[2012]/Parwais Sangari uitgezet ondanks protest/Gewetenloosheid Belgische Staat en KLM/Brief aan KLM

 

PARWAIS SANGARI UITGEZET ONDANKS PROTEST/GEWETENLOOSHEID

BELGISCHE STAAT EN KLM/BRIEF AAN DE KLM

Geachte lezers,
Vandaag, op maandag 9 juli, heeft de KLM meegewerkt aan de uitzetting van de
Afghaanse vluchteling Parwais Sangari naar Afghanistan
Hij werd door de Belgische autoriteiten die hem asiel hadden geweigerd
gevlogen naar Amsterdam, Schiphol Airport en vandaaruit gedeporteerd naar
Afghanistan 1Want een deportatie is het, omdat Parwais Sangari persoonlijk gevaar loopt in Afghanistan
Immers, zijn ouderlijk huis is in brand gestoken en zijn vader gedood
Beide misdaden zijn politiek gemotiveerd 2Los van het persoonlijk gevaar, dat hij loopt is Afghanistan sowieso een door
de oorlog ontstaan levensgevaarlijk land, waar niemand naartoe zou
mogen worden uitgezet

Toch blijven Europese landen vrolijk mensen daarnaartoe uitgezet
Dat heeft al geleid tot de dood van een Afghaanse asielzoeker, die in 2006 door
de toenmalige Nederlandse minister Verdonk Vreemdelingenzaken en Integratie was
uitgezet
Hij werd in 2010 gedood door de Taliban 3

In het recente Ambtsbericht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken over Afghanistan dd 5 juli 2012
wordt duidelijk gewag genaakt van de gevaarlijke situatie in Afghanistan en de schendingen van de mensenrechten
Dit wordt bevestigd door het zeer negatieve reisadvies van het Belgische Ministerie
van Buitenlandse Zaken, dat korte metten maakt met de
veiligheidssituatie in Afghanistan 4
Wel. als het voor riezigers zo onveilig is, geldt dat niog meer voor de bevolking,
die geen keus heeft tussen wel of niet naar Afghanistan gaan
Geldt dat zeker voor teruggestuurde asiekzoekers

Dit weerhoudt echter noch de Nederlandse, noch andere Europese machthebbers
om tot uitzetting over te gaan

Parwais is dus uitgezet, maar daartegen was zeer veel protest
zowel op Facebook als met acties in Nederland en Belgie, waarbij
op Schiphol passagiers met de vlucht waarmee Parwais werd uitgezet, werden
geinformeerd over zijn uitzetting en het risico, dat hij hierbij liep
5

Ook werd de KLM gemaild, gefaxed en opgebeld om ze over te halen,
niet mee te werken aan deze uitzetting

Een van de mensen, die contact heeft gezocht met de KLM was ik,
zowel via mail als op Facebook

Zie hieronder mijn brief aan de KLM en Engelse vertaling
Het is een laatste oproep, niet tot uitzetting over te gaan vanwege de voor
Parwais Sangati en anderen dreigende gevaarlijke situatie

Het eindigt met de waarschuwing, dat de KLM moreel mede verantwoordelijk
is voor het eventuele leed, dat Parwais Sangari en anderen wordt aangedaan
na aankomst in Afghanistan

Dan heeft de KLM bloed aan zijn handen

Ik en anderen zullen bij de KLM blijven protesteren tegen medewerking
aan uitzettingen naar oorlogsgebieden en landen, waar een grote kans
is op vervolging van de uitgezette vluchteling

En uiteraard staat de politieke en morele medeplichtigheid van de autoriteiten
die mensen onder dergelijke omstandigheden uitzetten, buiten kijf

Onder het notenapparaat mijn brief aan de KLM, met Engelstalige vertaling

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

NOTEN

1

NIEUWSBLAD.BE
PARWAIS SAMGARI IS HET LAND UITGEZET
9 JULI 2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?ar… 

JOOP.NL
BELGISCHE AFGHAAN PARWAIS UITGEZET ONDANKS PROTEST

http://www.joop.nl/show/detail/artikel/14873_fa… 

NIEUWSBLAD.BE
CD&V LID: PARWAIS UITWIJZEN WAS MISDADIG
9 JULI 2012

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ar… 

2

”Bij een aanval op zijn huis verloor zijn vader het leven, zijn huis werd vernietigd. Zelf hield hij er littekens aan over voor de rest van zijn leven. Hij vluchtte voor zijn leven, weg van Afghanistan, het land dat het afgelopen decennium niet weg was te denken uit de top drie van meest onveilige landen ter wereld.

