[2009]/Processen Neurenberg/Eerlijke rechtsgang of overwinnaarsrecht

 

 

VOORAF:
Enige jaren geleden heb ik op de website van NPO gereageerd op een van de onderwerpen
uit VPRO Andere Tijden: Het proces van Neurenberg
Dat was in 2009
Recentelijk heb ik diezelfde reactie opnieuw gepost, waarin ik mijn
kritiek heb geuit op de manier waarop het Neurenberg proces is verlopen
Uiteraard vanuit de volle overtuiging, dat de berechting van de nazi misdadigers
meer dan noodzakelijk was, maar dat de misdaden van de Geallieerden buiten schot
waren gebleven.

 

 

Zie onder P/S
Astrid Essed
PROCESSEN NEURENBERG/EERLIJKE RECHTSGANG OF OVERWINNAARSRECHT

Astrid Essed

11 augustus 2009
PROCESSEN NEURENBERG EERLIJKE RECHTSGANG OF OVERWINNAARSRECHT
”Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.” Artikel 10, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ”Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.
Artikel 14, lid 5, BUPO
Geachte Redactie,
Samengevat ben ik van mening, dat er terecht sprake is geweest van de Tribunaal-berechting van de 22 nazi-kopstukken en het lagere echelon [1], ook al waren de door hen gepleegde misdrijven niet als zodanig vastgelegd in de toenmalige internationale Verdragen
Het gruwelijke karakter ervan was namelijk in strijd met de onder de volkeren levende universele rechtsprincipes [Natuurrecht] [2]
 Wel ben ik van mening, dat er sprake is geweest van overwinnaarsrecht, aangezien het Mandaat slechts de misdrijven, gepleegd door de AS-Mogendheden betrof en de Geallieerde oorlogsmisdrijven buiten schot bleven
En tenslotte hekel ik de schending van het recht op een eerlijk proces, aangezien aan de verdachten de mogelijkheid tot beroep werd onthouden
PROCESSEN NEURENBERG EERLIJKE PROCESGANG OF OVERWINNAARSRECHT:
Nog los van mijn opinie tav de Neurenbergprocessen [het Internationale Militaire Tribunaal], dient hier allereerst gesteld, dat ik een tegenstander ben van de doodstraf, als zijnde een ”wrede en onmenselijke straf”
Een praktisch, maar eveneens essentieel bezwaar mijnerzijds is het algemeen aanwezige risico, dat een onschuldige ter dood gebracht wordt en dit, door de aard van de straf, niet terug te draaien is
Vooraf: Uiteraard is het evident, dat de gevoerde processen  tegen de nazi-kopstukken en het tweede echelon als zodanig volledig legitiem waren, gezien de in WO II plaatsgevonden oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met als duister dieptepunt de vervolging van Joden, zigeuners, homosexuelen en anderen en de daaraan gekoppelde Holocaust Naar mijn mening zijn er tav de gevoerde processenenkele kritische kanttekeningen van belang
Kritiek:
 Critici van de Neurenbergerpro cessen hebben gewezen op enkele facetten, namelijk op de schending van het principe ”geen straf zonder wet”, het echte of vermeende niet onafhankelijke karakter van het Tribunaal, het feit, dat geallieerde oorlogsmisdrijven buiten de berechting vielen en het feit, dat het recht van beroep van de verdachten niet mogelijk was [3]
a Ten laste gelegde aanklachten
 De verdachten stonden terecht voor: samenzwering, misdaden tegen de vrede, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven. [4]
 b Geen straf zonder wet
 ”No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed.”
 Artikel 15, BuPo Verdrag
Volgens geldende internationale wetgeving kan niemand vervolgd of gestraft worden voor een daad of handeling, die niet strafbaar was op het moment van de pleging In dit verband werd aangevoerd, dat tegen de bovenvermelde aanklachten geen wetten en verdragen bestonden, die deze strafbaar stelden
Dat werd een schending van het positief recht genoemd
Door het Tribunaal werd echter het zogenaamde Natuurrecht aangevoerd
Dit houdt in, dat de genoemde aanklachten weliswaar niet in verdragen waren vervat, maar dat zij indruisten tegen de onder alle volkeren heersende universele rechtsprincipes [5]
Zo werd het sinds eeuwen als verwerpelijk en onacceptabel gezien, de burgerbevolking militair aan te vallen, massaslachtingen aan te richten en over te gaan tot massadeportaties
Een deel van die morele bezwaren [massaslachtingen en massadeporaties] werd immers ook tegen de slavernij en slavenhandel aangevoerd
