Burgemeester hekelt politiek activisme/Burgemeester als verlengstuk inhumaan asielbeleid/Reactie op At5

 

 

BURGEMEESTER HEKELT POLITIEK ACTIVISME/BURGEMEESTER ALS VERLENGSTUK
INHUMAAN ASIELBELEID/REACTIE OP AT5
‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary
Quote Malcolm X
INLEIDING
Geachte lezers,
Over het inhumane asielbeleid heb ik reeds uitgebreid geschreven  en vooral de dramatische
gevolgen daarvan, de positie van de uitgeprocedeerde asielzoekers, met wie op een
schandalige wijze wordt gesold.
Het gaat hier om mensen, die niet kunnen terugkeren naar hun land vanwege de onveilige
en oorlogssituatie en toch, omdat ze uitgeprocedeerd zijn, in Nederland voor geen enkele basis
voorziening, ook niet de meest elementaire zoals een dak boven je hoofd of
de eerste levensbehoeften, in aanmerking komen.
Niet alleen in strijd met Internationale Verdragen [zoals artikel 11, Internationaal Verdrag inzake Economische, 
Sociale en Culturele Rechten] waar Nederland zogenaamd
zo’n respect voor heeft, maar vooral een fundamentele schending van de universele humanitaire
waarden als recht op veiligheid en vrijwaring van armoede.
En in strijd met alle beschavings en fatsoensregels.
Want deze groep moet maar zien op straat te overleven.
Sinds de Tentenamp acties in Ter Apel , de Notweg en Koekamp Den Haag  is
deze groep echter niet onzichtbaar meer, maar vraagt op strijdbare wijze aandacht voor
hun inhumane situatie.
Daarbij gesteund door solidaire hulpverleners, vrijwilligers en politiek gemotiveerde activisten.
De enige reactie van de kant van de Overheid is aandringen op terugkeer  en de botte
reactie van Staatssecretaris Teeven van Justitie, dat ”je geen verblijfsvergunning krijgt
Ontruimingen met harde hand volgden op de
Tentenkamp acties, maar de strijd ging door.
Gewonnen was, dat de vluchtelingen nu niet meer onzichtbaar waren
Maar het gesol ging door.
Wat Amsterdam betreft, kwamen de vluchtelingen terecht
in de door politieke activisten gekraakte Vluchtkerk
en in Den Haag in het [eveneens gekraakte] Vluchthuis.
In Amsterdam begon een ware ”vluchttocht”, verdreven uit de Vluchtkerk , naar het Vluchtkantoor, daarna
naar de Vluchtflat  en tenslotte naar de Vluchtbajes
Iedere keer, wanneer de groep werd verdreven, werd door activisten een nieuwe ruimte gekraakt, waar ze
tijdelijk onderdak kregen.
De enige rol, die burgemeester van der Laan daarbij speelde was bemiddeling, dat zij op een locatie
enige tijd mochten blijven, de ”meest kwetsbaren” individuele hulp te bieden  [waarmee geen
elementaire rechten aan de rest werd geboden en de groep dreigde uiteen te vallen, wat het protest
verzwakte]
Ondertussen bleef hij in zijn ”brief aan de Raad en gebruikers  St Josephkerk” [De Vluchtkerk]
hameren op de optie van terugkeer.
Terwijl de mensen juist NIET terugkunnen vanwege de onveilige en oorlogssituatie!
Uiteindelijk was de burgemeester wel bereid, Gemeentelijke Opvang te bieden aan de groep,
die de Vluchtflat moest verlaten in de vorm van de zogenaamde ‘‘Vluchtbajes” of ”Vluchthaven’‘ ,
gevestigd in het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat, maar onder voorwaarde
dat zij bereid moesten zijn, eventueel ”mee te werken aan hun terugkeer”
Een duivels dilemma voor de vluchtelingen, die zo wel de nodige hulp kregen, maar werden gechanteerd,
de strijd voor de opbouw van een veilig bestaan in Nederland op te geven of op zijn zachtst gezegd
