Boycot Israel/Stedenband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Gemeenteraad Amsterdam

 

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAAD AMSTERDAM

 

AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD AMSTERDAM
Onderwerp:
Mogelijke stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat er in uw Commissievergadering gesproken is over een
onderzoek naar een eventuele stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv.
CDA Raadslid Van Drooge heeft in genoemde vergadering voorgesteld om te onderzoeken of een stedenband met
Tel Aviv mogelijk is.
De burgemeester heeft toegezegd, dat hij dat zal onderzoeken.
Mocht een stedenband met Tel Aviv binnen de mogelijkheden passen en wellicht onder de noemer
van Amsterdam als ”Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad” [1], dan wil ik u dringend vragen, 
uw stem tegen deze stedenband uit te brengen
Reden:
Israel’s systematische en structurele mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden
en volledige veronachtzaming van het Internationaal Recht.
TE UWER INFORMATIE
ISRAEL BEZETTINGSSTAAT
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het feit, dat Israel sinds 1967 bezettende macht iis n de Palestijnse gebieden,
 de Westelijke Jordaanoever,
Oost-Jeruzalem, Gaza [2] en de Syrische Golanhoogte, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242,
die Israel in 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden.
Tot op de dag van vandaag, weigert Israel hieraan te voldoen en schendt daarmee op grove wijze
het Internationaal Recht en heeft zich als bezettende en dus onderdrukkende macht schuldig gemaakt
en maakt zich nog schuldig aan systematische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [3]
NEDERZETTINGEN
De destructieve gevolgen van de Israelische bezetting zijn talrijk
Een van deze zijn de nederzettingen, die zoals u zult weten, illegaal
zijn volgens het Internationaal Recht, volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve
en het Haags Verdrag van 1907. [4]
Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [5],
de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegale
Israelische Muur [6] en talloze malen door de EU [7]
Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [8]
zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.
BOUW ILLEGALE MUUR
Een ander destructief Israelisch wapenfeit  is de bouw van de Israelische Muur, die voor een belangrijk deel loopt
door bezet Palestijns gebied [9]
Om die reden is deze dan ook illegaal verklaard in een uitspraak van het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 [10]
De humanitaire ramp van die Muurbouw voor de bezette Palestijnse bevolking is groot:
Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deel
van bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogsten
moeilijk en ook het verkopen van producten.
Dit gaat hier om duizenden mensen [11]
Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.
Wat betreft directe militaire operaties is ook nogeens sprake van structurele mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden [12]
Uitgebreid is dat recent gedocumenteerd in een rapport van Amnesty International in
februari dit jaar :
”TRIGGER-HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANK” [13]
STEDENBAND/INTENTIE EN DOELSTELLINGEN
Uit uw Voordracht voor de Raadsvergadering van 12 en 13 maart, waarbij
een aantal besluiten [op een cruciale daarvan kom ik terug] citeer ik [zie bladzijde 2]
”De afgelopen vier jaar hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan:
Toenemende ambitie van Amsterdam om zich te willen positioneren als een internationaal
verantwoordelijke hoofdstad, die haar kennis wil delen met andere steden in de wereld en handelsrelaties
met steden in acquisitielanden en steden in Europa wil verstevigen……
………
Toenemend belang om het thema Mensenrechten op te nemen in het internationale beleid” [14]
Aangezien ik ervanuit ga, dat het u ernst is met dat mensenrechtenbeleid, lijkt mij het, gezien de structurele
Israelische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden en de voortdurende veronachtzaming van het
Internationaal Recht [persisteren in de bezetting van de Palestijnse gebieden, weigering, de nederzettingen te
ontmantelen, weigeren, de Muurbouw te beeindigen en de reeds bestaande Muur af te breken etc]
de meest voor de hand liggende stap, absoluut en resoluut af te zien van ieder plan tot een
stedenband met de Israelische stad Tel Aviv.
Door wel in zee te gaan met Tel Aviv geeft u immers impliciete morele [en wellicht ook financiele]
steun aan de Israelische bezettingspolitiek en wordt daarmee, zowel moreel als politiek
medeplichtig aan de Israelische bezetting en de daaraan inherente onderdrukking en mensenrechtenschendingen.
