2011/Herdenking 11 september/Eenzijdige morele verontwaardiging/VS kijk in je eigen spiegel

HERDENKING 11 SEPTEMBER 2011/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/VS KIJK IN JE EIGEN SPIEGEL

Geachte  lezers,

Dit jaar, 2011, wordt er in zowel in de Westerse pers als in televisieprogramma’s meer drukte gemaakt van de 11 september herdenking, vanwege het tiende herdenkingsjaar
Ook nu weer overheerst het rouwgevoel yahoo had zelfs een zwarte rouwrand en wordt err breed uitgemeten over de inderdaad te betreuren slachtoffers
ECHTER ook nu weer met een verbijsterend gebrek aan refelectie de goeden niet te na gesproken en het gebrek aan meevoelen met de slachtoffers van het AMERIKAANSE politiek-militaire optreden de aandacht

Zie de volgende terugblik:

HERDENKING 11 SEPTEMBER 2011/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/VS KIJK IN JE EIGEN SPIEGEL

”DE BESCHAVING VAN EEN LAND VALT AF TE METEN AAN DE WIJZE, WAAROP MET DE TEGENSTANDERS WORDT OMGEGAAN”

SAMENVATTING:

De eenzijdige morele verontwaardiging bij de 11 septemberherdenkingen is stuitend
Wel een herdenking voor 11 september, terwijl alle door Amerikaanse, Britse en andere troepen gepleegde oorlogsmisdaden in Afghanistan en Irak, waarbij duizenden burgerslachtoffers zijn gevallen, buiten schot blijven

Om bovendien een verklaring te vinden voor de uiteraard zeer verwerpelijke 11 september aanslagen, moet gekeken worden naar de historische achtergronden van het Amerikaanse politiek-militaire optreden en het decennialang door de VS gepleegde onrecht
Dat wekt de indruk, alsof Afghaanse en Iraakse burgerslachtoffers minder worden gewogen

Dit jaar, op 11 september, heeft opnieuw de jaarlijkse Amerikaanse herdenking van de 11 septemberaanslagen plaatsgevonden
Het inhumane karakter van deze aanslagen op burgerdoelen hierbij refereer ik aan de Twin Towers is zonder meer evident.
Opvallend is echter, dat er zelden wordt ingegaan op de oorzaken, die hiertoe geleid hebben, noch zijn er tot op heden geen harde bewijzen voor de betrokkenheid van de militante organisatie Al Qaeda bij 11 september

Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het inhumane karakter van de aanslagen als zodanig en het alleszins legitieme karakter van de doelstellingen van een organisatie als Al Qaeda

ONDERSCHEID TUSSEN GEPLEEGDE DAAD EN DOELSTELLINGEN:

Wanneer er sprake is van betrokkenheid van Al Qaeda, waarvan tot nu toe nog steeds de harde bewijzen ontbreken 1, dient te worden gesteld, dat haar doelstellingen niet alleen alleszins redelijk zijn, maar bovendien legitiem
Zo heeft Al Qaeda grote bezwaren tegen de Amerikaanse steun aan de op dat moment 34 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden 2 met daaraan inherent zoals bij alle bezettingen ter wereld, onderdrukking, vernederingen en ongestraft gepleegde Israelische schendingen van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht. 3
Oorlogsmisdrijven dus.
Verder richtte Al Qaeda haar pijlen op de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in Saudi Arabie en de Golfstaten, waardoor de respectievelijke repressieve regimes intact werden en worden gehouden

In het verlengde van Al Qaeda worden verzetsorganisaties als Hamas, Hezbollah, Tsjetsjeense militanten en anderen 4 ongenuanceerd als ”terroristisch” aangeduid, met voorbijgaan aan het feit, dat zij volgens het Internationaal Recht het recht hebben, zich te verzetten tegen de legers van de respectievelijke bezettingsmachten
Uiteraard is daarbij iedere aanval op burgers en/of burgerdoelen illegaal en inhumaan
Zelden echter maken de Westerse media er melding van, dat deze organisaties ook regelmatig militaire aanvallen richten tegen het Israelische of Russische leger.

