Boycot Israel/Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan D’66 Gemeenteraadsleden

 

 

 

VERWOESTING GAZA/DIT STEUNT AMSTERDAM BIJ
HET AANGAAN VAN EEN SAMENWERKINGSVERBAND MET TEL AVIV
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
DIT STEUNT ISRAEL BIJ AANGAAN VAN SAMENWERKINGSVERBAND
MET TEL AVIV
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG
SAMENWERKINGSVERBAND OF STEDENBAND MET TEL AVIV
KOMT OP HETZELFDE NEER
STEUN AAN BEZETTINGSSTAAT ISRAEL
VOORAF
Omdat de Stedenband Tel Aviv geen meerderheid in de Gemeenteraad
krijgt, wil burgemeester van der Laan nu overgaan op een
”samenwerkingsverband”

 

 

 

 

Omdat dat natuurlijk op hetzelfde neerkomt- steun aan
de bezettingsstaat Israel– heb ik de D’66 Gemeenteraadsleden
 onderstaande brief gestuurd.
Met name is dat van belang, omdat fractievoorzitter de heer
Paternotte zich in een reactie op de protesten tegen de Stedenband,
positief over die Stedenband heeft uitgelaten.
Dat noem ik ook in de brief aan de D’66 Gemeenteraadsleden.
Zie mijn reactie op Paternotte’s verdediging van die Stedenband
 
Daarom is het aan te nemen, dat D’66 ook achter het Samenwerkings
verband staat en heb ik onderstaande brief aan hen gestuurd om hen
daarvan af te brengen.
 
Al eerder heb ik de D’66 Gemeenteraadsleden aangeschreven:
 
 
ZIE DE BRIEF:
 
 
 
AAN DE D’ 66 GEMEENTERAADSLEDEN AMSTERDAM
Onderwerp
VAN STEDENBAND TOT SAMENWERKING AMSTERDAM TEL AVIV
Geachte Gemeenteraadsleden,
Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen, dat
de Stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv  en Ramallah
van de baan is. [1]
Destijds heb ik u aangeschreven met de oproep,
van die Stedenband af te zien vanwege de nu al 48 jaar
durende Israelische bezetting met alle onderdrukking en
mensenrechtenschendingen, die dat met zich meegebracht
heeft en nog steeds doet.
Zie mijn eerdere brief aan u, geheel onderaan.
Positief nieuws dus, ware het niet, dat burgemeester van der Laan nu voornemens is, in
te zetten op een ”samenwerking” met Tel Aviv. [2]
Welnu  dames en heren, dat is naar mijn mening lood om oud
ijzer, omdat er dan nog steeds een positieve connectie tussen
Amsterdam en Tel Aviv bestaat.
Met klem wil ik u verzoeken, niet voor een dergelijke samenwerking
te stemmen.
Tegen een eventuele samenwerking  met de Palestijnse stad Ramallah heb ik, geen enkel bezwaar, omdat dat juist een opsteker zal zijn voor de Palestijnse
rechten.
Mijn bezwaren tegen die van de baan lijkende stedenband heb ik reeds
op een rijtje gezet [zie brief aan u onderin] en die gelden uiteraard ook het
eventuele samenwerkingsverband.
Hier ga ik in op enkele opmerkingen ten gunste van de Stedenband, die uw fractievoorzitter, de heer Paternotte  gemaakt heeft
naar aanleiding van de bezwaren tegen de Stedenband.
Hij gaat daarbij  nader in op het standpunt van de
 burgemeester over de Stedenband.
Zie de reactie van de heer Paternotte boven mijn brief aan u.
Ik  besteed hier vooral aandacht aan, omdat ik ervanuitga , dat ditzelfde standpunt het eventuele samenwerkingsverband geldt:
SCHEIDING VAN ”STAD” EN ”LAND”
Uit de brief van uw  fractievoorzitter de heer Paternotte:
Landelijk en op Europees niveau zet D66 zich er inderdaad ook voor in dat er specifieke voorwaarden worden gesteld aan de relaties met Israel en Palestina, en om uiteindelijk tot een tweestaten oplossing te komen.
Op stedelijk niveau kunnen we hier het verschil niet mee maken. In het onderhavige voorstel van de burgemeester sluiten we een stedenband met de steden Tel Aviv en Ramallah”
…….
……..
De gemeente Amsterdam gaat dan ook géén samenwerking aan met de staat Israel of de Palestijnse autoriteit. Daar heeft D66 ook geen behoefte aan. Steden sluiten samenwerkingsverbanden met steden, niet met staten.”
 