Ik ga ervanuit, dat u met een dergelijk regime niet vereenzelvigd wilt worden.
Dit speelt dan ook nog in een tijd, dat een groeiend aantal Nederlandse bedrijven en/of organisaties
een omgekeerd signaal geeft, bijvoorbeeld door hun financiele belangen uit de illegale
nederzettingen terug te trekken. [15]
En zonder de Israelische bezetting zouden die nederzettingen er niet zijn.
UW VERANTWOORDELIJKHEID
Graag wil ik u er tot slot aan herinneren, dat u als Gemeente in uw Voordacht voor de vergadering van 12 en 13 maart
hebt bevestigt uw besluit ”in te stemmen met het integraal opnemen van het thema Mensenrechten in het internationale
beleid” [16]
Dat schept verantwoordelijkheden van uw kant en wel deze:
Geen samenwerkingsverband aangaan met een land [hier in de vorm van een belangrijke stad]
dat zo schandalig, zelfs misdadig omgaat met mensenrechten en Internationaal recht.
Een dringend verzoek dus aan u, tegen de stedenband Amsterdam Tel Aviv te stemmen.
Zo niet, dan draagt u zowel politiek als moreel medeplichtigheid en verantwoordelijkheid
voor het versterken van de onderdrukkende Israelische bezetting en haar misdaden.
Ik ga ervanuit, dat u dat niet op uw geweten wilt hebben.
Ik reken op uw medewerking.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
VOORDRACHT VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 EN 13 MAART 2014
5 MAART 2014
Onderwerp:
Kennisnemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014-2018: Amsterdam 
Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’ en instemmen met het internationaal 
beleid 2014-2018
[2]
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
Bron:
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
[3]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[4]
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
HAAGS VERDRAG VAN 1907
[5]
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
[6]
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[7]
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
[8]
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
[9]
”Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.”
THE SEPARATION BARRIER
[10]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
[11]
THE SEPARATION BARRIER
[12]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[13]
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER-HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANK
FEBRUARY 2014
[14]
VOORDRACHT VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 EN 13 MAART 2014
5 MAART 2014
Onderwerp:
Kennisnemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014-2018: Amsterdam 
Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’ en instemmen met het internationaal 
beleid 2014-2018
[15]
NOS
PGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN
8 JANUARI 2014
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT
ROYAL HASKONING STAPT UIT PROJECT OOST-JERUZALEM
6 SEPTEMBER 2013
UNILEVER SLUIT FABRIEK IN  ISRAELISCHE ILLEGALE NEDERZETTING
4 FEBRUARI 2013
[16]
VOORDRACHT VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 EN 13 MAART 2014
5 MAART 2014
Onderwerp:
Kennisnemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014-2018: Amsterdam 
Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’ en instemmen met het internationaal 
beleid 2014-2018
VOORDRACHT VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 EN 13 MAART 2014
5 MAART 2014
Onderwerp:
Kennisnemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014-2018: Amsterdam
Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’ en instemmen met het internationaal
beleid 2014-2018
Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Gemeenteblad
Voordracht voor de raadsvergadering van
12 en 13 maart 2014
R
1
Jaar 2014
Afdeling 1
Nummer 220
Publicatiedatum 5 maart 2014
Agendapunt 38
Datum besluit B&W 4 februari 2014
Onderwerp
Kennisnemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014-2018: Amsterdam
Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’ en instemmen met het internationaal
beleid 2014-2018
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:
De gemeenteraad van Amsterdam
Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders,
besluit
Tekst van openbare
besluiten wordt
gepubliceerd
1. kennis te nemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014 – 2018:
Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’;
2. kennis te nemen van de recente ontwikkelingen op internationale samenwerking;
3. in te stemmen met het motto: ‘Amsterdam Internationale Verantwoordelijke
Hoofdstad’ als leidraad voor het internationale beleid;
4. in te stemmen met een aantal inhoudelijke keuzes, te weten Watermanagement,
Burgerschap en Participatie, Kennis en Innovatie, Kunst en Cultuur, Duurzame
Stedelijke Ontwikkeling en Economie;
5. in te stemmen met het integraal opnemen van het thema Mensenrechten in het
internationale beleid;
6. in te stemmen met de geografische keuzes om:
a. de samenwerking met Riga en Boedapest na einde overeenkomst niet meer
te verlengen met uitzondering van het thema Mensenrechten (Rainbow Cities
Network);
b. de reeds verlopen samenwerking met Accra niet meer te verlengen met
uitzondering van het thema Mensenrechten, mocht daar aanleiding toe zijn;
c. te herbevestigen dat de samenwerkingen met Parijs, London, Berlijn en
Athene verder geïntensiveerd worden;
d. de samenwerking met de hoofdsteden en handelssteden uit het
acquisitiebeleid verder te intensiveren;
e. in te stemmen met de mogelijkheid om ruimte te houden voor nieuwe
geografische keuzes en thema’s middels toevoeging van de pijler ‘Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Voordracht voor de raadsvergadering van 12 en 13 maart 2014
R
2
Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’;
7. ervan kennis te nemen dat internationale kennisuitwisseling een wezenlijk
onderdeel van het personeelsbeleid van de gemeente Amsterdam is;
8. dat het college voor 1 juli 2014 met een voorstel komt over de concrete invulling
van deze extra capaciteit en wijze van financiering.