Naar mijn mening baseerde het Tribunaal zich inderdaad terecht op het Natuurrecht Dergelijke misdrijven zijn zo universeel verwerpelijk, dat zij berecht moeten worden c Overwinnaarsrecht
Eveneens werd aangevoerd, dat er sprake zou zijn van overwinnaarsrecht, gebaseerd op het feit, dat de rechters door de Geallieerden waren aangesteld, afkomstig uit de Geallieerde landen, waardoor het vonnis van te voren reeds vaststond
Terecht heeft het Tribunaal mi aangevoerd, dat er geen sprake was van veroordeling vooraf, aangezien er wel degelijk, naast de doodstraffen, sprake is geweest van vrijspraken en een aantal gevangenisstraffen, waarvan sommige licht [6] Hoewel dat argument naar mijn mening juist is, kan ik wel meegaan met een ander argument van de critici, dat door de Geallieerden gepleegde oorlogsmisdrijven zoals de bombardementen op Duitse burgerdoelen [zie steden als Dresden, Berlijn, etc] buiten schot zijn gebleven
 Dit geldt ook voor de etnische zuiveringen van miljoenen Duitsers uit Oost-Europa, na WO II [7] Ook zijn de Amerikaanse atoombomdardementen op Hiroshima en Nagasaki nooit berecht
Volgens het Internationaal Recht van nu zou mbt die atoombombardementen van nu sprake zijn van misdrijven tegen de menselijkheid [8]
Met het Natuurrecht in de hand, zijn dus ook de berechting van zowel de Geallieerde oorlogsmisdrijven in Europa, als de Amerikaanse bombardementen op Hiroshima en Nagasaki en andere Japanse steden te verdedigen, als zijnde ernstige inbreuken op de algemeen geldende universele rechtsbeginselen
Maar deze eenzijdige standaard hing samen met het beperkte Tribunaal Mandaat, waarbij slechts door de As Mogendheden gepleegde oorlogsmisdrijven werden berecht Dit is mi inderdaad overwinnaarsrecht
 d Schending recht op beroep
 ”Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.
Artikel 14, lid 5, BUPO
Een cruciale en ernstige schendingvan de rechten van de verdachten acht ik het feit, dat hen geen mogelijkheid tot beroep werd geboden [9]
 Zeker in het geval van de doodstraf is dat essentieel Het BuPo artikel waarop ik mij beroep, dat onderdeel is van het recht op een eerlijk proces [zie ook artikel 10, Universele Verklaring Rechten van de Mens], is weliswaar daterend van na de Neurenbergerprocessen, maar ook hiervan kan weer gezegd worden, dat het recht op beroep een algemeen geldend rechtsprincipe is
 Zonder aanzien des persoons
EPILOOG:
Resumerend kan gesteld worden, dat het Tribunaal naar mijn mening terecht de nazi-kopstukken en het lagere echelon heeft aangeklaagd en berecht De gepleegde misdrijven waren immers van dien ernstige aard en in strijd met eeuwenlange universele rechtsprincipes
Wel is naar mijn mening sprake geweest van overwinnaarsrecht, aangezien het Tribunaal Mandaat slechts voorzag in de berechting van de misdaden, gepleegd door de As Mogendheden en zo de Geallieerde oorlogsmisdrijven buiten schot bleven
Ernstig acht ik ook het aan de verdachten onthouden recht van beroep, dat een fundamentele schending is van de heersende rechtsprincipes en als zodanig in strijd met het recht op een eerlijk proces
Het recht op een eerlijk proces en het hanteren  van gelijke rechtscriteria voor oorlogsmisdrijven voor alle conflictspartijen [10], dient onder alle omstandigheden te worden gehandhaafd, zonder aanzien des persoons
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
[1] De vervolgprocessen, 12 in totaal, tegen het ”lagere echelon” vonden plaats voor Amerikaanse Militaire Rechtbanken
[2]
[3]
[8] Misdaden tegen de menselijkheid:
 ” Article 7, Statute of Rome
Crimes against humanity 1. For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder; (b) Extermination; …………………. …………………. (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health. [9] The validity of the court has been questioned for a variety of reasons: ”The defendants were not allowed to appeal or affect the selection of judges” ………………….. …………………
[ 10] In dit geval zowel de Geallieerden als de Asmogendheden

Reacties uitgeschakeld voor [2009]/Processen Neurenberg/Eerlijke rechtsgang of overwinnaarsrecht

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.