Geachte Gemeenteraadsleden,  landelijk en stedelijk is niet te scheiden.
Steden bevinden zich immers niet in een vacuum, maar maken integraal
onderdeel uit van het land waartoe ze behoren en vallen dus ook
onder de wetten van het land.
Terecht merkte de heer Hamburger [voorzitter van Een Ander Joods
Geluid] op tijdens zijn toespraak tot de Commissie van Algemene
Zaken op donderdag 18 juni, waar over die Stedenband werd gesproken:
Er zijn in Israël zelf meer dan vijftig wettelijke regelingen en voorschriften met discriminerende werking ten aanzien van Palestijnen. De belangrijkste daarvan betreffen stedelijke uitbreidingsplannen, het recht op grondbezit, immigratie, mogelijkheden een partner te kiezen onder Palestijnen buiten Israël in samenhang met woon- en vestigingsrechten. Die discriminerende wetten en regelingen houden geen halt voor de stadsgrenzen van Tel Aviv, meneer van der Laan.” [3]
Tel Aviv is een vitale stad van bezettingsstaat
Israel en zoals u weet is deze bezettingsstaat verantwoordelijk voor
onderdrukking, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid
[Blokkade Gaza] [4]
En het laatste, dat een bezettingsstaat verdient.
Die moet juist internationaal afgestraft worden, niet beloond.
VERGELIJKING MET STEDENBANDEN MET BEIJNG, MOSKOU
EN ANDERE STEDEN
Uit de brief van uw fractievoorzitter de heer Paternotte:
Amsterdam heeft een grote hoeveelheid stedenbanden, met gemeenten variërend van Bejing en Moskou tot het eiland Sint Maarten en de Groningse gemeente Delfzijl. Deze stedenbanden zijn allerminst een adhesiebetuiging aan China, Rusland, Sint Maarten of Groningen. Het gaat om samenwerking tussen steden, als economische motoren, maar ook als broedplaatsen van culturele en maatschappelijke vernieuwing, en leren van elkaars uitdagingen.”
Ten slotte: we houden doorgaans de inwoners en bestuurders van bevriende steden als Beijing, Mumbai en San Francisco niet verantwoordelijk voor het beleid van China, India en Amerika, en dat geldt hier evenmin. ”
 
En hier wordt de essentie geraakt:
 
Want het is zeer de vraag of Amsterdam uberhaupt een stedenband had moeten
aangaan met steden als Beijing en Moskou.
Ik denk van niet
Want ook in dat verband geldt:
Het is een opsteker voor mensenrechtenschendende regimes als
Rusland en China en natuurlijk zijn die steden niet verantwoordelijk
voor het landelijk beleid, maar maken er wel deel van uit.
Dat argument ”we gaan ook met andere steden een samenwerkingsverband
aan”, gaat hier dus ook niet op.
In het algemeen zou moeten gelden:
Geen vriendschapsbanden met steden van landen, die notoir de
mensenrechten schenden.
 