Wettelijke grondslag
Artikel 108 van de Gemeentewet (bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de
huishouding van de gemeente)
Bestuurlijke achtergrond
In 2002 is voor het eerst internationale beleid vastgesteld door de gemeenteraad. Dit
beleid is tot op heden om de vier jaar geëvalueerd. De laatste evaluatie dateert van
september 2009. De conclusie was destijds dat de geografische keuzes ( 5
herkomstlanden en 2 EU hoofdsteden uit nieuwe lidstaten ) en de uitgangspunten van
het internationaal beleid ( versterking lokaal bestuur op basis van kennisdeling
middels projectmatige aanpak en jaarlijkse evaluaties, vast te leggen in
overeenkomsten) tot goede resultaten hebben geleid en daardoor konden worden
gecontinueerd. De samenwerking met Seoul en Beijing werd geïntensiveerd en het
bureau werd uitgebreid naar 2 fte.
De afgelopen vier jaar hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan:
– Toenemende ambitie van Amsterdam om zich te willen positioneren als een
internationaal verantwoordelijke hoofdstad die haar kennis wil delen met andere
steden in de wereld en handelsrelaties met steden in acquisitielanden en steden in
europa wil verstevigen, waardoor de afgelopen 4 jaar het aantal samenwerkingen van
9 naar thans 20 is uitgebreid,
– Toenemende behoefte aan inhoudelijke keuzes,
– Toenemend belang om het thema Mensenrechten integraal op te nemen in het
internationale beleid,
– Toenemende behoefte aan nieuwe geografische keuzes,
– Toenemend belang van de burgemeester in zijn rol van portefeuillehouder
internationaal beleid die daarmee het gezicht naar buiten toe is,
– Toenemende behoefte om binnen de gemeente een plek te creeëren van waaruit
alle internationale activiteiten gecoördineerd en desgewenst geregisseerd worden,
– Toenemende behoefte aan integraal persbeleid,
– Toenemende inzet van capaciteit van diensten (straks RvE’s) bij internationale
kennisdeling,
Gezien bovenstaande ontwikkelingen dient het beleid zoals dat in 2009 is
herbevestigd, geëvalueerd en geherijkt te worden. Ook dienen nieuwe inhoudelijke en
geografische keuzes gemaakt te worden. Vervolgens dient de capaciteit en het
budget bij het bureau Internationale Betrekkingen in overeenstemming gebracht te
worden met de ambitie en dient er duidelijkheid te komen over de inzet van diensten
(straks RvE’s) voor internationale kennisdeling.
3
Onderbouwing besluit
Ad 3: Het motto “Amsterdam Internationale Verantwoordelijke Hoofdstad” is van
toepassing op het internationale beleid waarbij het gaat om internationale
kennisdeling, enerzijds om de eigen positie en kennis te verstevigen maar
anderzijds om ook andere steden te ondersteunen vanuit de gedachte dat de
groei en ontwikkeling van de een, niet ten koste mag gaan van de ander, en dat
als het gaat om overheden, met samenwerking meer wordt bereikt dan met
concurrentie.
