vinden voor 11 september, de historische achtergronden van het Amerikaanse politiek-militaire optreden en het door de VS gepleegde onrecht, nadrukkelijk moeten worden meegenomen .

Ook de selectieve verontwaardiging is zeer stuitend. Wel een herdenking voor 11 september, terwijl alle door Amerikaanse, Britse en andere troepen gepleegde oorlogsmisdaden in Afghanistan en Irak, waarbij in het geheel duizenden burgerslachtoffers zijn gevallen, buiten schot blijven. Dat wekt, afgezien van de morele ongeloofwaardigheid, de indruk, alsof Afghaanse en Iraakse burgerslachtoffers minder worden gewogen.

Terecht zet dat kwaad bloed en verscherpt dat de tegenstellingen in deze wereld, al weet president Obama er een schoonklinkende, maar in feite niet fundamenteel andere, draai aan te geven [15]. De enige weg naar vrede is het herstel van de gerechtigheid. Naast de onmiddellijke beëindiging van de Israëlische bezetting in de Palestijnse gebieden, die nog expliciet door de VS en impliciet door de EU wordt gesteund, dient er een eind gemaakt te worden aan de Amerikaanse bezettingen in Afghanistan en Irak.

Daarnaast dienen door de VS, Groot-Brittannië en andere landen gepleegde oorlogsmisdrijven [en uiteraard ook die van militanten als de Taliban] vervolgd en berecht te worden. Problemen als uitbuiting en armoede, waarvan het Westen en de in het Midden-Oosten aanwezige elites profiteren, dienen te worden aangepakt. Uiteraard geldt dit mondiaal [voor de gehele Derde Wereld]. Gebeurt dat niet en laat men het onrecht in stand, dan zal de zaak verder escaleren en is een tweede 11 september niet uitgesloten

(Uitpers nr. 124, 12de jg., oktober 2010)

Voetnoten:

[1] ”Als directe aanleiding tot de aanval is aangevoerd de echte of vermeende betrokkenheid van Osama bin Laden bij de WTC aanslagen en de mede-betrokkenheid van de Taliban-regering in Afghanistan. Opvallend echter is het feit, dat er  tot op heden geen op harde feiten gebaseerd aantoonbaar bewijs is geleverd is voor een eventuele betrokkenheid van Osama bin Laden, laat staan de Taliban-regering.
……..
………
 
Deze indruk werd nog bevestigd door de stelselmatige weigering van de toenmalige Nederlandse premier Kok, zowel aan het Parlement als de fractievoorzitters van de grote partijen inzage te geven in het aan de NAVO-ministers overhandigde Amerikaanse bewijsmateriaal.”
 
BRON
UITPERS
ASTRID ESSED
MAART 2008
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
 
https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943
 
[2] ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN:
 
”Zoals bekend is er nu reeds sprake van een bijna 42 jaar durende bezetting van de Palestijnse gebieden [de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [5], ondanks de in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israël opriep, zich terug te trekken uit de in de juni-oorlog veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.

Iedere bezetting ter wereld [dus ook de Israëlische] kent onderdrukking, vernederingen, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Daarop is terecht Palestijns verzet gekomen, in de vorm van internatioaalrechtelijk gelegitimeerde militaire aanvallen op het Israëlische bezettingsleger en illegale en illegale militaire [zelfmoord] aanvallen op Israëlische burgers en burgerdoelen [6].

 
UITPERS
JUNI 2009
ASTRID ESSED
DURBAN II/COMMENTAAR OP WESTERSE HOUDING NAV REDEVOERING PRESIDENT AHMADINEJAD
 
https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2378
 
 
[3] ”7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.
 
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS
 
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/basic-rules-ihl-311288
 
 
[4] UITPERS
JULI-AUGUSTUS 2006
ASTRID ESSED
HAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOT PALESTIJNSE REGERING
 
https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1384
 
EKUDOS
ASTRID ESSED
ZELFMOORDAANSLAGEN METRO MOSKOU: VERWERPELIJK, MAAR REACTIE OP RUSSISCHE VUILE OORLOG
 
http://www.ekudos.nl/artikel/241586/zelfmoordaanslagen_metro_moskou_verwerpelijk_maar_reactie_op_russische_vuile_oorlog_
 
 [5] INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT
 
”7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.
 