”TEL AVIV, TOLERANTE STAD”
Geregeld wordt Tel Aviv in de media gepresenteerd als
”tolerante stad”, die dus daardoor de support van Amsterdam
zou verdienen. [5]
Ik heb al gezegd, dat dat naar mijn mening niet het
geval is, omdat Tel Aviv gewoon onderdeel is van
bezettingsstaat Israel, die daardoor een opsteker krijgt.
Een ander argument is, dat Tel Aviv helemaal niet zo
”tolerant” is als wordt voorgespiegeld.
Ethiopische Joden worden in Israel op schandalige wijze gediscrimineerd,
ook in Tel Aviv, dat daarbij  een aardig partijtje meeblaast.
Reden voor een massale botsing tussen Ethiopische Joden in Tel Aviv
en de politie was een filmpje waarop te zien was, dat een Ethiopisch Joodse
soldaat door de politie in elkaar geslagen werd. [6]
Uit de woede die daarop volgde bleek wel, dat dit incident niet op zichzelf stond.
In 2012 was er een grote demonstratie bij de Knesset, waarbij Ethiopische
Joden uitriepen
””Black and white are equal,”[7]
Of is het:
For whites only?
TENSLOTTE
Als Gemeenteraadsfractie hebt u uw fiat gegeven aan die
nu afgeblazen Stedenband, omkleed met redenen, die ik
hierboven heb ontzenuwd.
Maar hoe ogenschijnlijk mooi ook ingekleed door
uw fractievoorzitter, feit blijft overeind, dat u met uw steun
aan de Stedenband de facto een opsteker verleende aan bezettingsstaat
Israel.
Maar u krijgt nog een kans, hierop terug te komen:
Want ook een Samenwerkingsband met Tel Aviv is
een impliciete en expliciete
ondersteuning voor bezettingsstaat Israel, aangezien een stad
nou eenmaal een onderdeel van een Staat is.
Of u het nu een ”stedenband” of een ”samenwerking” noemt,
de essentie verandert er niet door.
Met het aangaan van positieve betrekkingen met Tel Aviv gebeurt er
meer dan een positieve support voor een stad:
Amsterdam gaat een verbinding aan met een bezettingsstaat, wat
een zware smet is op haar blazoen.
Laat het niet zover komen en blaas die samenwerking af.
Bedenk:
Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
 
[1]
HET PAROOL
STEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN
25 JUNI 2015
NRC
STEDENBAND MET AMSTERDAM EN TEL AVIV GAAT NIET DOOR
25 JUNI 2015
[2]
AT5
VAN DER LAAN: STEDENBAND MET TEL AVIV EN RAMALLAH IS
HELEMAAL NIET VAN DE BAAN
26 JUNI 2015
HET PAROOL
STEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN
25 JUNI 2015
NRC
STEDENBAND MET AMSTERDAM EN TEL AVIV GAAT NIET DOOR
25 JUNI 2015
[3]
EEN ANDER JOODS GELUID
STEDENBAND AMSTERDAM – TEL AVIV -RAMALLAH
19 JUNI 2015
[4]
DE GAZASTROOK
THE RIGHTS FORUM
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
[5]


NB
Van dit artikel neem ik overigens nadrukkelijk afstand:
TROUW
AMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE
HAAR IDENTITEIT VERLOOCHENT
SYLVAIN EPHIMENCO
23 JUNI 2015
Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk.”
 
Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.”
 
NRC
TEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERING
STEDENBAND AMSTERDAM
22 JUNI 2015
 
 
 
 
[6]
 