BLERI LLESHI’S BLOG
PARWAIS. VLUCHTELING. TERUG ZONDER PARDON

http://blerilleshi.wordpress.com/2012/07/08/par… 

” Dan wordt hij op een vlucht naar Kaboel gezet, de stad waar hij vier jaar geleden vertrok, nadat de Taliban zijn vader hadden vermoord en zijn ouderlijk huis in brand hadden gestoken.”

Bron:

NIEUWSGLAD.BE
WAAROM MAG SCOTT BLIJVEN EN HIJ NIET?
2 JULI 2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?ar… 

3

VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN
VERMOORD
23 FEBRUARI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/arti… 

DOORBRAAK
”ZORGVULDIGE” PROCEDURE LEIDT TOT DEPORTATIE EN DOOD
AFGHAANSE VLUCHTELING
23 FEBRUARI 2011

http://www.doorbraak.eu/?p=4707 

4

”De veiligheidssituatie in Afghanistan is uiterst problematisch.

De dreiging van terroristische en misdadige acties tegenover buitenlanders is zeer hoog. Gehele zones van het land, stedelijke agglomeratie inbegrepen, ervaren het geweld van de gewapende opstandelingen tegen de Afghaanse en de NAVO/ISAF veiligheidskrachten. Het conflict veroorzaakt meer dan duizend heftige doden elk jaar. Het gevaar kan de vorm nemen van bomaanslagen, zelfmoordaanvallen, ontvoeringen, gewapende confrontaties, aanvallen langs de wegen aannemen, tegen NGOs, internationale organisaties, privé- ondernemingen en mensen die per toeval in de omgeving zich vinden.

De buitenlanders moeten zich tegen elk soort criminaliteit beschermen, en niet alleen het geweld die resulteert van de gevechten tussen de gewapende oppositie en de regeringskrachten. Het kan eveneens gaan om politieke of schofterige ontvoeringen die hun oorsprong in de aanwezigheid van illegale milities en oorlogsheren vinden. Al deze vormen van criminaliteit houden trouwens vaak verband met illegale handel en smokkelen, met name de drughandel. Gewone diefstallen en roofovervallen kunnen af en toe in de stadscentra, de winkelcentra, de banken (geldapparaten) en de plaatsen die regelmatig door de buitenlanders worden bezocht plaatsvinden.

De risico’s in verband met de aanwezigheid van mijnen en niet ontplofte munitiën blijven bestaan in verschillende zones van het Afghaanse grondgebied. Het wordt afgeraden om niet bekende of afgebakende wegen te nemen.”

REISADVIES AFGHANISTAN
BELGISCHE MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
8 JUNI 2012

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_rei… 

5

JOOP.NL
BELGISCHE AFGHAAN PARWAIS UITGEZET ONDANKS PROTEST

http://www.joop.nl/show/detail/artikel/14873_fa… 

DEREDACTIE.BE
MASSALE STEUN VOOR UITGEWEZEN AFGHAANSE JONGEN
8 JULI 2012

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenlan… 

DE WERELD MORGEN,BE
U KAN HET LEVEN VAN EEN TWINTIGJARIGE JONGEN REDDEN
7 JULI 2012

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/07/0… 

NIEUWSBLAD.BE
FACEBOOK MOET PARWAIS SANGARI REDDEN
8 JULI 2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?ar… 

FACEBOOK PAGINA:
PEOPLE4PARWAIS

https://www.facebook.com/People4Parwais 

NO BORDER NETWORK
DEPORTATIE TEGENHOUDEN/MORGEN/MA/9/7/SCHIPHOL

http://no-border.nl/deportatie-tegenhouden-morg… 

EKUDOS
UITZETTING PARWAIS SANGARI NAAR AFGHANISTAN MISDADIG/OPROEP
PROTEST/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/356665/uitzetting_… 

”Op de luchthaven van Zaventem heeft maandagochtend nog een protestactie plaatsgevonden tegen de uitwijzing van de 20-jarige Afghaan Parwais Sangari, die er op een vliegtuig richting zijn thuisland is gezet. De reis gaat via Amsterdam en Bahrein en de actievoerders hopen dat hij onderweg toch nog kan worden gestopt.”