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS
 
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/basic-rules-ihl-311288
 
[6] WIKIPEDIA
 
HET TOKYO TRIBUNAAL
 
”The defense argued that Allied Powers’ violations of international law, including the atomic bombings of Japan, should be examined. The tribunal ignored this argument and thus left the door open for later criticism that the trials had merely carried out “victors’ justice.”
 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Military_Tribunal_for_the_Far_East
 
Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Proces_van_Tokio
 
 
[7] 11 september/Oorzaken
”In die positie heeft de VS evenals de voormalige Sovjet-Unie zich schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, o.a. in de Korea- en Vietnam-oorlog, de massale bombardementen op Cambodja in 1970, de bombardementen op Servië dd 1999 en de twee Golfoorlogen en de oorlog met Afghanistan, met als gevolg tienduizenden burgerdoden. [3]

Een ander ernstig aan de VS te verwijten aspect is de structurele voormalige steun aan Zuid-Amerikaanse dictaturen zoals o.a. het voormalige Cuba onder dictator Batista, het Argentijnse regime onder Videla, gekenmerkt door de vele verdwijningen, en Nicaragua onder dictator Somoza. Ook heeft de VS reeds voor WO II een reputatie opgebouwd in militaire interventies ten gunste van plaatselijke dictatoren in Zuid-Amerika. ”

UITPERS
JULI-AUGUSTUS 2009
ASTRID ESSED
OBAMA REDEVOERING IN CAIRO/SCHOONKLINKEND, MAAR GEBREK AAN FUNDAMENTEEL RESPECT VOOR HET INTERNATIONAAL RECHT EN HUMANITAIRE WAARDEN
 
https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2433

[8] EKUDOS
ASTRID ESSED
ZELFMOORDAANSLAGEN METRO MOSKOU: VERWERPELIJK, MAAR REACTIE OP RUSSISCHE VUILE OORLOG
 
http://www.ekudos.nl/artikel/241586/zelfmoordaanslagen_metro_moskou_verwerpelijk_maar_reactie_op_russische_vuile_oorlog_
 
 
[9] ZIE VOOR DOCUMENTATIE OVER WAR ON TERROR EN ANTI-TERRORPOLICY
 
HUMAN RIGHTS WATCH [COUNTERTERRORISM]
 
http://www.hrw.org/en/category/topic/counterterrorism
 
US
CIA REPORT SHOWS NEED FOR INVESTIGATION OF TORTURE AND ABUSE
 
http://www.hrw.org/en/news/2009/08/24/us-cia-report-shows-need-investigation-torture-and-abuse
 
USA
INVESTIGATE THOSE RESPONSIBLE FOR AUTHORIZING TORTURE
 
http://www.hrw.org/en/news/2009/04/16/us-investigate-those-responsible-authorizing-torture
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ACCOUNTABILITY FOR TORTURE
QUESTIONS AND ANSWERS
 
http://www.hrw.org/en/news/2009/05/13/accountability-torture
 
GHOST PRISONER
TWO YEARS IN SECRET CIA DETENTION
 
http://www.hrw.org/en/reports/2007/02/26/ghost-prisoner
 
AMNESTY INTERNATIONAL
 
http://www.amnesty.org/en/campaigns/counter-terror-with-justice
 
[10] EJURE
ANTI-TERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE OVERHEID VANAF 2004 T/M EERSTE HELFT 2007
ASTRID ESSED
 
http://www.ejure.nl/page=5/articles/dossier_id=69/id=256/show.html
 
 
[11] EJURE
ANTI-TERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE OVERHEID VANAF 2004 T/M EERSTE HELFT 2007
ASTRID ESSED
 
http://www.ejure.nl/page=5/articles/dossier_id=69/id=256/show.html
 
B BOHLER: CRISIS IN DE RECHTSSTAAT. UITGEVERIJ DE ARBEIDERSPERS
AMSTERDAM 2004
 
[12] UITPERS
JANUARI 2007
ASTRID ESSED
HET PIRANHA PROCES TAV SAMIR A EN MEDEVERDACHTEN
 
https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1539
 
[13] UITZETTING TERREURVERDACHTEN NAAR LANDEN OF GEBIEDEN MET EEN FOLTERINGSRISICO
 
RAPPORT HUMAN RIGHTS WATCH
”STILL AT RISK”
 
http://www.hrw.org/en/reports/2005/04/14/still-risk
 
[14] ARTIKEL 3, ANTI FOLTERVERDRAG
 
Article 3
1. No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
 
 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm
 
[15] UITPERS
JULI-AUGUSTUS 2009
ASTRID ESSED
OBAMA REDEVOERING IN CAIRO/SCHOONKLINKEND, MAAR GEBREK AAN FUNDAMENTEEL RESPECT VOOR HET INTERNATIONAAL RECHT EN HUMANITAIRE WAARDEN
 
https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2433

EINDE ARTIKEL

III

NOOT 3

EU MISDADEN

[3]

AAN DE GRENS TUSSEN WIT-RUSLAND EN

POLEN/DE EU IN HAAR NAAKTE ONMENSELIJKHEID

ASTRID ESSED

27 NOVEMBER 2021

ZIE OOK

HUMANITAIRE CRISIS POLEN/WIT RUSLAND EN DE

EU ONMENSELIJKHEID/VERVOLG

ASTRID ESSED

30 NOVEMBER 2020

Reacties uitgeschakeld voor De Oekraine Tragedie/Poetin en het Westen/Een Mooi Stel voor de Bokkenwagen!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.