 
BRIEF D’66 FRACTIEVOORZITTER DE HEER PATERNOTTE
OP KRITISCHE BRIEVEN OVER DE STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
RAMALLAH
Geachte heer/mevrouw,
D66 begrijpt uw zorgen. De situatie in de Palestijnse gebieden, de bezetting door Israël en de positie van Palestijnen in Israel blijven verontrustend. Een paar jaar geleden ben ik er zelf geweest. De checkpoints, de discriminatie en de onrechtvaardigheid die je daar dagelijks ziet, blijven op je netvlies staan.
Landelijk en op Europees niveau zet D66 zich er inderdaad ook voor in dat er specifieke voorwaarden worden gesteld aan de relaties met Israel en Palestina, en om uiteindelijk tot een tweestaten oplossing te komen.
Op stedelijk niveau kunnen we hier het verschil niet mee maken. In het onderhavige voorstel van de burgemeester sluiten we een stedenband met de steden Tel Aviv en Ramallah. Het besluit om dat te willen is anderhalf jaar geleden al genomen door de gemeenteraad. Dat gebeurde overigens met instemming van alle fracties in de toenmalige gemeenteraad. Het voorstel waar destijds over gestemd is sturen we u bij deze toe.
Amsterdam heeft een grote hoeveelheid stedenbanden, met gemeenten variërend van Bejing en Moskou tot het eiland Sint Maarten en de Groningse gemeente Delfzijl. Deze stedenbanden zijn allerminst een adhesiebetuiging aan China, Rusland, Sint Maarten of Groningen. Het gaat om samenwerking tussen steden, als economische motoren, maar ook als broedplaatsen van culturele en maatschappelijke vernieuwing, en leren van elkaars uitdagingen.
De gemeente Amsterdam gaat dan ook géén samenwerking aan met de staat Israel of de Palestijnse autoriteit. Daar heeft D66 ook geen behoefte aan. Steden sluiten samenwerkingsverbanden met steden, niet met staten.
Onze tradities getrouw staan mensenrechten altijd op de agenda in de contacten met de ons bevriende steden. We zullen de burgemeester dan ook vragen hoe hij deze gesprekken ingaat en welke boodschap hij wil achterlaten.
De burgemeester schreef hierover in de Metro vorige week het volgende:
Sinds die demonstraties van vorige zomer voeren we met een groep Amsterdamse joden en moslims regelmatig gesprekken hierover. Hoewel – of juist omdat – de gesprekken niet altijd makkelijk zijn, ben ik hen gaan bewonderen. Ze proberen zich in te leven in een wereld die soms mijlenver van hen afstaat (en vaak, na beter luisteren, toch dichterbij lijkt dan verwacht). En daarmee zijn ze een voorbeeld voor ons allemaal. Dat is een bijkomende reden om naar beide steden te gaan: we willen recht doen aan zowel de Amsterdammers die zich verbonden voelen met het Joodse volk, als degenen die zich verbonden voelen met de Palestijnen.
Ten slotte: we houden doorgaans de inwoners en bestuurders van bevriende steden als Beijing, Mumbai en San Francisco niet verantwoordelijk voor het beleid van China, India en Amerika, en dat geldt hier evenmin. Dat laat overigens onverlet dat mensenrechten altijd op de agenda staan tijdens dit soort bezoeken. We geloven in de kracht van steden, als plaatsen waar openheid en pragmatisme vaak boven politiek gaan. En we zijn benieuwd naar Tel Aviv als start-up city en naar Ramallah, een diverse Palestijnse stad met een christelijke burgemeester.
Met dit in het achterhoofd zullen we er bij de burgemeester op aandringen de mensenrechten tijdens bezoeken aan Tel Aviv en Ramallah te bespreken. Dit geldt zowel voor wat betreft de positie van Palestijnen in Israel als voor bijvoorbeeld LGBT’s in Ramallah. Amsterdam als vrije stad moet die tolerantie en vrijheid om jezelf te zijn koesteren en altijd en overal uitdragen. Willen wij ook moeilijke onderwerpen aan de orde kunnen stellen, dan moeten we wel ook aan tafel zitten.  Het conflict in het Midden-Oosten is misschien wel het meest langdurige conflict van onze tijd. Wat ons betreft past het een stad Amsterdam dan eerder om aan tafel mee te denken, dan om Ramallah en Tel Aviv de rug toe te keren.
Met vriendelijke groet,
Jan Paternotte
BRIEF AAN D’66 GEMEENTERAADSLEDEN OVER DE STEDENBAND
AMSTERDAM TEL AVIV
AAN DE D’66 GEMEENTERAADSLEDEN AMSTERDAM
Onderwerp
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
Geachte Gemeenteraadsleden,
Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen van het voornemen,
over te gaan tot een stedenband met de Israelische stad Tel Aviv en
de Palestijnse stad Ramallah. (1)
Met klem wil ik u verzoeken bij de stemming van donderdag
18 juni, deze stedenband met Tel Aviv  af te wijzen.
Tegen een stedenband met de Palestijnse stad Ramallah heb ik, zoals uit
deze brief zal blijken, geen enkel bezwaar.
Integendeel.
MIJN BEZWAREN
Ik hoef u niet te vertellen, dat Israel al 48 jaar bezettende macht is in de Palestijnse
gebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza (2), ondanks de
in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242.
Dat Israel daarmee handelt in strijd met het Internationaal Recht, nog geintensiveerd
door de sinds eind zestiger jaren en nog steeds gecontinueerde bouw van de
volgens het Internationaal Recht illegale nederzettingen. (3)
Dat Israel vanaf die bezetting, die sowieso onderdrukking en vernedering is,
systematisch oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, zoals
de Gaza Blokkade, bedrijft en daartoe ook op allerlei
manieren aanhitst, onder andere door ´´het beschouwen van Gaza als
een vijandige entiteit´´ (4)
Andere voorbeelden zijn het trigger happy gedrag van het Israelische
leger en de bloedige Israelische militaire Gaza expedities als
´´Cast Lead´´ ¨(2008-2009)  en ´´Protective Edge´´ (2014) (5)
 