ACHTERGRONDEN 11 SEPTEMBER:

Om licht te werpen op de aanslagen van 11 september, zonder ze uiteraard op enige wijze, te vergoeilijken, dienen achtergronden bekeken te worden

En die achtergronden zijn vooral gelegen in het politiek-militaire optreden van de VS als Supermacht, vanaf het eind van de Tweede Wereldoorlog

Inherent aan de positie van iedere Supermacht of deze nu de VS, de Sovjet Unie of wellicht in de toekomst China heet is het op grote schaal domineren van de wereld, op zowel politiek, economisch als militair gebied
Gezien deze machtige positie is het echter voor de slachtoffers van een dergelijke politiek, vrijwel onmogelijk, recht te verkrijgen, wanneer er sprake is van gepleegd onrecht.

Niet alleen roept dat terecht grote woede op, bovendien heeft iedere bevrijdingsbeweging of organisatie het recht, zich te verdedigen tegen het keer op keer straffeloos begaan onrecht
Criterium is uiteraard, dat burgers en burgerdoelen onder geen enkele onstandigheid doelwit mogen worden van een militaire aanval
Volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is dat immers verboden en daaraan dienen alle partijen zich aan te houden, zowel bezettingslegers als militante verzetsorganisaties 5

Aan de andere kant kan die Supermacht of over het algemeen het machtige Westen vrijwel straffeloos oorlogs misdrijven plegen, zonder daarvoor daadwerkelijk ter verantwoording te worden geroepen

Een grip uit de geschiedenis van ongestrafte Amerikaanse oorlogsmisdaden
De atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki, die gezamenlijk aan meer dan 300.000 burgers het leven gekost hebben
Pijn is, dat de Japanse oorlogsmisdadigers wel zijn berecht voor het Tokyo Tribunaal 6
en terecht, maar de Amerikanen als overwinnaars buiten schot bleven

Andere voorbeelden de rij is lang, dus hieruit ”een keur” zijn de massale bombardementen op Cambodja en de napalm en Agent Orange bombardementen op Vietnam, de clusterbombardementen op Irak in de Eerste Golfoorlog en de clusterbombardementen tijdens de Kosovo oorlog

Duizenden en nog eens duizenden burgerslachtoffers waren het gevolg

Ook moet genoemd worden de militaire en politieke steun aan militaire dictaturen zoals in Zuid-Amerika Chili, Argentinie, de Filippijnen en de steun aan repressieve regimes in de Derde Wereld en het Midden-Oosten 7

Veel kwaad bloed heeft terecht bij de militanten in het Midden-Oosten gezet de jarenlange steun aan bezettingsmacht Israel
Hiermee zijn de VS in grote mate verantwoordelijk geworden voor het aan de bezette Palestijnse burgerbevolking aangedane leed

TERRORISME
NIET HET KWAAD, MAAR DE REACTIE OP HET KWAAD

Uit de geschiedenis van het decennialang door de VS gepleegd onrecht, dat zich in het byzonder toespitste op militaire betrokkenheid in het Midden-Oosten Eerste Golfoorlog, politieke en militaire steun aan bezettingsmacht Israel, etc, valt dan ook 11 september te verklaren, zonder het in enigerlei opzicht te vergoeilijken

Het ”terrorisme” militaire aanvallen op burgers dus! is dan ook niet ”het Kwaad” op zich, maar de reactie op ”het Kwaad”
In casu het politiek-militaire Amerikaanse optreden

Het feit, dat de 11 september aanslagen afkomstig zijn van een of meerdere organisaties uit het Midden-Oosten, hangt uiteraard direct samen met de reeds genoemde VS betrokkenheid aldaar.

Overigens dient bij door Supermachten gepleegde oorlogsmisdrijven en mensenrechtenschendingen, de even kwalijke rol van de voormalige Sovjet Unie niet vergeten te worden
Een rol, die door erfgenaam en opvolger de Russische Federatie wordt voortgezet in o.a. de vuile oorlog in Tsjetjsenie en buurlanden 8

WAR ON TERROR

Gesteld kan worden, dat bij het voeren van de zogenaamde ”war on terror’ mensenrechten op grote schaal zijn geschonden, zowel met betrekking tot de door de VS gevoerde oorlogen in Afghanistan en Irak, als betreffende de behandeling van echte of vermeende terreurverdachten
Amnesty International en Human Rights Watch hebben vooral over de behandeling van terreurverdachten, de foltermethodes van de CIA, de geheime CIA gevangenissen en kampen zoals Guantanamo Bay en anderen uitgebreid gedocumenteerd 9

