2009/Tsjechische ondertekening Verdrag van Lissabon resultaat EU dirty deal tav mensenrechten

 

TSJECHISCHE ONDERTEKENING VERDRAG VAN LISSABON RESULTAAT EU DIRTY DEAL TEN AANZIEN

VAN MENSENRECHTEN

 

 

UITVERKOOP EIGEN ”GEESTELIJKE EN MORELE ERFGOED”

”Zich bewust van haar geestelijke en morele erfgoed vestigt de Unie haar grondslag op de ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit; zij berust op het beginsel van de democratie en het beginsel van de rechtsstaat.
Zij stelt de mens centraal in haar optreden door het burgerschap van de Unie in te stellen en een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen.”

PREAMBULE Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

ARTIKEL 19, 1, Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

”Collectieve uitzetting is verboden.”

Geachte  lezers,

Zoals u ongetwijfeld zult weten ligt de weg voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon  open, nu ook de Tsjechische president, de heer V Klaus, met het nieuwe EU Verdrag accoord gegaan is
Inmiddels heeft hij het Verdrag van Lissabon ook daadwerkelijk ondertekend

Nu is het sowieso bekend, dat president Klaus een verklaard tegenstander van het Verdrag van Lissabon als zodanig was, dat naar zijn mening Brussel teveel macht zou geven

In een een gesprek met de Tsjechische krant Lidove Noviny merkte hij overigens wel op, zijn verzet niet tot in het oneindige te zullen volhouden. ”De trein van het EU-verdrag gaat zo snel en is al zo ver dat hij niet meer kan worden gestopt of teruggestuurd, hoe graag sommigen dat ook zouden willen,” zei Klaus toen.

In ieder geval is bij u genoegzaam bekend, dat zijn belangrijkste eis tot ondertekening  bleek, de uitzondering om ervoor zorgen dat Tsjechië zou worden gevrijwaard van schadeclaims van Duitsers die na de Tweede Wereldoorlog uit dit land zijn verdreven.

Hiermee zou Klaus een ”voorbehoud” krijgen op het door het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie aangenomen ”Handvest voor de Grondrechten van de Europese Unie” dat rechtskracht krijgt op het moment, dat het Verdrag van Lissabon officieel in werking treedt.
Het Handvest geldt als een bekrachtiging van de Universele Verklaring van de Rechte van de Mens en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

DIRTY DEAL
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE MENSENRECHTEN:

Tot mijn verontwaardiging echter is de EU met die ”uitzonderingseis” van de Tsjechische president meegegaan

Deze ”uitzonderingsclausule” komt immers niet alleen neer op de schending van universele mensenrechtenprincipes verbod op etnische zuiveringen, maar getuigt bovendien van verregaande hypocrisie, aangezien hiermee de eigen beginselen, neergelegd in het reeds genoemde ”Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie”, met voeten worden getreden
Zie bovenstaande ”Preambule” en artikel 19

TE UWER INFORMATIE:

Achtergrond vormt de door Tsjechie het toenmalige Tsjecho-Slowakije bedreven ”etnische zuiveringen”  van de Sudeten-Duitsers na de Tweede Wereldoorlog en de angst voor eventuele schadeclaims van de betreffende slachtoffers.

Etnische zuiveringen

Volgens het Statuut van Rome grondslag Internationaal Strafhof en andere internationale Verdragen luidt de definitie van etnische zuiveringen
”Deportation or forcible transfer of population” 

In ”gewone” taal komt het neer op het verdrijven van bevolkingsgroepen uit hun woon en leefgebied en is dit, volgens het Verdrag van Rome, een misdaad tegen de menselijkheid.

Achtergrond:

In de geschiedenis is bij herhaling sprake geweest van ”etnische zuiveringen”

Ik noem o.a. er zijn meer voorbeelden dan onderstaande
De etnische zuiveringen tussen 1915 en 1917 van de Armeense bevolking door het Turkse Sultanaat voorafgaande aan hun massaslachtingen.
De deportaties van Joden en zigeuners in de Tweede Wereldoorlog voorafgaande aan de holocaust
De etnische zuiveringen van de Palestijnen door Israelische troepen in 1948
De etnische zuiveringen van de bevolking in Darfur door het Soedanese leger en milities.
De etnische zuiveringen in het Joegoslavie-conflict in de jaren 90 van de vorige eeuw.

In alle gevallen is hier onverminderd sprake van groot onrecht en leed tegenover de burgerbevolking en terecht gekwalificeerd als een misdrijf tegen de menselijkheid

Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de deportaties van de Sudetenduitsers door de regering van het toenmalige Tjecho-Slowakije na de Tweede Wereldoorlog

Het feit, dat die verdrijving op het moment van gebeuren nog niet officieel als misdaad was opgenomen in Internationale Verdragen het zogenaamde positief recht, doet niets af aan het feit, dat het aanbrengen van groot leed aan een burgerbevolking volgens universele menselijke waarden altijd als misdaad kon worden gekwalificeerd het zogenaamde natuurrecht.

Op datzelfde argument positief recht/dat genocide niet als strafbaar was opgenomen in de internationale Verdragen beriepen immers de advocaten van de nazi-top zich ook bij de berechting te Neurenberg beriep zich ook bij de Neurenberger processen.

Terecht beriepen de toenmalige Neurenberg rechters zich erop, dat er bepaalde handelingen zijn, die als misdadig kunnen worden gekwalificeerd, of er op dat moment nu sprake is van een Internationaal Verdrag of niet.

Zij zijn namelijk in strijd met de algemeen en historisch erkende universele humanitaire waarden.

UITVERKOOP MET MENSENRECHTEN EN DE EUROPESE ”GEESTELIJKE EN MORELE ERFGOED”

Nog los van het feit, wat men mag vinden van het zogenaamde ”Europese geestelijke en morele erfgoed”, zij zijn in ieder geval vastgelegd in het genoemde ”Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie” een van de pijlers van het Verdrag van Lissabon.

Daarin wordt gewezen op de ”universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit” alsmede op het feit, dat ”collectieve uitzetting” is verboden artikel 19 van dit ”Handvest”

Een van de eerste zaken, die plaatsvindt alvorens de officiele inwerkingtredig van het Verdrag van Lissabon is het ”bijstellen” van de eigen mensenrechtenclausules

Een Staat, die zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan etnische zuiveringen, in casu tav de Sudeten-Duitsers na WO II, komt daar de facto mee weg

In mijn ogen niet alleen zeer onbillijk tegenover de slachtoffers, maar verregaand hypocriet, aangezien wel met de vinger wordt gewezen naar mensenrechtenschendingen in landen als Myanmar [Birma, Iran, Soedan en anderen

Terecht, maar dan dient de EU ook haar hand in eigen boezem te steken en niet via onwaardige onderonsjes misdaden uit het verleden impliciete immuniteit te verlenen

”Wrong is wrong”, ongeacht de historische omstandigheden, conflictspartij of nationaliteit van de slachtoffers

Met dit besluit heeft de EU een zware hypotheek genomen op de eigen uit te dragen beginselen

Nog voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor 2009/Tsjechische ondertekening Verdrag van Lissabon resultaat EU dirty deal tav mensenrechten

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.