Ad 4: Inhoudelijke keuzes: Deze komen overeen met de clusters van de
Amsterdam Economic Board, de thema’s uit de Europastrategie en uit de ervaring
dat Amsterdam op deze thema’s in de internationale samenwerking veel
bevraagd wordt.
Ad 5: thema Mensenrechten: Past binnen het motto “Amsterdam Internationale
Verantwoordelijke Hoofdstad”. Amsterdam heeft vanuit haar internationale beleid veel
internationale kontakten met diverse landen/steden. In een aantal daarvan zijn
mensenrechten een actueel onderwerp. In lijn met het beleid van de nationale
overheid, worden deze relaties ook benut om het thema Mensenrechten te
adresseren.
Ad 6: Geografische keuzes: Voor wat de herkomstlanden betreft is de keus gemaakt
om samen te werken met landen die in Amsterdam ook een grote gemeenschap
kennen. Hiermee kan wederzijds begrip worden gestimuleerd en een bijdrage
geleverd worden aan goede relaties met deze gemeenschappen in de stad.
Voor wat de hoofdsteden en handelssteden betreft sluit deze keuze aan bij de
geografische keuzes van het acquisitiebeleid en de Europastrategie. Om in de
toekomst samenwerkingen die niet vallen binnen Europa,
Acquisitielanden/handelssteden of herkomstlanden mogelijk te maken, is de 4e
 pijler
Amsterdam Verantwoordelijke Hoofdstad ingericht.
Ad 8: Vergroting ambtelijke capaciteit bij BIB: gezien de verdubbeling van het aantal
landen en de toegenomen internationale ambitie van Amsterdam, dient het bureau
Internationale betrekkingen uitgebreid te worden en dient het budget van BIB te
worden verhoogd. Dit dient bij de besprekingen over het Programma akkoord 2014-
2018 vastgesteld te worden. Het college komt voor 1 juli met een concreet voorstel
voor bespreking in de gemeenteraad.
NB: naar aanleiding van de opmerkingen van raadslid De Goede van Groen Links zijn
een aantal beslispunten uit de eerdere voordracht gehaald en is de wettelijke
grondslag aangepast.
Financiële paragraaf
Grondexploitatie: Ja/Nee Totale omvang krediet: €
Financiële dekking:
Investering: Ja/Nee Totale omvang krediet: €
Afschrijvingstermijn:
Gebruikt rentepercentage: %
Looptijd krediet:
Is de regeling kredieten van
toepassing: Ja/Nee
Omvang aangevraagd
krediet (excl BTW)
Jaar 2014
Afdeling 1
Nummer 220
Datum 5 maart 2014
Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Voordracht voor de raadsvergadering van 12 en 13 maart 2014
R
4
Regeling Risicovolle Projecten
van toepassing: Ja/Nee
Zijn er risico’s en zo ja, hoe
worden deze beheerst?
Financiële gevolgen
Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer
Kapitaallasten
Overige exploitatielasten
Baten
Saldo ten laste van de
algemene middelen
Waarvan nog niet gedekt
Toelichting
De benodigde extra middelen en capaciteit voor het Bureau Internationale
Betrekkingen zullen worden gedekt uit bestaande begroting. Dit gebeurt bij de
herverdeling van de gemeentelijke middelen in de uitwerking van de gemeentebrede
reorganisatie. Het college komt voor 1 juli met een concreet voorstel voor bespreking
in de gemeenteraad.
Geheimhouding
n.v.t.
Stukken
Meegestuurd 1. Notitie Internationaal beleid 2014 – 2018 “Amsterdam Verantwoordelijke
Hoofdstad”
2. Brief van burgemeester E.E. van der Laan van 28 februari 2014 inzake
aanpassing van de Notitie Internationaal Beleid 2014-2018
Ter inzage gelegd 1. Matrix samenwerkingsthema’s
2. Overzicht Internationale samenwerkingsactiviteiten 2013
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
Marleen de groot, bureau Internationale betrekkingen, tst 2262
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Stedenband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Gemeenteraad Amsterdam

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.