Bron:

NIEUWSBLAD.BE
PLEEGMOEDER PARWAIS SANGARI IN ONGEWISSE OVER
VERLOOP UITWIJZING
9 JULI 2012

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ar… 

BRIEF AAN KLM

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING VAN PARWAIS SANGARI
AFGHAANS VLUCHTELING, NAAR AFGHANISTAN

REDEN:

PERSOONLIJK GEVAAR EN ALGEMENE GEVAARLIJKE SITUATIE
IN AFGHANISTAN

Geachte Directie
Geacht Management

Morgen, maandag 9 juli, werkt u als luchtvaartmaatschappij
mee aan de uitzetting/deportatie van de Afghaanse vluchteling
Parwais Sangari naar Afghanistan
Dit op verzoek van de Belgische autoriteiten, die hem naar
Amsterdam overvliegen

Vluchtgegevens:
Vlucht: KL 0451
Vertrektijd: 13:40, maandag 09 juli 2012
Aankomst: Bahrain

Ik wil dringend een beroep op u doen, geen medewerking aan
zijn uitzetting te verlenen en dus te weigeren, hem te vervoeren
Persoonljk loopt hij groot risico, omdat zijn ouderlijjk huis in brand is
gestoken en zijn vader gedood
Deze misdaden zijn politiek gemotiveerd

Achtergrond:

http://blerilleshi.wordpress.com/2012/07/08/par… 

Maar los van zijn persoonlijk risico, is het inhumaan EN onacceptabel mensen
uit te zetten naar Afghanistan, vanwege de gevaarlijke situatie aldaar
Zoals u weet, is Afghanistan een oorlogsgebied, waar de gewone burger zijn/haar
leven niet zeker is
In het Ambtsbericht van 5 juli jongstleden is bovendien te lezen, hoe slecht de mensenrechten en veiligheidssituatie is
Ik verwijs o.a. naar blz 32-35 en 48-63
Dit zowel door de strijd tussen de Amerikaans-Westerse troepen en de Taliban,
de strijd tussen krijgsheren onderling en de onder dekking van de chaotische
situatie aanwezige ernstige criminaliteit
Executies en ontvoeringen komen regelmatig voor

Het is dan ook uw morele plicht om af te zien van het vervoer van Parwais Sangari naar
Afghanistan
Doet u dit toch en hem overkomt wat, dan bent u moreel en ook juridisch
medeverantwoordelijk en kleeft er bloed aan uw handen

Een dringende oproep aan u dus, niet mee te werken aan zijn deportatie

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

LETTER TO THE KLM:

TO KLM BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT
REQUEST NOT TO DEPORT PARWAIS SANGARI TO AFGHANISTAN

REASON:

PERSONAL DANGER AND GENERAL DANGEROUS SITUATION IN
WAR STRICKEN AFGHANISTAN

AMSTERDAM 8TH OF JULY 2012

Dear Board of Directors
Dear Management

Tomorrow, Monday the 9th of july, KLM is cooperating
with the deportation of Parwais Sangari Afghan refugee, to Afghanistan
on the request of the Belgian authorities, which denied him asylum
and flew him to Schiphol Airport, Amsterdam

Flight KL 0451
Departure time 13.40

I urgently appeal to you, not to cooperate with his deportation, since
his life will be at risk
Earlier his house was burned and his father killed, for
political reasons

See for Background: English translation

http://blerilleshi.wordpress.com/2012/07/08/par… 

But apart from his personal risk, it is inhuman and unacceptable to
deport people to Afghanistan, because of the dangerous situation,
caused by the war between the USA/Western troops and the Taliban,
the struggle between the warlords and the common criminals because
of the lack of firm central governmental authority.
This is confirmed by the Dutch ministry in a socalled ”Ambtsbericht”
of 5th july 2012
See the pages 32-35 en 48-63

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publi… 

It is your moral duty not to deport Parwais Sangari

However, when you deport him and he will be killed or injured, THERE WIILL BE
BLOOD ON YOUR HANDS!

An urgent appeal to you, not to cooperate with his deportation

Kind greetings

Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor [2012]/Parwais Sangari uitgezet ondanks protest/Gewetenloosheid Belgische Staat en KLM/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.