AANVALLEN OP AFGHANISTAN EN IN DIENS VERLENGDE, OP IRAK:

Bij zowel de aanvallen op Afghanistan en Irak en gedurende de daarop volgende bezettingen, is er sprake geweest van ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden

Ik noem de grootschalige bombardementen met clusterbommen, die duizenden burgerslachtoffers hebben gekost
Verder de liquidaties van Taliban en Al Qaeda leiders of activisten, die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht

Het gedogen door de VS van door de Noordelijke Alliantie gepleegde oorlogsmisdaden in Afghanistan

BEHANDELING ECHTE OF VERMEENDE TERREURVERDACHTEN

Berucht is het kamp Guantanamo Bay, waar tot op de dag van vandaag 226 gevangenen vastzitten zonder vorm van proces.
Hun ”overbrenging” naar Guantanamo Bay was inhumaan en vernederend geketend, met kappen over het gezicht, hun ”verblijf” eveneens inhumaan in kooien en geketend, zodra zij uit hun ”kooi” kwamen

Nu is komen vast te staan, dat de CIA zich schuldig gemaakt heeft aan een vorm van foltering, waterboarding, waarvoor officieel permissie was gegeven door de voormalige president Bush

Behalve Guantanamo Bay is ook Bagram in Afghanistan een berucht kamp 10

AMERIKAANSE GERECHTIGHEID
BUITENGERECHTELIJKE EXECUTIE OSAMA BIN LADEN
Obama says: Justice is done 11

http://news.smh.com.au/breaking-news-world/bin-… 

Naast de talloze Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan, Irak en de genoemde gevangenkampen moet genoemd worden de in mei dit jaar door Amerikaase commandotroepen waarvoor door president Obama geprezen! uitgevoerde executie van Osama bin Laden
Niet onbelangrijk detail:
Bin Laden was niet alleen ongewapend, hij heeft bovendien geen kans gehad op een eerlijk proces
Uiteraard is dit gauw door de VS van de tafel geveegd 12
Wanneer een dergelijke executie door de Taliban of andere verzetsgroepen tegen de VS was uitgevoerd, zou het nog in het jaar 2020 te horen zijn

ANTI-TERREURMAATREGELEN WERELDWIJD

Onder dekking van 11 september zijn onder het mom van ”terrorisme” door een groot aantal landen anti-terreurmaatregelen genomen, die op zeer gespannen voet met de mensenrechten staan
Niet in de laatste plaats, doordat het begrip ”terroristische misdrijven” zodanig is verruimd, dat daaronder eveneens vreedzaam verzet zou kunnen ressorteren
Zie voor Nederland o.a. de tussen 2004 en de eerste helft van 2007 genomen anti-terreurmaatregelen 13

Bij deze anti-terreurmaatregelen zowel in Nederland als internationaal is er sprake van ernstige beperkingen en schendingen van de rechten van de verdachte 14

Dit kan leiden tot oneerlijke processen 15

Daarnaast is er in de loop der tijden sprake geweest van zowel door de VS als West-Europa verrichte uitzettingen van terreurverdachten naar landen en gebieden, waar sprake is van een gerede kans op foltering 16

Dit is verboden volgens het Anti-folterverdrag, nog los van de aperte inhumaniteit 17

EPILOOG

Samenvattend kan gesteld worden, dat om een verklaring te vinden voor 11 september, de historische achtergronden van het Amerikaanse politiek-militaire optreden en het door de VS gepleegde onrecht, nadrukkelijk moeten worden meegenomen

Ook de selectieve verontwaardiging is zeer stuitend
Wel een herdenking voor 11 september, terwijl alle door Amerikaanse, Britse en andere troepen gepleegde oorlogsmisdaden in Afghanistan en Irak, waarbij in het geheel duizenden burgerslachtoffers zijn gevallen, buiten schot blijven

Dat wekt, afgezien van de morele ongeloofwaardigheid, de indruk, alsof Afghaanse en Iraakse burgerslachtoffers minder worden gewogen