te ondergraven.
Chantage immers
Wil je niet meewerken aan je terugkeer [naar misery] dan krijg je geen opvang.
Ik noem dat vuile politiek, waarbij DE BURGEMEESTER misbruik maakt van de wanhopige
positie van de meest kwetsbaren en zich zo schuldig maakt aan elementaire mensen
rechtenschendingen.
En niet te vergeten, dat hij tevens verantwoordelijk is voor de ontruiming van Tentenkamp Notweg
en zo een rechtvaardige strijd wilde breken [wat hem niet is gelukt]
Het aanbod voor de ”Vluchthaven” geldt trouwens maar voor zes maanden, zoals in een weerzinwekkend
DEMONSTRATIE VOOR DE AMBTSWONING VAN BURGEMEESTER VAN DER LAAN-
BURGEMEESTER HEKELT POLITIEKE ACTIVISTEN
´´THEY ARE NOT MY FRIENDS´´
De groep van 159 [de oorspronkelijke Vluchtkerk-mensen] die bij Vluchtelingenwerk stond
geregistreerd, kon terecht in de Vluchtbajes [Vluchthaven], maar anderen, die ook uitgeprocedeerd
werden, vielen buiten de boot.
Zij kwamen in de gekraakte Vluchtgarage in Amsterdam Zuid-Oost terecht, waar het Stadsdeel Zuid-Oost
In een brief aan Stadsdeelraad Zuid-Oost heb ik daartegen geprotesteerd.
Dit protest kwam ook van andere individuen en Stadsdeelraadsfracties Zuid Oost als D´66 en
de Christen-Unie.
Omdat de situatie zo langzamerhand onhoudbaar geworden is  protesteerden de vluchtelingen
met solidaire activisten, die hen op allerlei wijzen ondersteunden, op 2 maart bij de Ambstwoning
van de burgemeester voor humane omstandigheden.
Bij die gelegenheid verscheen de burgemeester, hield weer zijn halfslachtige verhaal, dat hij
wilde kijken naar individuele hulp en verbetering van de omstandigheden in de Vluchtgarage, maar dat
hij zich verder niet wilde en kon inzetten voor de meest fundamentele rechten van deze uitgeprocedeerden,
het recht op veiligheid.
Duidelijk een ¨niet geslaagde, poging, ´´activisten´´ tegen de vluchtelingen uit te spelen 
Ik vind het gotspe uit de mond van de man, die de guts had gehad, weerloze tentenkamp vluchtelingen
Daarom heb ik op AT5 onderstaande reactie geplaatst
Astrid Essed
REACTIE
BURGEMEESTER VERLENGSTUK INHUMAAN ASIELBELEID
Ten onrechte zegt de burgemeester ‘er voor de vluchtelingen te zijn” en trekt van leer trekt tegen
”de politieke activisten”, die wel voor vluchtelingenrechten opkomen.
Het betreft hier uitgeprocedeerde vluchtelingen, die vanwege de onveilige en oorlogssituatie
niet terug kunnen naar hun land van herkomst en toch op geen enkele basisvoorziening [een dak
boven je hoofd, voedselvoorziening] behalve spoedeisende medische hulp, recht hebben.
Deze groep, waarvan velen jarenlang op straat moesten overleven, is in opdracht van Van der Laan eerst
ontruimd [Tentenkamp Notweg] en stond weer op straat. Het waren de ”politieke activisten” die keer
op keer locaties voor hen hebben gekraakt [Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtflat en tenslotte nu Vluchtgarage]
waar zij iedere keer weer uit werden verjaagd.
Het enige, dat de burgemeester gedaan heeft, is steeds hameren op terugkeer en ze de Vluchtbajes aanbieden onder voorwaarde, dat zij moeten ”meewerken aan terugkeer” naar een onveilige situatie.
Hiermee voert de burgemeester de inhumane asielwetgeving uit en schendt mensenrechten.
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Burgemeester hekelt politiek activisme/Burgemeester als verlengstuk inhumaan asielbeleid/Reactie op At5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.