En de onderdrukking en mensenrechtenschendingen gaat nog
op dagelijkse basis door.
 
Zie ook
 
Btselem.org
 
En natuurlijk Amnesty International en Human Rights Watch
De website van oud premier Van Agt verdient ook aanbeveling
 
 
 
 
DRINGEND BEROEP OP U
STEM VOOR GERECHTIGHEID!
 
Vandaar een dringend beroep op u, om
tegen een stedenband te stemmen
tussen Amsterdam en Tel Aviv of welke Israelische stad dan ook.
Met steden uit een land, dat zodanig de mensenrechten schendt en
schoffeert, hoort geen vriendschappelijke band gesloten te worden, ook
niet als ´´als doekje voor het bloeden´´, de Palestijnse stad Ramallah
wordt meegenomen.
Een stedenband alleen met Ramallah zou echter een uitstekende
opsteker voor Palestijnse rechten zijn.
 
Stem voor gerechtigheid, en tegen een bezettingsstaat!
 
Zolang Israel de bezetting niet opheft, de illegale nederzettingen
niet ontmantelt en de illegale Muur niet afbreekt, geen  blijken
van vriendschap!
 
Ik dring er ten zeerste op aan, dat u afziet van die stedenband met
Tel Aviv en kiest voor het recht.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
NOTEN
 
 
(1)
(2)
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
(3)
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
(4)
´´Het veiligheidskabinet van de Israëlische regering heeft gisteren een reeks voorstellen van minister van Defensie Ehud Barak (Arbeidspartij) aangenomen, die grote gevolgen heeft voor de Palestijnse burgerbevolking. Kern van dat pakket is dat Israël de Gazastrook beschouwt als „vijandige entiteit” omdat van daaruit Israëlische dorpen en steden in de grensstreek vrijwel dagelijks worden beschoten met zelfgemaakte Qassamraketten.´´
 
NRC
GAZA BEREIDT ZICH VOOR OP OORLOG
20 SEPTEMBER 2007
 
 
 
´´Israel’s decision to cut fuel and electricity is the latest move aimed ostensibly against Hamas that is affecting the entire population of Gaza. In September, the Israeli cabinet declared Gaza “hostile territory” and voted to “restrict the passage of various goods to the Gaza Strip and reduce the supply of fuel and electricity.” Since then, Israel has increasingly blocked supplies into Gaza, letting in limited amounts of essential foodstuffs, medicine and humanitarian supplies. According to Holmes, the number of humanitarian convoys entering Gaza had dropped to 1,500 in September from 3,000 in July.
“Cutting fuel and electricity obstructs vital services,” Whitson said. “Operating rooms, sewage pumps, and water well pumps all need electricity to run.”´´
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA/ISRAEL´S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR
29 OCTOBER 2007
 
 
(5)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
OPERATIE PROTECTIVE EDGE
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
OPERATIE CAST LEAD
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC ’08  TO 18 JAN ’09
FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
ISRAELI ATTACKS ON GAZA/DIRTY WAR AGAINST THE
PALESTINIAN CIVILIAN POPULATION
ASTRID ESSED
2009

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan D’66 Gemeenteraadsleden

Filed under Divers

Comments are closed.