Terecht zet dat kwaad bloed en verscherpt dat de tegenstellingen in deze wereld, al weet president Obama er een schoonklinkende, maar in feite niet fundamenteel andere, draai aan te geven 18

De enige weg naar vrede is het herstel van de gerechtigheid

Naast de onmiddellijke beeindiging van de Israelische bezetting in de Palestijnse gebieden, die nog expliciet door de VS en impliciet door de EU wordt gesteund, dient er een eind gemaakt te worden aan de Amerikaanse bezettingen in Afghanistan en Irak

Daarnaast dienen door de VS, Groot-Brittannie en andere landen gepleegde oorlogsmisdrijven en uiteraard ook die van militanten als de Taliban vervolgd en berecht te worden

Problemen als uitbuiting en armoede, waarvan het Westen en de in het Midden-Oosten aanwezige elites profiteren, dienen te worden aangepakt

Uiteraard geldt dit mondiaal voor de gehele Derde Wereld

Gebeurt dat niet en laat men het onrecht in stand, dan zal de zaak verder escaleren en is een tweede 11 september niet uitgesloten

Astrid Essed

1

”Als directe aanleiding tot de aanval is aangevoerd de echte of vermeende betrokkenheid van Osama bin Laden bij de WTC aanslagen en de mede-betrokkenheid van de Taliban-regering in Afghanistan. Opvallend echter is het feit, dat er tot op heden geen op harde feiten gebaseerd aantoonbaar bewijs is geleverd is voor een eventuele betrokkenheid van Osama bin Laden, laat staan de Taliban-regering.
……..
………

Deze indruk werd nog bevestigd door de stelselmatige weigering van de toenmalige Nederlandse premier Kok, zowel aan het Parlement als de fractievoorzitters van de grote partijen inzage te geven in het aan de NAVO-ministers overhandigde Amerikaanse bewijsmateriaal.”

BRON
UITPERS
ASTRID ESSED
MAART 2008
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943 

2

ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN:

”Zoals bekend is er nu reeds sprake van een bijna 42 jaar durende bezetting van de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [5, ondanks de in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israël opriep, zich terug te trekken uit de in de juni-oorlog veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.
Iedere bezetting ter wereld dus ook de Israëlische kent onderdrukking, vernederingen, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Daarop is terecht Palestijns verzet gekomen, in de vorm van internatioaalrechtelijk gelegitimeerde militaire aanvallen op het Israëlische bezettingsleger en illegale en illegale militaire zelfmoord aanvallen op Israëlische burgers en burgerdoelen 6.

UITPERS
JUNI 2009
ASTRID ESSED
DURBAN II/COMMENTAAR OP WESTERSE HOUDING NAV REDEVOERING PRESIDENT AHMADINEJAD

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2378 

3

”7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal… 

4

UITPERS
JULI-AUGUSTUS 2006
ASTRID ESSED
HAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOT PALESTIJNSE REGERING

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1384 

EKUDOS
ASTRID ESSED
ZELFMOORDAANSLAGEN METRO MOSKOU: VERWERPELIJK, MAAR REACTIE OP RUSSISCHE VUILE OORLOG

http://www.ekudos.nl/artikel/241586/zelfmoordaa… 

5

INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT

”7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal… 

6

WIKIPEDIA

HET TOKYO TRIBUNAAL

”The defense argued that Allied Powers’ violations of international law, including the atomic bombings of Japan, should be examined. The tribunal ignored this argument and thus left the door open for later criticism that the trials had merely carried out “victors’ justice.”

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Mili… 

Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Proces_van_Tokio 

7

11 september/Oorzaken

”In die positie heeft de VS evenals de voormalige Sovjet-Unie zich schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, o.a. in de Korea- en Vietnam-oorlog, de massale bombardementen op Cambodja in 1970, de bombardementen op Servië dd 1999 en de twee Golfoorlogen en de oorlog met Afghanistan, met als gevolg tienduizenden burgerdoden. 3
Een ander ernstig aan de VS te verwijten aspect is de structurele voormalige steun aan Zuid-Amerikaanse dictaturen zoals o.a. het voormalige Cuba onder dictator Batista, het Argentijnse regime onder Videla, gekenmerkt door de vele verdwijningen, en Nicaragua onder dictator Somoza. Ook heeft de VS reeds voor WO II een reputatie opgebouwd in militaire interventies ten gunste van plaatselijke dictatoren in Zuid-Amerika. ”

UITPERS
JULI-AUGUSTUS 2009
ASTRID ESSED
OBAMA REDEVOERING IN CAIRO/SCHOONKLINKEND, MAAR GEBREK AAN FUNDAMENTEEL RESPECT VOOR HET INTERNATIONAAL RECHT EN HUMANITAIRE WAARDEN

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2433 

8

EKUDOS
ASTRID ESSED
ZELFMOORDAANSLAGEN METRO MOSKOU: VERWERPELIJK, MAAR REACTIE OP RUSSISCHE VUILE OORLOG

http://www.ekudos.nl/artikel/241586/zelfmoordaa… 

9

ZIE VOOR DOCUMENTATIE OVER WAR ON TERROR EN ANTI-TERRORPOLICY

HUMAN RIGHTS WATCH COUNTERTERRORISM

http://www.hrw.org/en/category/topic/counterter… 

US
CIA REPORT SHOWS NEED FOR INVESTIGATION OF TORTURE AND ABUSE

http://www.hrw.org/en/news/2009/08/24/us-cia-re… 

USA
INVESTIGATE THOSE RESPONSIBLE FOR AUTHORIZING TORTURE

http://www.hrw.org/en/news/2009/04/16/us-invest… 

HUMAN RIGHTS WATCH
ACCOUNTABILITY FOR TORTURE
QUESTIONS AND ANSWERS

http://www.hrw.org/en/news/2009/05/13/accountab… 

GHOST PRISONER
TWO YEARS IN SECRET CIA DETENTION

http://www.hrw.org/en/reports/2007/02/26/ghost-… 

AMNESTY INTERNATIONAL

http://www.amnesty.org/en/campaigns/counter-ter… 

10

UITPERS
DE HEL VAN BAGRAM, HET ANDERE GUANTANAMO
SEPTEMBER 2009

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2447 

11

THE SYDNEY MORNING HERALD
OSAMA BIN LADEN DEAD; OBAMA SAYS JUSTICE IS DONE
2 MEI 2011

http://news.smh.com.au/breaking-news-world/bin-… 

12

EKUDOS
OSAMA BIN LADEN GEDOOD DOOR AMERIKAANSE TROEPEN/GEEN GERECHTIGHEID ZONDER PROCES

http://www.ekudos.nl/artikel/300977/osama_bin_l… 

13

EJURE
ANTI-TERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE OVERHEID VANAF 2004 T/M EERSTE HELFT 2007
ASTRID ESSED

http://www.ejure.nl/page =5/articles/dossier_id=69/id=256/show.html

14

EJURE
ANTI-TERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE OVERHEID VANAF 2004 T/M EERSTE HELFT 2007
ASTRID ESSED

http://www.ejure.nl/page =5/articles/dossier_id=69/id=256/show.html

B BOHLER: CRISIS IN DE RECHTSSTAAT. UITGEVERIJ DE ARBEIDERSPERS
AMSTERDAM 2004

15

UITPERS
JANUARI 2007
ASTRID ESSED
HET PIRANHA PROCES TAV SAMIR A EN MEDEVERDACHTEN

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1539 

16

UITZETTING TERREURVERDACHTEN NAAR LANDEN OF GEBIEDEN MET EEN FOLTERINGSRISICO

RAPPORT HUMAN RIGHTS WATCH
”STILL AT RISK”

http://www.hrw.org/en/reports/2005/04/14/still-… 

17

ARTIKEL 3, ANTI FOLTERVERDRAG

Article 3
1. No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm 

18

UITPERS
JULI-AUGUSTUS 2009
ASTRID ESSED
OBAMA REDEVOERING IN CAIRO/SCHOONKLINKEND, MAAR GEBREK AAN FUNDAMENTEEL RESPECT VOOR HET INTERNATIONAAL RECHT EN HUMANITAIRE WAARDEN

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2433

Reacties uitgeschakeld voor 2011/Herdenking 11 september/Eenzijdige morele verontwaardiging/VS kijk in je eigen spiegel

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.